Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Підласий І.П.. Педагогіка. Новий курс. Книга 1. Загальні основи. Процес навчання, 2010 - перейти до змісту підручника

Тестування досягнень і розвитку |

Різні аспекти діагностичного тестування вже висвітлювалися при розгляді конкретних питань. Нагадаємо, що слово "тест» англійського походження і на мові ори

557

Гіна означає «ісптитаніе», «перевірка". Тест навчене ™ - це сукупність завдань, зорієнтованих на визначення (вимірювання) рівня (ступеня) засвоєння певних аспектів (частин) змісту навчання.

Правильно складені тести повинні удов-

летворять ряду вимог. Вони повинні бути: відносно короткостроковими, тобто не вимагати великих витрат часу; однозначними, тобто не допускати довільного тлумачення тестового завдання; правильними, тобто виключати можливість формулювання багатозначних відповідей; щодо короткими, які вимагають стислих відповідей; інформаційними , тобто такими, які забезпечують можливість співвіднесення кількісної оцінки за виконання тесту з порядкової або навіть інтервального шкалою вимірювань; зручними, тобто придатними для швидкої математичної обробки результатів; стандартними, тобто придатними для широкого практичного використання - вимірювання рівня навченості можливо більш широких контингентів учнів, оволодівають однаковим об'ємом знань на одному і тому ж рівні навчання.

Тести навченості, або, як їх ще називають, шкільні тести, - це всього лише один з різновидів психологічних та педагогічних випробувань для діагностування різних сторін розвитку і формування особистості. Якщо в основу класифікації тестів покласти різні аспекти (компоненти) розвитку і формування людських якостей, то вона буде виглядати наступним чином:

1. Тести загальних розумових здібностей, розумового розвитку.

2. Тести спеціальних здібностей у різних областях діяльності.

3. Тести навченості, успішності, академічних досягнень.

4. Тести для визначення окремих якостей (рис) особистості (пам'яті, мислення, характеру та ін.)

5. Тести для визначення рівня вихованості (сформували-

загальнолюдських, моральних, соціальних та інших якостей).

Застосування тих чи інших тестів буде найбільш ефективним і забезпечить надійні висновки лише за умови правильного їх поєднання з усіма іншими групами тестів. За

558

цього тестові випробування завжди мають комплексний характер. Робити загальні висновки, наприклад, про рівень розвитку тих, кого навчають на основі застосування лише тестів навчене ™ було б великою помилкою. Коли ставиться завдання діагностування навчене ™ у зв'язку з досягненнями та розвитком особистості, потрібно застосовувати відповідні види тестових завдань і запропоновані їм методики вимірювання, не забуваючи про локальному характері діагностування.

При розробці тестів важливо, наскільки вони відповідають запроектованим цілям навчання, освіти, розвитку учнів. Найважливішими критеріями діагностичних тестів є дієвість показник-

ність), надійність (ймовірність, правильність), дифференци-вання (различимость).

Дієвість тесту за своїм змістом близька до вимоги всебічності перевірки, пропорційного представлення всіх елементів досліджуваних знань, умінь. Термін «дієвість» має, як мінімум, два синоніма - ва-інвалідність (від англ. Valid - має значення, цінний) і показовість, показність, трактуються так само, як репрезентативність. Завжди мається на увазі, що укладач тесту зобов'язаний ретельно вивчити всі розділи навчальної програми, навчальні книги, добре знати мету і конкретні завдання навчання. Лише тоді він зможе скласти тести, які будуть дієвими для певної категорії учнів.

Чітка і ясная постановка питання в межах освоєних знань - невід'ємна умова дієвості тесту. Якщо тест виходить за межі освоєного змісту або ж не досягає цих меж, перевищує запроектований рівень навчання, то він не буде дієвим для тих учнів, яким він адресований. Засвоєння математики, скажімо, в спеціалізованому фізико-математичному ліцеї не можна діагностувати за допомогою тих тестів, які призначені для загальноосвітньої школи.

Дієвість тесту визначається статистичними методами. Величина свідчить про високу дієвості тестів навченості. Якщо ж коефіцієнт кореляції досягає то дієвість тесту вважається задовільною, при більш низьких значеннях вона вважається неудо-вл етворітельной.

559

Ступінь надійності характеризується стабільністю, стійкістю показників при повторних вимірах за допомогою того ж тіста або його рівноцінного замінника. Кількісно цей показник характеризується ймовірністю досягнення запроектованих результатів (правильністю значень).

Грамотно складені та апробовані тести навчений-ності дозволяють досягти коефіцієнта надійності 0,9. Встановлено, що надійність тесту підвищується при збільшенні кількості тестових завдань.

Встановлено також, що чим вище тематичне, змістовне різноманітність тестових завдань, тим нижче надійність тесту. Це слід розуміти так: тест, націлений на перевірку засвоєння конкретної теми, завжди буде більш надійним, ніж тест, спрямований на перевірку всього розділу (курсу), що охоплює значну кількість матеріалу - закономірностей, концепцій, фактів. Відбувається це саме тому, що змістовне різноманітність останнього вище.

Надійність тестів навченості значно залежить від труднощі їх вьтолненія. Труднощі визначається за співвідношенням правильних і неправильних відповідей на тестові питання. Включення до складу тестів таких завдань, на які всі учні відповідають правильно або ж, навпаки, неправильно, різко знижує надійність тесту в цілому. Найбільшу практичну цінність мають завдання, на які правильно відповідають учнів.

Характеристика диференційованості (помітне) пов'язана з використанням таких тестів, де потрібно вибирати правильну відповідь з декількох можливих альтернатив. Якщо, скажімо, всі учні безпомилково знаходять правильну відповідь на одне питання і також дружно не можуть відповісти на інше, то це сигнал для вдосконалення тесту в цілому. Його необхідно диференціювати, зробити помітним. Інакше подібні завдання не допоможуть відокремити тих, хто засвоїв матеріал на необхідному рівні, від тих, хто заданого рівня не досяг. Практично диференціюють тести за результатами статистичного аналізу, порівнюючи результати виконання тесту в цілому з результатами виконання окремих завдань. Якщо коефіцієнт кореляції між відповідями на конкретні завдання і на тест в цілому більше 0,5, то це свідчить про достатню диференційованості тесту.

560

Крім розглянутих критеріїв використовується і показник ефективності тесту. Тест, що забезпечує за інших рівних умов більшу кількість відповідей за одиницю часу, вважається більш ефективним. Наприклад, за 10 хв тестування від учнів можна отримати і 5, і 8, і 10 відповідей під час використання різних методик складання тестових завдань.

При підготовці матеріалів для тестового контролю необхідно дотримуватися таких основних правил:

1. Не можна включати відповіді, неправильність яких на момент тестування не може бути обгрунтована учнями.

2. Неправильні відповіді повинні конструюватися на основі типових помилок і повинні бути правдоподібними.

3. Правильні відповіді серед всіх пропонованих відповідей повинні розміщуватися у випадковому порядку.

4. Питання не повинні повторювати формулювань підручника.

5. Відповіді на одні запитання не повинні бути підказками для відповідей на інші.

6. Питання не повинні містити «пасток».

Тести застосовуються на всіх етапах дидакта-

чеського процесу. З їх допомогою ефективно забезпечується попередній, поточний, тематичний і підсумковий контроль знань, умінь, облік успішності, академічних досягнень.

Попередній контроль. Успіх вивчення будь-якої теми (розділу або курсу) залежить від ступеня засвоєння тих понять, термінів, положень і які вивчалися на попередніх етапах навчання. Якщо інформації про це у педагога немає, то він позбавлений можливості проектування та управління в навчальному процесі, вибору оптимального його варіанту. Необхідну інформацію педагог отримує, застосовуючи пропедевтичне діагностування, більш відоме педагогам як попередній контроль (облік) знань. Останній необхідний ще й для того, щоб зафіксувати (зробити зріз) вихідний рівень Порівняння вихідного початкового рівня

навченості з кінцевим (досягнутим) дозволяє вимірювати «приріст» знань, ступінь сформованості умінь і навичок, аналізувати динаміку і ефективність дидактичного процесу, а також зробити об'єктивні висновки про «внесок» педагога в учнів, ефективності педагогическо

561

го праці, оцінити майстерність (професіоналізм) педагога. Якщо відомі вхідні і вихідні характеристики системи, проблеми її оптимізації вважаються в чому вирішеними.

Зібрати максимальний обсяг інформації про вхідних характеристиках і оцінити їх у кількісних показниках вдається за допомогою тестування, яке здійснюється за допомогою спеціально розроблених для цієї мети завдань.

Поточний контроль. Він необхідний для діагностування ходу дидактичного процесу, виявлення динаміки останнього, зіставлення реально досягнутих на окремих етапах результатів з запроектованими. Крім власне прогностичної функції поточний контроль і облік знань, умінь стимулює навчальний працю учнів, сприяє своєчасному визначенню прогалин у засвоєнні матеріалу, підвищенню загальної продуктивності навчальної праці.

Зазвичай поточний контроль здійснюється за допомогою усного опитування, який весь час вдосконалюється: педагоги все ширше практикують такі його як ущільнений,

фронтальний, магнітофонний та ін Тестові завдання для поточного контролю (їх кількість зазвичай не перевищує формуються так, щоб охопити всі найважливіші елементи знань, умінь, вивчені учнями протягом останніх 2-3 уроків. Тривалість виконання тесту не повинна перевищувати 10-12 хв. Деякі педагоги пропонують проводити таке тестування через кожні два уроки на третій, але все визначається конкретними особливостями і потребами. Після завершення роботи обов'язково аналізуються допущені учнями помилки. Для прискорення аналізу використовуються зразкові тести з правильними відповідями, дуже важливо досягти при цьому усвідомлення кожним учнем причини виникнення помилок. Якщо поточний контроль здійснюється за допомогою автоматизованих пристроїв (ЕОМ, тренажерів, перфокарт і т. д.), то необхідно звернути увагу на запобігання можливості запам'ятовування неправильних відповідей.

Тематичний контроль. Складання тематичного тестового завдання вимагає копіткої і ретельної праці. Адже йдеться не просто про перевірку засвоєння окремих елементів, а про

562

розумінні системи, що об'єднує ці елементи. Значну роль при цьому відіграють синтетичні, комплексні завдання, які об'єднують питання про окремі поняттях теми, спрямовані на виявлення інформаційних зв'язків між ними. Для тематичного тестового контролю найкраще використовувати готові тестові завдання, розроблені професіоналами служби педагогічного тестування. Остання починає своє функціонування в системі Міносвіти РФ.

Підсумковий контроль. Здійснюється під час заключного повторення в кінці кожної чверті і навчального року, а також у процесі іспитів (заліків). Саме на цьому етапі дидактичного процесу систематизується і узагальнюється навчальний матеріал.

З високою ефективністю можуть бути застосовані відповідним чином складені тести сти. У шкільній практиці використовуються різні варіанти підсумкових тестів навченості. Ефективними виявилися тестові картки для проведення випускних (вступних) іспитів, підкріплені різними технічними пристосуваннями для прискорення перевірки. Головна вимога до підсумкових тестових завдань одне - вони повинні відповідати рівню національного стандарту освіти. Все більшого поширення набувають технології підсумкового тестування із застосуванням комп'ютерів і спеціалізованих програм. Комп'ютерна програма для тестової підтримки нашого курсу є прикладом такої

Для технічної підтримки тестування використовуються спеціальні засоби, які поділяються на дві великі групи. До першої відносяться пристрою (пристосування) для індивідуальної перевірки - перфокарточкі різних видів, матриці, облікові картки тощо Другу групу складають кошти групового контролю - автоматизовані класи (контрольно-навчальні комплекси), які реалізують ідеї програмованого навчання. Саме поєднанням ефективного управління пізнавальним процесом і систематизованим тестуванням (забезпеченням оперативного зворотного зв'язку) і досягається істотне підвищення якості дидактичного процесу. Сучасні швидкодіючі комп'ютери дозволяють реалізувати вчинені в діагностичному відношенні тести.

 563 

 Тести навченості все більше проникають у масову практику. Нині короткочасний опитування всіх учнів на кожному уроці за допомогою тестів використовують майже всі педагоги. Перевага такої перевірки в тому, що одночасно зайнятий і продуктивно працює весь клас і за кілька хвилин можна отримати зріз навченості всіх учнів. Це змушує їх готуватися до кожного уроку, працювати систематично, чим і вирішується проблема ефективності та необхідної міцності знань. При перевірці визначаються насамперед прогалини в знаннях, що дуже важливо для продуктивного самонавчання. Індивідуальна і диференційована робота з учнями щодо попередження неуспішності також грунтується на поточному тестуванні. 

 Природно, не всі необхідні характеристики засвоєння можна отримати засобами тестування. Такі, наприклад, показники, як уміння конкретизувати свою відповідь прикладами, знання фактів, уміння зв'язно, логічно і доказово виражати свої думки, деякі інші характеристики знань, умінь, навичок діагностувати тестуванням неможливо. Це означає, що тестування має обов'язково поєднуватися з іншими (традиційними) формами і методами перевірки. Правильно діють ті педагоги, які, використовуючи письмові тести, дають можливість учнем усно обгрунтовувати свої відповіді. 

 ^ VI. Різні тестові завдання супроводжують нас на всьому протязі вивчення курсу теорії педагогіки, ви вже встигли скласти про них власну думку. Спираючись на набутий досвід, знання теорії, спробуйте визначити, які з наведених тестових завдань не відповідають умові правильності шкільних тестів: А. Російська мова. 

 Які з наведених слів є іменами числівниками? 

 1.Дважди. 2. Два. 3. Двоє. 4. Двійка. 5. Подвійний. 

 Б. Фізика. 

 Чи зможе робочий, докладаючи силу 50 кг, підняти на платформу висотою 3,5 м фуз вагою 120 кг? 

 1. Так, зможе. 2. Ні, не зможе. 3. Не знаю. 

 564 

 В. Хімія. 

 У чому принципова перевага свинцевих акумуляторів перед гальванічними елементами? 

 1. Акумулятори дають постійний струм. 

 2. Напруга акумуляторів вище. 

 3. Ток акумуляторів більше. 

 4. Вартість акумуляторів нижче. 

 5. Акумулятори зручні у користуванні. 

 VII. Що таке дієвість (валідність) тесту? 

 Тест повинен відповідати вимогам програми. 

 2. Тест повинен рівномірно охоплювати всі питання. 

 3. Тест повинен відображати мету і завдання освіти. 

 4. Тест повинен містити ясні і зрозумілі для тих, кого навчають завдання. 

 5. Тест повинен відповідати запроектованому рівнем освіченості. 

 VIII. Від чого залежить надійність тесту? 

 1. Від кількості завдань. 

 2. Від змістовного розмаїття завдань. 

 3. Від довжини тесту. 

 4. Від труднощів завдань. 

 5. Від методики складання тесту. 

 IX. З перерахованих альтернатив виберіть вимоги, яким повинні відповідати діагностичні тести навченості. 

 1. Відносна короткостроковість виконання кожного завдання. 

 2. Однозначність і стислість (стислість) відповіді. 

 3. Валідність. 

 4. Дифференцированность. 

 5. Надійність. 

 6. Можливість кількісної оцінки. 

 7. Забезпечення статистичної обробки результатів. 

 8. Можливість застосування для збору та аналізу відповідей електронно-обчислювальної техніки або інших пристосувань. 

 9. Імовірність. 10. Правильність. 

 565 

 X. Ознайомтеся із зразками шкільних тестів з хімії і вкажіть, для якого контролю (попереднього, поточного, тематичного або підсумкового) вони можуть бути використані. 

 Тест 1. Складіть рівняння реакції між магнієм і киснем. Кодом відповіді буде кількість молекул оксиду. Відповідь: 2. 

 Тест2. Напишіть рівняння реакції між цинком і соляною кислотою. Кодом реакції буде кількість молекул кислоти, яка вступила в реакцію. Відповідь: 2. 

 Тест 3. Напишіть рівняння реакції взаємодії натрію з водою. Кодом реакції буде сума коефіцієнтів вихідних речовин. Відповідь: 4. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Тестування досягнень і розвитку |"
 1. «Експертиза»
    тестування, в процесі яких вивчаються його особистісно-ділові характе-ристики. Застосування таких методів вимагає особливої попередньої підготовки працівників, здійснюють тестування, і працівників, які проходять його. Зазначена робота проводиться фахівцями-психологами або соціологами. Робота з вивчення особистісно-ділових якостей працівника вимагає певної кваліфікаційної підготовки
 2. Педагогічне тестування
    тестування відрізняється точністю, простотою, доступністю, можливістю автоматизації. Тестування - далеко не новий, але до останнього часу мало застосовуваний у вітчизняній педагогіці метод дослідження. Ще в 80-90-і рр.. минулого століття дослідники почали вивчати індивідуальні відмінності людей. Це призвело до виникнення так званого випробувального експерименту - дослідження
 3. Методи відбору
    тестування, ранжування, критичний аналіз (як поводиться людина при критичній ситуації - дозвіл проблеми / конфлікту), самооцінка, самоаналіз. Програми відбору: потенційний аналіз особистості психо - фізіологічний обстеження центр оцінки (самооцінка + оцінка начальства + оцінка підлеглих + оцінка колег + думка незалежних експертів) конкурсний відбір, який включає в себе
 4. 5. Загальні висновки і конкретні пропозиції
    тестування і виявив всі ті її безглуздості, які наведені вище, у мене виникло здивування: як це могло статися, що цілком гідна ідея тестування, оприлюднена французькими психологами-винахідниками Біне і Симоном ще на початку ХХ століття, так і залишається привабливою ідеєю, що не дозріваючи до рівня суворої та об'єктивної теорії? За минулі 100 років зусиллями багатьох ентузіастів ідея
 5. Організаційні форми вивчення дисципліни:
    тестування і
 6. § 3. Логіка науково-педагогічного дослідження
    тестування. c) педагогічний експеримент; 4. Математичні методи - це: a) реєстрація, інтерв'ювання, бесіда; b) спостереження, тестування, вивчення продуктів діяльності; c) реєстрація, ранжування, шкалювання; d) спостереження, анкетування, інтерв'ювання; e) педагогічний експеримент, бесіда,
 7. Методи та методика дослідження
    тестування і т.д. завжди повинні містити питання, позиції, що орієнтуються на специфіку предмета юридико-педагогічного
 8. Іллічов В. А.. Правові основи боротьби з організованою злочинністю: Навчально-методичні матеріали. / Упоряд. Іллічов В.А. - М: МІЕМП, 2005. - 22 с., 2005
    тестування студентів та питання для підсумкового контролю знань. Навчально-методичні матеріали призначені для студентів юридичного факультету Московського інституту економіки, менеджменту і права, що навчаються за спеціальністю 021100 - "
 9. ВИСНОВОК.
    тестуванні, експерт зловживає науковою термінологією, що не зрозумілою
 10. 5. Структура тесту
    тестування можна зобразити у вигляді такої схеми (див. рис. 11). () Еталон Завдання / \ Відповідь -? Ка = п / р; -? Оцінка Рис. 11 Наведені формула і схема тестування виглядають тривіально, і це дійсно так. Нетривіальний, однак, їх дидактичний зміст, який складається, по-перше, у прагненні створити у читача міцне уявлення про те, що тест без еталона - це не тест, а
 11. Глава 4.2. Характеристика тестів оцінки якостей працівника
    тестування не дає якісне визначення мотиву, а може лише дати висновок про те, наскільки провідний мотив діяльності відповідає вимогам даного робочого
 12. 4.2. Моделі робочих місць
    тестування. Ефективне вирішення проблеми підбору персоналу вимагає розробки науково обгрунтованих моделей робочих місць робітників і службовців, які забезпечують підбір, оцінку і розстановку кадрів на єдиній методологічній
 13. Атестація вчителів
    тестування учнів і вчителів за кордоном є звичайною 279 і прівьганой процедурою, відпрацьованою до дрібниць. Немає сумніву, що з часом і ми прийдемо до використання педагогічного тестування. Значного поширення за кордоном отримала методика визначення рівня педагогічної кваліфікації, авторство на яку заявляють фахівці різних
 14. 6.4. Тести четвертого рівня
    тестування повинен його відкрити. Виникає замкнуте коло: знання ще немає, але на його основі має бути побудований тест. Виходом з положення є наступна штучна процедура побудови тесту четвертого рівня, придатного для контролю якості навчання. Як завдань для тестів четвертого рівня можна використовувати вже досліджені раніше проблеми, виконані і запатентовані
 15. Доржиев Ж.Б., Хлистов Е.А., Мадай Е.О., Ускеев С.Ш.
   . Історія політичних і правових вчень. Навчально-методичний посібник для студентів, що навчаються за спеціальністю «Юриспруденція». - Улан-Уде: Видавництво ВСГТУ, 2004. - 124 с., 2004

    тестування і контролю (іспиту). Посібник призначений для студентів юридичного профілю денного
 16. 1. Поняття і форма охорони селекційних досягнень
    досягнення, тобто сорти рослин і породи тварин. Незважаючи на ряд істотних відмінностей, що обумовлюються "живою природою" селекційних досягнень, їх охорона в основних рисах схожа з патентною охороною об'єктів промислової власності. Сорт - це група рослин, що відрізняються від інших груп рослин одним або декількома ознаками. Порода тварин - це їх група, що володіє генетично
 17. ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ ТЕСТОВИХ СИСТЕМ
    тестування успіхів школярів і студентів. У стані все поглиблюю-155 Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page ^ Ігб 156 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА щегося освітнього кризи хвалена американська система тестування не може дати відповідь на питання: «У чому полягає причина кризи освіти в країні». Вона лише фіксує деякі бали, які нібито
 18. 4.5. Формування резерву кадрів
    тестування та інші матеріали, що характеризують ділові та особистісні якості працівника. Застосовуються також практичні методи: призначення кандидата керівником колективу, що виконує тимчасову завдання; заміщення відсутнього керівника на час його відрядження, хвороби, відпустки; стажування та ін Методи підбору кандидатів у резерв схематично показані на рис. 3. Найбільше
 19. Оцінка інтелектуального розвитку.
    тестування виражається законом Еркеса - Дорсона. Найкращі результати виходять при середньому рівні мотивації. Низький рівень мотивації, так само як і надто високий, призводить до зниження результатів. Оптимальний рівень мотивації, в свою чергу, змінюється і зростає при підвищенні складності завдання. При роботі над інтелектуальним тестом певну роль відіграють також і не інтелектуальні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua