Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

5. Вихідні положення для виявлення параметрів і критеріїв діагностично мети

Коли ми говоримо про якість навчання і виховання, то в життєвому розумінні цього поняття ми користуємося, здавалося б, загальнозрозумілими визначеннями: грунтовно, глибоко, широко, міцно і пр. для характеристики якості освіти індивіда. Все, однак, розуміють неточність і нечіткість визначень, ув'язнених у цих поняттях. Проте ці поняття вживалися в століттях і вживаються в сьогоднішній педагогічній практиці для оцінювання успіхів учнів. Вони закріплені в підручниках педагогіки і в так званих «нормах оцінки знань учнів». У цих нормах оцінки названі розпливчасті характеристики якості знань учнів посилюються ще і тим, що в них використовуються абсолютні норми (2 помилки і 3 неточності) замість відносних показників (коефіцієнт або%).

Наприклад, в «Нормах оцінки знань, умінь і навичок учнів з російської мови» говориться, що при усній відповіді «оцінка« 5 »ставиться, якщо учень: 1) повно викладає вивчений матеріал, дає правильне визначення мовних понять, 2) виявляє розуміння матеріалу; може обгрунтувати свої судження, застосувати знання на практиці, привести необхідні приклади не тільки за підручником, а й самостійно складені; 3) викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної мови ». Виділені нами слова не мають точного сенсу і заходи, вони можуть трактуватися різними вчителями по-різному, що вже багато разів підтверджено в багатьох дослідах і в різних предметах. Дослідниками цього явища навіть зроблена класифікація причин розбіжності думок різних вчителів в оцінці одного і того ж відповіді учня.

Так само йде справа і з оцінкою письмових робіт. Наприклад, при написанні диктантів «оцінка« 5 »виставляється за безпомилкову роботу, а також за наявності в ній одній негрубой орфографічною або однієї негрубой пунктуаційної помилки».

69

-е-

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 70

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

Укладачі норм не роблять різниці в обсязі диктанту в п'ятому та дев'ятому класах, залишаючи для тих і інших одні й ті ж абсолютні норми.

При обсязі диктанту в п'ятому класі в 100 слів допускається 2% помилок, а в дев'ятому класі обсяг диктанту становить 170 слів і допускається тільки 1,2% помилок, а адже і там, і тут це ще учні, а не професійні коректори видавництва.

Виникає також здивоване запитання: чому за таких жорстких нормах оцінки настільки високий рівень неписьменності (понад 30%) серед випускників школи?

У нормах оцінки творів розмах невизначеності суджень про їх якість далеко перевищує притаманну творам невизначеність і різноманітність.

У нормах оцінки з фізики, де робиться спроба застосувати відносні критерії, після довгого словесного опису вимог до відповіді учня, наводиться гранично спрощена формула:

«Оцінка« 5 » ставиться в наступному випадку: володіє знаннями та вміннями в обсязі 95-100% від вимог програми ». Тут автори нормативів упустили той факт, що слово «володіє» допускає дуже широке його тлумачення: самостійно, з підказкою, буквально, з перенесенням і пр. Крім того, вимоги програми не виражені кількісно, як же можна визначити відсоток володіння нею при усному, так і письмовому іспиті?

По всіх інших предметів шкільної освіти також створені «норми оцінки», але чомусь в них немає єдності підходу до формулювання вимог і вони не відповідають наведеним вище вимогу діагностічності. Це означає, що вони не володіють категорією міри, тобто для них не знайдені одиниці їх вимірювання, що дозволяють точно розрізняти поняття «більше» і «менше».

З введенням Єдиного державного іспиту стан справ не покращився: в його методику не тільки були перенесені недоліки традиційного контролю, зазначені вище, але й привнесені нові невизначеності (див. Лекцію № 6, спеціально присвячену педагогічному аналізу ЄДІ). Зокрема, автори ЄДІ вимірюють і оцінюють невідомо що, оскільки не виконали до всякого тестування змістовного опису того, що буде тестуватися і оцінюватися. Адже вимоги тесту можуть істотно розходитися з вимогами програми.

70

-е-

Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 71

Лекція № 2. Проблема целеобразования в педагогіці

Не можна просто так випадковими тестами перевіряти засвоєння предмета, як це робиться в ЄДІ. Результати такого тестування не піддаються змістовній інтерпретації, а простіше - з них не можна встановити, добре чи погано йдуть справи з якістю знань учнів. Засвоєння предмета має перевірятися щодо заздалегідь встановлених цільових параметрів якості освіти і навчання, щоб отримати об'єктивні дані про стан справ в освіті.

Вище уже підкреслювалося, щоб цілі були загальнозрозумілою, а їх досягнення могло б бути однозначно проконтрольовано, цілі повинні бути описані діагностично. Це означає, що цілі повинні описуватися у вигляді параметрів, тобто таких показників, ознаки яких настільки точно визначені, що їх розпізнавання виключає помилки в судженнях; вони вимірні, тобто кількісно характеризують об'єкт і можуть бути однозначно співвіднесені з певною шкалою оцінки.

Параметрами називають поняття, що допускають вимірювання, а їх використання для кількісного опису цілей освіти та дидактичних явищ робить ці поняття діагностично-ми, тобто такими, що їх можна точно виміряти і порівнювати за величиною. Наприклад, фізична властивість людини «красивий" не діагностично, тому що немає способу вимірювання цієї властивості і те, що одному здається красивим, іншому здасться потворним. Ви самі можете навести масу подібних прикладів Неди-агностічних понять. Інша фізична властивість людини «високий» діагностично, так як може бути виражене в точних одиницях виміру: метрах, сантиметрах і міліметрах.

Ті поняття, до яких все ще неможливо застосувати якусь категорію заходи, описуються якісно у вигляді розгорнутих словесних характеристик. Вони до пори все ще залишаються недіагностічнимі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Вихідні положення для виявлення параметрів і критеріїв діагностично мети "
 1. 2. Вимога діагностічності педагогічної мети
  для кожного з цих об'єктів розробляється спосіб вимірювання їх характеристик, виявлених на стадії їх змістовного опису. Це означає, що кожній характеристиці присвоюється її чисельне значення: з логічної структури відбирається число навчальних елементів для вивчення; для мови опису призначається щабель абстракції (в), необхідний рівень засвоєння (а) і коефіцієнт засвоєння (Ка), а
 2. Висновок за змістом лекцій № 1 і 2
  вихідної помилкою традиційної педагогіки і джерелом її непереборної слабкості. Можна спробувати пояснити цей факт тим, що проблема особистості традиційно вважається полем битви психологів, а педагоги в ці битви не втручаються. Така пасивна позиція педагогів зробила педагогіку «бездітної», а навчання і виховання безадресним. Представляється, що чим краще педагог буде орієнтований в
 3. г) Контроль засвоєння у підручнику (КД)
  для тренінгу (освоєння), але не для іспиту, хоча б і відповідали за своїми параметрами мети навчання. Ця вимога позбавить учнів від педагогічних сюрпризів і пов'язаних з ними непотрібних екзаменаційних стресів. Контроль якості засвоєння - це частина дидактичного процесу і він повинен також протікати в можливо більш доброзичливою і делікатної здоров'я учня атмосфері. Учень
 4. 4. Досвід особистості
  вихідних питання педагогічної науки: а) про сутність педагогіки як науки про освіту; б) про сутність того продукту, який освіту поставляє суспільству - особистості. З багатьох наук, які в тій чи іншій мірі і аспекті розглядають процес росту і розвитку людини, з багатьох джерел впливу на людину в цьому процесі ми виокремили лише ті, що вчиняються у спеціально
 5. 8. Заключні зауваження
  вихідний матеріал для початку таких перетворень. Що з цього має вийти, буде темою подальших лекцій. І перша з них (лекція № 11) викладає педагогічні основи так званого персоналізованого освіти, педагогічної системи, в якій природні або вроджені якості людини є вихідним пунктом побудови всієї освітньої системи. Bespalkol.qxd
 6. 3. Фактори якості навчання і освіти (об'єктивний підхід)
  для себе, як ви собі уявляєте ці відмінності, спираючись на раніше вивчений матеріал цих лекцій. Що таке навчання? Що таке освіта? У педагогіці традиційного навчання, яка викладає свою теорію на феноменологічної щаблі абстракції, розрізнення цих термінів не надають особливого значення. Вирази «хороше навчання» і «хорошу освіту» можуть вико-338
 7. 2. Параметри діагностично мети
  вихідним для чотирьох похідних УЕ по підставі «властивості». У свою чергу виділені чотири УЕ є вихідними для 13 похідних УЕ по підставі «якості». Зрозуміло, що можна продовжити диференціювання отриманої сукупності УЕ далі. Глибина диференціювання і, отже, ступінь узагальнення залежать від цілей навчання. У нашому випадку для вивчення педагогіки представляється достатньою
 8. Гносеологічні функції практики
  вихідних установок пізнавальної активності. 3. Практика виступає і як критерій істинності отриманих знань. На питання, чи відповідають знання реальної дійсності, здатна дати відповідь насамперед практика. Практика, таким чином, виступає як своєрідна форма зв'язку між мисленням і всіма видами реальності. Теорія пізнання, що не включає в якості істотною складовою
 9. 8. Автоматизація засвоєння
  для яких англійська мова не є рідною, при прийомі на роботу або в навчальний заклад потрібне гарне знання мови. Ця вимога формулюється специфічним словом «fluent», яке можна перекласти: «вільно, без зусиль і затримок». У педагогіці це вимога до знань учня виражається параметром «автоматизація». Автоматизація може бути названа також «освоєнням» або «навиком».
 10. 1. Проблема створення адекватного інструменту діагностики
  вихідні положення. 115-е-ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 1Г-6116 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА Для кращого сприйняття матеріалу цієї лекції корисно нагадати такі відомості з попередніх лекцій: поняття про структуру особистості і можливості Диагностичность целеобразо-вання по окремих її властивостям, а також про параметри диагно-стичної мети. Під
 11. 3.1. Етапи планування
  для кожного з нижніх рівнів - по одній матриці для кожного елемента, що примикає зверху рівня. Будь-який елемент впливає на кожен елемент, що примикає зверху рівня. Елементи будь-якого рівня порівнюються один з одним щодо їх взаємодії на направляється елемент, отримуючи тим самим квадратну матрицю суджень. Якщо елемент типу А домінує над елементом типу Б, то клітина,
 12. 1. Легальні критерії охороноздатності об'єктів авторського права
  критерію охороноздатності об'єктів авторського права, дає приблизний перелік творів, які за умови відповідності їх названим критеріям можуть бути об'єктами авторського права, а також визначає сферу дії авторського права. Авторське право поширюється на твори науки, літератури і мистецтва, по-перше, є результатом творчої діяльності і, по-друге,
 13. Перетворення
  вихідного судження, і поняттям, суперечить предикату вихідного судження. Для перетворення позитивної судження в негативне при збереженні сенсу вихідного судження вводять два заперечення або навпаки: якщо вихідне судження негативно, то видаляють заперечення. Таким чином, по-перше, змінюється зв'язка вихідного судження на протилежну з якості («є» на «не їсти», «суть» на «не 7. Оцінка якості роботи викладача (вчителя, професора)
 14. вихідного матеріалу за характеристикою в) природно застосувати анкету ставлення учнів до предмета і вчителю. Наведемо тут можливий варіант такої анкети. 356 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 3-5 * липня 2533 Лекція № 10. Якість освіти і навчання Анкета думок учнів про предмет і викладача Предмет: Викладач: Дата: З метою вдосконалення
  Педагогічна характеристика діяльності органів і військ прикордонної служби
 15. станом справ і нормою прикордоннику важливо вміти вчасно скоригувати процес несення служби в потрібному напрямі конкретного параметру: рівнем виконання службових завдань, якості відпрацювання навчально-бойових нормативів, рівнем військової дисципліни, станом бойової техніки і озброєння, морально-психологічному стану особового складу тощо Чим більша кількість параметрів вміє
  положением дел и нормой пограничнику важно уметь вовремя скорректировать процесс несения службы в нужном направлении по конкретному параметру: уровню выполнения служебных задач, качеству отработки учебно-боевых нормативов, уровню воинской дисциплины, состоянию боевой техники и вооружения, морально-психологическому состоянию личного состава и т.д. Чем большее количество параметров умеет
© 2014-2022  ibib.ltd.ua