Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Омельченко О. А.. Загальна історія держави і права: Підручник у 2 т. Видання третє, виправлене. Т. 1-М.: ТОН - стожища. - 528 с, 2000 - перейти до змісту підручника

ДЕРЖАВА І ПРАВО СЕРЕДНІХ СТОЛІТЬ

Епоха Середніх віків складає значною мірою умовно виділяється період світової історії. Він має лише початкову точно позначається грань - розпад і падіння Римської імперії, яка в політичному і культурному відношенні була свого роду кульмінацією античного суспільства. Кінцева грань епохи розтягнулася на багатовіковий період, для різних народів Європи та Азії припав то на XVI, то на XVIII в.

З розпадом Римської імперії, якому чимало сприяли не тільки германські народи, а й вторгнення кочових об'єднань з глибин Центральної Азії, які спустошили в ході Великого переселення народів величезні простори, на державно-політичній карті Європи з'явилися варварські королівства . У їхніх надрах дозрів і став визначальним феодальний устрій соціальних відносин.

Єдність епосі Середніх століть надає панування феодалізму в соціальних і політичних відносинах. Це стосується не лише Європи з історичними особливостями її розвитку, а й держав Азії. Феодалізм означав не тільки особливу форму соціально-економічних зв'язків, пов'язану з вотчинним господарством, але існування особливих, підкоряють собі багато інших сторони життя особисто-службових відносин, що пронизують все суспільство: від королів до останніх за рівнем соціального середовища залежних селян. Незмінною супутницею феодалізму і властивих йому правових зв'язків стала клановість суспільства, поділ його на жорсткі шари, що розрізняються за своїми правами, привілеям, відношенню до державної влади.

Епоха Середніх віків не сформувала власного, тільки їй притаманного типу державності.

Державна організація брала вид ранньофеодальної або феодально-ленній монархії на ранньому етапі. Вона брала вид станової монархії в період розквіту станової незалежності чи навіть особливих самоврядних республік, проте вельми далеких від обмеженої навіть античної демократії. Нарешті, в цю епоху почалося формування державності абсолютної монархії, яка стане чи не класичною - з політичних та правових принципам - формою держави на переході від Середньовіччя до Нового часу.

В епоху Середньовіччя відбулося формування національних держав нових націй, історично існуючих донині. У цьому сенсі тоді були закладені основи політичних і правових традицій більшості сучасних держав і правових систем. У цю епоху відбулося становлення сучасної державної організації: по ролі влади в житті суспільства і її публічного змісту, по стосункам інститутів влади, за характером застосування права. Що становить найважливіше початок державної організації наступних епох представницький принцип реалізації влади склався саме в державі Середньовіччя; саме з ним, а не з античним державою взаємопов'язані безпосередньо багато найважливіші принципи державного та правового устрою Нового часу.

Епоха Середньовіччя була епохою значного, іноді домінуючого участі в державній організації церкви - християнської в Європі, мусульманської чи буддистської, синтоїстській в країнах Азії. Церква була не тільки співучасницею всілякої - від законодавчої до судової - державної діяльності.

Вона привносила в політичні ідеали держав і в право релігійні ідеали і принципи, які по-новому включалися в загальну правову культуру. Внутрішньоцерковні і міжцерковні події надавали часом вирішальний вплив на історію держав, на розвиток їх політичного укладу. Глобальний поворот в історії Середземномор'я, що призвів до прямого зіткненню Заходу і Сходу (в особі Оттоманської імперії турків), пов'язаний з почалися з ініціативи церкви хрестовими походами. Політичний і правовий розкол на два полуміра в Європі, відокремилися держави слов'ян і Росію, пов'язаний докорінно з розколом християнської церкви на західну, католицьку, і східну. Вирішальним поворотом в європейській, а почасти й світової історії стала церковна Реформація. З неї почалися шукання і ідеали, які перенесли європейські держави і право в Америку.

Епоха Середніх віків стала першою в світовій історії епохою дійсно загальносвітового політичного і правового процесу. У відомому культурному людству світі практично не було значущих народів на внегосударственной стадії життя. Держави прийшли в тісне зіткнення, впливали один на одного не тільки у військовому, але і в культурному, правовому відношенні. З'явилися нові, незнані попереднім епохам міждержавні встановлення і майже єдина правова культура.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ДЕРЖАВА І ПРАВО СЕРЕДНІХ СТОЛІТЬ "
 1. 2.« Так чи знаєте Ви, що таке Росія? »
  держави, форми політичної влади, характер взаємини його з суспільством в цілому і окремими його складовими сьогодні знову в центрі наукових суперечок. Стосовно до Стародавньої Русі це проблема походження держави та її назви, а також статусу російських князів. У сучасній вітчизняній історіографії звернуто увагу на принципову відмінність і незалежність питань
 2. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Державі монопольної ідеології, більш вільного доступу до архівних джерел, створюються нові можливості для вивчення всіх російських революцій, в тому числі і першому з них. Вже тепер ряд проблем революції 1905-1907 рр.. викликає різночитання і дискусії. У числі цих проблем можна назвати наступні: Причини, характер, рушійні сили і цілі революції. Класи і політичні партії в революції.
 3. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  держав, тому різні історичні епохи виявилися ніби спресованими в часі. Промисловий переворот стався в Росії без аг-рарно-капіталістичного, звідси особлива гострота аграрного питання і вузькість внутрішнього ринку. З метою швидкого розвитку промисловості та підтримки бездефіцитного торгового балансу Росія активно експортувала продовольство (в основному зерно). Експорт
 4. § 1. Основні цивільно-правові системи сучасності
  державно організованого суспільства і в момент свого зародження, як, втім, і право взагалі, являло собою щось самобутнє, раніше ніколи не існувало. Однак, чим більше країн вступало на шлях правового розвитку, тим менше національних особливостей мало що виникає право. Найсильніше це стосувалося цивільного права, бо саме воно опосередкованим економічні відносини,
 5. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  держави. Закономірності виникнення держави. Міста-держави. Держава як соціальний інститут, що забезпечує виробляє економіку. Типові та унікальні форми виникнення держави. Держава як політична, структурна, територіальна організація ранньокласового суспільства. Ознаки держави. Нерівномірність розвитку державності у різних народів.
 6. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  держави. Різні типи і форми держави в історії Росії. Поняття російської державності, основні характеристики. Соціально-політичні та ідеологічні передумови виникнення Радянської держави. Етапи розвитку радянського суспільства і Радянського дер-жави. Радянська форма правління та її еволюція на сучасному етапі. Основні зовнішні та внутрішні функції Радянського
 7. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  держави. Предмет і методологія теорії права. Теорія права в системі суспільних наук. Загальна теорія права. Спеціальні теорії права. Теорія права і галузеві юридичні науки. Функції теорії права. У другій частині, присвяченій теорії права, розглядаються з урахуванням сучасного рівня юридичного знання функціонування та розвиток такого яскравого і складного соціального інституту, як право.
 8. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
  державного примусу, правові положення стають для всіх тих, до кого відносяться, загальнообов'язковим правилом (нормою) поводження. Ці основні характеристики права і становлять сутність права, його стійке ядро, якими б не були ці правила у тих чи інших народів, в ті чи інші часи. Як відомо, під сутністю у філософії розуміється те, що становить суть явища, процесу,
 9. Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  державні, національні й інші інтереси. У фізичних осіб інтерес завжди формує ті чи інші особистісні установки схильності, штампи, ціннісні орієнтири, цілі, способи їх досягнення та інші свідомі і емоційні сторони поведінки, знати і враховувати які особливо важливо при правозастосуванні. Ці установки можуть формувати різні стереотипи поведінки особистості.
 10. Глава двадцята. Правосвідомості та правової культури
  держави або продажу раба. Юридичне світогляд, який при цьому ставало панівним, охоплювало не тільки побутову сторону життя римлян, а й сферу духовну. Язичницькі боги римлян - це герої багатьох творів мистецтва: вони судяться, сперечаються, допомагають або шкодять людям. Вони символи тих чи інших правових течій, процесів, оцінок, ідеалів. Буржуазні суспільства ХIХ-ХХ століть,
 11. Неміцність доцентрових тенденцій Західноєвропейська культура
  держав і втрати католицькою церквою колишнього значення в політичному та духовному житті суспільства, багато в чому пояснюється як релігійним характером свідомості людей тієї епохи, так і відповідністю нових доступних і зрозумілих масам духовно-релігійних установок повсякденним інтересам і сподіванням різних верств населення. Реформація наблизила християнство до людини, в значній мірі
 12. § 2. Освіта СРСР
  держав - Російська Федерація, Білорусь, Україна, Закавказькі республіки (Вірменія, Грузія, Азербайджан). Всі ці радянські республіки, хоча і згуртовані в тісний союз, що не становили єдиної держави. Його створення було найважливішим завданням партії та народу. Важливість цієї мети визначалася багатонаціональним складом населення країни і необхідністю подальшого зміцнення дружби і братерського
 13. Введення
  державності, як і історія Росії в цілому, до цих пір викликає найзапекліші суперечки як у середовищі професійних істориків, так і - політиків, публіцистів, громадських діячів, пересічних громадян цією історією цікавляться. Одні підкреслюють її особливу трагедійність, уривчастість традицій, підчас доходить мало не до нігілістичного заперечення попередньої епохи, інші акцентують
 14. Література:
  державного управління в Росії: підручник для вузів / під ред. А.Н. Маркової - М.: Закон і право, Юніті, 1997 р. Стор. 28-37. Костомаров Н.І. Російська республіка (северорусские народоправства в часи питомо-вічового укладу. Історія Новгорода, Пскова та Вятки). Історичні монографії й дослідження. (Серія "Актуальна історія Росії"). - М.: "Чарлі"; Смоленськ: "Смядині", 1994 р. - стор 283-284.
 15. ПИТАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ПОВТОРЕНИЯ КУРСУ
  держави містилися в творах Платона, Аристотеля, Полібія, Макіавеллі, Боде-на, Гоббса, Спінози, Татіщева, Монтеск'є, Руссо, І . Канта? Порівняйте ці класифікації. Відтворюються ці класси-фікації в сучасній теорії держави і, якщо так, які саме? Які існували критерії розподілу форм держави на «правильні» і «неправильні» в концепціях Платона, Аристотеля,
 16. ЛЕКЦІЯ 3ПОЛІТІЧЕСКІЕ і правових вчень Стародавньої Греції та Стародавнього Риму
  держави складалося в тому, що цивільний колектив, формуючий народні збори, дорадчі та судові органи, спонукав практично всіх вільних членів суспільства до активної участі в них, отже і в політичному житті. Її досі вражає уяву динамізм охоплював не тільки внутрішньодержавні, а й зовнішні відносини, оскільки Стародавня Греція являла собою
 17. ЛЕКЦІЯ 7.ЕВРОПЕЙСКІЙ КОНСЕРВАТИЗМ І ІСТОРИЧНА ШКОЛА ПРАВА. НАРОДЖЕННЯ КЛАСИЧНОЇ західноєвропейській філософії ПРАВА
  державу і привести до суспільного хаосу. Вони виникають з індивідуальних бажань і припускають сумнівну можливість створити суспільство на основі чистого інтелекту в абст-рактном, позбавленому часових і просторових характеристик світі. Насправді люди є складними створіннями, що живуть у світі, де панують приватні обставини, визна-ляем географією та історією.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua