Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
ГРИБАНОВ В.П. . ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ / Вид. 2-е, стереотип. - М.: "Статут",. - 411 с. (Класика російської цивілістики)., 2001 - перейти до змісту підручника

2. Межі самозахисту цивільних прав

Одним із способів захисту цивільних прав уповноваженою особою є самозахист цивільних прав.

Під самозахистом цивільних прав слід розуміти вчинення уповноваженою особою дозволених законом дій фактичного порядку, спрямованих на охорону її особистих або майнових прав та інтересів. Чинне цивільне законодавство містить на цей рахунок лише два вказівки. Стаття 448 ЦК допускає самозахист цивільних прав в стані необхідної оборони, а ст. 449 визначає поведінку та відповідальність осіб при настанні обставин, іменованих крайньою необхідністю.

Однак фактичні правоохоронні заходи, що вживаються безпосередньо самим уповноваженою особою, не вичерпуються лише цими двома випадками. Необхідно розрізняти вживаються уповноваженою особою для самозахисту своїх прав заходи превентивного характеру та заходи активно-оборонного характеру. Необхідна оборона і дії при крайній необхідності відносяться до заходів активно-оборонного характеру. До заходів превентивного характеру належать, зокрема, використовуються власником заходи охорони свого майна. Які ж юридичні межі самозахисту цивільних прав?

Право власника або особи, що володіє майном на інших підставах, приймати необхідні заходи охорони иму-вин прямо чинним цивільним законодавством не передбачено. Однак таке право існує. Воно побічно може бути виведено з ряду цивільно-правових норм. Оскільки в нашому суспільстві ще зжиті такі антигромадські явища, як крадіжка, грабіж, розкрадання, то очевидно само собою, що, визнаючи за громадянином або організацією право власності, оперативного управління, право користування, заставне чи інше право на майно, закон визнає за ним також і право приймати необхідні заходи охорони цього майна від розкрадання. Більше того, наприклад, щодо майна, що є соціалістичною власністю, Конституція СРСР передбачає не тільки право, але й обов'язок кожного громадянина і кожної соціалістичної організації берегти і зміцнювати соціалістичну власність, а отже, і охороняти її від всіх і всяких розкрадачів народного добра.

Право уповноваженої особи вживати необхідних заходів з охорони свого майна, як і всяке інше суб'єктивне цивільне право або входить до нього правомочність, підпорядковане принципу здійснення його відповідно до призначення в соціалістичному суспільстві. Охорона майна повинна здійснюватися відповідно до вимог закону, правил соціалістичного співжиття і норм комуністичної моралі.

Тим часом практиці відомі випадки, коли власник права виходить за ці встановлені законом рамки. Відомий, наприклад, випадок, коли власник з метою охорони свого володіння обгородив його колючим дротом, пропустивши через огорожу електричний струм. Очевидно, що прийняття таких заходів <охорони> свого майна переслідує не тільки цілі його охорони, але й має своїм завданням заподіяння шкоди, причому не тільки правопорушнику, але і будь-якому іншій особі або тварині, яке доторкнеться до такого роду огорожі. Не гарантований від такого наслідки і сам власник. У пресі повідомлялося, наприклад, що хтось інженер Іванов з метою охорони власної автомашини так прилаштував у гаражі рушницю, що злодій при відкриванні дверей в гараж повинен був отримати постріл в ноги. Але саме цікаве в цій справі полягало в тому, що першим потерпілим від такого <винаходи> виявився сам власник [227].

Подібного роду заходи охорони, як представляють суспільну небезпеку, не тільки неприпустимі з точки зору цивільного законодавства, але в разі настання важких наслідків можуть бути розглянуті як кримінальний злочин.

Одним із способів самозахисту цивільних прав є так звана необхідна оборона. На відміну від раніше діючого цивільного законодавства, яке не містило приписів про необхідну оборону, ст. 448 ГК РРФСР (і відповідні статті цивільних кодексів інших союзних республік) передбачає, що не підлягає відшкодуванню шкода, заподіяна в стані необхідної оборони, якщо при цьому не були порушені її межі.

Інститут необхідної оборони є комплексним інститутом, регламентованим як цивільних, так і кримінальним законодавством. І це не випадково. Справа в тому, що на практиці заподіяння шкоди в стані необхідної оборони зустрічається виключно при відображенні небезпеки, створюваної злочинною поведінкою особи. Звідси, зокрема, випливає єдність і самого поняття необхідної оборони як для кримінального, так і для цивільного права.

Згідно ст. 13 КК РРФСР під необхідною обороною розуміються дії хоча і підпадають під ознаки складу злочину, але не є злочином, якщо вони вчинені при захисті інтересів Радянської держави, громадських інтересів, особи або прав обороняється або іншої особи від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає шкоди, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

Однак єдність поняття необхідної оборони для кримінального та цивільного права не означає абсолютної тотожності цих понять, як це мовчазно презюміруется в нечисленної цивілістичній літературі з даного питання [228]. Справа в тому, що поняття необхідної оборони в цивільному праві в одному відношенні дещо ширше, ніж у кримінальному праві. Під необхідною обороною в цивільному праві слід розуміти не тільки такі дії обороняється, які <підпадають під ознаки складу злочину>, а й ті дії обороняється, які не підпадають під ознаки злочину, але підпадають під ознаки цивільного правопорушення. Так, наприклад, у випадку, коли з метою оборони від напав хулігана обороняється розірвав на ньому одяг і пов'язав нею хулігана, ніяких підстав для визнання його дій підпадають під ознаки складу злочину може і не бути. Однак факт заподіяння шкоди наявності, і така шкода не підлягає відшкодуванню як заподіяна в стані необхідної оборони.

Умови, при яких дії обороняється визнаються вчиненими в порядку необхідної оборони, за зазначеним вище винятком, однакові як для кримінального, так і для цивільного права. Питання це детально досліджений у науці радянського кримінального права [229].

Дуже докладні й чіткі вказівки щодо застосування законодавства про необхідну оборону дано Постановою Пленуму Верховного Суду СРСР від 4 грудня 1969 <Про практику застосування судами законодавства про необхідну оборону> [230], в якому Пленум звертає увагу судів на ряд недоліків, що мають місце на практиці при застосуванні чинного законодавства.

Розрізняють умови, що відносяться до нападу, і умови, які стосуються захисту.

Для визнання дій обороняється особи вчиненими в стані необхідної оборони треба, щоб напад був дійсним (реальним), готівковим і протиправним.

Дійсність (реальність) нападу означає, що напад як таке взагалі має місце. Оборона тому і називається обороною, що вона протидіє нападу. Тому, якщо немає самого посягання на чиї-небудь права, то немає підстав говорити і про оборону, а тим більше про необхідну оборону [231].

Готівка нападу означає, що напад вже почалося або має місце реальна загроза такого нападу. Необхідна оборона допускається лише тоді, коли є реальна загроза правам та інтересам громадян або організацій. Якщо ж така загроза ще не виникла або припинилася, то дії особи не можуть бути визнані вчиненими в стані необхідної оборони.

Під протиправністю нападу в кримінальному праві розуміється не всяке взагалі дію, що суперечить нормам радянського права, а дія суспільно небезпечне, тобто підпадає під ознаки складу кримінального злочину. Оскільки раніше діюче цивільне законодавство не містило правил про необхідну оборону взагалі, такий ступінь протиправності була також і підставою для звільнення обороняється особи від відшкодування заподіяної шкоди.

У зв'язку з регламентацією необхідної оборони в новому цивільному законодавстві виникає питання, чи припустима необхідна оборона тільки проти злочинних дій нападаючого, або вона допустима також і проти таких дій, які, не підпадаючи під ознаки складу злочину, все ж є протиправними з точки зору цивільного права?

Здається, що на це питання слід дати негативну відповідь. Оскільки чинне цивільне законодавство передбачає правила про необхідну оборону тільки стосовно до заподіяння шкоди, а заподіяння шкоди діями, складовими тільки склад цивільного правопорушення, тягне за собою виникнення зобов'язання з відшкодування шкоди, яке реалізується в строго встановленому порядку, слід визнати, що необхідна оборона недопустима проти правопорушень, які не є діями кримінально караного характеру.

Необхідною обороні властиві і специфічні умови захисту. Особливість захисту в стані необхідної оборони полягає насамперед у тому, що вона здійснюється шляхом заподіяння шкоди нападаючому, тобто за допомогою дій, які в нормальних умовах, за відсутності суспільно небезпечного посягання, є діями протиправними. І лише той факт, що такі дії носять вимушено оборонний характер, надає їм характер правомірних дій.

З точки зору захисту цивільних прав необхідна оборона є передусім один із способів захисту прав уповноваженої особи. Однак оборона буде необхідною і в тих випадках, коли подібного роду діями здійснюється захист інтересів держави і суспільства, прав та інтересів інших осіб.

Особливістю дій по захисту в умовах необхідної оборони є і те, що вони повинні бути спрямовані безпосередньо проти нападника особи. Не можуть бути визнані необхідною обороною дії особи, яка у відповідь на напад одного завдає шкоди іншим особам, наприклад його родичам чи близьким.

Нарешті, одним з найважливіших умов захисту є неприпустимість перевищення меж необхідної оборони.

Стаття 3 КК УРСР визначає, що перевищенням меж необхідної оборони визнається явна невідповідність захисту характеру і небезпеки нападу. Конкретизуючи це положення закону, Пленум Верховного Суду СРСР в Постанові від 4 грудня 1969 р., п. 2 роз'яснив, що перевищення меж необхідної оборони має місце тоді, коли <обороняється вдався до захисту такими засобами і методами, застосування яких явно не викликалося ні характером і небезпекою посягання, ні реальною обстановкою, і без необхідності заподіяв посягавшему важкий шкоду> [232]. Перевищення меж необхідної оборони може мати місце щодо засобів захисту, її інтенсивності і своєчасності.

Перевищення засобів захисту над засобами посягання і явна невідповідність цих засобів захисту охоронюваного благу є одним з ознак, що свідчать про перевищення меж необхідної оборони. Однак невідповідність засобів захисту засобам нападу не можна розуміти механічно. При визначенні такої невідповідності суди повинні враховувати також ступінь і характер небезпеки, інтенсивність посягання, чисельність посягали, сили і можливості обороняється з відбиття нападу, а також те хвилювання, яке виникає у обороняється в результаті нападу, внаслідок чого він не завжди в змозі правильно зважити характер небезпеки і обрати співмірні засоби захисту [233]. Як зазначено у визначенні у справі Кяго, перевищення меж необхідної оборони може визнаватися лише тоді, коли заходи захисту виходять за межі необхідності запобігти створену зазіханням небезпека [234].

Перевищення меж необхідної оборони може виразитися також у перевищенні інтенсивності захисту над інтенсивністю нападу. Відомий інтерес з цієї точки зору представляє справу Савенкова.

Савенков визнаний судом винним у тому, що, будучи стрільцем воєнізованої охорони Закавказької ж. д. і перебуваючи на посту з охорони вантажів на ст. Руставі-вантажна, перевищив свої службові повноваження і, за відсутності на те необхідності, пострілом з карабіна вбив Майсурадзе.

 З матеріалів справи видно, що [во] час чергування Савенкова по шляху йшла група робітників, яких він зупинив і запропонував пред'явити документи. На заяву про те, що документи знаходяться в гуртожитку, Савенков запропонував їм слідувати за ним до чергового по станції. Однак затримані вступили з ним у сперечання, а Майсурадзе допустив нецензурну лайку і штовхнув його. Як показав Савенков, Майсурадзе дістав ніж і, погрожуючи ножем, напав на нього, у зв'язку з чим він дав спочатку два попереджувальні постріли, а потім вистрілив у Майсурадзе, який продовжував йти на нього з ножем, в результаті чого останній був важко поранений в живіт і через 7 годин після операції помер.

 Показаннями свідків було встановлено, що біля пораненого Майсурадзе в одному метрі від нього був виявлений фінський ніж, що Савенков спочатку вистрілив у Майсурадзе і лише після цього зробив два постріли вгору. З висновку судово-медичної експертизи вбачалося, що постріл був зроблений не з близької відстані. 

 Виходячи з цього, Судова колегія у кримінальних справах Верховного Суду СРСР зазначила у визначенні, що <Савенков, озброєний карабіном, мав можливість не допускати близько до себе Майсурадзе, який тому не міг створювати для життя Савенкова реальної загрози ... що дії останнього, що виразилися в застосуванні ним зброї, повинні бути розглянуті як перевищення меж необхідної оборони ...> [235]. 

 Як видно з цього, інтенсивність нападу тут була недостатньою для такого поспішного застосування вогнепальної зброї, внаслідок чого суд правильно кваліфікував дії Савенкова як вбивство з перевищенням меж необхідної оборони. 

 Разом з тим співмірність інтенсивності нападу і захисту також не можна розглядати механічно. Як зазначив Пленум Верховного Суду СРСР в Постанові від 29 травня 1967 р. по справі Чумаченко, <необхідна оборона за змістом закону передбачає активну протидію нападу засобами, пропорційними інтенсивності останнього, і не може бути зведена до простого відображенню загрози, зокрема до відштовхування нападника> [236]. 

 Нарешті, перевищення меж необхідної оборони може мати місце також і відносно несвоєчасності захисту. Як вже зазначалося вище, дії по захисту визнаються вчиненими в стані необхідної оборони лише тоді, коли напад почалося або мала місце безпосередня загроза нападу. Якщо ж особа вживає заходів захисту вже після того, як напад закінчено, то можливі різні ситуації. У тих випадках, коли оборона пішла безпосередньо за актом закінченого нападу і за обставинами справи для обороняється момент закінчення нападу не був ясний, оборона повинна бути визнана необхідною. Якщо ж момент закінчення нападу був досить ясний для обороняється, то дії, що послідували услід за закінченням нападу, слід розглядати як перевищення меж необхідної оборони. 

 Більш того, якщо дії обороняється були здійснені вже після того, як посягання було відвернено і в застосуванні засобів захисту явно минула необхідність, то такі дії повинні розглядатися як акт помсти - самочинної розправи. У цих випадках взагалі немає підстав говорити про необхідну оборону і відповідальність заподіювача шкоди настає на загальних підставах (п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду СРСР від 4 грудня 1969 р.). 

 Ось один з таких прикладів. Нікітін вирощував на присадибній ділянці біля будинку овочі та полуницю. Вночі Істомін переліз через паркан і забрався в город Нікітіна за полуницею. Помітивши його, Нікітін вистрілив у нього з рушниці. Коли Істомін, злякавшись, відбіг у куток до сараю, намагаючись перелізти через огорожу Нікітін вистрілив ще раз і смертельно поранив Істоміна. Президія Верховного суду РРФСР у своїй постанові зазначив, що хоча в даному випадку дії. Нікітіна і були вчинені при охороні особистої власності, але вони носили суспільно небезпечний характер, і визнав у діях Нікітіна наявність ознак навмисного вбивства [237]. 

 Необхідна оборона як спосіб самозахисту цивільних прав має і свої юридичні наслідки. Стаття 448 ЦК передбачає, що шкода, заподіяна в стані необхідної оборони, не підлягає відшкодуванню. Якщо ж шкода заподіяна при відсутності умов необхідної оборони, то така шкода має бути відшкодована в повному обсязі. 

 Значно складніше питання про те, в якому розмірі повинен бути відшкодований шкоду при заподіянні шкоди у разі, коли має місце перевищення меж необхідної оборони. На думку Н. Кузнєцової, шкоду, заподіяну при перевищенні меж необхідної оборони, повинен відшкодовуватися з урахуванням як вини заподіювача шкоди (тобто обороняється від нападу особи), так і потерпілого (тобто нападника) і, отже, за принципом <змішаної відповідальності> [238]. Аналогічно вирішено це питання і Пленумом Верховного суду РРФСР, який у своїй постанові від 7 лютого 1967 <Про деякі питання, що виникли в практиці судів при застосуванні норм ЦК РРФСР, що регулюють відшкодування шкоди> вказав, що у випадках заподіяння шкоди в стані необхідної оборони , але з перевищенням її меж відповідальність заподіювача шкоди настає на загальних підставах (ст. 444 ЦК). Розмір же заподіяння шкоди повинен бути визначений залежно від ступеня вини заподіювача шкоди і потерпілого. <При цьому суд, - йдеться в постанові, - вправі прийняти до уваги майновий стан особи, яка завдала шкоди> [239]. 

 Дещо інакше вирішує це питання О. С. Іоффе. Він вважає, що при рішень питання про розмір відшкодування шкоди при перевищенні меж необхідної оборони слід підходити диференційовано. Якщо перевищення необхідної оборони полягало у застосуванні оборони після закінчення нападу, то заподіювач шкоди зобов'язаний відшкодувати шкоду повністю. Але коли мова йде про неадекватність засобів захисту і нападу, то залежно від конкретних обставин справи мова може йти про відшкодування потерпілому ще не повного, а часткового шкоди з урахуванням вини самого потерпілого [240]. 

 Таке рішення не видається прийнятним. Неприйнятний, мабуть, сам принцип диференційованого підходу до вирішення цього питання, тому що при такому підході необхідно виробити вичерпний перелік випадків перевищення меж необхідної оборони і лише після цього визначити для кожного з них запобіжний цивільно-правової відповідальності. Але це зробити неможливо, так як життя дає безліч найрізноманітніших випадків дуже важких з класифікаційної точки зору. 

 Наведені два рішення різні з точки зору принципового підходу. У першому випадку виходять з принципу змішаної відповідальності, а в другому випадку з принципу повноти цивільно-правової відповідальності з допущенням в деяких випадках відхилень від нього на користь змішаної відповідальності. Думається, що у випадках відшкодування шкоди, заподіяної за умови перевищення меж необхідної оборони, принцип повного відшкодування шкоди взагалі не може бути застосовний, так як необхідна оборона навіть у випадках, коли її межі порушені, в кінцевому рахунку має своєю причиною злочинну поведінку нападаючої сторони. При такому положенні очевидно, що вина нападника завжди в наявності, і завдання може складатися тільки в її соизмерении з виною обороняється, а не в її виключення. Тому не принцип повного відшкодування шкоди, а тільки принцип змішаної відповідальності і може бути покладений в основу вирішення питання про відшкодування шкоди при перевищенні меж необхідної оборони. 

 Одним із способів самозахисту цивільних прав є дії уповноваженої особи в умовах крайньої необхідності. Під діями, вчиненими в стані крайньої необхідності, розуміються такі дії, які робляться особою для усунення небезпеки, що загрожує інтересам Радянської держави, громадським інтересам, особі чи правам цієї особи або інших громадян, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими засобами і якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернена шкода (ст. 14 КК РРФСР). 

 Крайня необхідність має відомі схожості з необхідною обороною, але разом з тим досить істотно відрізняється від останньої. 

 Подібність крайньої необхідності з необхідною обороною полягає насамперед у тому, що дії особи як у стані необхідної оборони, так і в стані крайньої необхідності не є тільки і виключно способами самозахисту цивільних прав, але являють собою також і засіб захисту інтересів держави, суспільства та інших (Не уповноважених) осіб, причому як майнових, так і немайнових інтересів [241]. 

 Подібність це складається, далі, в тому, що у відомому сенсі необхідну оборону можна було б розглядати в якості одного з видів дії особи в умовах крайньої необхідності, створеної злочинним посяганням. Однак закон виділяє їх у самостійні обставини. Це зумовлено насамперед тим, що необхідна оборона як спосіб дії особи в умовах <крайньої необхідності>, створеної злочинним посяганням, набуває інше значення, інші ознаки й інші наслідки, ніж ті, які мають місце при настанні <звичайних> умов крайньої необхідності. 

 При крайній необхідності небезпека для інтересів уповноваженої особи, інтересів держави, суспільства або третіх осіб виникає внаслідок стихійних лих, несправності механізмів, особливого стану організму людини, наприклад, внаслідок хвороби і т. п. Стан крайньої необхідності може бути викликане і поведінкою людей і навіть злочинним поведінкою осіб (наприклад, нанесення тяжкого поранення громадянину, для порятунку життя якого потрібно прийняття вкрай необхідних заходів), але це поведінка не є нападом на заподіювача шкоди, чинного в стані крайньої необхідності. 

 На відміну від необхідної оборони, яка є єдиним у своєму роді явищем, властивим в радянському цивільному праві лише зобов'язаннями із заподіяння шкоди, крайня необхідність має в цивільному законодавстві цілий ряд схожих з нею правових явищ. Так, наприклад, ст. 58 ЦК передбачає визнання недійсною угоди, укладеної при <збігу тяжких обставин>, ст. +68 ЦК допускає передоручення представником своїх дій іншої особи, коли він <змушений до цього силою обставин>, ст. 142 ЦК передбачає вилучення у власника безгосподарно вмістом культурних цінностей без попереднього попередження <у разі нагальної необхідності>, ст. 284 ЦК надає право наймачу провести капітальний ремонт, що викликається <невідкладною необхідністю>. 

 У всіх перерахованих випадках власник права також діє за обставин, які змушують його з необхідністю діяти певним чином. Однак, як видно з наведених прикладів, закон вживає тут інші формулювання і не говорить про крайню необхідність. 

 Особливість обставин, які закон відносить до крайньої необхідності, в порівнянні з наведеними випадками з точки зору цивільного права полягає в тому, що усунення небезпеки за цих обставин не може бути здійснено звичайними способами і особа, що діє в стані крайньої необхідності, змушене використовувати кошти, пов'язані із заподіянням шкоди. 

 При цьому в одних випадках заподіяння шкоди може бути необхідним заходом запобігання небезпеки [242], тоді як в інших випадках шкода може виступати лише як супутнє явище, яке могло наступити, але могло і не настати [243]. Однак можливість заподіяння шкоди при запобіганні небезпеки в стані крайньої необхідності завжди усвідомлюється особою, робити ті чи інші заходи. Інакше кажучи, з суб'єктивної сторони заподіяння шкоди в стані крайньої необхідності може бути як умисним, так і необережним. Але при будь-якому положенні обов'язковим є одна умова: шкода заподіяна повинен бути менш значним, ніж шкода відвернена. 

 Крайня необхідність досить істотно відрізняється від необхідної оборони і за своїм суб'єктним складом, причому як з боку заподіювача шкоди, так і з боку потерпілого. 

 Коли мова йде про необхідну оборону, то суб'єктом обороняющимся може бути тільки громадянин, але не соціалістична організація. Навіть у тому випадку, коли в порядку самооборони діє особа, яка виконує службові функції, останні роблять вплив лише на визначення меж необхідної оборони, але не є підставою для визнання обороняється стороною самої організації, навіть якщо мова йде про захист інтересів цієї організації. Це обумовлено тим, що особа, яка виконує, наприклад, функції сторожа, охоронця, вартового і т. п., зобов'язана діяти і при виконанні службових обов'язків у межах необхідної оборони. Перевищення меж необхідної оборони цією особою є в той же час і перевищення ним меж службових повноважень. Тому і відшкодування шкоди може бути покладено не так на організацію, а на нього самого, так як ст. 445 ЦК передбачає відповідальність організації за шкоду, заподіяну її працівниками, лише при виконанні ними трудових (службових) обов'язків. 

 Трохи інакше, на наш погляд, йде справа з крайньою необхідністю. Якщо стосовно до карного права питання про суб'єкта, що заподіює шкоду в стані крайньої необхідності, вирішується просто: їм може бути тільки окремий громадянин або кілька громадян, то стосовно до цивільного права можливо положення, при якому в стані крайньої необхідності виявляється соціалістична організація. Так, при заподіянні збитків, що відносяться до загальної аварії, капітан, розпорядився викинути вантаж за борт, діє не від свого власного імені, а як представник судновласника, на якого згодом падає і частина збитків, що відповідає вартості судна.

 Або, наприклад, якщо водій автомашини, що належить організації, щоб уникнути наїзду на людину робить недозволений поворот і заподіює шкоду майну третіх осіб, то, оскільки в даному випадку ми маємо справу з джерелом підвищеної небезпеки, відповідальність за заподіяння шкоди яким лягає на його власника, слід визнати суб'єктом заподіяння шкоди організацію. 

 По-різному вирішується і питання про суб'єктів, яким заподіяно шкоду. Якщо при необхідній обороні шкода заподіюється безпосередньо нападаючому, то при крайній необхідності шкода заподіюється третій особі. Звідси випливають і різні цивільно-правові наслідки. Оскільки заподіяння шкоди в стані необхідної оборони викликається винними діями самого нападника, остільки ця шкода відшкодуванню не підлягає. При крайній необхідності третя особа, якій завдано шкоду, невиновно. Тому загальний принцип, який закріплений у ст. 449 ЦК, визначає обов'язок відшкодування такої шкоди, хоча й самі дії заподіювача шкоди у даному випадку визнаються правомірними. Заподіяння шкоди в стані крайньої необхідності є випадок, передбачений ч. 3 ст. 444 ГК, коли закон допускає відшкодування шкоди, заподіяної правомірними діями. 

 За своїм характером правовідносини, що виникають у зв'язку з заподіянням шкоди в стані крайньої необхідності, можуть бути двох видів. 

 В одних випадках, коли особа, що діє в стані крайньої необхідності, заподіює шкоду, захищаючи свої власні права та інтереси, ми маємо справу лише з двома учасниками правовідносин: заподіювача шкоди і потерпілим. Стосовно до цих випадків діє тільки ч. 1 ст. 449, яка зобов'язує заподіяла шкоду відшкодувати його. Однак, оскільки заподіяння шкоди в стані крайньої необхідності розглядається законом як дія правомірна, суд вправі при визначенні розміру відшкодування шкоди врахувати майнове становище особи, яка завдала шкоди (ч. 2 ст. 458 ЦК), і знизити розмір відшкодування шкоди. 

 У тих же випадках, коли заподіяння шкоди в стані крайньої необхідності мало місце в інтересах третьої особи, фактичні відносини між особами набувають іншого характеру. Тут же з'являються три учасники цих відносин: заподіювач шкоди, потерпілий і третя особа, в інтересах якої діяв заподіювач шкоди. Створюється положення, аналогічне діям однієї особи в інтересах іншої без доручення, але пов'язане з заподіянням шкоди іншій особі. 

 Такий складний характер відносин зажадав від законодавця спеціальної регламентації. Стосовно до таких випадків ч. 2 ст. 449 ЦК передбачає право суду з урахуванням обставин, при яких була заподіяна шкода, або покласти обов'язок по його відшкодуванню на третю особу, в інтересах якої діяв заподіяв шкоду, або звільнити від відшкодування шкоди повністю або частково як це третя особа, так і завдала шкоди. 

 У зв'язку з застосуванням цих правил в літературі Н. Кузнєцової були висловлені два вельми цікавих міркування. На його думку, по-перше, у зазначеному випадку непридатна ч. 1 ст. 449, яку не можна розглядати в якості загального принципу, а можна застосовувати лише у випадку, коли шкода в стані крайньої необхідності було завдано особою у своїх власних інтересах; і, по-друге, <з точки зору справедливості> суд не <може>, а <повинен> покласти обов'язок відшкодування шкоди на особу, в інтересах якої діяв заподіювач шкоди. 

 При цьому в основу своїх висновків автор кладе не закріпленою законом принцип відшкодування шкоди особою, яка заподіяла шкоду, а інший принцип: <шкода у всіх випадках <повинно> відшкодувати особа, чиї інтереси охоронялися> [244]. 

 Міркування ці заслуговують серйозної уваги, проте не представляються достатньою мірою переконливими. Вони не переконливі насамперед тому, що автор у тлумаченні чинного законодавства виходить з протиставлення <законності> і <справедливості>, що не можна визнати прийнятним з точки зору тлумачення і застосування чинного законодавства і може мати відоме значення лише у зв'язку з пропозиціями щодо його зміни. 

 Але і як пропозицію щодо вдосконалення законодавства заміна принципу відшкодування шкоди завдавачем принципом відшкодування шкоди особою, в інтересах якої заподіяно шкоду, навряд чи переконливо. Справа в тому, що при законодавчій регламентації тих чи інших відносин завжди слід мати на увазі призначення тих чи інших встановлюються законом правил. Встановлення ж правил про відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності, на наш погляд, має переслідувати принаймні три мети: по-перше, забезпечити відшкодування шкоди потерпілій особі, по-друге, спонукати особу діяти в умовах крайньої необхідності рішуче в цілях захисту державних і суспільних інтересів, порятунку життя і майна громадян, по-третє, не допустити необгрунтованого заподіяння шкоди і стимулювати вибір особою, яка діє в стані крайньої необхідності, таких засобів, які б мінімальним чином відбивалися на інтересах третіх осіб, інакше кажучи, стимулювати не тільки рішучість, а й відому обачність у виборі засобів усунення небезпеки. 

 Який же з наведених принципів в більшій мірі сприяє досягненню цих цілей? Принцип, що висувається Н. Кузнєцової, цілком придатний для здійснення двох перших цілей, але він ні в якій мірі не стимулює необхідної обачності заподіювача шкоди. Швидше, навпаки, оскільки згідно з цим принципом за заподіяну шкоду в стані крайньої необхідності відповідає особа, в інтересах якої діяв заподіювач шкоди, останній може виявитися не дуже-то розбірливим у виборі засобів усунення небезпеки, що в свою чергу може спричинити за собою небажані з громадською точки зору наслідки. 

 Досить у зв'язку з цим звернути увагу на наведене вище справу Шмік, який, не маючи достатніх навичок в управлінні автомашиною, повіз на неї в лікарню побитого хуліганами Міхалкіна. Як вже зазначалося, в результаті справа закінчилася аварією, від якої по щасливому випадку ніхто не постраждав. Але такі випадковості бувають, як відомо, не часто, особливо при зазначених обставинах, коли сама по собі ймовірність аварії була досить високою, і результат міг бути дуже сумним. 

 З цієї точки зору законодавче вирішення питання, дане в ст. 449 ГК, видається більш прийнятним, оскільки воно достатньою мірою забезпечує досягнення всіх трьох поставлених цілей. Виходячи із загального принципу відшкодування шкоди особою, яка її завдала, закон разом з тим за наявності достатніх підстав дає суду можливість перекласти відповідальність на того, в чиїх інтересах було завдано шкоди, або звільнити повністю або частково зазначених осіб від її відшкодування. 

 При цьому закон звертає особливу увагу на необхідність врахування обставин, при яких була заподіяна така шкода, зокрема характеру, способу і розміру заподіяної шкоди, характеру і ступеня необхідності заподіяння шкоди, суспільної значущості спасаемого блага, иму-громадської стану заподіювача шкоди, потерпілого та особи , в інтересах якої було заподіяно шкоду, і т. д. [245] Вирішувати питання тільки за принципом відшкодування шкоди особою, в інтересах якої було заподіяно шкоду, означає свідомо відмовитися від урахування цих особливостей конкретного випадку, що в свою чергу може спричинити за собою несправедливе рішення. 

 Примітки: 

 [227] <Вечірня Москва>, 5 березня 1964 

 [228] Див: Н. Малеїн. Відшкодування шкоди, завданої у стані необхідної оборони і крайньої необхідності. <Радянська юстиція>, 1964, N 20, стор 24; <Науково-практи-чний коментар до ЦК РРФСР>, під ред. Е. А. Флейшиц. М., <Юридична література>, 1966, стор 522; <Коментар до Цивільного кодексу Казахської РСР>. Алма-Ата, 1965, стор 512; <Цивільний кодекс РРФСР>, під ред. О. А. Красавчикова, навчально-практичний посібник, ч. II. Свердловськ, 1965, стор 358; О. С. Іоффе, Ю. К. Толстой. Новий цивільний кодекс РРФСР. Вид-во ЛДУ, 1965, стор 368. 

 [229] Див, наприклад: В. Ф. Кириченко. Основні питання вчення про необхідної обороні в радянському кримінальному праві. М., Изд-во АН СРСР, 1948; І. І. Слуцький. Обставини, що виключають кримінальну відповідальність. Вид-во ЛДУ, 1956; А. Н. Трай-нин. Загальне вчення про склад злочину. М., Госюриздат, 1957; Н. Д. Дурманов. Обставини, що виключають суспільну небезпеку і протиправність діяння. <Радянське кримінальне право>, частина загальна, вип. 9. М., Изд-во ВЮЗІ, 1961; Н. Н. Паше-Озерський. Необхідна оборона і крайня необхідність за радянським кримінальним правом. М., <Юридична література>, 1962; І. Тишкевич. Умови відповідальності за перевищення меж необхідної оборони. <Радянська юстиція>, 1967, N 13, та ін 

 [230] <Бюлетень Верховного Суду СРСР>, 1970, N 1, стор 15 - 20. 

 [231] Так, наприклад, у справі К. судом було встановлено, що він, будучи сторожем, стріляв у проходили повз підлітків, а коли останні побігли, К. погнався за ними і пострілом з рушниці смертельно поранив одного з них. Як зазначила у своєму визначенні Судова колегія у кримінальних справах Верховного суду РРФСР, в даному випадку взагалі не було нападу, тому й не було підстав обговорювати питання як про необхідну оборону, так і про перевищення її меж (<Бюлетень Верховного суду РРФСР>, 1967, N 2, стор 12). 

 [232] <Бюлетень Верховного Суду СРСР>, 1970, N 1, стор 18. 

 [233] Постанова Пленуму Верховного Суду СРСР від 4 грудня 1969 <Бюлетень Верховного Суду СРСР>, 1970, N 1, стор 16, 18. 

 [234] <Бюлетень Верховного суду РРФСР>, 1967, N 2, стор 12. Судова колегія у кримінальних справах Верховного суду РРФСР не знайшла перевищення меж необхідної оборони в справі Кочеригіна, коли в якості засобу відбиття нападу було застосовано вогнепальну зброю з тяжкими наслідками. Суть справи така: 

 [235] <Бюлетень Верховного Суду СРСР>, 1966, N 3, стор 20. 

 [236] <Бюлетень Верховного Суду СРСР>, 1967, N 4, стор 18. 

 [237] <Бюлетень Верховного суду РРФСР>, 1963, N 3, стор 5. 

 [238] Н. Малеїн. Відшкодування шкоди, завданої у стані необхідної оборони і крайньої необхідності. <Радянська юстиція>, 1964, N 20, стор 24. 

 [239] <Бюлетень Верховного суду РРФСР>, 1967, N 4, стор 7. 

 [240] Див: О. С. Іоффе, Ю. К. Толстой. Новий цивільний кодекс РРФСР. Вид-во ЛДУ, 1965, стор 368. 

 [241] У зв'язку з цим не можна погодитися з твердженням В. С. Якушева, на думку якого <при крайній необхідності створюється ситуація, при якій одна особа з метою запобігти майнову шкоду [підкреслено мною. - В. Г.] у себе або у третьої особи, заподіює майнову шкоду іншій особі> (<Цивільний кодекс РРФСР> (навчально-практичний посібник), ч. II. Свердловськ, 1965, стор 369). 

 [242] Кулаєв купався у Волзі і, відчувши себе погано, став кликати на допомогу. Що стояв на березі Лісіцин, не вміючи плавати, кинувся до стояв на березі баркаса, навантаженому трьома мішками з цукром, викинув їх у воду, швидко поплив до місця, де тонув Кулаєв, і врятував її (справу приведено проф. Н. Д. Дурманова. <Радянське кримінальне право>, ч. загальна, вип. 9. М., Изд-во ВЮЗІ, 1961, стор 32). У даному випадку порятунок Кулаєва залежало від швидкості дій Лісіцина, які за таких обставин є необхідними. 

 [243] Прикладом такого випадку може бути справа Шмік К. К., розглянуте Верховним судом Казахської РСР 28 липня 1965 Повертаючись додому з клубу радгоспу, Шмік побачив лежачого на вулиці Міхалкіна, побитого невідомими особами. На прохання Міхалкіна Шмік підняв його, довів до гаража, без дозволу когось посадив у кабіну пожежної автомашини і повіз до лікарні в с. Чистопілля. Однак, не маючи достатнього досвіду у водінні автомашини, він по дорозі наїхав на купину і перекинув машину. Незважаючи на це, він довів Міхалкіна до лікарні. У результаті аварії радгоспу була заподіяна шкода в сумі 611 руб. 70 коп., Який Шмік погасив ще до розгляду справи. 

 [244] Н. Малеїн. Відшкодування шкоди, завданої у стані необхідної оборони і крайньої необхідності. <Радянська юстиція>, 1964, N 20, стор 25. 

 [245] Не можна погодитися з висловленою в літературі думкою про непридатними до даних випадків ч. 2 ст. 458 ЦК (<Цивільний кодекс РРФСР> (навчально-практичний посібник), ч. II. Свердловськ, 1965, стор 359). Поряд з іншими обставинами справи суд має право врахувати в даному випадку також і матеріальне становище заподіювача шкоди, тим більше, що сама ст. 458 ГК ніяких обмежень щодо цього не містить. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2. Межі самозахисту цивільних прав"
 1. Професор Московського університету Веніамін Петрович Грибанов (1921 - 1990) (короткий нарис життя і діяльності)
    пределеніе права власності, яке стало помітною віхою в науковому пізнанні цього феномена права власності. Він вказав, що право власності є встановлена державою сукупність правових норм, що закріплюють історично певну форму привласнення засобів і продуктів виробництва шляхом встановлення приналежності майна певним особам, визначення обсягу і змісту
 2. КОРОТКА БІБЛІОГРАФІЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПРОФЕСОРА В. П. Грибанова
    пределенія відомчої житлової площі / / Ради депутатів трудящих. 1961. N 8. 28. Тлумачення і застосування цивільних законів в арбітражній практиці / / Тези наукової конференції. Київ, 1961. 1962 29. Питання цивільного та сімейного права / / Юридичний довідник депутата місцевої Ради. Вид. 2. М.: Изд-во МГУ, 1962. 30. Відповідальність сторін за договором
 3. Н. Судові спори
    пределенія правопорушення: "Суд може зобов'язати порушника виплатити правовласнику адекватну компенсацію за заподіяну йому шкоду у зв'язку з порушенням його права інтелектуальної власності та заподіяну йому даними порушником, який свідомо знав або повинен був знати, що здійснює правопорушення" .. Стаття 45 (2) містить положення, розвиваючі можливості захисту правовласника: "Суд
 4. Неюрисдикційна форма захисту
    межі дій, необхідних для його припинення (ст. 14 ЦК). До допускаються заходам самозахисту належать, зокрема, дії особи в стані необхідної оборони (ст. 1066 ЦК) і крайньої необхідності (ст. 1067 ЦК), застосування до порушника так званих оперативних санкцій, наприклад, відмова вчинити певні дії в інтересах несправного контрагента (відмова від оплати, від передачі речі і
 5. § 3. Позовна давність
    межах яких ці органи або сам уповноважених можуть здійснювати захист порушених прав, законом не визначені. Стосовно до окремих заходам самозахисту це питання, звичайно, і не виникає. Так, сам стан необхідної оборони (ст. 1066 ЦК) або крайньої необхідності (ст. 1067 ЦК) передбачає, що відповідні захисні дії можуть бути зроблені лише для відображення готівкової
 6. § 1. Поняття та ознаки речового права
    межі того чи іншого поняття визначають надмірно широко. З даного вище визначення речового права не випливає, ніби речове право зводиться до того, що закріплює ставлення особи до речі. Якщо б так було, то речове право на роль права взагалі не могло б претендувати. Антитеза речових і зобов'язальних прав полягає в тому, що в області речових прав вирішальне значення для задоволення
 7. § 1. Власність і право власності
    Межа як відношення івдівіда чи колективу до належної йому речі як до своєї. Власність грунтується на розрізненні мого і твого. Будь-який тип і будь-яка форма власності, наскільки б високим у тому чи іншому конкретному випадку не був рівень усуспільнення чи, що те ж саме, рівень колективізації власності, можуть існувати лише за умови, що хтось ставиться до умов і продуктів
 8. § 1. Загальна характеристика галузі цивільного права. Предмет і метод регулювання
    пределеніе галузі цивільного права, необхідно зупинитися на аналізі предмета і методу цивільно-правового регулювання. Предмет цивільно-правового регулювання. Під предметом галузевого регулювання розуміється комплекс суспільних відносин, що володіють такими подібними рисами, які вимагають підходу до їх правової регламентації з урахуванням єдиних почав і з використанням однакових
 9. § 2. Захист цивільних прав
    Межа як форму цивільно-правової регламентації особливих відносин, що виникають у зв'язку з порушенням прав та інтересів одного або декількох суб'єктів, що складається в охоронній координації поведінки цих рівних учасників з урахуванням пріоритету одного (декількох) стикаються інтересів. В результаті виникають охоронні правовідносини. При цьому в категорії охорони не знаходить вираження
 10. 1. Поняття права на захист
    пределяется комплексом норм цивільного матеріального та процесуального права, що встановлюють: а) сам зміст правоохоронної заходи; б) підстави її застосування; в) коло суб'єктів, уповноважених на її застосування; г) процесуальний і процедурний порядок її застосування; д) матеріально-правові та процесуальні права суб'єктів, по відношенню до яких застосовується дана міра. 1 Дана глава
 11. 2. Необхідна оборона як спосіб самозахисту цивільних прав
    межі (ст. 1066 ЦК). Отже, необхідною обороною визнаються такі заходи захисту прав, які завдають шкоди їх порушнику, але не тягнуть обов'язки обороняється з його відшкодування, оскільки визнаються правомірними (припустимими). Інститут необхідної оборони є комплексним інститутом, регламентованим як цивільних, так і кримінальним правом. Зміст необхідної оборони в
 12. 3. Дії в умовах крайньої необхідності як спосіб самозахисту цивільних прав
    меж необхідної оборони, залежно від обставин справи і ступеня вини обороняється і посягавшего повинен бути зменшений, або у відшкодуванні шкоди повинно бути відмовлено "(ВПС СРСР. 1984. № 5 С. 9). Під діями, вчиненими в стані крайньої необхідності, розуміються такі дії, які робляться особою для усунення небезпеки, що загрожує самому причинно-телю шкоди або
 13. Від автора
    пределенія урок: переживши кровопролиття і братовбивство, величезні людські маси стають податливі й покірні диктату кліки, одержавшей верх. Так, комуністичні режими, які приходять до влади після періоду кривавої революції, здатні командувати змученими народами, маніпулювати ними. Аналогічні справи з фашистськими режимами ... У кожному разі слабосильний народ виявляється не
 14. 1. Право на захист як одна з правомочностей суб'єктивного цивільного права
    пределенія кордону захисту права. Необхідність встановлення меж захисту суб'єктивних цивільних прав обумовлена завданнями цивільно-правової охорони порушених або оспорюваних прав. Реальність і гарантованість суб'єктивних цивільних прав у соціалістичному суспільстві не можна розуміти однобічно, тільки як забезпечення прав управомоченной боку громадянського правовідносини.
 15. 3. Межі застосування уповноваженою особою правоохоронних заходів оперативного характеру
    пределенія робіт, що не виконаних боржником, за рахунок останнього; затримка у видачі вантажу вантажоодержувачу до внесення ним усіх належних платежів, та ін Як видно з цього далеко не повного переліку, випадки застосування уповноваженою особою до зобов'язаному особі правоохоронних заходів оперативного впливу в радянському цивільному праві досить численні і різноманітні. Проте всі вони
 16. II. Поняття цивільно-правової відповідальності
    пределенія сум із заробітної плати, штрафу або в іншому вигляді. У цивільному праві справа йде значно складніше. Це пояснюється насамперед тим, що коло відносин, регульованих цивільним правом, дуже широкий і різноманітний, і вже це саме по собі створює значну складність. Справді, цивільне законодавство регулює відносини найрізноманітніші: від продажу громадянину
 17. Види і стадії адміністративного права
    межі РФ. 1. Виконання постанов про накладення адміністративних взи-Скан є заключною стадією адміністративного права. Воно складається з етапів: 1) звернення постанови до виконання На даному етапі юридичний орган повинен своєчасно спрямувати постанову органу-виконавцю. У зміст цієї діяльності входять також здійснення контролю за правильним виконанням
 18. Держ. управління в адміністративно-політичній сфері
    межах її компетенції допомоги громадянам, перед-ємствам, установам, організаціям і громадським об'єднанням До складу місцевої міліції входять чергові частини, дільничні ін-спектора міліції, ізолятори для тимчасового тримання затриманих і взятих під варту осіб, спеціальні приймальники для осіб, арешт-ванних в адм. порядку, підрозділи патрульно-постової міліції (в т.ч. ОМОН),
 19. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
    пределеніе. Розгляд справ у закритому засіданні ведеться з дотриманням правил судочинства в арбітражному суді. Для розуміння меж і змісту реалізації принципу гласності в арбітражному процесуальному праві слід зазначити правило, згідно з яким присутні в залі засідання мають право робити письмові нотатки, вести стенограму і звукозапис. Кіно-і фотозйомка,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua