Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Підласий І.П.. Педагогіка. Новий курс. Книга 1. Загальні основи. Процес навчання, 2010 - перейти до змісту підручника

Принцип науковості

Принцип науковості навчання, як вимагає, щоб

учням на кожному кроці їх навчання пропонувалися для засвоєння справжні, міцно встановлені наукою знання і при цьому використовувалися методи навчання, за своїм характером наближаються до методів досліджуваної науки. В основі прин

460

ципа науковості лежить ряд положень, що грають роль закономірних почав: світ пізнати, і людські знання, перевірені практикою, дають об'єктивно вірну картину розвитку світу; наука в житті людини відіграє все більш важливу роль, тому шкільне освіта спрямована на засвоєння наукових знань, озброєння підростаючих поколінь системою знань про об'єктивну дійсність; науковість навчання забезпечується передусім змістом шкільної освіти, строгим дотриманням принципів його формування; науковість навчання залежить від реалізації вчителями прийнятого змісту; науковість навчання, дієвість набутих знань залежать від відповідності навчальних планів і програм рівню соціального і науково-технічного прогресу, підкріплення набутих знань практикою, від міжпредметних зв'язків.

Практика прогресивних дидактичних систем виробила ряд правил реалізації даного принципу:

1. Реалізуючи принцип науковості, навчайте на основі новітніх досягнень педагогіки, психології, методики, передового педагогічного досвіду. Наполегливо впроваджуйте у практику рекомендації з наукової організації педагогічної праці.

2. Враховуючи новітні досягнення дидактики і психології навчання, розумно використовуйте логіку не тільки індуктивного, а й дедуктивного навчання, навіть у початковій школі сміливіше вводите абстракції, що дозволяють глибше зрозуміти конкретне. Намагайтеся, однак, уникати абстракцій, які не отримують повного визначення в рамках шкільного курсу.

3. Розкривайте логіку навчального предмета, забезпечує з перших кроків його вивчення надійну основу для підведення до нових наукових понять.

4. Виховуйте в учнів діалектичний підхід до досліджуваних предметів, явищ, формуйте елементи наукового діалектичного мислення.

5. Кожне нововведене наукове поняття систематично повторюйте, застосовуйте і використовуйте на всьому протязі Навчального курсу, бо що не використовується, то забувається.

6. Вивчення законів науки проводите, враховуючи найбільш важливі сторони процесу розвитку досліджуваних явищ: залежність від зовнішніх умов, місця і часу, конкретні Форми зміни явища, боротьбу старого з новим, зміст і форму.

461

7. У методах викладання відображайте методи: наукового пізнання, розвивайте мислення учнів, підводячи їх до пошукової, творчої роботи у вченні.

8. Систематично інформуйте своїх учнів про новигх досягнення в науці, техніці, культурі: связишайте нові досягнення з формованої у учнів системою знань.

9. Чи не зводите ознайомлення з новими ідеями, сприйняття нового до одного окремим актом: розглядайте кожне явище в усі новигх зв'язках і відносинах.

10. Не упускайте можливості ознайомити учнів з біографіями Вища ученигх, їх внеском у розвиток науки.

11. Раскришайте перед учнями методи: і складності наукового пізнання, покажіть залежність результатів від методів.

12. Застосовуйте новітню наукову термінологію, не користуйтеся застарілими термінами, будьте в курсі самих останніх наукових досягнень з свого предмета.

13. Раскришайте генезис наукового знання, ембріологію істини, послідовно реалізуйте вимоги історизму в навчанні.

14.

У зв'язку з усе зростаючим потоком наукової інформації головну увагу приділяйте ключевигм проблем науки, розкривайте перед учнями основні ідеї наукових досягнень, привчайте їх стежити за науковою інформацією, заохочуйте колективне обговорення науково-технічних і соціальних проблем.

15. У старших класах не обходьте спірні наукові проблеми, в доступній формі розкривайте їх зміст і перспективні шляхи вирішення, якщо дозволяють умови, організуйте дискусію.

16. Заохочуйте дослідницьку роботу школярів. Знайдіть можливості ознайомити їх з технікою експериментальної і опитніческой роботи, алгоритмами розв'язання винахідницьких завдань, обробкою першоджерел і довідкових матеріалів, архівних документів.

17. Домагайтеся, щоб учні засвоювали нові поняття і терміни: в єдності з науковими теоріями, законами.

18. Дайте учневі можливість пережити радість відкриття, почуття успіху, задоволеності від пізнавального напруги.

19. Висвітлюючи нові досягнення в науці і техніці, не забувайте розповісти про вдосконалення технології навчання,

462

розкривайте складності навчального праці та шляхи підвищення його ефективності шляхом пізнання таємниць навчання та впровадження нових засобів; наполегливо пропагуйте ідеї наукової організації навчальної праці.

20. Остерігайтеся неоднозначних і фальшивих фраз, які можуть стати причиною нездорових уявлень. У школі, особливо першого і другого ступеня, не можна допускати довільного, спотвореного тлумачення учнями сказаного учителем. Це, звичайно, не означає, що не слід розвивати дитячу фантазію, гостроту думок. Але серйозні речі повинні сприйматися серйозно і однозначно.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Принцип науковості "
 1. Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства
  науковості у філософському знанні. Філософія і мистецтво. Ознаки філософствування у творчості. Філософія і релігія. Думка і віра. Філософія та ідеологія. Соціально-політична проблематика «помилкового
 2. 10. УПРАВЛІННЯ освітньої системи
  принципи керівної діяльності. Розписані функціональні обов'язки керівних шкільних органів. Розкривається сутність організації та контролю за якістю навчально-виховної роботи. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Дана характеристика різних типів управління: адміністративного, демократичного, ринкового. До функцій управління належать:
 3. Основні напрямки досліджень юридичної педагогіки
  науковості, більш глибокого розкриття юридико-педагогічної специфічності, практичної опрацьованості (яка доходить до розробки методик і технологій педагогічної роботи) і пріоритетною розробки найбільш актуальних проблем сучасної правоохоронної практики буде характерно для розвитку юридичної педагогіки в найближчій історичній
 4. § 2. Принципи і правила навчання, їх характеристика
  принципи. 1. ПРИНЦИП НА УЧНОСТІ. Принцип науковості означає опору на науку як джерело системи фактів, понять і закономірностей, що вивчаються в школі з відповідних предметів. Даний принцип проявляється в доборі матеріалу і застосовуваних методах навчання, попереджає прояв вульгаризації, зайве спрощення, спотворення окремих наукових положень,
 5. Основні принципи Синтез-технології
  принципи: Принцип СИСТЕМНОСТІ Сенс елемента визначає система, в яку він включений Принцип РЕЗУЛЬТАТУ Який сухий залишок? Принцип ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО ЛІДЕРСТВА На півкроку попереду Принцип СПРЯМОВАНОСТІ У МАЙБУТНЄ Навіщо, а не чому Принцип ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Беру на себе Принцип ВИЩОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ відповідне не є краще Принцип СПІВРОБІТНИЦТВА Виграв -
 6. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
  принципу. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Розглядаються як загальні закономірності, притаманні вихованню в цілому, так і специфічні закономірності навчання, до яких відносяться наступні: науковість; проблемність; наочність; активність і свідомість учнів у процесі навчання; доступність; систематичність і послідовність; міцність і циклічність; єдність освітніх,
 7. Загальні принципи кримінального права
  принцип суверенітету и незалежності України, цілісності та недоторканності ее территории (ст.1, 2), 2) принцип поділу ДЕРЖАВНОЇ власти на законодавчий, Виконавчою, суднові (ст.6); 3) принцип верховенства права (ст.8); 4) принцип рівності громадян перед законом (ст.24), 5) принцип законності (ст.29, 61, 62, 124). До загально Принципів усіх Галузії права такоже відносять принцип гуманізму та принцип
 8. 2. Поняття "істина" в позитивній теоретичної метафізиці. Фактична інформативність аналітичних суджень метафізики з непорожніми суб'єктами
  науковості або ненауковість. Вище я обгрунтував непустоту предметної області позитивної теоретичної метафізики. Тим самим можна стверджувати, що концепція класичної істини застосовні до суджень позитивної теоретичної метафізики і, отже, є всі передумови для обгрунтування інформативності її базисних аналітичних суджень щодо надчуттєвих метафізичних сутностей.
 9. Тема 3. ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  принципів арбітражного процес-суального права. Судоустройственние принципи, їх характеристика. Судочинного принципи, їх характеристика. Література Авдюков М.Г. Принцип законнності в цивільному судочинстві. М., 1970. Завидів В. АПК РФ: основні ідеї і принципи / / Відомості Верховної Ради. 1996. № 3. Рехтер В. Проблеми реалізації принципу змагальності в арбітражному процесі / / Вісник
 10. Процес формування особистості
  принципи організації процесу формування особистості, тобто вихідні педагогічні положення, що визначають зміст, організацію і методи цієї роботи. У їх числі принципи: - різнобічного, гармонійного формування особистості в інтересах її самовизначення й самореалізації в житті; - цілеспрямованості та науковості у формуванні особистості, відповідно до рівня досягнень
 11. Запитання і завдання для самоконтролю
  принципи навчання "? У чому їх зв'язок із закономірностями навчання? 207 4. Дайте коротку характеристику принципів навчання і різних підходів класифікації закономірностей і принципів у навчальних посібниках з педагогіки. 5 Вкажіть, у чому полягає значення знання закономірностей і принципів навчання для
 12. «Теологічна теорія
  науковості даної, заснованої на агностицизм посилки, відзначимо, що теологічна теорія не відкидала необхідності створення і функціонування земної держави, забезпечення належного правопорядку. Надаючи державі та державної влади божественний ореол, вона властивими їй засобами піднімала їх престиж, суворо засуджувала злочинність, сприяла утвердженню в суспільстві
© 2014-2022  ibib.ltd.ua