Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Підласий І.П.. Педагогіка. Новий курс. Книга 1. Загальні основи. Процес навчання, 2010 - перейти до змісту підручника

Класифікація закономірностей навчання

Для з'ясування логічної основи класифікації численних і багатопланових закономірностей навчання створюється модель1. У ній процес навчання розглядається як система, компонентами якої є різні сторони (аспекти, характеристики) цілісного процесу (рис. 33).

Знань. - Київ, 1982.

429

1. Дидактичний компонент, узагальнюючий власне дидактичні (змістовно-процесуальні) характеристики процесу, такі, як цілі, зміст, види, методи, засоби, способи, форми і т. д. навчання.

2. Гносеологічний компонент процес а, визначає його в аспекті пізнання учнями під керівництвом вчителя об'єктивної дійсності, фактів і законів природи і суспільства, самих себе.

3. Психологічний компонент процесу, що відноситься переважно до внутрішньої, психічної (пізнавальної) діяльності учнів у процесі навчання.

4. У кібернетичному аспекті висвітлюються все різноманіття зв'язків, що у навчальному процесі, циркуляція інформаційних потоків, а головне - управління засвоєнням інформації.

5. Соціологічний компонент системи охоплює відношення між учасниками навчального процесу. У даному компоненті відбивається не тільки конкретне взаємодія вчителів та учнів, але і більш загальні соціальні взаємозв'язки - спрямованість, соціальна значимість навчання і т. д.

6. Організаційний компонент, що відображає навчальний процес в аспекті інтелектуальної праці. Сюди відносяться: організація навчального та викладацької праці, їх матеріально-технічне оснащення, стимулювання, продуктивність, рентабельність і т. д.

Всі діючі в навчальному процесі,

підрозділяються на загальні і приватні (конкретні). Закономірності, що охоплюють своєю дією всю систему, називаються загальними, ті ж, дія яких поширюється на окремий компонент (аспект) системи, - приватними (конкретними). У числі конкретних закономірностей процесу навчання виділяються закономірності: власне дидактичні, гносеологічні, психологічні, кібернетичні, соціологічні, організаційні.

Загальні закономірності процесу навчання характеризуються:

- виділенням генеральних або комплексних факторів, що обумовлюють своїм впливом продуктивність навчання;

- цілком певним, що не допускає помилкових тлумачень виділенням сутностей і фіксацій загальних зв'язків між ними;

- лаконічністю і точністю формулювань.

430

Цим вимогам відповідають наступні загальні закономірності процесу навчання.

1. Закономірність мети навчання.

Мета навчання залежить від: а) рівня і темпів розвитку суспільства; б) потреб і можливостей суспільства; в) рівня розвитку і можливостей педагогічної науки і практики.

2. Закономірність змісту навчання.

Зміст навчання (освіти) залежить від: а) суспільних потреб і цілей навчання; б) темпів соціального і науково-технічного прогресу; в) вікових можливостей школярів; г) рівня розвитку теорії та практики навчання; д) матеріально-технічних і економічних можливостей навчальних закладів.

3. Закономірність якості навчання.

Ефективність кожного нового етапу навчання залежить від: а) продуктивності попереднього етапу і досягнутих на ньому результатів; б) характеру та обсягу досліджуваного матеріалу;

в) організаційно-педагогічного впливу навчальних;

г) навченості учнів; д) часу навчання.

4. Закономірність методів навчання.

Ефективність дидактичних методів залежить від: а) знань і навичок використання методів; б) цілі навчання; в) змісту навчання; г) віку учнів; д) навчальних можливостей (навченості) учнів; е) матеріально-технічного забезпечення; ж) організації навчального процесу.

5. Закономірність управління навчанням.

Продуктивність навчання залежить від: а) інтенсивністю зворотних зв'язків у системі навчання, б) обгрунтованістю регулюючих впливів.

6. Закономірність стимулювання навчання.

Продуктивність навчання залежить від: а) внутрішніх стимулів (мотивів) навчання; б) зовнішніх (суспільних, економічних, педагогічних) стімулов1.

Сфера дії приватних (конкретних) закономірностей навчання поширюється на окремі компоненти навчального процесу. Сучасній науці відомо велика кількість конкретних закономірностей. Наведемо частина їх без коментарів.

1 Див: Подласий ^. ^ Дослідження закономірностей дидактичного процесу. - Київ, 1991.

431

Конкретні закономірності навчання

Дидактичні (змістовно-процесуальні) закономірності

1. Результати навчання (у відомих межах) прямо пропорційні тривалості навчання.

2. Продуктивність засвоєння заданого обсягу знань, умінь (у відомих межах) обернено пропорційна кількості досліджуваного матеріалу чи обсягу необхідних дій.

3. Продуктивність засвоєння заданого обсягу знань, умінь (у відомих межах) обернено пропорційна труднощі і складності досліджуваного навчального матеріалу, формованих дій.

4. Результати навчання (у відомих межах) знаходяться в прямій пропорційній залежності від усвідомлення цілей навчання учнями.

5. Результати навчання (у відомих межах) прямо пропорційні значимості для учнів засвоюваного змісту.

6. Результати навчання залежать від способу включення учнів у навчальну діяльність (Л.В. Занков).

7. Результати навчання залежать від застосовуваних методів.

8. Результати навчання залежать від застосовуваних засобів.

9. Продуктивність засвоєння заданого обсягу знань, умінь залежить від характеру створеної учителем навчальної ситуації.

10. Результати навчання залежать від способу розчленування навчального матеріалу на підлягають засвоєнню частини.

Результати навчання знаходяться в прямій пропорційній залежності від майстерності (кваліфікації, професіоналізму) викладача.

12. Навчання шляхом «діяння» в 6-7 разів продуктивніше навчання шляхом «слухання».

Гносеологічні закономірності

1. Результати навчання (у відомих межах) прямо пропорційні вмінню учнів вчитися.

2.

Продуктивність навчання (у відомих межах) прямо пропорційна обсягу навчальної (пізнавальної) діяльності учнів.

432

3. Продуктивність засвоєння знань, умінь (у відомих межах) прямо пропорційна обсягу практичного застосування знань, умінь.

4. Розумовий розвиток учнів прямо пропорційно засвоєнню обсягу взаємопов'язаних знань, умінь, досвіду творчої діяльності (І.Я. Лернер).

5. Результати навчання залежать від уміння включати досліджуваний предмет в ті зв'язки, носієм яких є досліджуване якість об'єкта.

6. Результати навчання залежать від регулярності і систематичності виконання учнями домашніх завдань.

7. Продуктивність засвоєння знань, умінь знаходиться в прямій пропорційній залежності від потреби вчитися.

8. Продуктивність творчого мислення учнів поліпшується при використанні збільшених кроків навчання, а результативність вербального запам'ятовування знань (у відомих межах) покращується при використанні зменшених порцій матеріалу.

9. Продуктивність засвоєння залежить від рівня проблемно-навчання, від інтенсивності включення учнів у вирішення посильних і значущих для них навчальних проблем.

Пассологіческіе закономірності

1. Продуктивність навчання (у відомих межах) прямо пропорційна інтересу учнів до навчальної діяльності.

2. Продуктивність навчання, (у відомих межах) прямо пропорційна навчальним можливостям учнів.

3. Продуктивність навчання (у відомих межах) прямо пропорційна кількості тренувальних вправ.

4. Продуктивність навчання (у відомих межах) прямо пропорційна інтенсивності тренування.

5. Продуктивність навчання (у відомих межах) прямо пропорційна рівню пізнавальної активності учнів.

6. Продуктивність навчання (у відомих межах) прямо пропорційна рівню і стійкості уваги учнів.

7. Результати засвоєння конкретного навчального матеріалу залежать від здатності учнів до оволодіння конкретними знаннями, вміннями, від індивідуальних схильностей учнів.

8. Продуктивність навчання залежить від рівня, ін-ТбНсівності і особливостей мислення учнів.

433

9. Продуктивність навчання (у відомих межах) залежить від рівня розвитку пам'яті.

10. Навченість прямо пропорційна навченості. Продуктивність навчання (у відомих межах) прямо

пропорційна працездатності учнів.

12. У підлітковому віці шкільна успішність погіршується: в одинадцять - п'ятнадцять років вона в середньому на 25% нижче, ніж у віці шести - десяти і шістнадцяти-семнадца-ти років.

13. Закон Йоста. З двох асоціацій однакової сили, з яких одна старіша, ніж інша, при наступному повторенні краще буде активізуватися саме асоціація.

14. Закон Йоста. За інших рівних умов для досягнення критерію засвоєння потрібно менше спроб при заучуванні матеріалу методом розподіленого навчання, ніж методом концентрованого научіння.

15. Міцність запам'ятовування вивченого матеріалу залежить від способу відтворення цього матеріалу (Є.Р. Хілгард).

16. Продуктивність діяльності залежить від рівня сфор-

навичок і вмінь.

17. Кількість повторень значно впливає на продуктивність навчання (фон Кубе).

18. Відсоток збереження завчено навчального матеріалу обернено пропорційний обсягу цього матеріалу (Г. Еббінгауз).

19. За інших рівних умов ефективність розподіленого заучування матеріалу вище ефективності концентрованого заучування (І. Каїн, Р. Уіллі).

Кібернетичні закономірності

1. Ефективність навчання (у відомих межах) прямо пропорційна частоті й обсягу зворотного зв'язку.

2. Якість знань залежить від ефективності контролю. Частота контролю є функція від тривалості навчання:

Р "0,981 - $ V

де N - кількість спостережуваних оцінок, а - число учнів, підданих інспектування, S - число уроків за навчальним планом за інспектується період (Г.В. Воробйов).

434

3. навчання прямо пропорційна якості управління навчальним процесом.

4. Ефективність управління знаходиться в прямій пропорційній залежності від кількості та якості керуючої інформації, станів і можливостей сприймають і переробних управляючі дії.

5. Продуктивність навчання підвищується, якщо модель дії, що необхідно виконати , - «програма рухів» та її результати - «програма випереджають в мозку саму діяльність (П.К Анохін).

Соціологічні закономірності

1. Розвиток індивіда обумовлений розвитком всіх інших індивідів, з якими він знаходиться в прямому або непрямому спілкуванні.

2. Продуктивність навчання залежить від обсягу та інтенсивності пізнавальних контактів.

3. Ефективність навчання залежить від рівня «інтелектуальності середовища», інтенсивності взаємонавчання.

4. Ефективність навчання підвищується в умовах пізнавальної напруженості, викликаної змаганням.

5. Престиж учня в класі залежить від: а) позиції, яку він займає, б) ролі, яку він виконує; в) академічних успіхів і досягнень; г) індивідуальних якостей.

6. Ефективність навчання залежить від якості спілкування вчителя з учнями.

7. (грубе ставлення вчителя до учнів) веде до зниження ефективності навчання класу в цілому, кожного учня зокрема.

Організаційні закономірності

1. Ефективність навчання залежить від організації. Лише така організація навчання є хорошою, яка розвиває в учнів потребу вчитися, формує пізнавальні інтереси, приносить задоволення, стимулює познава-

активність.

2. Результати навчання (у відомих межах) прямо пропорційні ставленню учнів до навчальної праці, своїх навчальних обов'язків.

435

3. Результати навчання (у відомих межах) прямо пропорційні працездатності учнів.

4. Результати навчання залежать від працездатності учителя.

5. Між наповнюваністю класу (а), середнім об'ємом контролю потокової успішності в розрахунку на одного учня (Ь) і среднегрупповой успішністю класу (с) існує залежність

 Ус <Уй <уь (Г.

 В. Воробйов). 

 6. Розумова втома призводить до гальмування органів чуття: 4:00 навчальних занять знижують поріг чутливості аналізаторів більш ніж в 2 рази (Вагер, Блажек). 

 7. Розумова працездатність дітей залежить від стану здоров'я, режиму розумової діяльності, статі, віку, пори року, дня тижня, часу доби (М.В. Антропова та ін.) 

 8. Активність розумової діяльності учнів залежить від розкладу навчальних занять, місця в ньому уроків фізичного виховання і праці (М.В. Антропова та ін.) 

 9. Продуктивність навчання залежить від рівня організації педагогічної праці. 

 | III. Заповніть таблицю Закономірність Які фактори включаються в сферу дії Мета навчання 1) ... 2) потреби і можливості суспільства, 3) ... ... 1) Громадські потреби і цілі навчання, 

 2) ... 3) ... ... 

 4) ... 5) ... ... Методів навчання 1) ... -. , 2) цілі навчання, 

 3) ... 4) ... ... 

 5) ... 6) ... ... 

 7) ... 1) Інтенсивність зворотних зв'язків у системі навчання, 2) ... Стимулювання навчання 1) Внутрішні стимули!, 2) ... 1) Продуктивність попереднього етапу, 2) ... 

 3) ... 4) ... ... 

 5) час навчання 436 

 IV. Допишите формулювання закономірностей 

 Змістовно-процесуальні 

 1. Результати навчання ... тривалості навчання. 

 2. Результати навчання залежать від ... 

 в навчальну діяльність (Л.В. Занков). 

 3. Продуктивність засвоєння заданого обсягу знань, 

 умінь ... кількістю досліджуваного матеріалу 

 або необхідних дій. 

 4. Результати навчання залежать від ... 

 5. Навчання шляхом «діяння» ... 

 Гносеологічні 

 1. Результати навчання ... вмінню вчитися. 

 2. Продуктивність навчання ... обсягом 

 навчальної діяльності учнів. 

 3. Розумовий розвиток учнів ... 

 засвоєнню обсягу взаємопов'язаних дій, досвіду творчої діяльності (І.Я. Лернер). 

 4. Продуктивність творчого мислення поліпшується 

 5. Результати навчання залежать від ... 

 Психологічні 

 1. Навченість ... навченості. 

 2. Продуктивність навчання ... 

 пізнавальної активності учнів. 

 3. Закон Йоста: ... ... 

 4. Продуктивність навчання ... 

 інтенсивності тренування. 

 5. Результати навчання залежать від ... 

 Кібернетичні 

 1. Закономірність Воробйова: ... 

 2. Якість навчання ... ... 

 якості управління. 

 3. Закономірність Анохіна: ... . 

 4. Ефективність навчання ... 

 частотою і обсягом зворотного зв'язку. 

 Соціологічні 

 1. Ефективність навчання залежить від ... 

 Організаційні 

 1. Результати навчання ... ... 

 відношенню учнів до навчальної праці. 

 437 

 2. Результати навчання ... 

 працездатності учнів. 

 3. Закономірність Вагер-Блажека 

 4. Закономірність Антропової: ... 

 Контрольний тест 

 1. Що виражають поняття «закономірність» і «закон»? 

 2. Що значить ідентифікація закономірного зв'язку? 

 3. Чи впливає формулювання закономірностей на її об'єктивність? 

 4. Які закономірності були встановлені в античній педагогіці? 

 5. Які закономірності встановили ЯЛ.Коменскій, Ф.А.В.Діс-тервег? 

 6. Сформулюйте закономірності Е. Торндайка, Е. Меймана. 

 7. Сформулюйте закономірності К. Холла. 

 8. Опишіть модель, запропоновану для класифікації закономірностей. 

 9. Які групи конкретних закономірностей виділяються в дидактиці? 

 10. Наведіть приклади загальних закономірностей. 

 11. Наведіть приклади конкретних закономірностей. 

 Література для самоосвіти 

 БруннерДж. Процес навчання. - М., 1962. БруннерДж. Психологія пізнання. - М., 1977. Давидов В.В. Види узагальнення в навчанні. - М., 1972. Данилов М.А. Процес навчання в радянській школі. - М., 1960. 

 Дреер A.M. Викладання в середній школі США. - М., 1983. 

 Лінгарт І. Процес і структура людського вчення. - М., 1970. 

 Оконь В. Процес навчання. - М., 1962. 

 Підласий І. П. Дослідження закономірностей дидактичного процесу. - Київ, 1991. 

 Стоуна Е. Психопедагогика. - М., 1984. 

 Теоретичні основи процесу навчання в радянській школі / Под ред. В.В. Краєвського, ІЛ. Лернера. - М., 1989. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Класифікація закономірностей навчання"
 1. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
    класифікація методів навчання І.Я. Кернера і М.Н. Скаткина, Ю.К. Бабанського, М.А. Данилова і Б.П. Єсипова, дана їх детальна характеристика. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Наводяться різні трактування визначення методу навчання. Оптимальним визнано наступне: методи навчання - способи організації навчально-пізнавальної діяльності учня з
 2. 7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
    класифікації КД. Ушинського. Поряд з уроками розглядаються інші форми позакласної навчальної роботи. Окремі розділи присвячені проблемам комп'ютеризації навчання та організації домашньої навчальної роботи учнів. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Розбираються особливості способів навчання: індивідуального, індивідуально-групового, колективного. Дається
 3. 1. Цілі класифікації
    класифікація головним чином юридичних конституцій, хоча звернення до фактів дійсності також повинно мати місце (коли, наприклад, йдеться про фактичні, фіктивних або нефіктивного конституціях). Класифікація конституцій, їх рознесення по різних класах на основі загальних властивостей дозволяють орієнтуватися в різноманітті конституцій, сприяють встановленню закономірно існуючих
 4. Програмоване навчання
    навчанні - підручник або комп'ютер - програмований навчання виконує три функції: постановка питань, фактів або проблем учневі; надання можливості відповіді респонденту; забезпечення зворотного зв'язку щодо точності відповідей. Основною перевагою програмованого навчання є зменшення часу навчання приблизно на одну третину. У рамках принципів навчання програмовані
 5. Підсумки
    навчання, не пізніше 3 числа місяця, наступного за таким, начальник відділу кадрів підводить підсумки навчання. Підсумки навчання зберігаються у відділі кадрів і використовуються при аналізі процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 6. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
    навчання: проблема, навчальна проблема, проблемна ситуація, проблемна задача, проблемне питання, методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою проблемного
 7. Постановка цілей навчання
    навчання. Цілі визначають, які функції зможе виконувати стажист, успішно закінчив програму навчання. Вони, таким чином, забезпечують концентрацію зусиль як стажиста, так і викладача і є відправною точкою для оцінки успішності програми
 8. Щорічне навчання для керівників і фахівців
    навчання для керівників і фахівців проводиться для ознайомлення їх з новою технікою і прогресивними технологіями, ефективними прийомами управління та аналізу виробництва, інноваціями на виробництві та у сфері управління людськими ресурсами. Щорічне навчання організовується у вигляді декількох модулів програм, тривалість навчання за якими 1-3
 9. Проблеми класифікації зобов'язань
    класифікації зобов'язань носить в літературі дискусійний характер. Нерідко класифікація зобов'язань здійснюється шляхом довільного вичленування окремих видів зобов'язальних правовідносин поза їх зв'язку з іншими зобов'язаннями. Наприклад, виділяються договірні і позадоговірні, односторонні і взаємні, прості і складні, альтернативні і факультативні, головні і додаткові
 10. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    закономірностей педагогічного процесу і дайте пояснення її природі, впливу на процес і способу її обліку педагогом, керівником. 6. У чому полягає специфіка педагогічного управління і чим вона пояснюється? 7. Навіщо потрібно морально-психологічне забезпечення педагогічного процесу і як його треба здійснювати? 8. Які функції педагогічного процесу? 9.
 11. 5. Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг з метою реєстрації товарних знаків
    класифікації товарів. У багатьох країнах, включаючи і ті, що формально не стали учасницями Угоди, діє правило, згідно з яким у кожній заявці на реєстрацію мають зазначатися індекси класу товару, знак на який заявлений до реєстрації. Як міжнародна реєстрація знаків, так і їх реєстрація на національній основі не можуть ефективно здійснюватися без належної
 12. 1.2. Функціональний поділ праці. Класифікація персоналу за категоріями
    класифікації персоналу залежно від професії або посади працівника, рівня управління, категорії працівників. Базовою є класифікація за категоріями працівників, запропонована в 80-х рр.. Держкомпраці СРСР. Ця класифікація передбачає виділення двох основних частин персоналу по участі в процесі виробництва: робітників і
 13. Принцип відбору потрібних ступенів свободи
    навчання задіюється більше число ступенів свободи навченою системи, ніж це необхідно для досягнення цілей навчання [7, 15, 16, 57]. У процесі навчання число "беруть участь" змінних зменшується - "відключаються" несуттєві змінні (СР з явищами генералізації і концентрації нервових процесів - І.П. Павлов, А.А. Ухтомський, П.В. Симонов та ін.) [16 - 18, 57,
 14. Технології навчання
    навчання, починаючи з робіт Я.А. Коменського, і являють собою втілення теорії навчання в навчальному процесі. Практично вони завжди розглядалися в єдності з вихованням та розвитком учнів і реалізуються в технологіях виховує та розвивального навчання. У такому вигляді навчання являє собою комплексне педагогічне явище, що несе в собі виховує і розвиваюче впливу, а
 15. Заходи
    навчання на підприємстві, денні курси та семінари поза підприємства, участь у наукових конгресах, систематичне варіювання занять, практика всередині підприємства або асистентська діяльність; співробітників, які приймаються ними у вільний час і повністю або переважно ними фінансуються, наприклад навчання у вечірньому навчальному закладі, самонавчання , заочне навчання у вузі, навчання
 16. Основні методи навчання
    навчання в процесі фактичного виконання певної роботи. Зрештою кожен співробітник проходить в тій чи іншій мірі навчання на робочому місці. Існують декілька видів навчання на робочому місці. Найбільш відомий - метод інструктажу або дублювання. У цьому випадку працівника навчає більш досвідчений співробітник або безпосередній керівник. На нижчих рівнях інструктаж може
© 2014-2022  ibib.ltd.ua