Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
П.І. Підкасистий. ПЕДАГОГІКА. Навчальний посібник для студентів педаго гічних вузів і педагогічних коледжів. - М: Педагогічне товариство Росії. - 640 с., 1998 - перейти до змісту підручника

6.2. Характеристика процесу навчання як цілісної системи

Охарактеризувати процес навчання як систему можна тільки простеживши цю систему в її динаміці, тобто виявивши яким чином змінюється її склад (елементи), структура (зв'язки між ними) відповідно до її функціями. При цьому слід пам'ятати, що мова йде не просто про будь-якій системі, а про систему особливої - системі діяльності і формуються, складаються в рамках цієї системи відносинах (наприклад, преобразовательно-активних або споглядально-виконавчих, споживчі-утриманських або дієво-творчих і Інших). Ця система створюється самими людьми і су

135

ществует не окремо від них, а реалізується ними і через них.

Що ж слід розуміти під цілісністю, системністю і комплексністю процесу навчання?

У педагогічній науці поки немає однозначного трактування цих понять. У філософському розумінні цілісність трактується як внутрішня єдність об'єкта, його відносна автономність, незалежність від навколишнього середовища (див. Енциклопедичний словником., 1984. С. 148). Це об'єктивна властивість об'єктів, процесів. Однак воно може і не бути постійно їм притаманне. Цілісність може виникнути на одному етапі їх розвитку і зникнути на іншому.

Це положення досить істотно для педагогіки як науки та педагогічної практики. Цілісність педагогічних об'єктів, з яких найбільш значущим і комплексним є навчальний, процес, цілеспрямовано конструюється. Діалектика сущого, як дане, і конструируемого в реальній педагогічній дійсності проявляється у двох аспектах цілісності педагогічних об'єктів.

В одному - цілісність є як закономірне властивість навчального процесу. Вона об'єктивно існує остільки, оскільки існує в суспільстві школа, сам процес навчання. Цей аспект знаходить відображення в інваріантних характеристиках навчального процесу. Наприклад, для процесу навчання, взятого в його абстрактному розумінні, такими характеристиками є єдність викладання і навчання, єдність змістовної і процест суального сторони цього процесу.

В іншому аспекті, а саме, в реальній педагогічній практиці, цілісність процесу навчання спеціально і цілеспрямовано формується, конструюється. Варіативної, конструюється характеристикою процесу навчання в даній ситуації виступає вже єдність освітньої, розвиваючої та виховної функції. Всі ці три функції знаходяться в складних переплітаються зв'язках.

Принцип цілісності навчання відображає цю єдність.

Воно реалізується на практиці комплексом завдань уроку, змістом навчання, тобто діяльністю вчителя та учнів, поєднанням різних форм, методів і засобів навчання і тієї корекцією і самокорекцією його резуль

136

татов, яка привноситься і в діяльність вчителя і в діяльність учня на основі контролю і самоконтролю за ходом руху процесу навчання від мети до результату.

У педагогічній практиці, як і в педагогічній теорії, цілісність процесу навчання як комплексність його завдань і засобів їх реалізації знаходить вираз у визначенні правильного співвідношення знань, умінь і навичок, в узгодженні процесу навчання і розвитку; в об'єднанні знань, умінь і навичок в єдину систему уявлень про світ і способи його зміни.

Поняття цілісності процесу навчання нерозривно пов'язане з поняттям системності та комплексності. Можна стверджувати, що в деякому роді поняття цілісності перекриває системність і комплексність. Система - це безліч взаємопов'язаних елементів (компонентів), що утворюють стійке єдність і цілісність, що володіє інтегративними властивостями і закономірностями, - так визначає це поняття один із видатних учених-фахівців В.П. Кузьмін у своїй книзі "Принципи системності в теорії та методології К. Маркса" (М., 1986. С. 111).

Зображуючи навчання в світлі такого трактування системи, легко помітити, що навчання як цілісна система містить в собі безліч взаємопов'язаних елементів: мета, навчальну інформацію, засоби педагогічної комунікації педагога та учнів, форми їх діяльності та способи здійснення педагогічного керівництва навчальною та іншими видами діяльності та поведінки учнів.

Схематично процес навчання як цілісну систему можна представити таким чином (див. схему на стор 138).

Системоутворюючими поняттями процесу навчання як системи виступають мета навчання, діяльність вчителя (викладання), діяльність учнів (вчення) і результат. Змінними складовими цього процесу виступають засоби управління. Вони включають зміст навчального матеріалу, методи навчання, матеріальні засоби навчання (наочні, технічні, підручники, навчальні посібники та ін.), організаційні форми навчання як процесу і навчальної діяльності учнів. Зв'язок і взаємозумовленість засобів навчання, як змін

137

них компонентів з постійними сенсоутворювальним компонентами, залежить від мети навчання і його кінцевого результату.

Вони утворюють стійке єдність і цілісність, яке володіє інтегративними властивостями і підпорядковане загальним цілям виховання, т.зв. глобальним цілям у підготовці підростаючих поколінь до життя і діяльності в існуючому суспільстві. Цементуючим початком функціонуючого єдності всіх цих компонентів є спільна предметна діяльність викладання й вчення, що включає і процеси спілкування. Завдяки їй, тобто спільної діяльності викладання і навчання - їх єдності, множинність і різнотипність, разнокачественность елементів та їх зв'язків, що утворюють цілісну систему навчання, і надають їй впорядкованість і організованість, без чого вона як така взагалі позбавлена здатності функціонувати.

Модель структури навчального процесу

Зміст навчального матеріалу

Мета навчання

Діяльність викладання

А

Методи навчання

Результат

Засоби навчання

Діяльність вчення

= 7

Організаційні форми навчання

Процес навчання розглядається в дидактиці, про що йшла мова у викладеному вище, як діяльність, і тому в ньому чітко проглядаються:

138

- аналіз вихідної ситуації, визначення і постсновка мети навчання і прийняття її учнями;

- планування роботи, відбір змісту і засобів досягнення мети - пред'явлення нового фрагмента навчального матеріалу різними способами і його усвідомлене сприйняття;

- виконання навчальних і навчальних операцій, організація навчальної роботи вчителя та учнів (організація та самоорганізація учнів при застосуванні нового навчального матеріалу до оптимального його рівня в даних умовах);

- організація зворотного зв'язку, контроль та коригування роботи по засвоєнню змісту матеріалу та самоконтроль;

- аналіз і самоаналіз, оцінка результатів навчання;

- підготовка і робота учнів поза школою.

Така структура процесу навчання в його теоретичної представленості. У реальній педагогічній дійсності процес навчання носить циклічний характер. Кожен дидактичний цикл процесу навчання є функціональну систему, засновану на спільній роботі всіх його ланок і, що служить для пред'явлення учням навчального матеріалу. Зупинимося докладніше на циклічному аналізі навчального процесу. Такий аналіз дозволить чіткіше позначити структурні зв'язки компонентів процесу навчання як цілісної системи і висвітити процесуальні особливості цієї системи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.2. Характеристика процесу навчання як цілісної системи "
 1. § 2. Цілісність педагогічного процесу
  характеристика педагогічного процесу, що підкреслює підпорядкування всіх складових його процесів єдиної мети. Цілісного педагогічного процесу притаманне внутрішня єдність складових його компонентів. Складна діалектика всередині педагогічного процесу полягає: - в єдності і самостійності процесів, що його утворюють; - в цілісності і співпідпорядкованості
 2. Запитання і завдання для самоконтролю
  характеристику принципів навчання і різних підходів класифікації закономірностей і принципів у навчальних посібниках з педагогіки. 5 Вкажіть, у чому полягає значення знання закономірностей і принципів навчання для
 3. 5. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
  характеристиками педагогічного процесу визнаються цілісність, спільність і єдність. Розкривається сутність закономірностей педагогічного процесу. Звертається увага на циклічний характер педагогічного процесу, проводиться характеристика основних етапів процесу: підготовчого, основного, заключного. П.І. Підкасистий. Педагогіка. Розглядається поняття педагогічного
 4. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
  характеристика. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Наводяться різні трактування визначення методу навчання. Оптимальним визнано наступне: методи навчання - способи організації навчально-пізнавальної діяльності учня із заздалегідь визначеними завданнями, рівнями пізнавальної активності, навчальними діями і очікуваними результатами для досягнення
 5. Програмоване навчання
  процес навчання, оскільки вони дозволяють учневі самому задавати темп навчання, забезпечують негайну зворотний зв'язок і знижують ризик помилки. З іншого боку, в процесі програмованого навчання учні дізнаються не набагато більше того, що могли б вивчити за книгами. Тому при визначенні вартості розробки посібників програмного забезпечення для програмованих інструкцій повинен враховуватися
 6. Принцип відбору потрібних ступенів свободи
  процесі навчання число "беруть участь" змінних зменшується - "відключаються" несуттєві змінні (пор. з явищами генералізації і концентрації нервових процесів - І.П. Павлов, А.А. Ухтомський, П.В. Симонов та ін.) [16-18, 57,
 7. Підсумки
  процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 8. 7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  характеристика різних типів уроків. Дано основні вимоги до читання лекцій, класифікуються види лекцій. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Розглядається розвиток організаційних форм навчальної роботи на різних історичних етапах. Характеристика уроків базується на основі класифікації КД. Ушинського. Поряд з уроками розглядаються інші форми позакласної навчальної роботи. Окремі
 9. Запитання і завдання для самоконтролю
  навчання. Дайте визначення поняття "форма організації навчання". 2. Визначте фактори, що впливають на вибір організаційних форм навчання. 3. Охарактеризуйте особливості класно-урочної системи навчання, її переваги і недоліки, її переваги перед іншими системами. 4. Назвіть особливості маннгеймській системи, Дальтон-плану, плану Трампа. Обговоріть з колегами їх гідності,
 10. ВСТУП
  характеристиці вікового розвитку дітей; обгрунтуванню єдності виховання, навчання і життя, цілісності виховання особистості дитини. Цей аналіз найважливіших об'єктивних суспільних процесів, що є предметом педагогіки як науки, дозволяє зробити висновок про цілісний характер формування особистості в процесі її взаємодії в системі об'єктивних суспільних відносин. Розділ II
 11. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  процесу? 5. Назвіть одну з закономірностей педагогічного процесу і дайте пояснення її природі, впливу на процес і способу її обліку педагогом, керівником. 6. У чому полягає специфіка педагогічного управління і чим вона пояснюється? 7. Навіщо потрібно морально-психологічне забезпечення педагогічного процесу і як його треба здійснювати? 8. Які функції
 12. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
  навчання: проблема, навчальна проблема, проблемна ситуація, проблемна задача, проблемне питання, методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою проблемного
 13. ЗАНЯТТЯ № 3 ТЕМА: СТРУКТУРА І ЗМІСТ ЦІЛІСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
  характеристики педагогічного процесу. Що означає педагогічний процес як удосконалення особистості? 3. Як і в чому відбувається зміна стану учасників педагогічного процесу? 4. Які функції реалізуються в цілісному педагогічному процесі? 5. Як ви вважаєте, чому протиріччя є рушійною силою педагогічного процесу? 6.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua