Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 3. Логіка науково-педагогічного дослідження

Педагогічне дослідження припускає ряд стадій: підготовчої, ПРАКТИЧНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ, кількісної обробки отриманих даних, їх інтерпретації, формулювання висновків і пропозицій.

На підготовчому етапі аналізується практична діяльність з метою визначення найбільш актуальної педагогічної проблеми, вирішення якої приведе до відчутних позитивних результатів у розвитку, навчанні і вихованні учнів. Здійснюється збір попередніх матеріалів для конкретизації можливих причин виникнення обраної педагогічної проблеми.

Ця робота завершується формулюванням гіпотези, тобто припущення про найбільш імовірною можливості вирішення даної проблеми. Складається методика дослідження - відбираються необхідні методи, технічні засоби, визначаються умови їх застосування та способи узагальнення отриманих даних.

ПРАКТИЧНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ пов'язано з реалізацією методики дослідження у вигляді серій спостережень, опитувань, експериментів.

Кількісної обробки ОТРИМАНИХ ДАНИХ здійснюється за допомогою математичних методів дослідження.

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ отриманих даних проводиться на основі педагогічної теорії з метою визначення достовірності або помилковості гіпотези, що дозволяє СФОРМУЛЮВАТИ висновки та пропозиції.

ТЕСТ

Оберіть правильний варіант відповіді

1. Методологія педагогіки - це:

a) сукупність теоретичних положень про педагогічному пізнанні і перетворенні дійсності;

b) вчення про педагогічних знаннях, процесі їх отримання та практичному застосуванні;

15

c) наука про педагогічний процес;

d) наука про процес отримання педагогічних знань, умінь, навичок;

e) наука про умови результативності педагогічного процесу.

2. Цілеспрямоване сприйняття якого-небудь педагогічного явища, в процесі якого дослідник одержує конкретний фактичний матеріал, - це метод:

a) спостереження; d) ранжування;

b) бесіди ; е) рейтинг.

C) анкетування;

3. Дослідницька діяльність з метою вивчення причинно-наслідкових зв'язків у педагогічних явищах - це:

a) вивчення шкільної документації; d) вивчення робіт учнів;

b) інтерв'ювання; е) тестування.

C) педагогічний експеримент;

4. Математичні методи - це:

a) реєстрація, інтерв'ювання, бесіда;

b) спостереження, тестування, вивчення продуктів діяльності;

c) реєстрація, ранжування, шкалювання;

d) спостереження, анкетування, інтерв'ювання;

e) педагогічний експеримент, бесіда, спостереження.

5. Розташування зібраних даних в певній послідовності - це метод:

a) тестування; d) спостереження;

b) ранжування; е) анкетування.

C) реєстрація;

6. Метод дослідження, сутність якого полягає в спеціальній організації педагогічної діяльності з метою перевірки та обгрунтування заздалегідь розроблених теоретичних припущень або гіпотез, - це:

a) педагогічний експеримент; d) дослідницька бесіда;

b) рейтинг; е) вивчення та узагальнення передового пес) анкетування; педагогічного досвіду.

7. Методи дослідження, які використовуються для кількісного аналізу отриманого в процесі дослідження фактичного матеріалу:

a) метод компетентних оцінок; d) математичної статистики;

b) анкетування; е) вивчення та узагальнення передового пес) рейтинг; педагогічного досвіду.

8. Метод дослідження, заснований на вивченні і теоретичному осмисленні практики роботи кращих шкіл і вчителів, - це:

a) дослідницька бесіда; d) вивчення та узагальнення педагогічно-

b) рейтинг; го досвіду;

c) педагогічне спостереження; е) анкетування.

9. Метод дослідження, коли експертам пропонується оцінити важливість тих чи інших якостей в розвитку особистості:

a) математичної статистики; d) тестування;

b) рейтинг; е) педагогічне спостереження.

C) анкетування;

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. Логіка науково-педагогічного дослідження"
 1. Методи і методика дослідження
  педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичній педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи анкетування, бесіди, педагогічного аналізу,
 2. категоріальний-понятійний апарат
  наукового знання поряд із загальними категоріями і поняттями має і свої, за якими стоїть досліджувана і описувана нею специфічна феноменологія. Це має місце і в юридичній педагогіці. Її категорії та поняття відрізняються своєрідністю, бо відображають своєрідність явищ юридико-педагогічної реальності. Категоріально-понятійний апарат має методологічне та теоретичне значення, багато в чому
 3. Яка тривалість відпустки у педагогічних і науково-педагогічних працівників?
  Науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів
 4. Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008

 5. Основні завдання юридичної педагогіки
  наукової картини юридико-педагогічної дійсності, властивою правовій сфері суспільства, діяльності органів правопорядку та їх співробітників, її парадигми і понятійно-категоріального апарату; - проведення педагогічних досліджень з актуальних проблем законотворчої, правоохоронної, правозастосовної і правоисполнительной діяльностей, створення адекватних
 6. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 7. 2.3. Логіка педагогічного дослідження
  логіку педагогічного дослідження. Рух починається з постановки мети. Мета - це уявлення про результат. Ставлячи перед собою мету, людина уявляє собі, який результат він має намір отримати, яким буде цей результат. Щоб отримати реальний результат, необхідно застосувати певні кошти. Для дослідника це - методи і процедури наукового пізнання. Окреслюючи логіку свого
 8. Педагогіка і практика
  науково-педагогічних установ. Основним центром педагогічної науки є Російська Академія Освіти (РАВ) 26, в якій функціонують 11 науково-дослідних інститутів, 5 науково-дослідних центрів, 16 експериментальних шкіл, 2 музею, 1 бібліотека, Інститут підвищення кваліфікації вузівських викладачів. У педагогічних вузах і середніх спеціальних навчальних закладах
 9. 2.2. Група, колектив у педагогіці
  наукова дисципліна. Соціальна педагогіка відображає характер і зміст науково-перетворювальної діяльності людей, інститутів соціуму, її об'єкт - людина в його соціальному середовищі. Предметом же її є взаємодія людини і соціуму. Гармонізувати ці відносини в інтересах формування, виховання людини, збереження, підтримки і розвитку його соціальної життєвої активності - мета
 10. Основні напрямки досліджень юридичної педагогіки
  наукового знання, основних напрямів її дослідження, приватних теорій і практичних рекомендацій (рис. 7.2). Всі вони взаємопов'язані, один одного доповнюють і зміцнюють. Рівень исследованности і розвитку різних напрямків не однаковий. Добре розвинена виправна (пенітенціарна) педагогіка, педагогіка юридичної освіти, педагогіка професійного виховання співробітників органів МВС і
 11. Специфічність методології юридичної педагогікі92
  науково-педагогічних позицій, заглиблюється в дослідження педагогічних реалій - педагогічних фактів, закономірностей і механізмів виховання, освіти, навчання і розвитку, керуючись при цьому науковими досягненнями загальної педагогіки та адаптуючи їх до особливостей своїх цілей і завдань. У підсумку у своїх головних характеристиках вона виступає як педагогічна наука, галузь педагогіки, а не
 12. Виділення педагогічної проблеми, її вивчення і визначення мети рішення (бажаного результату)
  наукового дослідження, з дотриманням усіх строгих вимог до нього (див. главу 1). Педагогічний аналіз при підготовці рішення - не обов'язково одноосібний акт фахівця, вчителя, викладача, керівника. При підготовці багатьох рішень слід з вихователь вими цілями залучати й навчаються, членів колективу. Крім того, це має і психологічний сенс: беруть участь у
 13. Професійна (виробнича) педагогіка
  наукових розробок у цій галузі педагогіки зумовлюється важливою роллю трудових колективів в житті і діяльності більшості дорослих людей, значимістю умов і результатів їхньої праці для них самих і суспільства в цілому. Як наголошується в педагогічних дослідженнях, непереборне дію об'єктивного закону безперервної зміни продукту, змісту, організації та методів праці в
 14. Діалектична теорія - методологічна основа педагогіки
  логіка); 2) рівень методології загальнонаукових принципів дослідження, сфера дії яких поширюється на широкий спектр наук, 3) рівень конкретно-наукової методології, до якого відносяться специфічні закони, досліджувані конкретними науками, у тому числі педагогікою; 4) рівень методик і технік дослідження педагогічної дейвітельності28. Світоглядна функція
 15. Теми для рефератів 1.
  Педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua