Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

? 7. Унітарні підприємства (УП)

Дана група корпорацій, на перший погляд, здається названий-

ної дещо незвично, але на ділі вона нам найбільш знайома. Мова

йде про підприємства, які раніше називалися державними

і яких була переважна більшість.

Спочатку кілька слів про сам термін "унітарне підпри-

ємство". Він означає наявність одного власника, як кото-

рого виступає держава. Власність держави може при-

належати Росії в цілому або суб'єктам Федерації, але в будь-якому

випадку йдеться про державну власність, про державну

них підприємствах.

Державна власність Росії є надбанням

багатонаціонального народу і виступає як федеральної соб-

ственности і власності республік, автономних областей, країв ,

міст федерального значення.

Унітарні підприємства можуть перебувати й у власності

муніципальної, тобто власності міста, району, сільського поселе-

ня. Муніципальними підприємствами можуть бути підприємства сель-

ського господарства, торгівлі, побутового обслуговування, транспорту,

промисловості, будівництва, житлово-комунальні та інші

підприємства, необхідні для соціального та економічного раз-

витія та виконання інших завдань, що стоять перед адміністративно-

територіальними утвореннями (ст. 215 ГК РФ).

Підприємства, що належать державі, зустрічалися ще в

далекому минулому. Організацію підприємств державного мас-

штабу брали на себе енергійні і заповзятливі правителі.

Проводилися канали і зводилися греблі в Китаї, створювалася

система зрошення в Єгипті. У цьому плані прославилися Кольбер у

Франції, Фрідріх Великий в Пруссії і багато інших.

!! 71

У сучасних промислово розвинених державах досить

міцно встановилася застосування системи державних господарств

по відношенню до залізниць, до пошти, телеграфу, горнодо-

ної промисловості.

Подібне з державним господарством положення займає

муніципальне. Майже всі великі міста США взяли на себе

постачання населення електрикою, газом, водою, каналізацією.

Дуже поширені міські трамваї і автобуси. Муниципаль-

ве господарство в Японії представлено дуже широко і бюджети

великих міст визначаються десятками мільйонів. Крім загально-

поширених типів муніципальних підприємств, деякі міста

(наприклад, в Англії) беруть на себе пристрій міських ринків,

зміст боєнь, лазень, аптек тощо

Державні підприємства в Росії зараз зменшують свій

питому вагу. Багато хто з них приватизовані та їх власниками

є не держава, а інші суб'єкти (громадяни, юридичні

особи). Державні підприємства існують і. створюються в

таких галузях господарства, які обслуговують все населення

(підприємства транспорту, зв'язку, інформатики, паливно-енерге-

кого комплексу), або сприяють виконанню завдань Росії в

цілому (оборонні підприємства), або вимагають таких капіталів-

ложений, здійснити які під силу тільки державі (атом-

ная, гірничодобувна, нафтовидобувна промисловість тощо),

або діють там, де приватна власність не може забезпечити

прийнятну частку прибутку (аерокосмічна промисловість).

І проте в Росії і сьогодні державні підпри-

ємства залишаються провідною ланкою в народному господарстві, приватний

бізнес розвинений слабо , і причинами того є:

невеликі фінансові можливості як у громадян, так і

державної підтримки його;

неможливість створювати приватні підприємства в країні, де

вже існує досить високий технологічний рівень;

відсутність розвиненої системи страхування ризиків і кредитів;

гостра нестача фахівців у області підприємницького

права;

обмеження купівлі-продажу деяких високоцінних ма-

лов, наприклад, рідкісних металів.

У зарубіжних промислово розвинених країнах найчастіше спостеріга-

дається зворотне: приватні підприємства переходять у власність

держави. Цей процес йде циклічно, як би з приливами і

відливами, але проте все ж можна встановити тенденцію

зростання ролі державного сектора в економіці цих країн.

!! 72

Особливо це проглядається в Німеччині, Франції, Італії. США

менш схильні до цього процесу. Втручаючись в економіку, дер-

дарство намагається використовувати традиційні для країн з ринковою

економікою юридичні форми: товариств з обмеженою від-

ветственно, акціонерні товариства тощо Роль же казенних

підприємств, діяльність та фінансування яких жорстко визна-

деляются державою, дуже невелика (оборонні заводи, полі-

графічні підприємства, пошти, телефон, телеграф та ін.)

Державні та муніципальні підприємства не є

власниками майна, що знаходиться у них на балансі. Воно їм

належить rfa праві господарського відання або оперативного

управління. Це майно є неподільним і не може бути

розподілено за депозитними вкладами (часток, паїв), в тому числі і між

працівниками підприємства. Термін "унітарне підприємство" відображає

ще й цю їх особливість.

Залежно від того, на яких засадах унітарному підпри-

ятію передано майно, розрізняють:

1) унітарні підприємства, засновані на праві госпо-

жавного ведення. Це право, так само як і право власності,

є речовим, але, на відміну від нього, воно носить обмежений

характер, оскільки здійснюється в межах, встановлених

власником (державою) і законом (ст. 295 ГК РФ).

Право господарського відання означає право підприємства по

свій розсуд володіти, користуватися і розпоряджатися имущес-

твом власника в межах, встановлених законом і цілями

діяльності підприємства, зафіксованими в його статуті, утвер-

ждаемом державним органом. В принципі державне перед-

ємство здійснює відносно переданого йому майна будь

дії, не заборонені законом. Державний же орган оп-

ределяет мета діяльності підприємства, контролює ефек-

ність використання та збереження довіреного майна, він має

право на частину прибутку від використання майна, що вирішується

на договірних засадах з підприємством, має право прийняти рішення про

реорганізації і навіть про ліквідацію підприємства;

2) унітарні підприємства, засновані на праві оперативними-

ного управління (федеральні казенні підприємства). На відміну

від підприємств першої групи, казенні підприємства мають мен-

шую свободу в здійсненні господарської діяльності. Наявність

у них необхідного для нормальної роботи майна (будівель, споруд-

жений, обладнання, меблів тощо) зумовлює їх участь в

майнових відносинах, але вельми в обмежених рамках. Свої

фінансові та майнові питання вони вирішують не за рахунок

!! 73

власних доходів, а за рахунок коштів, відпущених їм з гос-

бюджету.

Право оперативного управління також припускає можли-

ність казенних підприємств володіти, користуватися і розпоряджатися

майном власника в межах, встановлених законом, цілячи-

мі і предметом їх діяльності, завданнями власника і призначають-

чением майна (ст. 296 ГК РФ). Дозвіл на здійснення

зазначеної діяльності приймається у формі наказу (розпоряджаючись-

ня), що визначає конкретні види товарів (робіт, послуг), на

виробництво і реалізацію яких воно поширюється.

(* 1)

Якщо право господарського відання не передбачає у влас-

ника можливості вилучити майно унітарного підприємства без його

згоди, то право оперативного управління допускає вилучення,

перерозподіл майна казенних підприємств між іншими

створеними державою корпораціями, не питаючи згоди.

Саме тому, а також тому, що власник має право

давати обов'язкові вказівки, на казенні підприємства може бути

покладена лише обмежена майнова відповідальність: вони

відповідають перед кредиторами всім своїм майном, що перебуває

в їх розпорядженні. При недостатності цих коштів додаткових-

ную (субсидіарну) відповідальність за зобов'язаннями цих перед-

ємств несе держава. Унітарні підприємства, засновані на

праві господарського відання, несуть повну відповідальність, за

винятком випадків їх банкрутства з вини власника.

Є ще важлива відмінність унітарних підприємств. Воно

стосується їх правоздатності. Правоздатність унітарних перед-

ємств першої групи має цільовий характер, що означає їх

обов'язок не виходити за рамки цілей і завдань, зафіксованих

в статуті. Правоздатність казенних підприємств формулюється

дуже жорстко і конкретно шляхом вказівки на предмет діяльності

(випуск важкого озброєння, виготовлення стрілецької зброї та

т . п.) і є спеціальною. Відносно ж усіх інших кор-

пораціі, розглянутих раніше (товариств і господарських об-

вин), може вестися мова про універсальну (загальної) правоздатність-

собности, оскільки ДК РФ тепер не зобов'язує ці корпорації

вказувати в статуті мета, вид, предмет діяльності. Це є

їх правом, і вихід за межі зазначених ними добровільно цілей

діяльності ніяких негативних для корпорацій наслідків не

тягне.

(** 1) Див: Постанова Уряду РФ "06 затвердження типового ус-

тава казенного заводу (казенної фабрики, казенного господарства), створеного на

базі ліквідованого державного підприємства "(СЗ РФ. 1994. N 17.

Ст. 1981 - 1982).

