Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002 - перейти до змісту підручника

§ 2. Сутність і ознаки правової держави

Характеризуючи правову державу, слід мати на увазі, що, незважаючи на специфічні особливості дан

74

Сутність і ознаки правової держави

ного інституту, воно залишається державою, що означає наступне. Правова держава не ототожнюється із суспільством, не розчиняється в ньому або в системі інших політичних інститутів. Цей тип держави володіє всіма ознаками і рисами держави взагалі. Назвемо основоположні ознаки держави, в тому числі і правового:

- володіє публічною владою;

- має спеціальний апарат управління і примусу;

- розташовує розгалуженою системою юридичних засобів: видання нормативних правових актів, забезпечення їх реалізації шляхом виховання, заохочення, переконання і примусу;

- володіє суверенітетом, тобто верховенством державної влади по відношенню до всіх громадян та їх організаціям як усередині країни, так і за її межами.

Поряд із загальними ознаками, правової держави властиві й специфічні ознаки. Розглянемо деякі з них.

Одним з основоположних ознак правової держави є верховенство права і закону.

Принцип верховенства права означає з'єднання загальнолюдських морально-правових цінностей (розумність, справедливість) з формально-регулятивними цінностями права (нормативність, рівність усіх перед законом та ін.), з легітимністю публічної влади. Держава є не єдиним джерелом формування права. У багатьох випадках воно лише оформляє в правову форму або природно-правові вимоги, або волевиявлення всього народу, виражене через референдуми, або положення, сформульовані в ході суспільної практики. Верховенство права означає, що воно виникло раніше держави.

Відповідно до принципу верховенства закону, жоден державний орган, жодна посадова особа, жоден колектив не звільняються від обов'язку підкорятися закону. У даному контексті закон розуміється не в розширювальному сенсі, а в прямому - як акт представницької влади. Визнанням реалізації

75

Тема 6. Правова і соціальна держава

даного принципу є такий баланс в системі нормативних правових актів держави, при якому пріоритетне місце займають акти законодавчих органів. Вітчизняна історія містить факти, що показують, що в СРСР даний баланс не дотримувався. Так, до 1988 року було прийнято 85 законів (включаючи зміни, доповнення, скасування). Основна кількість правових норм містилося в підзаконних актах. Демократичні перетворення в Російській Федерації позначилися в тому числі в різкому збільшенні кількості законодавчих актів. Так, в період з 1989 року до прийняття Конституції РФ 1993 р. прийнято 636 законів, а з 1993 року по серпень 2001 року - 1579 законов1.

Принцип поділу влади - це принцип, що виходить з того, що для забезпечення нормального функціонування держави в ньому повинні існувати відносно незалежно один від одного влади: законодавча, виконавча і судова. Законодавча влада належить парламенту, виконавча - уряду, судова - суду.

Суть цієї теорії полягає в тому, щоб не допустити зосередження влади в одних руках або невеликої групи осіб і тим самим запобігти можливості її використання одними групами на шкоду іншим.

Ще давньогрецький філософ Полібій (200-129 рр.. До н.е.), захоплюючись Римською республікою, писав, що влада в ній поділена таким чином, щоб ні одна з її складових частин не переважує іншу .

Англійський філософ-матеріаліст Дж. Локк (16321704 рр..) Розробляв принцип взаємозв'язку і взаємодії влади, прагнучи запобігти узурпації влади однією особою або групою. Він вважав, що верховне місце займає влада законодавча, інші влади займають по відношенню до неї підлегле становище, але роблять на неї активний вплив.

Шарль Монтеск'є в роботі «Про дух законів» розробляє систему взаємних стримувань і противаг влас-

1 Статистика нормативних актів з даними Справний Правовий Системи «КонсультантПлюс».

76

Сутність і ознаки правової держави

77

тей. Він вважає, що для того, щоб створити стабільний механізм державного управління, треба навчитися «комбінувати влади, регулювати їх, стримувати, приводити в дію, підбавляти баласту одній, щоб вона могла врівноважувати іншу».

Принцип поділу влади - необхідний атрибут правової демократичної держави. Здійснення цього принципу ставить заслін зловживанням владою, захищає громадянина від свавілля посадових осіб, створює (через поділ праці і компетенції) передумови до ефективної діяльності державних органів. Законодавча, виконавча і судова влади мають своє призначення (функції) і наділяються відповідною компетенцією; влади самостійні і незалежні в реалізації своїх повноважень; володіють можливістю взаємно стримувати і контролювати один одного. Жодна з влад не може прийняти на себе функції іншої; але діяти відособлено вона також не в змозі. Влада повинні взаємно доповнювати один одного, зберігати необхідну зв'язок і узгодженість, утворюючи єдиний «політичний організм», функціонуючи для блага народу.

Організаційно-правове вираження принципу поділу влади передбачає наявність системи стримувань і противаг. Елементами такої системи є: терміновість повноважень посадових осіб, несумісність депутатського мандата з заняттям відповідальній посаді в апараті управління; право вето на законопроекти; право розпуску парламенту; контроль над законодавчою владою, здійснюваний народом у ході виборів; незалежність суддів.

У Конституції Російської Федерації (ст. 10) записано, що «державна влада в Україні здійснюється на основі поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Державні органи в межах своїх повноважень самостійні: вони взаємодіють між собою, стримують і врівноважують один одного ».

Згідно з Конституцією Росії, на загальнофедеральному рівні законодавчу владу здійснює Федеральне Збори, виконавчу - Уряд РФ, а су

Тема 6. Правова і соціальна держава

дебн - федеральні суди.

Президент РФ, згідно з ч. 2 ст. 80 Конституції Росії, забезпечує функціонування і взаємодію органів державної влади.

Особливо важливо підкреслити взаємодію влади. Так, відокремлення функції прийняття законів Федеральними Зборами РФ поєднується з правом Президента РФ відхиляти закони, що тягне їх повернення до парламенту для повторного прийняття. Крім того, глава держави може видавати укази, які не повинні суперечити законам. При цьому Уряд РФ може видавати постанови відповідно та на виконання Конституції Російської Федерації, федеральних законів і указів Президента РФ.

Принцип незалежності суду сформульований в ч. 1 ст. 120 Конституції Росії: «Судді незалежні і підкоряються тільки Конституції Російської Федерації і федерального закону».

У країнах, де верховенство закону є конституційним принципом, жодне із судових рішень не повинно мати переваги перед законом і щоразу, коли виникає колізія між вимогами закону і висновками, що містяться в судовому рішенні, пріоритет віддається закону.

Щоб забезпечити верховенство закону, в правовій державі встановлюється судовий або квазісудовий контроль, який реалізується в рамках конституційної юстиції. Конституційні суди незалежні і організаційно відокремлених від законодавчої і виконавчої влади. Як правило, конституційному суду підвідомчі спори, пов'язані з порушенням конституції. Так, в Росії Конституційний суд Російської Федерації здійснює традиційну компетенцію-контроль за відповідністю Конституції законів, міжнародних угод і договорів. Крім того, він розглядає спори про компетенцію і тлумачить Конституцію Росії. Завданням будь-якого судді є відновлення порушеного права, що необхідно пов'язано з відшкодуванням шкоди, заподіяної постраждалій стороні. Тому судові рішення мають для суспільства двояку цінність: і як спосіб встановлення істини і справедливості, і як засіб захисту населення.

78

Поняття, ознаки, інститути громадянського суспільства

Між судовою практикою і законом існує тісний взаємозв'язок. Суди є правозастосовчої інстанцією, а, отже, закон отримує рух завдяки зусиллям судової влади. Однак судова влада не підміняє законодавчу владу, хоча і служить для неї однією з найбільш важливих стабілізуючих опор.

Основоположним ознакою правової держави є непорушність прав і свобод людини і громадянина. Конституція Росії (ч. 2 ст. 17) закріпила цей принцип наступним чином: «У Російській Федерації визнаються і гарантуються права і свободи людини і громадянина відповідно загальноприйнятим принципам і нормам міжнародного права і відповідно до цієї Конституції». Ці положення розвинені в ст. 18 Конституції РФ: «Права і свободи людини є безпосередньо діючими. Вони визначають зміст, зміст і застосування законів, діяльність законодавчої, виконавчої влади, місцевого самоврядування і забезпечуються правосуддям ».

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Сутність і ознаки правової держави "
 1. Види і стадії адміністративного права
  1. Поняття і система стадій і етапів провадження по справах про ад-міністратівного правопорушення. 2. Адміністративне розслідування. 3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення. 4. Перегляд постанов. 1. Стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення - це відносно самостійна частина виробництва, кото-раю поряд із загальними завданнями провадження має
 2. 2. Судоустройственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  Принцип здійснення правосуддя тільки судом сформульовано в ст. 118 Конституції РФ. Стосовно до арбітражного процесуального праву даний принцип закріплює, що по справах у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності, віднесених до відання арбітражних судів, тільки арбітражний суд має право здійснювати правосуддя (ст. 1 АПК). Сутність даного принципу полягає в наступному.
 3. 26. Поняття, сутність, основні ознаки політичного режиму демократії.
  Управління людською спільністю може здійснюватися двома різними методами - авторитарним і демократичним. Основною якістю демократичного методу є те, що управління людською спільністю здійснюва-ляется з волі більшості її учасників, створюючи систему установ, за допомогою якої виявляється і здійснюється воля більшості, оформлена у вигляді відпо-чих актів.
 4. 12. Сутність права, ознаки, функції, передумови.
  Право - система встановлених або санкціонованих державою загальнообов'язкових, формально-визначених правил загального характеру (норм), забезпечених державним захистом. Ознаки права: нормативність. Приписи держави ділять на 2 групи: Індивідуально-правові. Суть - конкретні вказівки. Нормативні. Правила загального характеру. Являє собою систему норм, тобто не конкретних
 5. 5. Співвідношення права і гос-ва. Етатистського і правове гос-во.
  У наші час суперечки про те, що первинне, а що вторинне, держава чи право, не мають під собою ні наукової, ні практичної грунту. Всім зрозуміло, що право, як явище суспільного життя, як мірило свободи і справедливості в людських відносинах, сформувалося набагато раніше, ніж держава! З виникненням держави право набуває лише нову якість: воно стає правом,
 6. 34. Юридична концепція прав людини. Правовий статус особистості.
    Права людини - це охоронювана законом міра можливої поведінки, спрямована на задоволення інтересів людини. Це універсальна категорія, що представляє собою випливають із самої природи людини можливості користуватися благами та умовами безпеки. Ознаки прав людини: - виникають і розвиваються на основі природної та соціальної сутності людини з урахуванням зміни умов життя
 7. 55. Реалізація і застосування права. Безпосередня і правозастосовна реалізація права.
    Реалізація права - це здійснення юридично закріплених і гарантованих державою можливостей, проведення їх у життя в діяльності людей і їх організацій. Реалізація права є складний процес, що протікає в часі. У ньому беруть участь не тільки сторони, носії суб'єктивних прав і обов'язків, але і держава в особі різних органів: правотворчих, правоісполнітельного,
 8. Явище організованої злочинності.
    Організована злочинність - найскладніша та найбільш небезпечна форма злочинності, яка зазіхає на політичні, економічні, соціальні та правові сфери будь-якого суспільства. Проблема організованої злочинності, як зазначалося на VIII Конгресі ООН з попередження злочинності, є другою за ступенем важливості транснаціональної проблемою після екології. Аналізуючи проблему організованої
 9. Поняття вікової неосудності.
    Історія розвитку кримінального права свідчить про те, що з 17-18 в.в. в правових системах різних країн стала встановлюватися нижня вікова межа кримінальної відповідальності. При цьому бралося до уваги: а) ступінь соціальної зрілості неповнолітніх окремих вікових груп, що проживають і виховуються в певних соціально-економічних умовах; б) ідеологічні,
 10. § 1. Загальні зауваження
    Суспільна небезпека злочинного діяння являє собою найважливіший ознака злочину. Однак соціальна сутність суспільної небезпеки і її структура в кримінально-правовій науці ще не досліджені з достатньою полнотой1. Н. Д. Дурманов, характеризуючи поняття злочину, констатує, що це - дія, вчинена людиною під контролем свідомості, і що суспільна небезпека
© 2014-2022  ibib.ltd.ua