Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія науки → 
« Попередня Наступна »
В.І. Штанько. Філософія та методологія науки. Навчальний посібник для аспірантів і магістрантів природничонаукових і технічних вузів. Харків: ХНУРЕ. с.292., 2002 - перейти до змісту підручника

Метричний напрямок математизації

В основі більшості додатків математичних методів для кількісного моделювання різноманітних процесів лежить ідея функціональних залежностей і побудови функціональних моделей. З їх допомогою описуються взаємозв'язки між різними величинами. Функціональні моделі описують на аналітичному мовою (диференційний та інтегральний аналіз, новітній функціональний аналіз) деякі сторони функціонування реальних систем. До початку XX в. такі моделі грали домінуючу роль в науці.

У XX в. в науці все більше поширення отримують ймовірносно-статистичні методи дослідження. Це обумовлено тим, що наука перейшла до дослідження процесів масового характеру. Виявилося, що цілий ряд випадкових подій має стійкою частотою. Така закономірність була виявлена спочатку при демографічних спостереженнях, а надалі підтверджена при вивченні фізичних, біологічних і соціальних явищ. Спираючись на статистику, можна встановити закономірності, яким підкоряються складні системи. При цьому використовується імовірнісний аналіз. В останні роки методи теорії ймовірності послужили основою для створення математичної теорії інформації (Шеннон), які дозволяють розраховувати кількість інформації в найрізноманітніших процесах зв'язку та управління.

Наприкінці XX в. з'явилися нові, некласичні методи математики для дослідження кількісних відносин у соціально-економічних науках та управлінні - теорія ігор, теорія прийняття рішень.

Ідея теорії ігор виникла з нефізичних завдань і для трактування цієї ідеї був розроблений математичний апарат, який допомагає досліджувати цілий ряд проблем, специфічних для суспільних наук, зокрема економіки. Теорія прийняття рішень, основні ідеї якої сформувалися в рамках дослідження операцій, допомагає людині, що приймає рішення, врахувати всю необхідну інформацію для прийняття оптимальних рішень в самих різноманітних процесах управління.

Цей напрямок математизації наукового знання є домінуючим в більшості додатків математики до об'єктів природознавства і техніки, так як при дослідженні кількісних закономірностей у цих науках найчастіше доводиться звертатися до різних математичних функцій.

На порозі нового етапу свого розвитку стоїть психологія: йде створення спеціалізованого математичного апарату для опису психічних яв-лений і пов'язаного з ними поведінки людини. У психології все частіше формулюються завдання, які вимагають не простого застосування існуючого математичного апарату, а й створення нового. У сучасній психології сформувалася і розвивається особлива наукова дисципліна - математична психологія.

Застосування кількісних методів стає все більш широким в історичній науці, де завдяки цьому досягнуті помітні успіхи. Виникла навіть особлива наукова дисципліна - кліометрії (буквально - зміна історії), в якій математичні методи виступають головним засобом вивчення історії.

Разом з тим треба мати на увазі, що як би широко математичні методи не використовувалися в історії, вони для неї залишаються тільки допоміжними методами, але не головними, визначальними.

Метричний напрямок математизації наукового знання є домінуючим в більшості застосувань математики до об'єктів природознавства і техніки, тому що при дослідженні кількісних закономірностей у цих науках найчастіше доводиться звертатися до різних математичних функцій.

Масштаб і ефективність процесу проникнення кількісних методів у приватні науки, успіхи математизації та комп'ютеризації в чому пов'язані з удосконаленням змісту самої математики, з якісними змінами в ній. Сучасна математика розвивається досить бурхливо, в ній з'являються нові поняття, ідеї, методи, об'єкти дослідження тощо, що, однак, не означає «поглинання» нею приватних наук.

| Ефективність математизації завжди грунтується на глибокому Ф аналізі якісних особливостей досліджуваних явищ, бо тільки в такому випадку можна виявити якісно однорідне і суттєво спільне в них.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " метричний напрямок математизації "
 1. Математизація сучасної науки
  силенами процесів теоретизації і формалізації наукового пізнання орга нічно пов'язане з його математизацією - проникненням математичних методів і мови математики в різні науки. Роль математики в розвитку пізнання була усвідомлена досить давно. Вже в античності була створено передумови для становлення математичної програми наукового ісследованія253, яка спиралася на дві
 2. 2. Асимптотичні відносини між теоріями
  2. I. Інтуїтивні уявлення. Їх неадекватність Для науки в цілому характерна предаксіоматіческая ситуація. Навіть коли порівнюються дві або більше конкуруючі теорії, вони рідко, якщо взагалі коли-небудь, формулюються впорядкованим чином. Отже, замість систематичного порівняння теорій в цілому зіставляють два або більше фрагмента типових понять і тверджень. І на основі такого
 3. Математика як мова науки
  Математика не тільки наука, але й мова науки. Вона є засобом для точного вираження наукової думки, для вираження функціональних і структурних відносин досліджуваних явищ, формулювання законів. Переваги мови математики: - більш точний і короткий у порівнянні з природною мовою; - дозволяє точно і однозначно формулювати кількісні закономірності, притаманні
 4. Турбота і відповідальність versus справедливість
  Фемінізм протиставляє ліберальної етики справедливості «етику відповідальності і турботи» (Джілліген). Етика справедливості виникає з необхідності залагоджувати відносини між автономними і вільними індивідами, використовуючи деякі універсальні правила, що визначаються раціональною природою людини. При цьому справедливість легітимізується законами розуму і універсальної можливістю
 5. Білет № 13. 2.Компетенція РФ
  Конституційно-правовий статус Російської Федерації знаходить своє конкретне юридичне вираження також у закріплених Конституцією Російської Федерації предметах Російської Федерації, реалізуються органами державної влади Російської Федерації. Предмети ведення РФ - ст. 71, спільного ведення - ст. 72. У сфері державного будівництва: прийняття та зміна Конституції РФ і
 6. Білет № 13. 2.Компетенція РФ
  Конституційно-правовий статус Російської Федерації знаходить своє конкретне юридичне вираження також у закріплених Конституцією Російської Федерації предметах Російської Федерації, реалізуються органами державної влади Російської Федерації. Предмети ведення РФ - ст. 71, спільного ведення - ст. 72. У сфері державного будівництва: прийняття та зміна Конституції РФ і
 7. 2.2. Референт фізичної величини
  Про так званих фізичних кількостях (або »швидше, величинах) говорять, що вони« належать »до деякої фізичної системі або ж повинні« асоціюватися »з нею. Асоціація символу з річчю стає очевидною, коли необхідно назвати компоненти деякої складної системи, приписуючи, наприклад, їм номери. Так, якщо п-я компонента системи має властивість Я, то це може 0ить позначено
 8. 1.4. З історії логіки
  Логіка - одна з древніх наук. Працями Демокріта, Платона та інших закладені її основи. Демокріт досліджував питання індукції, аналогії, гіпотези, визначення поняття. Платон багато уваги приділяв визначенню природи дедукції та аналізу суджень. Значний внесок у становлення науки логіки внесли роботи давньогрецького філософа і вченого Аристотеля (384-322 рр.. До н. Е..). Аристотель створює
 9. 7. Автономія логіки
  Філософія XX століття базувалася на уявленні про логіку як про науку, тісно пов'язаної з математикою. Це подання виникло з розвитку логіки в XIX столітті, коли працями Д. Буля і Е. Шредера була показана можливість представлення логічних принципів у простих формальних численнях. Математизація логіки привела до відродження філософії математики Лейбніца, яка розглядала логіку як
 10. Образ часу в системі мови 90
  Г.Гійом виходить в побудові своєї теорії з того, що система мови, її морфологічна система, є у свідомості людини відображенням його уявлення про реальний світ. В основі цього подання лежать два поняття: поняття «Часу» і поняття «Простору». Час і Простір в матеріалістичної філософії визначаються як форми існування матеріального світу. Поняття Часу є
 11. Є. І. ПОПОВА. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА в американській політології, 1987

 12. Направлення крімінальної справи до суду для Вирішення питання про Звільнення особини від крімінальної відповідальності.
  Прокурор, а такоже Слідчий за Згідно прокурора за наявності підстав, зазначеніх у ст. 48 КК, складає мотівовану Постанову про направлення справи до суду для Вирішення питання про Звільнення особини від крімінальної відповідальності. За наявності підстав, зазначеніх у ст. 48 КК, у справах для, что надійшлі до суду з обвінувальнім висновка, суд У судновому засіданні виносить Постанову про Закриття справи.
 13. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  1. З яких ланок складаються податкові органи? 2. Назвіть основні напрямки діяльності податкових органів. 3. Які права надані податковим органам Податковим кодексом РФ? 4. Назвіть систему федеральних органів податкової поліції. 5. За якими основними напрямками здійснюється діяльність федеральних органів податкової
 14. Контрольні питання для СРС 1.
  Які особливості соціального пізнання? 2. Назвіть коло проблем філософії історії. 3. «Всесвітня історія» - реальність чи тільки поняття? 4. У чому полягає підставу об'єктивності історичного процесу? 5. У чому сутність формаційного підходу? 6. Чи пов'язані розуміння спрямованості історії з розумінням її сенсу? 7. У чому виявляється єдність історії? 8. Сутність і зміст
 15. 7. Протофізіка
  »Крім формальної та філософської компонент, складових передумови фізичної теорії, можна виокремити і третю - протофізіку. Ця область складається з деякого числа принципів і теорій, які мають відношення до найбільш загальним рисам фізичних систем, настільки загальним, що протофізіка по суті утворює спеціальний розділ точної метафізики. Однією 1 Докладніше про це див: М. Bunge, Method,
 16. Розділ I Історичні школи напрямки: люди і долі
  Розділ I Історичні школи напрямки: люди і
 17. 1.2. Цілі і зміст початкового курсу геометрії
  Протягом всієї історії навчання початкової і не тільки початкової геометрії формулювалися, хоча і не завжди це усвідомлювалося, три різні цілі геометричного навчання: 1) засвоїти (опанувати, вивчити) геометричні змісту, представлені в математичній культурі (наприклад, опанувати геометричними знаннями, геометричними формами, ідеями геометричних перетворень і залежностей,
 18. 2. Види особистих немайнових прав, регульованих цивільним правом
  Виходячи з запропонованих критеріїв, рпределяющіх предметну приналежність особистих немайнових прав цивільному праву, представляється можливою наступна їх класифікація: 1) особисті немайнові права, спрямовані на індивідуалізацію особистості уповноваженої особи: право на ім'я, право на захист честі і гідності, а також тісно пов'язані з ним право на спростування і право на відповідь,
 19. ГЛАВА4.Направленія професійної діяльності практичного психолога в умовах дитячого дошкільного закладу
  ГЛАВА4.Направленія професійної діяльності практичного психолога в умовах дитячого дошкільного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua