Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

У структурному відношенні даний посібник являє собою послідовне розташування практичних занять. Зміст занять складено так, щоб забезпечити узгодженість нормативного та індивідуально-виборчого компонентів навчальної діяльності студентів. Нормативно заданий компонент навчальної діяльності виступає як зовнішній по відношенню до студентів соціальний досвід. Його носіями є освітні документи (типові програми, підручники, посібники) і самі викладачі. Індивідуально-виборчий компонент являє собою суб'єктивну програму навчально-пізнавальної діяльності студента.

По кожній темі виділені обов'язкові для всіх студентів завдання та завдання для поглибленого вивчення, виконання яких забезпечує освоєння позицій: знати, вміти, розуміти, володіти досвідом.

За змістом і пропонованим способам організації завдання розраховані на такі види діяльності:

- фронтальну, здійснювану всією групою, коли всі студенти виконують одне і те ж завдання;

- групову, для виконання якої студенти розподіляються на невеликі групи (3-5 чоловік) для виконання проекту, підготовки фрагмента заняття;

- парну (у диадах), коли двоє досліджують небудь питання (проблему);

- індивідуальну, здійснювану самим студентом.

Структура кожного заняття включає:

- інформаційно-дискусійний блок, що передбачає відпрацювання і обговорення теоретичних понять, положень, що описують знання з теми;

- практико-перетворюючий блок, «занурює» студентів в різні види активної діяльності (розумову, ціннісно-орієнтовану, комунікативну, проектувальних), що сприяє оволодінню їх технологічною стороною;

- рефлексивний блок, що передбачає роботу зі своїм досвідом, самоідентифікацію з освоюваними професійно-особистісними позиціями, зі сформованою ситуацією взаємодії, самооцінку заходи свого просування в умовах конкретної теми;

- блок самоосвіти, що орієнтує на самостійне вивчення літературних джерел з досліджуваної проблеми.

Організація заняття включає різноманітні види навчальної роботи: міркування за цитатами, моделювання педагогічних ситуацій, вирішення проблемних завдань, обговорення повідомлень, аналіз педагогічного

125

досвіду, захист дослідницьких проектів, презентацію новинок педагогічної літератури і т.д.

Успішна підготовка до заняття передбачає цілеспрямовану самостійну роботу студента, частина якої відображається в зошиті для практичних занять. Матеріали самостійної роботи, поступово накопичуючись, можуть перетворити зошит у своєрідну «педагогічну скарбничку», з різноманітною цінною інформацією теоретичного та практичного характеру.

Досвід викладання переконує, що багато студентів, готуючись до занять, відчувають труднощі. З одного боку, позначається несформіро-ванность культури навчальної праці, а з іншого - студент не завжди може якісно представити свою готовність до заняття, бо не знає, що від нього зажадає викладач: яка інформація повинна бути в зошиті, письмово або усно слід виконати завдання, як оформити роботу і т.

д. Тому автор пропонує студентам якийсь алгоритм підготовки до заняття. Він являє собою своєрідну технологічний ланцюжок послідовно виконуваних дій, спрямованих на досягнення проміжних цілей, підпорядкованих загальному задуму заняття:

1. Знайомимося з вмістом майбутнього заняття. Воно проглядається в пунктах плану, в назвах обговорюваних проблем, у формулюванні питань по темі.

2. Формулюємо завдання заняття. (Наприклад, осмислити структуру процесу навчання, проаналізувати переваги уроку як форми організація педагогічного процесу, оцінити внесок педагога у розвиток індивідуальності учня на уроці, розробити систему диференційованих завдань, «перенести» знання теорії дитячого колективу в практику роботи зі шкільним класом і т.д. ). Визначаємо власну участь у їх вирішенні, вибудовуємо додаткові завдання для себе. (Наприклад, виступити з повідомленням за статтею К.В. Гавриловец, розширити свої знання про нетрадиційні формах уроку, розібратися в специфіці ціннісно-орієнтовної діяльності, вчитися чітко висловлювати свої думки, аргументовано відстоювати свою точку зору в дискусійному обговоренні і т.д.) .

3. Осмислюємо завдання для обов'язкового виконання, а також завдання для поглибленого вивчення теми. (Наприклад, ознайомитися зі змістом таких-то джерел з запропонованого списку, знайти відповіді на питання в тексті, розкрити сутність основних понять теми, скласти тези, схеми, зробити виписки цікавих фактів, уточнюючих прикладів, підготувати повідомлення, реферат і т.д.) .

4. Працюємо з психолого-педагогічною літературою, запропонованої до заняття:

- беремо за основу конспект лекції, структура якої може служити базисом для вивчення теми;

126

- читаємо й аналізуємо матеріал з досліджуваної теми в підручниках і посібниках, виявляємо сутність і зміст теоретичних проблем;

- розкриваємо основні поняття даної теми, користуючись енциклопедичної, довідкової літературою, підручниками або посібниками .

5. Виконуємо завдання, спрямовані на засвоєння педагогічної теорії: аналізуємо класифікації; зіставляємо описані в літературі ситуації з реальностями власної шкільного життя, підбираємо підтверджують приклади з практики навчання і виховання і т.д.

6. У зошиті для практичних занять виконуємо письмові завдання:

- виносимо з обраного джерела (з його вказівкою) визначення поняття в робочий зошит

(Наприклад: «Методи навчання - система послідовних, взаємопов'язаних дій вчителя та учнів, що забезпечують засвоєння змісту освіти, розвиток розумових сил і здібностей, оволодіння ними засобами освіти і самонавчання ». / Каджаспірова Г.М., Каджаспіров А.Ю. Педагогічний словник.-М, 2000. - С. 83.

«Особистісно-орієнтоване навчання - спосіб організації навчання, в процесі якого забезпечується всілякому обліку можливостей і здібностей учнів, і створюються необхідні умови для розвитку їх індивідуальних особливостей». / Ксензова Г.Ю. Перспективні шкільні технології. - М, 2000. - С. 175.

«Психологічний захист - спеціальні прийоми і дії, що вживаються людиною для того, щоб зберегти позитивне уявлення про себе, нормальне самопочуття тоді, коли йому приписують негативні якості особистості, аморальні думки, вчинки або неблагородні почуття ».

/ Немов Р.С. Практична психологія.-М, 1999 - С. 239).

- Заповнюємо таблиці, робимо опорні схеми, виписки, тези, відповіді на питання, складаємо фрагменти уроків, виховних заходів тощо

7. Створюємо власну «педагогічну скарбничку», тобто поповнюємо зошит оригінальними ідеями, цінними практичними порадами, розробками уроків, ігрових програм, конкурсів, вікторин і т.д. (Див. Додаток 1).

8. Працюємо над рефератами, пишемо рецензії (див. Додаток 2).

9. Підбираємо до заняття епіграф. Це може бути вислів педагога, психолога, філософа, письменника, поетичні рядки, прислів'я, приказки, власні висловлювання.

(Наприклад: «Два людських винаходи можна вважати найважчими, а саме: мистецтво управляти і мистецтво виховувати».

І. Кант

«Дійсно гуманна педагогіка, яка в змозі залучити дітей до процесу творення самих себе».

Ш.А. Амонашвілі

127

«Виховує все: люди, речі, явища, але, перш за все і найдовше - люди. З них на першому місці - батьки і педагоги.

А.С. Макаренко

«Щоб судити про дитину справедливо і вірно, нам потрібно не переносити його з його сфери в нашу, а самим переселятися в його духовний світ».

Я. Корчак

«На силі дитину треба будувати його виховання, а не на його слабкості».

Е.А. Аркін

«Урок є частина життя дитини , і проживання цьому житті має відбуватися на уроці високої суспільної культури ».

Н.Є. Щуркова

« Цінності виховання - це людські смисли, суспільно схвалювані і передані з покоління в покоління зразки педагогічної культури, викарбувані у культурному образі людини, культурних зразках життя, межпоколенного взаємодії та виховних відносинах, в педагогічних теоріях і системах, технологіях і способах педагогічної діяльності та поведінки ».

О.В . Бондаревська) 10. Здійснюємо рефлексивно-оцінну діяльність:

- відповідаючи на запитання (для самоконтролю), перевіряємо, як розібралися в темі, як засвоїли поняття;

- виконуючи діагностичні завдання (заповнюючи тести, вирішуючи педагогічні завдання), коригуємо процес і результат засвоєння навчального матеріалу;

- зумовлюємо умови, що дозволяють успішно реалізувати себе на занятті, застосувати засвоєні знання, розширити досвід професійного вибору.

Таким чином, сучасне заняття з педагогіки занурює студента в педагогічні проблеми і веде в область самостійних пошуків і творчого освоєння мудрої науки і тонкого мистецтва виховання.

128

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ"
 1. Погодинна тематичних планів КУРСУ
  проведення се-2 4 6 мінарского заняття 9. Форми контролю знань студентів 4 - 4 жовтня. Методика керівництва самостійної 2 лютого роботою студентів 11. Методична робота кафедри 2 1 3 Разом 34 17
 2. Передмова
  методик для різного віку, способи їх застосування та інтерпретації отриманих даних, а також зразки проведення діагностики, корекційних занять, бесід з батьками. Підручник призначений для студентів психолого-педагогічних вузів і коледжів, а також для практичних психологів, які працюють в освітніх
 3. Зміст
  практичних занять 6 Зміст дисципліни 8 Теми практичних занять 14 Тести 14 VI. Питання для підсумкового контролю 16 VII. Рекомендована
 4. 10.3. Загальна методика проведення занять з професійної підготовки Підготовка занять
  методики - умов, засобів забезпечення, методів і методичних прийомів, технології їх застосування по етапах заняття; - підготовку забезпечення занять - наочних посібників, проекційних пристроїв, засобів імітації , помічників-імітаторів, техніки, попередній перегляд фільмів; - визначення та підготовку засобів забезпечення безпеки на занятті - профілактики випадків можливого
 5. 8.5. Система методичного забезпечення педагогічного процесса122 Характеристика системи методичного забезпечення
  методика викладання навчальних дисциплін на кафедрах і циклах. Методична робота є невід'ємною складовою частиною педагогічного процесу в освітніх установах і одним з основних видів діяльності викладачів, навчального відділу та керівництва навчального закладу. Її теоретичну основу складає методика навчання - особлива область педагогічної науки. Основними завданнями
 6. Тема 17. Загальні положення криміналістичної методики розслідування окремих видів злочинів.
  Методики розслідування окремих видів злочинів. Поняття і зміст основних елементів загальних положень криміналістичної методики. Криміналістична характеристика злочинів. Структура приватноїкриміналістичної методики. Контрольні питання: Яка наступність і взаємозв'язок існує між криміналістичною технікою, тактикою і методикою розслідування окремих видів
 7. Методична робота на кафедрі, циклі
  методик викладаються навчальних дисциплін. Вона є основним організаційно-змістовним документом кафедри (циклу), в якому представлена ??методика проведення різних видів занять з кожної навчальної дисципліни (курсу). У структурі цього методичного документа виділяють дві частини: теоретичну і прикладну. Теоретична частина - приватної методики складається з чотирьох розділів, кожен з
 8. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 1.
  Методики; педагогіка, дидактика, методика. 3. Загальні цілі, зміст, методи і засоби навчання у вищій школі. 4. Викладання філософії у вітчизняній вищій школі: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. 5. І. Кант про специфіку філософського знання та особливості навчання філософії. 6. Г.В.Ф. Гегель про викладання філософії в гімназіях та університетах. 7.
 9. Лабораторія судово-бухгалтерської експертизи
  методики з використаних автоматизованих програм для
 10. Методика проведення занять в освітніх установах початкової та середньої професійної юридичної освіти
    методику їх викладання правомірність але розглядати з позицій викладання гуманітарних предметів у системі професійної освіти юристів з урахуванням статусу освітнього закладу, що забезпечує здобуття початкової, середньої або вищої юридичної освіти, і специфічних особливостей підготовки окремих категорій фахівців. В освітніх установах початкової та
 11.  Тема 25. Розслідування дорожньо-транспортних пригод.
    методика розслідування. - М., 1992. 6. Зотов Б. Л. розслідування і попередження автотранспортних пригод. - М., 1991. 7. Зотов П.М. Методика розслідування дорожньо-транспортних пригод. - М., 1991. Ледащо В.А., Медведєв С.І. та ін Огляд місця дорожньо-транспортної пригоди. - Волгоград, 1980. Новиков С.І. Дослідження місць дорожньо-транспортних пригод. - Київ, 1977. Онучин
 12.  Структура окрем методик Розслідування злочінів
    методика Розслідування являє собою результат наукового Дослідження, узагальнення практики Розслідування Певного увазі злочінів, характеристики его як Явища, что Відображається у спеціфічніх проявах НАСЛІДКІВ, слідах. У кріміналістіці розроблено структура окрем методик Розслідування, узагальнення вариант Якої можна податі так: а) кріміналістічна характеристика даного виду злочинна; б) типові
 13.  Методи контролю
    методики проведення перевірок, ревізій. Методика встановлює порядок перевіркі: з чого ее почінаті и чім закінчуваті. Розроблено методики перевіркі зберігання готівкі в касах, Збереження и витрат матеріальніх цінностей на підпріємствах и організаціях, виплата з фонду заробітної плати та ін. Методика контролю розробляється з урахуванням форми власності, організаційної структури, теріторіального
 14.  Лабораторія судово-автотехнічніх ДОСЛІДЖЕНЬ
    методики розв'язання сітуаційніх завдань, что вінікають на місцях дорожньо-транспортних подій. Розробляє основи транспортної трасології; веде розробки програм для автоматізації методик автотехнічної
 15.  Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    методику занять з професійної підготовки. 5. Охарактеризуйте основи методики формування та вдосконалення професійних знань, навичок і умінь співробітників. 6. Розкрийте структуру групового майстерності спеціальних груп правоохоронних органів. 7. Які особливості підготовки спеціальних груп правоохоронних органів? 8. Обгрунтуйте необхідність і
 16.  Лабораторію судово-автотехнічніх ДОСЛІДЖЕНЬ
    методиками Дослідження обстановки на шляхах, Які частково відображені у праці Н. С. Романова "Теоретичні та доказові питання судово-автотехнічної експертизи", а такоже у монографії В. О. Кіреєва та І. Б. Сіроджа "Графоаналитические методи дослідження дорожньо-транспортної пригоди". У лабораторії впроваджено методику Виконання експертиз помощью розроблення програм для ЕОМ.
 17.  Лабораторія біологічніх ДОСЛІДЖЕНЬ
    методики експертного Дослідження синтетичного волокна, шерсті тварин, рослини волокна та виробів з них. Лабораторія обладнан сучасности технічними засобой Дослідження наркотічної сировина. Запропонована методика Дослідження зерна и зернопродуктів, методика Дослідження грунтів лісостепу України, что дозволяє за невеликим ОБСЯГИ грунту з місця події, Наприклад, взуття підозрюваного, візначіті
 18.  Практичні заняття.
    методики їх проведення. Гра. Відрізняється від інших форм практичної підготовки тим, що в ній найкращим чином відтворюється реальна професійна обстановка і діяльність фахівців в комплексі умов і особливостей (моделюється характер діяльності). У педагогічному процесі гра являє собою спеціально організовану взаимообусловленную діяльність навчального