Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
М. І. Еникеев. Юридична психологія. З основами загальної та соціальної психології, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 2. Правосвідомість і правоісполнітельного поведінка

Правосвідомість - сфера суспільного, групового та індивідуального свідомості, пов'язана з відображенням правозначімих явищ і регуляцією правозначімого поведінки; сукупність поглядів, знань, що виражають ставлення людей, соціальних груп, суспільства до права та законності , їх уявлення про належне правопорядок, про правомірне і неправомірне.

Правосвідомість - психологічна основа реалізації права. Воно нерозривно пов'язане з базовими цінностями даного суспільства, які охороняються правом.

Правосвідомість людей визначається правовими засадами суспільства, практикою правозастосування, реальними умовами життєдіяльності людей, моральним досвідом та традиціями суспільства, системою розповсюджених оціночних відносин до правозначімим явищам. Найбільш стійкі нормативно-ціннісні позиції особистості утворюють сферу її право-значущих установок - викликають стереотипну готовність до певних дій в правозначімих ситуаціях.

Правосвідомість підрозділяється на громадське, групове та індивідуальне.

Громадське правосвідомість - сфера суспільної свідомості, що відображає правозначімие явища суспільного буття; суспільну правосвідомість взаємодіє з правовою ідеологією - системою пануючих правових ідей, поглядів і установок, визначає спрямованість правотворчості і механізми праворегуляціі.

На відміну від суспільної правосвідомості групове правосвідомість стихійно, залежить від вузькогрупових інтересів, які нерідко протистоять суспільним інтересам. Групове свідомість може бути і асоціальною.

Індивідуальне правосвідомість ще більш різноманітно. Воно значною мірою визначається правосвідомістю малих соціальних груп, в які включена особистість, умовами її побутового формування. Індивідуальне правосвідомість відрізняється різними рівнями розвитку.

На елементарному рівні індивідуальна правосвідомість виражається в узгодженні конкретної правозначімой діяльності з емпіричним уявленням особистості про норми правомірної поведінки. Більш високі рівні индивидуаль ного

284 Глава 10. Правосвідомість і правоісполнітельного поведінка особистості

правосвідомості проявляються при усвідомленні особистістю складних правових ситуацій, правових інститутів, правового статусу людини в суспільстві.

Вищий рівень індивідуальної правосвідомості характеризується сукупністю компетентних поглядів на правову систему, усвідомленням соціальної значимості права, оцінкою його сутності, оволодінням правовою ідеологією. Це концептуальний рівень правосвідомості.

У правосвідомості розрізняються три взаємопов'язані сторони: пізнавальна, оцінна і регулятивна.

Пізнавальна сторона правосвідомості пов'язана з адекватним відображенням правових цінностей в свідомості індивіда. Однак у повсякденній правосвідомості знання права заміщається побутовими уявленнями, індивідуальним досвідом, традиціями та звичаями, груповими нормами, нормами культурної поведінки.

У повсякденній поведінці людей істотне значення набувають моделі поведінки, які люди створюють на основі загальних уявлень про належну поведінку.

Оціночна сторона індивідуальної правосвідомості виражається в особистісному відношенні людини до правових явищ, визначенні їх змісту і значення.

Регулятивна функція правосвідомості пов'язана з контролюванням правозначімого дії і оцінкою його результатів. Регулятивна сторона правосвідомості - прояв правосвідомості в дії, правомірній поведінці.

Правомірне поведінка - поведінка, цілі, способи і результати якого не суперечать основним засадам суспільства, вираженим у правових нормах.

Індивідуальне правосвідомість проявляється в мотивах пра-возначімих поведінкових актів, особливому структурно-особистісному утворенні - солідарності особистості з правом або в правовому негативізмі - запереченні правових цінностей. Солідарність особистості з правом означає, що правомірна поведінка сама по собі стає особистісно прийнятою цінністю і здійснюється на установчому рівні.

Правосвідомість та пов'язані з ним правова ідеологія і правова світогляд - одна з основних сфер духовного життя суспільства і особистості, що визначають престиж права, його цінність та ефективність в даному суспільстві.

§ 2. Правосвідомість і правоісполнітельного поведінку 285

Правосвідомість - явище суб'єктивне, соціопсихичних. Воно в більшій мірі корелює з сутністю права, ніж з окремими правовими нормами, з суб'єктивним розумінням правомірності, правовий доцільності; механізм загальної оцінки правозначімих явищ, нерідко виражається не в обгрунтованих умовиводах, а в правової інтуїції, почутті правомірності та законності.

Однак у зміст правосвідомості входить і конкретно-смислова трактування правозначімих категорій і понять. І це залежить від правових традицій суспільства, від його соціально-історичного досвіду.

Для російського суспільства характерна тенденція применшення правового значення багатьох соціальних відносин. Різна і відношення до права різних соціальних груп. А епоха радянського тоталітаризму виробила у суспільства особливого, «прохальне» ставлення до права.

Останнім часом різко зросла мотивація отримання правових знань. Однак окремі соціальні верстви і групи як і раніше знаходяться в стані повної правової безграмотності. Для більшості ж членів нашого суспільства право асоціюється тільки з імперативним законом, а поняття «закон» - як і раніше швидше пов'язано з поняттям «обов'язки», але не з правами людини. Масовий правовий нігілізм постійно підкріплювався порушенням закону з боку владних структур.

У якості ж правової ідеології і правового світогляду правосвідомість утворює ядро правової культури суспільства, визначає рівень розвитку права в даному суспільстві, здатність членів суспільства до правового мислення, наукової організації законодавства, реалізації правозастосовних, процедур.

Реалізація правових норм у реальному поведінці людини - складний соціально-психологічний та індивідуально-психологічний процес. Однак не психологічні процеси детермінують людську поведінку. Свідомість регулює поведінку людини, а й саме формується умовами життєдіяльності людей.

Правосвідомість не можна розглядати як певне відокремлений психічне утворення. Правосвідомість людини визна-

1 Див: Куріл'скі-Ожвен Ш., Арутюнян М. Ю., Здраеомислоеа О. М. Образи права в Росії та Франції. М., 1996. 286 Глава 10. Правосвідомість і правоісполнітельного поведінка особистості

ляется його загальної ціннісної орієнтацією щодо суспільства, його здатністю до соционормативной саморегуляції.

Дефекти правосвідомості - не стільки «правові прогалини», скільки негативне ставлення до соціальним вимогам, протиставлення їм вузькоегоїстичних, своєкорисливих інтересів і устремлінь індивіда. Першопричина протиправної поведінки - не є дефектами правосвідомості, а ті реальні життєві умови, які ці дефекти породжують.

Поведінка, регульоване правовими нормами, називається правозастосовні поведінкою. Його можна поділити натри рівня: 1)

правопослушное-потреби особистості, цілі та засоби їх досягнення збігаються з правовими вимогами, 2)

правоісполнітельного-цілі і засоби їх досягнення збігаються з правовими вимогами не в силу внутрішнього переконання особистості, а в силу її конформності, схильності соціально-груповому тиску; 3)

законоісполнітел'ное - потреби, бажання, інтереси особистості не збігаються з правовими вимогами, але особистість в силу острах покарання підкоряється вимогам закону.

Визначити рівень загальної та правової соціалізації особистості можна лише на основі виявлення справжніх мотивів її поведінки.

У ряді випадків індивідуальну поведінку особистості може бути правомірним, законоісполнітельним, але мотиви такої поведінки можуть мати кон'юнктурний характер. (Не позбавлений прозорливості Остап Бендер в певній мірі проявляв соціальну адаптованість, не бажаючи вступати в конфлікт з кримінальним кодексом, але його

поведінка була близьким до поведінки асоціальної.)

Ступінь соціальної адаптації може бути різною, але чітка грань між соціально адаптованим і неадаптованих поведінкою визначається законом. Всі різновиди злочинів - прояви соціально неадаптованого поведінки.

Правосвідомість як відбивної-регулятивний психічний механізм пов'язано з різними об'єктами відображення.

Залежно від специфіки правозначімого об'єкта відображення можна виділити різні сфери правосвідомості. Вони відповідають різним галузям права та видами правовідносин.

§ 2. Правосвідомість і правоісполнітельного поведінку 287

Як і свідомість в цілому, правосвідомість може бути теоретичним і емпіричним. (Буденним).

Залежно від конкретних носіїв правосвідомість може бути масовим і локальним, стихійним і спеціалізованим і, як уже зазначалося, громадським, груповим і індивідуальним.

Різні соціальні спільності володіють і своїм рівнем загального психічного розвитку, і певним рівнем розвитку їх правосвідомості. Вектор правосвідомості височить від асоціальних груп до глибоко соціалізованих верств суспільства.

Праворегулірующіе органи повинні постійно розташовувати об'єктивної наукової інформацією про стан правосвідомості суспільства в цілому і окремих соціальних спільнот, здійснювати конкретне адресний вплив на спільності з критично низьким рівнем правосвідомості.

Ефективність же правозастосування залежить від правосвідомості правоісполнітелей, їх соціально-правової компетентності. Багато правові рішення залежать від розуміння юристом психологічної сутності досліджуваного їм соціального явища.

Приймаючи рішення за внутрішнім переконанням, юрист повинен бути впевнений не тільки в тому, що він правильно використовував категорії формального права, а й у тому, що врахував закони людського буття, соціально-психологічні механізми взаємодії людей.

Здійснюючи судочинство, юрист покликаний бути фахівцем в області механізмів людської поведінки, добре розуміти ті поломки цього механізму, які він повинен виправити.

Правосвідомість юриста має бути правозахисним. Правосвідомість ж населення залежить від стану правопорядку в даному суспільстві. Воно особливо чутливо до стану державного управління суспільством.

Корумпованість значної частини російських державних чиновників завдає непоправної шкоди суспільній свідомості, веде до різкого відчуження частини, населення від влади і тих законів, які ця влада приймає.

Наше суспільство безповоротно вступило на шлях цивілізованого розвитку. Однак економічні, ідеологічні та психологічні травми, завдані тоталітаризмом, залишаються поки трудноісправімие. Не тільки влада, але й саме гро-

288 Глава 10. Правосвідомість і правоісполнітельного поведінка особистості

венное свідомість ще не цілком готові до прийняття та здійснення кардинальної соціальної реформації на основі особистісної автономії, приватної власності і приватної підприємницької ініціативи. Втрачений сам навик вільного приватного буття людини. Хороші закони в багатьох випадках відторгаються поганими звичками, раболіпством перед можновладцями чиновниками.

Соціально-економічна криза нашого суспільства супроводжується, на жаль, різким зростанням правового нігілізму. Злочинні організації стали, по суті, самостійної не тільки економічної, а й політичної силою. Дестабілізація державного управління, дефекти правової системи та практики правового регулювання різко знизили рівень масового правосвідомості. Неповага до закону породжується і протистоянням регіональних і федеральних законів. Інструкції місцевих начальників знаходять велику силу, ніж влада закону. Дотримання прав людини ущемляється повсюдно. Тим часом відомо, що там, де немає законної свободи, там неминуче тріумфує влада беззаконня. Переважна більшість населення не вірить і в те, що перед законом усі рівні. 20% працездатного населення включено в кримінальну економіку! На запитання: «Яким способом можна стягнути борг з боржника?» - 40,5% респондентів висловилися за звернення до «даху».

Примітно й те, що в якості «даху» виступають не тільки кримінальні елементи, а й ветеранські організації, колишні і діючі співробітники правоохоронних органів, приватні охоронні фірми, співробітники податкової служби і навіть працівники прокуратури.

Суперечливість нашого буття породжує суперечливість масового правосвідомості. Сформовано «парадоксальна особистість, яка здатна одночасно і прийняти, і відкинути соціальні норми».

 Дестабілізаційні процеси, що виникли в нашому суспільстві, викликали різке ослаблення соционормативной саморег- 

 Див: Клямкін., Тимофєєвої. Тіньова Росія. Розповіді про тіньову економіку / / Прапор. 2000. № 8. 

 Див: Скобликов 77 А. Майнові спори і кримінал в сучасній Росії. М., 2001. 

 Кудрявцев В. 11. Злочинність і вдачі перехідного суспільства. М., 2002; Див: ТащенкоЖ. Т. Парадоксальний чоловік. М., 2001. 

 § 2. Правосвідомість і правоісполнітельного поведінку 289 

 ляции. Виникло описане ще Е. Дюркгеймом явище аномії, при якому люди свідомо йдуть від зобов'язуючих соціальних норм через неможливість задоволення їхніх нагальних потреб правомірними способами. 

 Недостатня правова організованість 

 соціально-економічного простору призводить до масового відходу людей в «дике поле». 

 Ослаблення зв'язку особистості з суспільством неминуче веде до її соционормативного саморуйнування. Особистість йде в малі замкнуті групи, ігноруючи загальнормативний вимоги великих соціальних груп і суспільства в цілому. І вже тільки в жорстко організованих корпоративних групах особистість може знайти необхідні умови для свого існування. Така соціально-економічна і соціально-психологічна ціна некомпетентних 

 соціальних перебудов. І було б, принаймні, наївно пояснювати виниклу в цих умовах масову девиантность дефектами правосвідомості. Чи не правосвідомість саме по собі, а реальні соціально-економічні умови визначають особливості людської поведінки. 

 Правосвідомість, звичайно, регулює правозначімое поведінку членів суспільства, але саме правосвідомість визначається умовами їх повсякденному житті. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Правосвідомість і правоісполнітельного поведінка "
 1. Правосвідомість і правоісполнітельного поведінку
    правосвідомості є інтерналізація (привласнення) особистістю тих соціальних цінностей, які охороняються правом даного суспільства. Правосвідомість особистості формується в процесі її соціалізації - за допомогою систематичного формування у особистості позитивних правових орієнтації, формування престижу права в системі її соціальних цінностей. Правосвідомість людей визначається правовими
 2. § 1. Правова соціалізація особистості
    правосвідомості особистості. § 2. Правосвідомість і правоісполнітельного
 3. Педагогічні професійно значущі властивості та якості учасників судочинства
    правосвідомість громадян, їх правоісполнітельного поведінку. Успішне виконання цієї високої соціальної завдання можливе лише на основі комплексу юридичних і людинознавчих знань. Освічений юрист, - зазначав А.Ф. Коні, - повинен бути людиною, в якому загальна освіта йде попереду спеціального289. Слідчому, прокурору, судді або адвокату крім общеюрідіческіх
 4. Система (структура) юридичної психології
    правосвідомості, психологія правоісполнітельного поведінки. 2. Кримінальна психологія: проблема ролі психологічних факторів у детермінації злочинної поведінки, роль біологічних і соціальних факторів у криміналізації особистості, поняття особистості злочинця, психологічні типи злочинців, психологія скоєння злочинного діяння, психологія дезадаптивной, рецидивної і
 5. Передмова
    правосвідомості, детермінацію і психологічні механізми злочинної поведінки, психологічні основи ефективної пізнавально-пошукової діяльності слідчого в інформаційно-дефіцитних вихідних ситуаціях, психологію комунікативної діяльності слідчого, систему прийомів правомірного психічного впливу на осіб, що протидіють розслідуванню злочинів, психологію окремих
 6. Термінологічний словник
    правосвідомості, психологічні умови правоісполнітельного поведінки. Правова держава - тип держави, заснований на розвиненою і ефективно реалізовується правовій системі, на принципі поділу взаємодіючих влади (законодавчої, виконавчої та судової) і дієвому соціальному контролі, що забезпечує верховенство закону в суспільстві. У правовій державі блокуються всі
 7. § 2. Система (структура) юридичної психології
    правосвідомості; - психологія правоісполнітельного поведінки. 3. Кримінальна психологія: - проблема ролі психологічних факторів у детермінації злочинної поведінки; роль біологічних і соціальних факторів у криміналізації особистості; - поняття особистості злочинця, психологічні типи злочинців; - психологія скоєння злочинного діяння; - психологія рецидивної і
 8. 24. Правосвідомість: поняття, структура, види.
    правосвідомості включає дві взаємопов'язані і взаємодіючі складові - правову ідеологію і правову психологію. Правова ідеологія - праворозуміння, що включає правові знання, ідеї, концепції, теорії, уявлення. Це раціональний рівень правосвідомості, що формується в процесі інтелектуального осмислення права. Можна назвати його юридичним світоглядом. При цьому правова ідеологія
 9. 17. Соціологія права. Правова соціалізація. Громадська думка про право.
    правосвідомості, соц. структури. Сфера дослідження соціології права - аналіз механізмів соціальної дії права та обгрунтування напрямів практичної діяльності з удосконалення правотворчості і правозастосування, а також по зміцненню законності. При цьому СП відштовхується від того, що право явл-ся системою соц. норм і відносин, охоронюваних силою д-ви, кіт. Надає відповідним
 10. 18. Діалог правових культур. Правова аккультурация. Правова декультурація. Рецепція права.
    правосвідомістю, є не тільки правовою, а й моральною їх оцінкою. Тому, порушення законності, ігнорування законних прав та інтересів особистості завжди розглядаються як аморальні явища. Правова культура відображає такі зрізи правової системи: - структурно - функціональна - розкриває статику і динаміку ПК. Статика характеризує склад ПК, внутрішню будову, а динаміка -
 11. 28. Поняття і структура правосвідомості. Буденне, компетентне, професійне та наукове правосвідомість.
    правосвідомості: Ідеологічні елементи (систематизовані наукові висловлювання правових поглядів, принципів вимог як суспільства, так різних верств населення); Психологічні елементи (сукупність правових почуттів, цінностей, відносин, настроїв і бажань, характерних для особистості, всього народу чи суспільства); Поведінкові елементи (юридичні мотиви поведінки, які змикаються з вольовою
 12. 30. Правова культура суспільства та її компоненти. Призначення професійної правової культури.
    правосвідомості та правового розвитку особистості;-ступені свободи особистості та відповідальності держави і особистості;-рівні позитивного впливу права на суспільні відносини та їх регулювання; Структура правової культури суспільства: культура правової свідомості; культура правової поведінки; культура юридичної практики. Функції правової культури: - пізнавальна - освоєння минулого і
 13. 31. Правосвідомість і правова культура особистості. Правова активність особистості.
    правосвідомість і правове мислення. Правове мислення має стати елементом культури кожної людини; 2) правомірна поведінка; 3) правомірної поведінки і правового мислення. Показником правової культури особи є правова активність особистості як вища форма правомірної поведінки, яка передбачає: 1. Наявність високого рівня правосвідомості; готовність до ініціативної правомірної
 14. 38. Загальносоціальні та спеціальні функції права. Функції права і функції правосвідомості.
    правосвідомості - основні напрямки її впливу на правові явища, правову систему в цілому. Правосвідомість - елемент правової системи який знаходиться в глибокій єдності з її іншими елементами: системою права, системою законодавства, юридичною практикою, правовою культурою тощо Основні функції правосвідомості: Когнітивна (пізнавальна, інформаційна) - припускає знання права,
 15. 39. Правове виховання і його форми. Правова інформованість. Цілі правового виховання.
    правосвідомість виховуваних складових елементів упорядкованих суспільних відносин - дозволений, зобов'язування, заборон. З'єднуючись у процесі функціонування права із заходами державного забезпечення, дозволу, зобов'язування, заборони стають первинними способами правового регулювання, що створюють умови для здійснення правомірної поведінки; спирається на можливість застосування
 16. 53. Реалізація права. Форми реалізації права.
    правоісполнітельного, правозастосовних. Реалізація права як процес втілення права в життя містить у собі, по-перше, юридичні механізми реалізації права і, по-друге, форми безпосередньої реалізації права, коли фактичні життєві відносини знаходять юридичну форму. Юридичні механізми реалізації права різноманітні, їх зміст визначається особливостями правової системи тієї
 17. 55. Реалізація і застосування права. Безпосередня і правозастосовна реалізація права.
    правоісполнітельного, правозастосовних. Реалізація права як процес втілення права в життя містить у собі, по-перше, юридичні механізми реалізації права і, по-друге, форми безпосередньої реалізації права, коли фактичні життєві відносини знаходять юридичну форму. Юридичні механізми реалізації права різноманітні, їх зміст визначається особливостями правової системи тієї
© 2014-2021  ibib.ltd.ua