Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
М. І. Еникеев. Юридична психологія. З основами загальної та соціальної психології, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття психічних станів

Життя людини - безперервна низка різноманітних психічних станів. У них проявляється ступінь врівноваженості психіки індивіда з вимогами середовища. Стани радості і печалі, захоплення і розчарування, смутку й захвату виникають у зв'язку з тим, в які події ми залучені і як до них ставимося.

Психічний стан - тимчасове своєрідність психічної діяльності індивіда, обумовлене змістом та умовами його діяльності, особистісним ставленням до цієї діяльності.

Пізнавальні, емоційні та вольові процеси комплексно проявляються у відповідних станах, що визначають функціональний рівень

життєдіяльності індивіда.

Психічні стану, будучи системою реакцій на певну поведінкову ситуацію, відрізняються різко вираженою індивідуальною особливістю, є поточної модифікацією психіки даної особистості.

Ще Аристотель зазначав, що доброчесність людини полягає, зокрема, в тому, щоб на зовнішні обставини відповідати відповідно з ними, не перевищуючи і не применшуючи належного.

Психічні стани підрозділяються на ситуативні, стійкі і особистісно-стабільні. Ситуативні стани характеризуються тимчасовим своєрідністю перебігу психічної діяльності залежно від поточних обставин. Вони поділяються на: -

общефункціональние, що визначають загальну поведінкову активність індивіда; -

стану домінування окремих психічних процесів - мотиваційних, емоційних чи вольових; -

стану психічної напруги в складних умовах діяльності та поведінки; -

конфліктні психічні стани.

§ 2. Общефункціональние стану психічної активності 179

До стійких психічним станам особистості

відносяться: -

оптимальні та кризові стани; -

прикордонні стани (психопатія, неврози, розумова відсталість).

Усі психічні стани пов'язані з нейродинамическими особливостями вищої нервової діяльності, взаємодією лівого і правого півкуль мозку, функціональними зв'язками кори і підкірки, взаємодією першої та другої сигнальних систем і зрештою - з особливостями психічної саморегуляції кожного індивіда .

Ситуативна психічний стан відрізняється рівнем психофізіологічної мобилизованности,

емоційно-вольової регуляції.

Психічні стани можуть бути

емоційно-позитивними і негативними. Негативні психічні стани різко знижують рівень життєдіяльності індивіда. Вони можуть викликати неадекватні реакції, дезадаптивние поведінкові прояви.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття психічних станів "
 1. Методи здійснення виконавчої влади
  психічному, матеріальному або фізичному впливі на свідомість і поведінку людей. Ознаки адміністративного примусу: 1. застосовується на основі закону. 2. здійснюється за допомогою правозастосовних актів (про-токола). 3. персоніфіковано, тобто застосовується до конкретних суб'єктів права, які порушили адміністративно-правові норми. 4. для адміністративного примусу характерний
 2. 1. Національний характер
  поняттям «радянський народ». Такий ідеологічний підхід передбачав пошуки уніфікує тенденцій у житті населення СРСР на противагу вивченню національних рис і особливостей того чи іншого народу, що проживає на території цієї багатонаціональної держави. Тим часом, без пізнання та вивчення національного чинника, і насамперед - національного характеру, зрозуміти історичний процес
 3. ВСТУП
  поняття вікової осудності. Введення в КК РФ норми, яка регламентує цю вікову осудність, відповідає вимогам низки міжнародно-правових документів. До них відноситься Декларація про права розумово відсталих осіб, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20.12.1971 р. У ст. 6 цього документа вказується, що "у випадку судового переслідування у зв'язку з будь-яким діянням воно (тобто особа,
 4. Поняття вікової неосудності.
  Понятійного; пов'язаної з ним здатністю до узагальнення, що дозволяє усвідомлювати і прогнозувати поведінку; здатністю до усвідомленого сприйняття і засвоєння нормативних стандартів поведінки (або слідуванню їм, в силу розуміння негативних наслідків); категоріальний оцінки та аналізу ситуацій, подій, ідей, норм; критичністю, як здатністю до усвідомлення та усунення помилок у модельованих і
 5. Суперечливість висновків.
  поняття досить невизначені), які в ряду інших «особистісних особливостей» утруднювали здатність випробуваного повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій, тобто використовували формулу обмеженої осудності; хоча у висновку йдеться про вплив особистісних особливостей випробуваного на його поведінку в досліджуваній ситуації, в описовій частині акта
 6. Вихід експертів за межі своєї компетенції.
  поняття «психофізична незрілість» близьке до поняття «відставання в психічному розвитку», але не еквівалентно йому, крім того, воно не має загальноприйнятого значення; наявність психопатоподобного поведінки і рекомендація активного спостереження у психіатра свідчить про хворобливу природі наявних у випробуваного психічних порушень. Таким чином, підстав для застосування ч. 3 ст. 20 КК в даному
 7. § 2. Короткий нарис розвитку проблеми
  поняття вини негативною морально-політичної оцінки. Але ця спроба була також невдалою, оскільки створювала можливість підміни реальних ознак провини або самої негативною оцінкою, або усією сукупністю обставин, що породили подібну оцінку. Таке вирішення питання і призвело до так званого «широкого» розуміння провини, де замість певних її ознак вказувалося на всю
 8. § 1. Передумови кримінальної караності і елементи складу злочину
  поняття критерію встановлення кримінальної караності відноситься і має значення для правотворчої діяльності, а поняття передумов кримінальної караності - для правозастосовчої діяльності органів держави. При цьому слід мати на увазі два важливих, на наш погляд, моменти: 1) у критеріях і передумовах кримінальної караності, відповідно в правотворчій і правозастосовчій
 9. Весь процес практичного застосування норм права зазвичай зображують у формі силогізму, де роль великої посилки грає правова норма, роль малої посилки-сам конкретний випадок, і в якості висновку виступає відповідна юридична кваліфікація цього випадку
  понять, якими ми користуємося при реалізації кримінально-правових норм, викликає, як ми бачили вище, різні тлумачення, що не сприяє конструктивному вирішенню поставленої проблеми. Для подолання цих разноречій та створення більш досконалої теорії обгрунтування кримінальної відповідальності 'в основу вчення про склад злочину має бути покладена наукова методологія, яка вимагає при
 10. ЗМІСТ
  поняття, цілі, система, види 412 § 1. Поняття покарання 412 § 2. Цілі покарання 417 § 3. Система і види покарань 425 § 4. Штраф 429 § 5. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 434 § 6. Позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород 439 § 7. Обов'язкові роботи 441 § 8. Виправні роботи 442 § 9.
 11. § 1. Поняття злочину
  поняття злочину. Не виняток і новий КК РФ, де в ст. 14 встановлено: "Злочином визнається винне досконале суспільно небезпечне діяння, заборонене цим Кодексом під загрозою застосування покарання ". Вважаючи, що дане визначення містить чотири найбільш актуальних типу взаємозв'язку (родовий і видовий, зовнішній і внутрішній, об'єктивний і суб'єктивний, матеріальний і формальний),
 12. § 2. Вік як ознака суб'єкта злочину
  поняття про добро і зло, допустимому і забороненому таки вкрай хисткі, характер їх знаходиться в зародковому стані: досить досить незначних спонукань, щоб захопити підлітка на злочинний шлях. Ця та інші особливості неповнолітніх не можуть не позначитися на характері застосовуваних до них заходів стягнення і покарання. Більш докладно ці особливості розглянуті в розділі V підручника
 13. § 3. Осудність та неосудність
  психічної повноцінності . У таких ситуаціях необхідно встановити його осудність під час вчинення суспільно небезпечного посягання. Встановлення факту осудності чи неосудності відноситься до компетенції суду. Для констатації цих станів суд використовує дані судово-психіатричної експертизи. Оскільки кримінальне право виходить з положення, що всяке фізична особа є
 14. § 4. Кримінальна відповідальність осіб із психічними розладами, що не виключають осудності
  поняття було невідомо. Чи не з'явився цей термін і в новому Кримінальному кодексі, хоча ст. 22 КК описує інститут, який зазвичай в доктринальної літературі іменується зменшеною осудністю. З даного питання в правовій літературі висловлювалися різні думки. Деякі автори в принципі відкидають концепцію зменшеної осудності, вважаючи, що злочин може бути скоєно в стані або
 15. § 7. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину
  поняття не тільки кримінального права, а й психології, категоріями якої до цього оперували частіше адвокати, ніж слідчі і судді. Саме в цей період часу, доводячи важливість встановлення мотиву злочину, юристи посилаються на авторитетні думки та висловлювання з цього приводу психологів і юристів минулого, зокрема В. Д. Спасович, що порівняв кримінальну справу, в якій не встановлено
 16. § 2. Види співучасників злочину
  поняття власне пособництва, цілком справедливо вказує і на другий, не менш поширений його вид, який раніше лише декларувався теорією і безумовно визнавався практикою - заздалегідь обіцяне приховування злочинця і слідів злочину. Що стосується не обіцяного заздалегідь приховування і недонесення , то подібні дії мають назви не співучастю, а дотик. Вони
 17. § 4. Фізичний або психічний примус
  поняття якої дається в Конвенції проти катувань та інших - 1 * жорстоких , нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1984 Тортури - це "будь-яка дія, якою будь-якій особі навмисне заподіюється сильний біль або страждання, фізичне чи моральне, щоб отримати від неї або від третьої особи відомості чи визнання,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua