Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 3. Рушійні сили педагогічного процесу

Рушійною силою педагогічного процесу як і будь-якого іншого процесу є вирішення протиріч. Розрізняють протиріччя об'єктивного і суб'єктивного характеру.

48

Найбільш загальним внутрішнім протиріччям об'єктивного характеру є невідповідність реальних можливостей виховуваних тим вимогам, які пред'являються до них з боку суспільства.

Іншим об'єктивним внутрішнім протиріччям є невідповідність між активно-діяльнісної природою дитини і соціально-педагогічними умовами його життя. Воно характеризується цілою низкою приватних:

- між суспільними інтересами й інтересами особистості;

- між колективом і особистістю;

- між складними явищами суспільного життя і недоліком дитячого досвіду для їх розуміння;

- між стрімко наростаючим потоком інформації та можливостями навчально-виховного процесу.

До суб'єктивних суперечностей відносяться наступні:

- між цілісністю особистості і функціональним підходом до її формування;

- між відставанням процесу генералізації знань і умінь і наростаючої необхідністю застосовувати переважно узагальнені знання та вміння;

- між індивідуальним творчим процесом становлення особистості та масово-репродуктивним характером організації педагогічного процесу;

- між визначальним значенням діяльності у розвитку особистості і установками на переважно словесне виховання;

- між зростаючою роллю гуманітарних предметів у цивільному становленні людини і тенденцією до технократизації педагогічного процесу та ін

ТЕСТ

Оберіть правильний варіант відповіді

1. Педагоги і вихованці є:

a) об'єктами педагогічного процесу;

b) підсистемою педагогічного процесу;

c) суб'єктами педагогічного процесу;

а!) компонентами педагогічного процесу;

2. Педагогічний процес являє систему, що включає процеси:

a) навчання, виховання, формування;

b) освіти, виховання, розвитку;

c) навчання, виховання, розвитку, формування; а) навчання, освіти, формування;

е) розвитку, виховання, соціалізації.

3. Системоутворюючим фактором педагогічного процесу є:

a) мету;

b) зміст;

c) мотив;

а) діяльність; е) результат.

49

4. Компонент педагогічного процесу, що відображає сенс вкладений як в загальну мету, так і в кожну конкретну задачу, - це:

a) змістовний; с) результативний;

b) цільової; е) емоційно-вольової.

C) діяльнісний;

5. Компонент педагогічного процесу, що відображає ефективність його протікання,-це:

a) результативний; с) діяльнісний;

b) цільової; е) потребностно-мотиваційний.

C) змістовний;

6. Компонент педагогічного процесу, що передбачає взаємодію педагогів і виховуваних, їх співпраця, організацію та управління процесом, - це:

a) цільовий; с) змістовний;

b) діяльнісний ; е) емоційно-вольової.

C) результативний;

7. Внутрішнім протиріччям об'єктивного характеру є:

a) невідповідність між суспільними інтересами й інтересами особистості;

b) невідповідність між складними явищами суспільного життя і браком досвіду для їх розуміння;

c) невідповідність реальних можливостей виховуваних вимогам, які пред'являються до них з боку суспільства;

с) невідповідність суспільних інтересів та інтересів особистості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Рушійні сили педагогічного процесу "
 1. ЗАНЯТТЯ № 3 ТЕМА: СТРУКТУРА І ЗМІСТ ЦІЛІСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
  рушійні сили педагогічного процесу, закономірності та принципи педагогічного процесу, педагогічна ситуація , педагогічна завдання. Вимоги до компетентності: - знати компоненти цілісного педагогічного процесу і вміти пояснити їх єдність, взаємозв'язок і взаємозумовленість; - вміти розкрити етапність педагогічного процесу в логіці його
 2. Сутність і структура педагогічного процесу
  рушійні і творчі сили в педагогічному процесі, використовувані суб'єктом, що реалізує функцію управління процесом. Неодмінною умовою оптимального перебігу педагогічного процесу є діагностика його ходу і результатів, що дозволяє проводящему педагогічну роботу стежити за його протіканням, оцінювати оптимальність і коригувати по необхідності. Педагогічна
 3. Глава 4 Розвиток професійно-особистісної готовності студентів - майбутніх вчителів до гуманістично - орієнтованої педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки у вузі
  педагогічної діяльності в процесі психолого- педагогічної підготовки в
 4. Закономірності педагогічного процесу
  рушійна сила педагогічного процесу, його розвитку та вдосконалення. Педагогічні протиріччя звичайно ділять на дві групи: зовнішні і внутрішні. Перші пов'язані з невідповідністю зовнішніх умов (соціальних, економічних, соціально-педагогічних, психологічних, матеріальних) та умов оптимальної побудови педагогічного процесу. Суб'єктивні суперечності виникають при
 5. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 6. 5. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
  рушійні сили процесу навчання, автор дає визначення навчанню, що це спілкування, в процесі якого відбувається кероване пізнання, засвоєння соціального досвіду, відтворення, оволодіння тією чи іншою конкретною діяльністю, що лежить в основі формування особистості . Дається характеристика процесу навчання як цілісної системи. Велика увага звертається на виділення основних параметрів
 7. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогічна система і з яких елементів вона складається? 2. Розкрийте системоутворюючу роль цілі в системі педагогічної роботи. 3. Поясніть, як освіта, виховання, навчання і розвиток впливають один на одного. 4. Які сутність і структура педагогічного процесу? 5. Назвіть одну з закономірностей педагогічного процесу і дайте пояснення її природі, впливу
 8. Теми для рефератів 1.
  Педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 9. Методи і методика дослідження
  педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичної педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи анкетування, бесіди, педагогічного аналізу,
 10. Н. А. банька. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ менежджера: Монографія / ВолгГТУ. - Волгоград. - 75 с., 2004
  педагогічної компетентності у майбутніх менеджерів; визначено поняття даної властивості особистості фахівця, його функції та структура. Детально описано хід педагогічного експерименту з формування професійно-педагогічної компетентності; побудована і апробована чотирирівнева модель процесу її
 11. Никуленко Т.Г.. Корекційна педагогіка: Учеб.пособие для вузів - М.: Фенікс. - 382 с., 2006

 12. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогічної роботи і хто фактично є ним? 2. Які вимоги пред'являються до суб'єкта педагогічної роботи? 3. Обгрунтуйте, чому керівник виступає як суб'єкт педагогічної роботи. 4. Дайте характеристику педагогічного професіоналізму. 5. Що розуміється під педагогічною культурою? 6. Які види педагогічної підготовленості вам відомі?
 13. П.І. Підкасистий. ПЕДАГОГІКА. Навчальний посібник для студентів педаго гічних вузів і педагогічних коледжів. - М: Педагогічне товариство Росії. - 640 с., 1998

 14. Процес формування особистості
  рушійних сил. Педагогічна система формування особистості в суспільстві охоплює всі основні її складові: сім'ю, дошкільну роботу, загальна освіта, середня спеціальна, вища профессіонатьное і фундаментальну наукову освіту; сферу масової інформації; самоформірованіе; педагогічна просвіта; педагогічну науку. Суспільство докладає великі зусилля по створенню педагогічної
 15. категоріальний-понятійний апарат
  педагогічної реальності. Категоріально-понятійний апарат має методологічне та теоретичне значення, багато в чому визначає стан і розвиток юридичної педагогіки як наукової дисципліни, рівень її самопізнання і самоконструірованія. Розробка категоріально-понятійного апарату відбувалася в дослідженнях всіх педагогів, які займалися юридико-педагогічної проблематикою. А.Д.
 16. Яка тривалість відпустки у педагогічних і науково-педагогічних працівників?
  Педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів
 17. Педагогічний контроль
  педагогічним процесом передбачає контроль за його ходом і результатами. Основними завданнями контролю є: перевірка оптимальності процесу, його компонентів, наповненості навчальними, які виховують і розвивають впливами, їх узгодженості, відповідності результатів, якості дій його учасників і надання допомоги. Разом з тим це не суто адміністративний контроль, а саме
 18. Додаток до глави VIII
  рушійних силах суспільства в історії філософії. Провіденціалізм як одна з перших інтерпретацій рушійних сил історії. Ідеалістичні уявлення про рушійні сили суспільства. Концепція Г. Гегеля. Суб'єктивістські трактування рушійних сил. Діалект ко-матеріалістичний підхід до джерел і рушійним силам суспільства. Марксистська концепція, її історична еволюція. Існування, розвиток,
 19. Література для самостійної роботи
  педагогічному спілкуванні. М., 1987. Конаржевский Ю.А. Педагогічний аналіз навчально-виховного процесу та управління школою. М., 1982. Портнов М.Л. Уроки початківця вчителя. М, 1994. Поташник М.М. Управління сучасною школою. М., 1992. Керівництво навчальним процесом. М,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua