Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

ІНСТРУМЕНТИ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ. ТЕСТИ

Вимірювальні інструменти відокремлюють позірна від дійсного.

Тести - це цілком заможна наукова ідея, яка ще до перетворення її в строгу наукову теорію піддалася інтенсивної емпіричної експлуатації, а тепер вже вкорінені помилкові емпіричні штампи перешкоджають розвитку і коректному застосуванню теорії.

1. Проблема створення адекватного інструменту діагностики.

2. Вимога валідності вимірювання якості навчання.

3. Процес вимірювання та оцінки якості знань учнів.

4. Тести як інструменти об'єктивного оцінювання знань учнів.

5. Структура тесту.

5.1. Надійність тестування.

6. Створення тестів різного рівня.

6.1. Тести першого рівня.

6.2. Тести другого рівня.

6.3. Тести третього рівня.

6.4. Тести четвертого рівня.

7. Тест-сходи.

8. Тести, іспити і демократія.

Синопсис

У цій лекції основна увага зосереджена на формуванні у читача адекватного уявлення про тести і способи їх застосування для діагностики якості засвоєння діяльності учням. Серед переважної більшості навіть добре обізнаних людей, включаючи вчителів і шанованих професорів різних наук, наважуються вступати у дискусії на педагогічні (освітні) теми, побутує типове оману в розумінні того, що таке тест. Це помилка полягає в тому, що тестом вважається тільки така конструкція, в кото-

112

-е-

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page lr-3

Лекція № 4. Інструменти діагностики якості знань учнів. Тести

рій питання супроводжується кількома варіантами відповіді, серед яких один або кілька є вірними. Це стереотипне оману ще більше зміцнюється псевдонауковими вправами в педагогіці деяких авторів педагогічних журналів (часто математиків, тимчасово приєдналися до педагогіки, але далеких від неї), через недомисел обмежують предмет свого розгляду (тести) тільки такою конструкцією. Чималий вплив на засвоєння подібного помилкового стереотипу зробили і американські спрощенське моделі тестування, міцно засіли в мізках деяких наших шановних вітчизняних дослідників, які читають лише англійською.

Насправді словом test в англійській мові, звідки до нас воно й прийшло, позначають будь-яке випробування, іспит або пробу. Форма ж і зміст цієї проби є предметом домовленості в тій галузі людської діяльності, де тест використовується. Приміром, один з медичних тестів називається «стрес-тест». У його складі немає питань і варіантів відповіді, а тільки бігова доріжка і кардіограф, що зчитує інформацію про роботу серця випробуваного. На жаль, не винайдено ще подібного тесту, що зчитує інформацію про інтелектуальну роботу мозку випробуваного, тому доводиться користуватися різними усними, письмовими та практичними тестами, щоб отримати про це уявлення.

У лекції на основі сучасного розуміння процесу інтелектуальної діяльності людини показані адекватні для її діагностики тести, серед яких тести з вибором відповіді є окремим випадком.

113

-Q-

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 1 ^: 4

Bn EecnajibKQ. nPHPO ^ OCOOBPA3HA5 nE / IArOITlKA

Lecture № 4. Tools for pupils 'knowledge measurement. Tests

Measurement Tools separate the seeming from the real.

1. The problem of creating an adequate tool for knowledge diagnostics.

2. The requirement of validity for measurements of training quality.

3. Process of measurement and assessment of knowledge quality.

4. Tests as objective tools of assessment of pupils 'knowledge.

5. Structure of the test.

6. Tests of various levels creation.

6.1. Tests of the first level.

6.2. Tests of the second level.

6.3. Tests of the third level.

6.4. Tests of the fourth level.

7. The Test-Ladder.

8. Tests, examinations, and democracy. Synopsis

In this lecture the basic attention is concentrated on repairing of the common readers 'inadequate conception about educational tests and ways of their application for diagnosing of the quality of pupils' knowl-^ edge acquisition. Among the overwhelming majority even well informed ^

people, including teachers and renowned professors of different sciences, venturing to enter discussions on pedagogical (educational) themes, there is a typical error in understanding of educational test meaning .

This error consists of understanding under the notion of educational test only such its design in which the question is accompanied by several variants of answers among which one or several are true. This stereotypic error are especially typical for pseudoscientific exercises in pedagogy by some authors of pedagogical magazines (mainly mathematicians, temporary affiliated themselves with pedagogy, but having no interest in it) who consciously or by thoughtlessness are limiting the subject of their consideration - tests - only with such its design. Considerable influence on mastering of a similar erroneous stereotype has to be rendered also to the American simplistic models of testing, firmly taking residence in the brains of some our English reading native researchers.

Actually the word Test in English language, whence to us this word has come, designate any check, examination or probe. The form and the content of the used test depend of the arrangements in that area of human activity where the test is used. For example, one of medical tests

114

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 1:5

115

Лекція № 4. Інструменти діагностики якості знань учнів. Тести

refers to «stress-test». In its structure there are no questions and variants of answers, but only a treadmill and a cardiograph, reading out the information on work of heart of the examinee. Unfortunately, it is still not invented a similar test which is able to read out the information on intellectual work of the brain of the examinee, therefore it is necessary to use various oral, written and practical tests to receive representative information about the examinee's experience in a given area of activity.

In this lecture on the basis of modern understanding of the process of intellectual activity of a person adequate methodology of educational tests creation are explained, among which tests with a choice of answer are shown as a special case .

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ІНСТРУМЕНТИ ДІАГНОСТИКИ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ. ТЕСТИ "
 1. 1. Проблема створення адекватного інструменту діагностики
  інструменти для перевірки якості своєї роботи. Не буду тут наводити приклади всім відомих інструментів, що використовуються і медиком, і інженером, і агрономом. Важливо, однак, особливо підкреслити, що приголомшливий прогрес у багатьох галузях промисловості, сільського господарства, медицини, харчової промисловості та ін видах діяльності людини був би неможливий, якби цей прогрес не предварялся
 2. 1.3. Основні напрямки використання ІТ у навчальному процесі
  інструменту пізнання і самопізнання, на самостійне представлення та вилучення знань, вчинення «мікрооткритія» в процесі вивчення навколишнього світу. Використання ІТ у навчальному процесі необхідно не стільки для підтримки традиційних форм і методів навчання, скільки для створення варіативних методик, що сприяють лич-ностно-орієнтованого розвитку учнів. Організація вчителем
 3. Ринок трудових ресурсів
  учнів). Це поняття розсовує розміри ринку ще ширше, т. к. включає не тільки економічно активне населення, а й учнів у сфері професійної освіти (трудовий резерв). З урахуванням даних визначень ми будемо користуватися терміном «ринок трудових
 4. Зміст
  Організаційно-методичний розділ 4 Тематичні плани лекцій, семінарських та практичних занять 6 Зміст дисципліни 8 Теми практичних занять 14 Тести 14 VI. Питання для підсумкового контролю 16 VII. Рекомендована
 5. СУТНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ, ОБ'ЄКТИ І СУБ'ЄКТИ ДІАГНОСТУВАННЯ
  діагностиці, у встановленні якісного стану потребують всі явища, процеси суспільного життя, виробництва, об'єкти експлуатації. Тому поняття діагнозу набуло широкого поширення в науці, техніці, виробничій практиці. Діагностика стала невід'ємним, органічним компонентом всіх керованих громадських, виробничих, технологічних систем і процесів, способом
 6. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
  знань; по дидактичним цілям; по організації діяльності учнів. Характеристика методів навчання проведена за класифікацією Ю.К. Бабанського. І. Підласий. Педагогіка. У структурі методів навчання виділяються об'єктивна і суб'єктивна частини. Дана докладна класифікація методів навчання: за джерелом знань; типом пізнавальної діяльності; по етапах процесу навчання на уроці;
 7. Сутність і структура педагогічного процесу
  інструменти, рушійні і творчі сили в педагогічному процесі, використовувані суб'єктом, що реалізує функцію управління процесом. Неодмінною умовою оптимального перебігу педагогічного процесу є діагностика його ходу і результатів, що дозволяє проводящему педагогічну роботу стежити за його протіканням, оцінювати оптимальність і коригувати по необхідності.
 8. Оцінка інтелектуального розвитку.
  Знань, дій, складних форм діяльності. Існує тісний зв'язок інтелекту з іншими компонентами особистості, її емоційною сферою, потребами та інтересами. Час вирішення завдань інтелектуальних тестів Айзенка обмежено 30 хв, КОТ - 15 хв. Одночасно (тобто при одному тестуванні) не рекомендується використання більше двох інтелектуальних тестів, наприклад: 2-й або 4-й тести
 9. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Ибатуллин Н.Р.. Екологія Башкортостану: Підручник для середніх професійних навчальних закладів. Вид. 2-е, додатк. - Уфа., 2005

 10. Глава 2.7. Методи підбору персоналу (співбесіда, інтерв'ю, тестування та ін.)
  якості. Тести на придатність покликані виявити потенційні можливості індивідуального працівника виконувати ту чи іншу задачу. Різні тести на придатність відрізняються між собою тим, що одні з них визначають загальний рівень розумового розвитку, а інші - здатності виконувати конкретні функції, такі як механічні, бухгалтерські і т.д. Тести на професійний рівень покликані
 11. 2. Звідки він взявся, цей ЄДІ?
  Інструмент діагностики і від нього безпосередньо отримувати необхідну інформацію про стан освіти в країні без жодних посередників та перетворювачів. На жаль, таким інструментом не володіє ні SAT, ні його невдалий «клон» ЄДІ. Не довіряти вчителю цю функцію означає ставити під сумнів всю систему освіти в країні. Примітно, що з часу прийняття Урядом РФ
 12. Тема 2. Криміналістична ідентифікація (теоретичні основи) і діагностика.
  Діагностики. Контрольні питання: Сформулюйте поняття та наукові основи теорії криміналістичної ідентифікації. Розкрийте зміст основних понять криміналістичної ідентифікації: ідентифікаційні властивості і ознаки об'єктів, ідентифікаційні комплекс ознак, ідентифікаційне поле, ідентифікаційний період. Назвіть об'єкти і суб'єкти криміналістичної ідентифікації. Що розуміється
 13. Як визначається компенсація за зношування інструментів, належних працівникам?
  Інструменти для потреб підприємства, установи, організації, мають право на одержання компенсації за їх зношування (амортизацію). Розмір і порядок виплати цієї компенсації, якщо вони не встановлені в централізованому порядку, визначаються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з
 14. Етап 4. Виявлення потреб у навчанні
  якостей, необхідних на певній позиції. Наприклад, для посади бухгалтера головною компетенцією є «увага до деталей», для продавця - «клієнт-орієнтованість», для менеджера - «планування і контроль». Кожна професійна позиція описується сукупністю кількох компетенцій - від 3-5 для нижчого персоналу до 8-12 для топ-менеджменту. Наприклад, модель компетенцій для
 15. 20. Службова (інструментальна) цінність права. Цінності права.
  Інструменту, за допомогою якого регулюються суспільні відносини. Один з проявів його общесоциальной цінності - полягає в тому, що право є регулятором суспільних завдань, в тому числі для забезпечення функціонування інших соціальних інститутів (держави, соц. Управління) та інших соціальних благ як інструмент право використовується різними суб'єктами соціального життя -
 16. 1. Чи можна довіряти тестам?
    діагностики з інших областей людської діяльності. Наприклад, в медицині велика кількість симптомів не забезпечує точності діагнозу, поки не формується синдром, побудований лише на суттєвих ознаках хвороби. У машинобудуванні точність вимірювання розміру і чистоти поверхні має природні технологічні обмеження. Вимагати від тестування тієї точності вимірювання, яка закладається
© 2014-2022  ibib.ltd.ua