Створюються унітарні підприємства за рішенням уповноважено-

го на те державного органу або органу місцевого са-

лення. Цей же орган призначає керівника, який йому під-

підзвітний.

Установчим документом підприємства, заснованого на праві

господарського відання, є статут, що затверджується уполномо-

ченним на те державним органом або органом місцевого само-

управління. Казенні підприємства створюються Урядом Рос-

сийской Федерації на базі майна, що знаходиться у федеральній

власності, і тому їх статути затверджуються Урядом

РФ та іншими федеральними виконавчими органами, на кото-

рие покладена координація і регулювання діяльності у відповід-

ветствующей галузі (сфері управління). У найменуванні цей факт

повинен бути відображений словами "казенне підприємство".

У статуті унітарного підприємства обов'язково має бути

крім загальних відомостей вказівку на предмет і мета його діяльність-

ти, а також про розмірі статутного капіталу підприємства, порядок і

 джерела його формування.

 !! 74

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "? 7. Унітарні підприємства (УП)"
 1. § 12. Державні і муніципальні унітарні підприємства
    унітарні підприємства. У рамках такої форми законодавець виділяє підприємства, засновані на праві господарського відання, на праві оперативного управління (федеральні казенні підприємства), а також дочірні підприємства. Отже, існує як би три різновиди комерційних організацій, що функціонують в публічному (державному і муніципальному) секторі економіки, кожна з яких
 2. 4. Право оперативного управління казенного підприємства
    унітарному підприємству, де він лише "право отримати частину прибутку" від використання унітарним підприємством його майна1. 1 У чинному законодавстві ці та інші особливості правового режиму майна казенних підприємств передбачені у Типовому статуті казенного заводу (казенної фабрики, казенного господарства), створеного на базі ліквідованого федерального державного підприємства,
 3. 2.Унітарное держава
    унітарна держава стало противагою феодальної роздробленості. Система адміністративно-територіального поділу унітарної держави Єдину модель для всіх унітарних держав важко визначити. Але існують двох-, трьох-і четирехзвенниє системи. - Області, провінції - триланкову (найпоширеніші). - Райони, округи, повіти - двухзвенная система. - Громади, комуни, волості
 4. § 6. Державні і муніципальні підприємства
    унітарними, а їх майно неподільне і не може бути розподілено за вкладами. Таким чином, державним (муніципальним) підприємством називається юридична особа, засноване державою або органом місцевого самоврядування в підприємницьких цілях або в цілях випуску особливо значущих товарів (виконання робіт або надання послуг), майно якого складається в державній
 5. Відмінні риси дочірнього підприємства
    унітарного підприємства може бути тільки "материнське" унітарне підприємство, засноване на праві господарського відання. Майно дочірнього підприємства належить на праві господарського відання як самому дочірньому підприємству, так і його засновнику. У цьому випадку виникає деяке вторинне право господарського відання на майно, раніше закріплене державою або муніципальними
 6. 29. Види юридичних осіб.
    унітарні підприємства, в тому числі дочірні підприємства, а також фінансуються власником установи). Юридичні особи, щодо яких їх засновники (учасники) не мають майнових прав (громадські та релігійні організації (об'єднання), благодійні та інші фонди, об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки). Комерційні організації - організації, що переслідують витяг
 7. 23. Поняття і характе-ристика унітарної форми державного устрою.
    унітарних держав відносяться Великобританія, Франція, Італія і багато інших країн. Для країн з унітарною формою державного устройст-ва (простими або злитими) характерна наявність наступних основних ознак: 1 Єдина конституція, норми якої застосовують-ються на всій території країни без будь-яких вилучення чи обмежень. 2. Єдина система вищих органів державної влади (глава
 8. 2. Право господарського відання
    унітарного підприємства володіти, користуватися і розпоряджатися майном публічного власника в межах, встановлених законом або іншими правовими актами. При цьому майно даного підприємства за прямою вказівкою закону цілком належить його власнику-засновнику (п. 4 ст. 214, п. 3 ст. 215 ЦК) і не ділиться ні в якій частині, ні тим більше повністю на "паї" або "частки" його працівників
 9. 31. Комерційні юридичні особи.
    унітарних підприємств) Господарські товариства і суспільства. Господарськими товариствами і товариствами визнаються комерційні організації з розділеним на частки (вклади) засновників (учасників) статутним (складеному) капіталом. Майно, створене за рахунок внесків засновників (учасників), а також вироблене і придбане господарським товариством чи суспільством в процесі його
 10. Призначення службових житлових приміщень
    унітарним підприємством, державним чи муніципальним закладом, у зв'язку з проходженням служби, у зв'язку з призначенням на державну посаду Російської Федерації чи державну посаду суб'єкта Російської Федерації або у зв'язку з обранням на виборні посади до органів державної влади чи органи місцевого самоврядування (див. ст. 93 Кодексу). Відповідно до п. 5
 11. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері культури, фізичної культури і спорту
    унітарних підприємств культури; д) створюють умови для організації дозвілля населення, включаючи організацію та утримання картинних галерей, фонтанів, театрів, відкритих естрад, організацію народних гулянь, святкових і траурних заходів тощо; е) сприяють розвитку краєзнавства, збереженню і розвитку місцевих традицій, у тому числі національно-культурних традицій і рідної мови народів,
 12. 1. Поняття договору оренди підприємства
    унітарного державного або муніципального підприємства орендодавцем може бути тільки орган Мингосимущества РФ і відповідний уповноважений орган з управління муніципальним майном, але не саме унітарне підприємство як юридична особа. Унітарне підприємство створюється і існує як юридична особа, наділена в силу вказівки закону (п. 1 ст. 113 ЦК) спеціальної
 13. Зміст
    підприємствах 8 Роль планування фінансово-економічної діяльності підприємств 8 Бізнес-план, як метод здійснення фінансово-економічної діяльності підприємства 11 Державне регулювання діяльності підприємств громадського харчування 16 Особливості підприємств громадського харчування 16 Типи підприємств громадського харчування та організація обслуговування в них 22
 14. Стаття 21.2. Порядок державної реєстрації при припиненні унітарного підприємства у зв'язку з продажем або внесенням його майнового комплексу до статутного капіталу акціонерного товариства, а також при припиненні установи у зв'язку з внесенням його майна до статутного капіталу акціонерного товариства
    унітарні підприємства - у зв'язку з продажем або внесенням їх майнового комплексу до статутного капіталу акціонерних товариств; установи - у зв'язку з внесенням їх майна до статутного капіталу акціонерних товариств. Введення даної статті в структуру Закону про реєстрацію було обумовлено необхідністю забезпечення реструктуризації галузей, традиційно знаходилися у державній
 15. 2.4.10. Лінійно-стадіальний варіант унітарно-стадіального розуміння історії
    унітарно-стадіальних побудов, починаючи з тричленної концепції розвитку людства (дикість, варварство, цивілізація) і кінчаючи затвердилася до середини XIX в. в історичній павука періодизації, в якій виділялися спочатку три, а потім все частіше чотири епохи всесвітньої історії (давньосхідна, антична, середньовічна і нова). Таку інтерпретацію унітарно-стадіалиюго розуміння історії в цілому
 16. 12. Спільне підприємство. Підприємство, що повністю належить одному інвестору
    унітарних "підприємств, тобто повністю належать одному інвестору (наприклад, дочірнє підприємство юридичної особи-інвестора), розрізняються підприємства з більш ніж одним інвестором (наприклад, з декількома інвесторами з різних країн або з однієї країни, з участю або без участі інвесторів українських). У деяких законах (наприклад, від 16.04.91г. "Про зовнішньоекономічну діяльність", ст.1)
 17. 4. Види юридичних осіб
    унітарні підприємства ". Проте в російському цивільному праві поняття установа має своє, особливе значення, відмінне від традиційного. Під ним розуміється некомерційна організація, повністю або частково фінансується засновником-власником і володіє обмеженим речовим правом на своє майно (п. 1 ст. 120, п. 1 ст. 296, ст. 298 ЦК). Тому в вітчизняному правопорядку відсутня
 18. 9. Унітарна підприємство
    унітарні підприємства виділяються тим, що не є побудованими на засадах членства корпораціями і не стають власниками закріпленого за ними майна. Який створив таке підприємство одноосібний засновник (як правило, публічний власник) зберігає за собою право власності на передане підприємству і було набуте ним в ході своєї діяльності майно, тоді як саме підприємство
 19. 7. Участь прокурора в арбітражному процесі
    унітарними підприємствами, державними установами, а також юридичними особами, у статутному капіталі (фонді) яких є частка участі Російської Федерації, частка участі суб'єктів Російської Федерації, частка участі муніципальних утворень; з позовом про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину, вчиненого органами державної влади Російської Федерації , органами
© 2014-2021  ibib.ltd.ua