Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПрокурорський нагляд в Україні → 
« Попередня Наступна »
Шумський П.В.. Прокуратура України: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. - К.: Вен-турі.,1998. - 336 с., 1998 - перейти до змісту підручника

§2. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльностіОперативно-розшукова діяльність - це система гласних і негласних пошукових заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів для пошуку і фіксації даних про протиправність діянь окремих осіб та груп, з метою припинення і розкриття правопорушень.
261
Підстави та порядок здійснення оперативно-розшукових заходів регламентуються Законом «Про оперативно-розшукову діяльність». У ньому зазначено, що правову основу цих заходів становлять Конституція, Закон «Про прокуратуру», Кримінальний та Кримінально-процесуальний кодекси, закони про міліцію, Службу безпеки, Прикордонні війська, Управління охорони вищих посадових осіб, інші законодавчі акти, а також мідна-родно-правові угоди і договори, учасником яких є Україна (ст.З).
Оперативно-розшукова діяльність засновується на принципах законності, додержання прав і свобод громадян та юридичних осіб. Тому оперативно-розшукові заходи, пов'язані з тимчасовим обмеженням цих прав і свобод, можуть застосовуватись лише з санкції прокурора і у випадках, передбачених законодавством, наприклад, при прослуховуванш і звукозапису телефонних розмов, вилученні кореспонденції.
Нагляд за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності здійснюється Генеральним прокурором, прокурором Республіки Крим, прокурорами областей та прирівняними до них, міст Києва і Севастополя (ст.14 Закону про оперативно-розшукову діяльність).1
Перевірка додержання законності органами, які здійснюють оперативно-розшукову роботу, проводиться за наявності скарг про допущені ними порушення, за заявою слідчого про невиконання його доручень і вказівок, за власною ініціативою прокурора у зв'язку з неналежним розслідуванням справи.
При здійсненні нагляду за законністю оперативно-розшукових заходів прокурор має право вимагати від відповідних органів для перевірки матеріали та інші відомості про злочини і осіб, що їх вчинили, та давати письмові вказівки цим органам. Він може також ознайомитися з оперативно-розшуковими матеріалами, дістати інформацію від працівників органів, пред'явити їх керівникам чи начальникам вимоги про проведення ними перевірки законності оперативно-розшукових заходів, які обов'язкові до виконання. У необхідних випадках прокурор вживає заходів до притягнення винних у порушенні законів до дисциплінарної або кримінальної відповідальності.
'За необхідності здійснити перевірку законності оперативно-розшукової діяльності у міському чи районному відділі внутрішніх справ або підрозділах інших органів, міський, районний ни прирівняний до них прокурор повідомляє про це вищестоящого прокурора, який вирішує питання по суті.
262

З метою повного й всебічного дослідження всіх обставин справи прокурор повинен вимагати від органів дізнання і слідчих застосування наукових методів, техніко-криміналістич-них засобів, звернення за допомогою у суворій відповідності з нормами кримінально-процесуального закону. Знайомлячись з матеріалами справи, він з'ясовує такі питання:
а) застосування в повному обсязі необхідних технічних засобів;
б) залучення спеціалістів до участі в проведенні слідчих дій;
в) використання судових експертиз, своєчасність та обгрунтованість їх призначення;
г) обгрунтованість застосування спеціальних методів і технічних засобів;
д) правильність процесуального оформлення документів;
е) наявність суперечностей між протоколами слідчих дій і додатками до них.
Статтею 121 Конституції України на прокуратуру України покладено нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, але чинним законодавством повноваження прокурора у цьому розділі нагляду не передбачено, що створює труднощі у взаєминах із оперативними підрозділами і не дає можливості приймати необхідні рішення.
Чинним законодавством не передбачено строки здійснення оперативно-розшукової діяльності та можливість їх продовження, зупинення оперативно-розшукової діяльності та підстави закриття оперативно-розшукових справ, порядок їх зберігання і знищення, повідомлення прокурора про заведення оперативно-розшукової справи і її рух, що виключає можливість виконання конституційних обов'язків прокуратурою.
Для здійснення оперативно-розшукової діяльності в певних рамках відповідні органи керуються відомчими наказами, які не можуть замінити закон.
На наш погляд, розділ Закону України «Про прокуратуру» необхідно приймати разом із змінами і доповненнями до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», який додається.
Крім того, необхідно:
1. Заходи прокурорського реагування, передбачені ст.ст.21-25 Закону України «Про прокуратуру» із глави «Загальний нагляд» повинні бути винесені в окремий розділ, де було б сказано про те, що ці заходи застосовуються прокурором в усіх галузях прокурорського нагляду.
263

2. При визначенні поняття «прокурор» відносно нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю у Законі України «Про прокуратуру» найбільш доцільно сказати, що ці прокурори призначаються спеціальним наказом Генерального прокурора України.
3. Уданий час Мін'юстом України готуються зміни і доповнення до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» відповідно до Конституції України.
Згідно із запропонованими Мін'юстом змінами у проекті Закону України «Про прокуратуру» необхідно буде передбачити повноваження прокурора у разі виявлення факту незаконної санкції суду на оперативно-розшукові заходи, пов'язані з тимчасовим обмеженням прав людини.
Мета і завдання діяльності органів прокуратури на вказаній ділянці роботи - це організація і здійснення систематичного та ефективного прокурорського нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності, недопущення порушень конституційних прав і свобод, інтересів держави та інших юридичних осіб.
Даний ніжче порядок висвітлює питання про напрями і принципи організації діяльності та методи її здійснення, регламентує функціональні обов'язки працівників прокуратури, на яких покладено безпосередній нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю в органах, передбачених ст.121 п.З Конституції України та ст 5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»
- організація і контроль виконання вимог ст.121 п.З Конституції України та Законів України «Про прокуратуру», «Про оперативно-розшукову діяльність», наказів та вказівок Генерального прокурора України з питань прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності;
- безпосереднє здійснення нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності відповідними підрозділами органів, перелік яких визначений ст-5 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»;
- надання необхідної методичної та практичної допомоги підлеглим прокурорам в організації нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності;
- розгляд і вирішення заяв та скарг на порушення законності при проведенні оперативно-розшукової діяльності з
264

вжиттям відповідних заходів реагування на виявлені порушення;
- вивчення стану прокурорського нагляду з указаних питань і внесення пропозицій керівництву щодо його вдосконалення;
- перевірка наказів та інструкцій органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність, на предмет відповідності їх положень діючому законодавству;
- організація і здійснення нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності відповідно до укладених міжнародних договорів та угод.
Безпосередній нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності центральними апаратами органів, що її здійснюють, покладений на управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами по боротьбі з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів органами дізнання і слідчими органів внутрішніх справ, управління нагляду за додержанням законів про національну безпеку, Головне упра'вління військових прокуратур, управління нагляду за додержанням кримінально-виконавчого законодавства Генеральної прокуратури України. Крім того, вказані управління здійснюють контроль за роботою підлеглих прокуратур по нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю.
Нагляд за додержанням законів відповідними органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність на місцях, згідно зі ст 14 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», покладений безпосередньо на прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, які своїми наказами призначають конкретних працівників вказаних прокуратур безпосередньо здійснювати вказаний нагляд. Залежно від обсягу оперативно-розшукової роботи і кількості працівників, що нею займаються, у вказаних прокуратурах створюються відділи (відділення) нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю
Працівники прокуратур, які безпосередньо здійснюють нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю, обов'язково повинні мати допуск до роботи з таємними документами у відповідності з вимогами Закону України «Про державну таємницю».
Начальник відділу (відділення):
- організує і здійснює загальне керівництво роботою відділу (відділення) згідно з основними напрямами його діяльності та функціональними обов'язками;
265
г
- розподіляє у відділі (відділенні) обов'язки між його працівниками;
- спільно з іншими відділами, що здійснюють нагляд за опе-ративно-розшуковою діяльністю, розробляє і вносить керівництву пропозиції по перспективному і поточному плануванню роботи;
- організує навчання працівників прокуратури, на яких покладені обов'язки безпосереднього здійснення нагляду за опе-ративно-розшуковою діяльністю;
- здійснює контроль за своєчасним і якісним виконанням планових заходів, рішень колегії з питань нагляду за оператив-но-розшуковою діяльністю;
- скасовує необгрунтовані рішення підлеглих прокурорів з питань нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю;
- контролює своєчасне і якісне виконання доручень керівництва які знаходяться у нього на контролі, а також звернень народних депутатів, розгляд і вирішення заяв і скарг громадян та посадових осіб на порушення законності при проведенні оперативно-розшукової діяльності;
- здійснює листування з керівниками оперативних підрозділів органів, що проводять оперативно-розшукову діяльність з питань додержання законності при її проведенні;
- вивчає стан прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності і вносить пропозиції керівництву щодо його вдосконалення;
- надає необхідну методичну і практичну допомогу підлеглим прокурорам щодо організації роботи на вказаному напрямку;
- організує перевірку наказів та інструкцій відповідних органів з питань оперативно-розшукової діяльності, і в разі їх невідповідності чинному законодавству ставить питання перед керівництвом прокуратури про вжиття заходів до приведення їх у відповідність з законом;
- організує перевірку стану і організації прокурорського нагляду на місцях з питань додержання законності при проведенні оперативно-розшукової діяльності;
- контролює додержання режиму таємності в діяльності відділу (відділення) та його діловодстві.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§2. Проблеми здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності"
 1. §3, Проблеми правового регулювання прокурорського нагляду в Україні
  проблема була предметом дослідження в докторській дисертації Долежана В.В.1 Звичайно, що йдеться про розробку пропозицій щодо вдосконалення законодавства про прокурорський нагляд, однак йому відводиться другорядна роль. Адже це достатньо самостійна і важлива проблема. Звертає на себе увагу також недостатнє використання методу дозволения при визначенні правового статусу органів, організацій,
 2. §3. Прокурор у стадії дізнання і досудового слідства
  проблеми щодо 286 процесуальної самостійності і незалежності слідчого, бо питання це виникає, головним чином, у зв'язку з правом прокурора зобов'язати слідчого до проведення тих чи інших процесуальних дій і у зв'зку з відношенням слідчого до таких зобов'язань. Як відомо, слідчий повністю відповідає за доручену йому роботу і цю відповідальність не знімає з нього та обставина, що хід розслідування
 3. 2.1. БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬШСТЬ - ОСНОВА ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ
  проблема ускладнюється тим, що в жодній державі не було спроби визначити в законодавстві критерії і на практиці здійснити таку класифікацію, хоча це необхідно для науково обґрунтованої структуризації прокурорської системи та окремих її органів. Звичайно, проблема класифікації є актуальною лише для багатофункціональних прокуратур, до яких належать прокуратури України, Росії, інших держав
 4. 2.2.2. Проблеми забезпечення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність і розслідування злочинів
  проблем забезпечення законності в ОРД, хоча більшість оперативних підрозділів функціонує саме на міському і районному рівні. На ненормальність такого становища уже звертали увагу І. Ко-зьяков [70, 84], В. Кулаков [71, 12], Б. Зозулинський [72, 21] та інші. 68 Зі свого боку вважаємо, що потреба у забезпеченні конфіденційності ОРД - це не причина, а лише привід для обґрунтування обмеження
 5. 2.2.5. Розвиток правового регулювання судово-представницької функції прокуратури
  проблем. Значною мірою це було обумовлено тим, що в Законі про прокуратуру найважливіші питання реалізації цієї функції були врегульовані лише після того, як туди Законом від 12 липня 2001 року була включена спеціальна стаття 36-1 "Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді". У наказі Генерального прокурора України "Про організацію діяльності прокурорів по представництву
 6. матеріали правозастосувальної практики органів прокуратури та інших правоохоронних інституцій.
  проблему злочинності у своїх цілях, а, з іншого боку, достатньо рідкі і розпоро- 212 213 шені зусилля тих, хто дійсно з професійних позицій ознайомлений з правовою проблематикою і станом злочинності" [153, 3]. У зв'язку з обговоренням у Верховній Раді України законопроектів, які стосуються діяльності прокуратури, доцільно організовувати зустрічі з народними депутатами України, як у
 7. 4.2. ВІДНОСИНИ ПРОКУРАТУРИ ТА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  проблемою взаємовідносин прокуратури і державної виконавчої влади є визначення вкладу, яку кожна з них закликана вносити у справу зміцнення правопорядку, їх завдання у цій сфері певною мірою збігаються, проте обсяг цих завдань і методи їх вирішення істотно відрізняються. Це особливо стосується органів виконавчої влади загальної компетенції: Кабінету Міністрів України, обласних і районних
 8. 4.3. ВІДНОСИНИ МІЖ ПРОКУРАТУРОЮ ТА СУДАМИ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ
  проблем. Очевидно, є більш зваженою позиція, зайнята з цього питання КС Російської Федерації, який визнав неконституційною відповідну норму КПК Росії, "якщо має місце істотне обмеження конституційних прав і свобод" [65, 69]. Це застереження має принципове значення, оскільки дозволяє судам не брати до розгляду безпідставні звернення про перегляд процесуальних актів. Предметом судового контролю
 9. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  проблему щодо організації їхньої участі в охороні правопорядку, розробки проектів законів, що регу люватимуть відповідні організаційні форми громадських форму вань правоохоронного напрямку; - законодавче визначення порядку реалізації права громадян на проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій, умов їхнього проведення, прав і обов'зків учасників масових заходів. Доцільно також:
 10. 3.3. Інші види правової допомоги
  здійснено через його смерть, втечу або з інших обставин. Права третіх осіб на передані предмети залишаються у силі. Після закінчення провадження у справі ці предмети має бути безоплатно повернено Договірній Стороні, яка їх передала. 2. Повідомлення про обвинувальні вироки і відомості про судимість.Кожна з Договірних Сторін щорічно: повідомляє іншим Договірним Сторонам відомості про обвинувальні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua