Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Кузіна И.Г.. Теорія соціальної роботи, 2006 - перейти до змісту підручника

2.4. Форми взаємодій у системі соціальної роботи

Взаємодії в процесі практичної соціальної роботи виявляються в двох основних формах - впливу суб'єкта на об'єкт і сприяння клієнтові у вирішенні його проблем.

У науковій літературі найчастіше аналізується перша форма взаємодій. Так, переважають визначення соціальної роботи, де акцентується різноманітне (державне і недержавне) вплив на людину з метою надання йому допомоги і підтримки, реалізації прав клієнта і компенсації завдається йому шкоди, забезпечення гідного рівня життя, відновлення або посилення нормального соціального функціонування (61. З .274; 69. С.47; 72. С.167-168; 79. С.38). Вплив фахівця на об'єкт соціальної роботи розглядається за допомогою понять «втручання» і «вплив».

Соціальна діяльність в системі соціальної роботи передбачає свідоме практичне проникнення в ситуацію, що склалася з тим, щоб домогтися бажаних змін в інтересах людей. Відповідно, соціальна робота на будь-якому рівні діяльності її суб'єктів може бути описана як втручання (інтервенція) в ситуацію клієнта. Інтервенції виступають як реакцій фахівців на соціальні проблеми і відхилення в поведінці людей і покликані долати їх в ході професійної діяльності. У соціальній роботі застосовуються множинні втручання на різних її рівнях в залежності від конкретної ситуації клієнта і в безпосередньому контакті з ним.

Суть втручання полягає у здійсненні впливу як основи інтерактивної діяльності фахівця, спрямованої на клієнта. Вплив перед-постає як процес створення умов для розвитку особистості або системи. У більш вузькому, практичному сенсі слова, це засіб для забезпечення ефективності в просуванні до наміченої мети з допомогою відповідних методів.

У практиці соціальної роботи вплив трактується як двосторонній процес взаємодії фахівця і клієнта в різних підсистемах соціальної сфери, здійснюваний з метою вирішення проблеми. Ряд фахівців, уточнюючи предметне поле соціальної роботи, вказує на домінування в ньому процесу соціального впливу на взаємодії і становлення особистості людини, і на розвиток самого соціуму (92. C.5; 84. С.8)

Процес впливу в соціальній роботі може бути успішним за наявності таких передумов. По-перше, соціальний працівник повинен бути здатний ефективно впливати на свідомість клієнта. По-друге, клієнт повинен бути здатний правильно сприймати цей вплив. Функціями впливу при цьому виступають:

посередництво як надання допомоги індивіду в осягненні та інтерпретації навколишнього світу;

стимуляція саморозвитку людини;

оцінка можливостей особистісного зростання клієнта на найближчу перспективу;

розвиток критичного і творчого мислення індивіда і т.д. (32. С.105).

Виділяють шість основних джерел впливу, що дозволяють оптимізувати відносини клієнта з навколишнім світом.

Насамперед, це знання і досвід фахівця. У соціальній роботі вони реалізуються у сфері міжособистісних відносин, в диференціації підходів до клієнта, в управлінні діяльністю соціальних служб, в моделюванні та прогнозуванні систем, у розвитку соціального обслуговування та ін

Іншим джерелом впливу виступають матеріальні джерела допомоги, пов'язані з фінансуванням соціальних програм, наданням послуг і т.д. Далі йдуть узаконені повноваження фахівця. Вони стосуються його офіційної посади та похідних від неї легітимних прав, обов'язків і пов'язаної з ними відповідальності.

Наступне джерело впливу - статус і репутація фахівця. Статус вказує на становище, яке соціальний працівник займає в суспільстві, і залежить від політики держави. Репутація складається в процесі взаємодії фахівця з іншими людьми в середовищі його діяльності і залежить від його ставлення до своїх обов'язків.

Ще одне джерело впливу - харизматичні дані і особиста привабливість фахівця. Перші являють собою якесь особистісне обдарування, яке, незалежно від займаної людиною посади, підсилює його потенційні можливості впливати на оточуючих. Одночасно харизматичні дані сприяють придбанню фахівцем вищого статусу в сфері своєї діяльності. Друга характеристика вказує на чарівність особистості, вміння розташувати до себе людей і налаштувати їх на участь у спільній діяльності.

Нарешті, джерелом впливу є володіння інформацією. Тут мається на увазі інформація трьох видів - пов'язана з професійною підготовкою фахівця, з його загальною культурою, а також актуальна інформація про процеси в суспільстві, природі і т.д. Зазвичай соціальні працівники одночасно або послідовно застосовують декілька джерел впливу.

Основними прийомами і засобами впливу в соціальній роботі служать: стимулювання (застосування до об'єктів позитивних чи негативних санкцій за діяльність або бездіяльність); переконання (аргументоване вплив на свідомість клієнта, здатного самостійно зробити висновок про необхідність або про небажаність змін); використання соціальних зв'язків (формування фахівцем міжособистісних відносин і управління ними в інтересах клієнта); організація соціального середовища (зміна у свідомості та поведінці клієнта шляхом непрямого впливу на нього за допомогою перетворення соціальної та фізичної середовища його життєдіяльності).

Використовуючи вплив, соціальному працівнику слід орієнтуватися на етичні цінності своєї професії, гуманістичний сенс зусиль щодо досягнення змін (55. С.174-187).

Завдання

Наведіть приклад впливу на клієнта в соціальній роботі за допомогою одночасного використання кількох його джерел.

Тим часом, вплив на об'єкт не може і не повинно бути переважною формою взаємодій в практиці соціальної роботи. Інтерактивний підхід в теорії соціальної роботи (заснований, перш за все на символічному интеракционизме Д.Мида і Ч.Кули) підкреслює не тільки значення втручання в діяльність підсистем і елементів соціальної системи, але й роль таких взаємодій (інтеракцій) з клієнтом, за допомогою яких людина виявляє і починає застосовувати власні здібності для вирішення індивідуальних проблем.

Сукупність интеракций створює соціальне поле упорядкованих взаємодій фахівця і клієнта, а сам характер интеракций відрізняється домінуванням суб'єкт-суб'єктних відносин, оскільки об'єктом соціальної роботи є особистість з певним рівнем свідомості, власними інтересами і т.д., яка здатна здійснювати зворотний вплив по відношенню до суб'єкта діяльності.

У ряді визначень соціальної роботи підкреслюється роль сприяння особистості у вирішенні соціальних та індивідуальних проблем, у втіленні її суб'єктного початку в соціальній практиці допомогою здійснення соціальних змін (15. С.94; 34. С.188; 67. С.324). При цьому соціальна робота виступає в якості соціального спілкування взаємопов'язаних партнерів, кожен з яких має право вільно вибирати форми і методи свого навчаючи-стия в партнерських відносинах. Партнерські відносини свідчать про симетрії в соціальних відносинах.

Ідея соціального партнерства сходить до поглядів Е. Дюркгейма на сутність органічної солідарності і на роль асоціацій у соціальному житті. У 70-і рр.. XX в., Коли соціальне партнерство увійшло до законодавчих практики європейських держав (Німеччина, Швеція, Австрія та ін.), ця концепція стала активно розроблятися в науковій літературі, зросла її вплив на суспільство (75. С.424).

Можна дати наступне визначення соціального партнерства - це конструктивна взаємодія організацій, соціальних груп та індивідів для погодженого вирішення загальних соціальних проблем.

Завдання

Дайте визначення понять механічної органічною солідарності, грунтуючись на знаннях, отриманих в курсі соціології при вивченні роботи Е. Дюркгейма «Про поділ суспільної праці».

Соціальне партнерство являє собою особливий, егалітарний вид соціальних відносин. Воно сприяє гармонізації соціальних потреб та інтересів та консолідації життєвих сил людей. Соціальне партнерство будується на принципах законності, добровільності, рівноправності сторін, взаємної відповідальності і розвивається за допомогою механізмів, створених державними структурами, трудовими колективами, громадськими організаціями та ін Його учасниками виступають люди, що мають різні соціальні та особистісні характеристики, однак, їх об'єднують спільні ознаки: взаємна повага суті партнерства, розуміння його значимості, коректність при вирішенні загальних проблем, солідарність при відстоюванні своїх інтересів у відношенні з іншими суб'єктами (38).

У соціальній роботі основою механізму соціального партнерства виступає принцип соціальної справедливості як морально-правовий регулятор відносин членів суспільства. Так, на макрорівні соціальної реальності, з точки зору критеріїв «справедливість-несправедливість», може бути розглянуто зміст соціальної політики, на мезорівні - організація діяльності соціальних установ в регіоні і муніципальному окрузі, на мікрорівні - формування взаємин фахівця і клієнта.

Взаємообумовлених цілями розвитку системи соціального партнерства в соціальній роботі є залучення в сферу надання соціальної допомоги та підтримки якомога більшої кількості організованих і самостійних учасників, та забезпечення їх оптимальної взаємодії в напрямку вирішення проблем соціальної сфери.

Основними суб'єктами соціального партнерства можуть виступати як особистість, так і групи, соціальні служби, держава. Так, в даний час, коли змінюється модель соціальної політики російської держави, в основу її нової ідеології закладається принцип партнерських відносин між державою і клієнтом, заснований на активізації ресурсів об'єктів соціальної роботи.

Об'єктно-предметним полем партнерських відносин є феномени власності, ресурсів, статусів в конкретних областях - сфері праці, побуту, соціального обслуговування тощо Партнерські відносини в соціальній роботі стають можливими, якщо його сторони зацікавлені в досягненні одних і тих же цілей і висловлюють добру волю до співпраці.

Виділяють дві основні моделі партнерських відносин, які конструюються в соціальній роботі. Це горизонтальна модель соціального партнерства, пов'язана із суб'єктами, які діють в єдиному функціонально-статусному просторі (наприклад, соціальні служби міста), і вертикальна модель соціального партнерства, представлена різними ієрархічними рівнями соціального простору (наприклад, при взаєминах уряду та адміністративних структур регіонів). Ці моделі пропонують різні форми соціальної участі, коли різні партнерські організації діють при вирішенні соціальних проблем спільно.

Цільовими орієнтирами вдосконалення соціального партнерства є показники якості життя людей - умови їх трудової діяльності, відпочинку, побуту, ступінь їх задоволеності рівнем медичного обслуговування, соціального захисту і т.д. Якість життя виступає як основний критерій ефективності соціального партнерства, включаючи в себе не тільки рівень споживання матеріальних благ і послуг, але й рівень задоволення духовних потреб, тривалість життя, умови навколишнього середовища, морально-психологічний клімат у малій групі.

Соціальне партнерство сприяє встановленню в суспільстві нових зв'язків і відносин, за допомогою яких індивід досягає стану соціальної рівноваги в середовищі, засвоює її цінності і норми. На базі партнерських відносин можливе зниження соціальної напруженості, складання системи субсидіарної соціального захисту, коли клієнт на основі вивільнення власних ресурсів і збереження ресурсної середовища у вигляді системи державної допомоги соціально вразливим верствам населення, здатний осмислювати зміст і вирішувати свої проблеми в повсякденному житті. У результаті людина як суб'єкт взаємодій набуває чільне положення в просторі соціальної роботи.

Контрольні питання і завдання 1.

Зобразіть взаємозв'язок між соціальною сферою і соціальним життям у вигляді схеми. 2.

Назвіть відомі Вам установи соціальної інфраструктури регіону, міста, мікрорайону і т. д. 3.

Як пов'язані між собою функції соціальної сфери та соціальної роботи? 4.

Охарактеризуйте поняття «модель соціальної роботи». 5.

У чому полягає специфіка кожної з моделей соціальної роботи, що виділяються на основі її об'єкта? 6.

У чому полягає основна особливість простору соціальної роботи в порівнянні з простором суміжних видів діяльності? 7.

Зобразіть систему соціальної роботи у вигляді схеми. 8.

Наведіть приклади видів соціальної допомоги, що надаються на кожному рівні соціальної роботи. 9.

Чому соціальну роботу характеризують як суб'єкт-суб'єктний, діалогічний процес? 10.

Як Ви розумієте зміст поняття «робота з випадком»? 11.

На конкретних прикладах розкрийте універсальний і посередницький характер взаємодій у соціальній роботі. 12.

 Покажіть взаємозв'язки між цінностями і цілями, нормами і засобами діяльності в соціальній роботі у вигляді схеми. 13.

 Яка головна мета суб'єкта соціальної роботи? 14.

 Доведіть, що в основі процесу соціальної роботи лежать соціальні зміни. 15.

 Назвіть основні і приватні задачі соціальної роботи. 16.

 Які елементи складають механізм правового забезпечення соціальної роботи? 17.

 Вивчивши публікації в журналах «Соціальне обслуговування», «Соціальний захист», «Працівник соціальної служби», проаналізуйте сучасні адресні правові акти у галузі соціальної роботи, прийняті на федеральному рівні. 18.

 У чому полягає взаємозв'язок між правовими та етичними основами соціальної роботи? 19.

 Наведіть приклади ресурсів соціальної роботи, грунтуючись на їх різних класифікаціях. 20.

 Детально розкрийте кожен з етапів виявлення ресурсів соціальної роботи. 21. Чому вплив у соціальній роботі є двостороннім процесом? 22.

 Наведіть приклад соціального партнерства фахівця і клієнта при вирішенні соціальної проблеми. 23.

 На яких принципах соціальної роботи започатковано соціальне партнерство як особливий вид соціальних відносин? 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2.4. Форми взаємодій у системі соціальної роботи"
 1. 2. Революція 1905-1907 рр..
    форми і не задовольнити цілком природні бажання всіх, то зміни будуть і вже у вигляді революції ». Прохання про відставку дуже розсердило даруючи, він упирався, але міністр стояв на своєму: «або дайте країні реформи, або дайте мені відставку». «Не я ж винен», - намагався виправдатися міністр, - що «Росія звернулася в бочку пороху» і доведена «до вулканічного стану». * Вперто не бажаючи
 2. Явище організованої злочинності.
    форми соціальних зв'язків у суспільстві, де спостерігається поєднання елементів ієрархічної структури на високих рівнях з більш аморфною і гнучкої мережевої системою взаємовідносин на більш низьких рівнях. 28 Можна виділити так само і інші ознаки організованої злочинності: Перша ознака - це наявність стійких груп осіб, організованих на постійній основі для отримання прибутку незаконним способом
 3. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
    форми корупції в кримінальному законодавстві. До них, зокрема, відносяться: корупційний лобізм, фаворитизм, протекціонізм, внески на політичні цілі, внески на проведення виборів, надання конфіденційної інформації, традиції переходу державних чиновників на посади почесних президентів корпорацій і приватних фірм, інвестування комерційних структур за рахунок бюджету, переклад
 4. Тема 2. Система правоохоронних та інших органів, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю
    форми розкриття злочинів, скоєних організованими групами. Правоохоронні органи, що у боротьбі з організованою злочинністю. Оперативно-розшукові підрозділи і їх можливості в боротьбі з організованими злочинними формуваннями. Організація діяльності спеціалізованих підрозділів, створюваних для боротьби з організованою злочинністю, їх структура і компетенція.
 5. Тема 3. Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних організованими злочинними групами
    форми участі державних органів і громадських організацій у боротьбі з організованими формами злочинності. Організація взаємодії правоохоронних органів між собою і з державними та громадськими організаціями у процесі боротьби з організованою злочинністю. Організація і тактика попередження та розкриття злочинів, скоєних організованими групами, у сфері
 6. 1.2. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ЇХ ОБОВ'ЯЗКИ ПО КЕРІВНИЦТВУ патрульно-постової служби
    форми і методи організації та управління патрульно-постової службою в системі міліції громадської безпеки на основі впровадження передового досвіду і сучасних технічних засобів; забезпечувати в організації охорони громадського порядку, попередження і припинення злочинів та адміністративних правопорушень комплексне використання всіх сил і засобів органів внутрішніх справ, їх
 7. 2.1. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ І ОСОБЛИВОСТІ
    форми маневру силами і засобами при зміні обстановки; система зв'язку з нарядами, строки подання інформації, сигнали і умовні знаки; порядок контролю за несенням патрульно-постової служби. План по єдиної дислокації розробляється в межах території, що обслуговується і включає: схему району, міста, транспортної дільниці, оцінку оперативної обстановки, обов'язкові норми виставлення
 8. 3.3. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
    форми і зміст цієї діяльності, права та обов'язки членів об'єднань громадян; їх соціальні та правові гарантії; контроль і нагляд за цією діяльністю. У законодавстві Російської Федерації встановлена можливість залучення громадських об'єднань до ліквідації надзвичайних ситуацій. У Росії з кожним роком зростає число сталися стихійних лих, аварій, катастроф. Тому
 9. § 1. Поняття злочину
    форми поведінки. Давньоруське право, найважливішим пам'ятником якого вважається Руська Правда (у різних редакціях), нерідко використовувало слово "образа", але було б неправильно вважати, що воно мало на увазі будь-яке каране дію, тобто мало значення родового поняття. Аналогічне потрібно сказати і про терміни "лихі справа" (Судебник Івана Грозного), "злу справу" (Соборні Покладання 1649 року) і т. д.
 10. § 1. Поняття покарання
    форми позбавлення волі та інші заходи, в основному майнового характеру. Покарання за чинним кримінальним законодавством є міра державного примусу, яка призначається за вироком суду особі, визнаному винним у скоєнні злочину, і полягає в передбачених Кримінальним кодексом позбавлення або обмеження прав і свобод цієї особи (ст. 43 КК). Кримінальне покарання -
© 2014-2022  ibib.ltd.ua