Головна
ГоловнаНавчальний процесІнформаційні технології у навчальному процесі → 
« Попередня Наступна »
В. Д. Чижиков. . Ефективність функціонування інформаційного центру технічного вузу / УлГТУ. - 166 с.: Ил., 2006 - перейти до змісту підручника

2.3.5. Ухвалення рішення з урахуванням важливості і значимості завдань

Проілюструємо на конкретному прикладі, як впливає облік важливості і значимості завдань на витрати часу керівника по прийняттю рішення.

Розглянемо графік (рис. 2.3), який аналогічний графіком, наведеним на рис. 2.2. Різниця полягає в тому, що тут враховується важливість і значущість завдань, тобто вони розподілені по пріоритету [2].

За вертикальної осі відкладені значення ваг Pi у відсотках від загального часу t. Масштаб залишимо той же, що і на рис. 2.2.

По осі Вд позначені види робіт.

Порівняємо графіки (рис. 2.2 і 2.3). t

М (Т),% '37,5? *

* Г

а *

в д

18 12,5 +6, 5? Про б Р31 Р32 Р33 Р34 Р35 Р36 р37 Р38 Р39 Р310 ^ 11 ^ 12 Р313 Р314

Рис. 2.3. Гістограма прийняття рішення, що відображає 3авісімость важливості

і 3начімості видів робіт

Для зручності аналі3а випишемо процентні 3наченіе числових величин у характерних точках відповідно: (а, б, в, г , д), (а *, б *, в *, г *, д *) і знайдемо їх ра3ность

(-12,5%) (+16,5%) (-12 , 5%) (+12,5%) (- 8%)

для (рис. 2.2): для (рис. 2.3):

a - 12,5% б - 29,5% в - 6,5% г - 37,5%

д - 7,0%

а * -25 % б * -13% в * -18,5% г * -25% д * -15%

Отримана ра3ность чисел (третій стовпець) характері3ует ра3брос 3атрат часу на прийняття рішення важливих і простих 3адач .

Так, наприклад, для рис. 2.2 точка (б) відповідає 29,5% 3атрат часу, а в (г) - 37,5%. Для рис. 2.3 у відповідних точках (б *) і (г *) маємо 13% і 25%, тобто час на прийняття рішення скоротилося.

У першому випадку рішення приймалися БЕ3 ука3анія на 3начімость цих 3адач. У другому, коли було акцентовано увагу на важливості даних 3а-дач, оперативність прийняття рішення підвищилася, час відповідно скоротилося, в точці (б) на 16,5%, а в точці (г) - на 12,5%.

Представляє інтерес визначення загального ра3броса часу для прийняття рішення з урахуванням важливості і 3начімості 3адач.

Проведемо порівняльний аналіз тимчасових витрат у всіх контрольних точках графіків (рис. 2.2 і 2.3) з урахуванням вказівок про важливість і значущість виконуваних робіт, отримаємо таку картину: Рт1 - Рз1 = (14 - 15) = -1 Рт8 - Рз8 = (13 - 37,5) = -24,5 Рт2 - Рз2 = (18 - 13) = +5 Рт9 - Рз9 = (7 - 8,5) = -1,5 рТ3 - Рз3 = (12 - 25) = -13 РТ10 - Рз10 = (13 - 18,5) = -5,5 РТ4 - Рз4 = (13 - 11) = +2 Рт11 - Рз11 = (35 - 25) = +10 Рт5 - Рз5 = (26 - 13) = +13 Рт12 - Рз12 = (6 - 12) = -6 Ртб - Рз6 = (30 - 12,5) = +27,5 Рт13 - Рз13 = (10 - 13) = -3 Рт7 - Рз7 = (7 - 18) = - 11 Рт14 - Рз14 = (7 - 15) = -8 Складаючи отримані числа з негативними і позитивними знаками окремо, отримаємо (+57) і (-73,5) .

Їх різниця дорівнює (-16,5), знак «мінус» говорить про те, що при обліку значимості та важливості завдань час на їх вирішення скорочується на 16,5%. Цю різницю можна розглядати як інерцію системи (люфт), який характерний для організаційно-технічної системи. Ми його скоротили на 16,5% за рахунок підвищення відповідальності керівника при вирішенні значущих і важливих завдань.

Таким чином, проведений аналіз діяльності управителя людино-машинним комплексом показує (рис. 2.4), що зі збільшенням обсягу обчислювальних робіт (Вр) росте число прийнятих рішень, яке характеризується кривою (х1 ^ х15 ^ х22). Ця крива має різкий підйом в другій половині дня, т. к. до цього часу накопичується число прийнятих рішень. Одночасно із зростанням завдань якість прийнятих рішень падає, на що вказує спадна крива KRBp (х15 ^ х22). Точка перетину даних кривих (х15) характеризує перехід якості прийнятих рішень від кількості, де крива різко знижується в другій половині дня (після чотирьох годин роботи).

Екстраполюючи отримані результати на числову вісь, яка відображатиме роботу ІЦ за більш тривалий час, наприклад, протягом семестру, ми отримаємо картину подібну наведеної на рис. 2.4. Характерна аналогія спостерігається до кінця першого і особливо другого семестру. Так, якщо відомі значення функції Mt = f (x) на відрізку [х0, х22], то по її значеннях х0, х1, ... хт, де (х0 <... <хп), можна визначити значення функції в точках, що лежать поза відрізка [х0, хп]. Можна говорити, що розглянуті процеси подібні, тобто ми можемо застосувати даний підхід для більш широкого класу задач. Для рівновіддалених точок можна використовувати інтерполяційні формули Ньютона (xi = x0 + ih):

t * t (t +1) i2 t (t + 1) (t + 2) л3 t (t + 1) ... (t + n -1) 4n

Pn (Xn +1 - h) = Уп + - Dyn-1 +-S-^ A2Yn-2 + ^ 5 1 A3Yn -3 + K + - ^ "AnY0,

1! 2! 3! n!

де Pn (x) - многочлен ступеня n, що приймає в (n +1) точці xi задані значення Mt = f (xi).

Рис. 2.4. Графік розподілу робочого часу T - час, 3атрачіваемое на види робіт; Вр - види робіт.

Похибка, чинена при обчисленні за цією формулою 3наченіе Бц (х), в точці x = xn + th не перевищує:

n +1 t (t +1).

.. (t + n)

Mh

(n +1)!

де M - максимум абсолютної величини (п +1)-й проговодной функції f (x) на отре3ке [x0, xn]; h - крок.

Отже, формулювання проговодственной 3адачі з ука3аніем її 3начімості є одним і3 найважливіших елементів планування. Тому при узгодженні плану, наприклад, на семестр, керівник і виконавець повинні прийти до консенсусу з наступним найважливіших питань: витратами часу, забезпечення матеріально-технічними ресурсами, оплати праці та інших факторів. Слід ука3ать, що виконання плану має періодично контролюватися безпосереднім керівником, тому що можуть бути виявлені додаткові необліковані раніше фактори або і3меніться мету.

При такому підході до планування та управління процесом навчання план може бути невиконаним в основному з наступних причин: -

ні3кая активність допоміжних служб, які не сприяють реалі3аціі планів навчального процесу; -

несвоєчасне постачання необхідного обладнання, комплектуючих і3делій та інших факторів.

З метою недопущення подібних явищ необхідно, щоб плани всіх підрозділів служили складовими частинами загального плану навчання. Як пока3ал досвід, найбільш раціональними є посеместрова оперативні плани. посеместрова навчальні плани подра3деленій повинні затверджуватися відповідними деканами, а загальний навчальний план - спускатися в усі допоміжні служби та увя3иваться між собою. Варіант оперативного ІЦ МФ плану додається.

Тому з метою підвищення ефективності роботи ву3а і особливо допоміжних служб, їх діяльність слід щомісяця оцінювати в балах, 3а що і повинні отримувати керівники даних подра3деленій доплату.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.3.5. Ухвалення рішення з урахуванням важливості і значимості завдань "
 1. § 1. Поняття злочину
  прийняттям в 1958 р. Основ кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік - з діянням як таким . При цьому в останньому випадку спеціально пояснювався його сенс, відповідно до якого діянням вважалося вчинене особою дія або бездіяльність. Знову прийнятий КК РФ відмовився від такого роду пояснень, але в частині вирішення даного нас питання зберіг спадкоємність, бо дає
 2. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  прийняте, систематизоване уявлення тих чи інших правових понять, як раз назавжди встановлених, визнаних, словом, енциклопедичних. Однак, прикро, що й деякі сучасні юристи намагаються підмінити енциклопедією права теоретичне вивчення права як реального соціального інституту. Вони зводять таке вивчення до подання якоїсь сукупності нібито вічних, усіма визнаних
 3. ГЛОСАРІЙ
  прийняття рішень. Може включати в себе коефіцієнти, графіки, правила обліку, і т.п. Аналітик роботи - співробітник, в обов'язки якого входить: вивчення та аналіз роботи; складання опису обов'язків і відповідальності, а також фізичних та інтелектуальних вимог до працівників; збір, аналіз та узагальнення даних , що характеризують професії та кваліфікацію працівників; - оцінка роботи;
 4. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  прийнятого управлінського рішення, теорії черг (модель оптимального обслуговування), моделі управління ресурсами, імітаційного моделювання, економічного аналізу. Процесний, або функціональний, підхід, що розвиває теорію соціального управління, знаходить широке застосування і в сучасних умовах. Тут управління розглядається як процес, як послідовність взаємопов'язаних
 5. 1.1.4 . Управління створенням робочих місць. Забезпечення зайнятості на підприємствах
  прийняття рішень. За своїм завданням (цілям) система управління зайнятістю є сукупність організаційних структур і механізмів (методів, засобів) управління, що забезпечує зайнятість населення. Виходячи з цього, структура системи управління зайнятістю включає служби зайнятості (органи, підрозділи та організації) усіх рівнів, що регулюють зайнятість населення і здійснюють взаємодію з
 6. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
  прийняттям Основ цивільного законодавства, а потім і третій частині ГК РФ, колізійні прив'язки яких у принципі збігаються з колізійними критеріями для відповідних контрактів в Римській конвенції 1980 р., результат застосування Конвенції цілком передбачуваний. Водночас не можна переоцінювати значення даного відмінності, так як в період дії ЦК РРФСР 1964 р. міжнародні комерційні
 7. 2.1. Види договорів у примирної процедури. Співвідношення понять "примирительная процедура" і "мирову угоду"
  прийнято до провадження, залишення її без розгляду (п. 2 ст. 148 АПК РФ; ст. 222 ЦПК РФ); Див, наприклад, Постанова ФАС Волго-Вятського округу від 11 вересня 2006 р. по справі N А11-15968/2005-К1-6 / 669. - незалежно від результатів розгляду справи віднесення судових витрат на обличчя, яке стало порушником претензійного порядку врегулювання спору, наприклад, у разі порушення
 8. 2.2. Основні умови угод про примирної процедури
  прийнятим є виділення трьох значень терміну "договір": договір-угода (що представляє собою підставу виникнення цивільних правовідносин), договір-правовідношення (тобто саме договірне правовідношення, підставою якого є договір-угода) і договір-документ (в якому волевиявлення сторін знайшло своє закріплення). При цьому, як підкреслює В.В. Витрянский, "коли говорять про
 9. Метод компаративістики.
  Прийняті ворогуючими сторонами. Історики релігій, будь то ліберальні теологи або світські релігієзнавці, твердо дотримувалися критичних установок. «Біблійні тексти, - пише з цього приводу О. Пфлей-Дерер, - стали досліджувати за допомогою критичних методів, прийнятих у світській літературі, і при цьому підкреслювати відмінність тлумачень або навіть протиріччя в окремих переказах і у всьому
 10. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  прийняття самостійних рішень, творчості, вибору змісту, способів вчення і поведінки, діалогічність, перенесення акценту з запам'ятовування інформації на вивчення дійсності, на застосування присваиваемой культури до вирішення особистісних проблем і поточних завдань, вік-сообразность. Ведучими технологіями інформаційного суспільства виступають інформаційні технології, які передбачають
© 2014-2022  ibib.ltd.ua