Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
П.І. Підкасистий. ПЕДАГОГІКА. Навчальний посібник для студентів педаго гічних вузів і педагогічних коледжів. - М: Педагогічне товариство Росії. - 640 с., 1998 - перейти до змісту підручника

9.1. Поняття і сутність методу і прийому навчання

Методам навчання, від яких залежить чималий успіх роботи вчителя і школи в цілому, присвячений не один десяток фундаментальних досліджень як в теорії педагогіки, так і в приватних методиках викладання окремих навчальних предметів. І незважаючи на це проблема методів навчання як в теорії навчання, так і реальній педагогічній практиці залишається дуже актуальною і час від часу породжує на сторінках педагогічної друку гострі дискусії. Вони пояснюються безперервними спробами теоретиків-дидактів перейти від емпіричних

1 При підготовці цієї глави до третього видання частково використаний матеріал аналогічної глави з другого видання, співавтором якої є Л.П. Крившенко. 234

описів окремих груп методів до обгрунтування наукової системи методів навчання і пояснення їх сутності на основі розкриття природи методу навчання і розробки основ їх класифікації. -

Історія розвитку і становлення методів навчання дуже своєрідна. Вчені-педагоги, спостерігаючи за процесом навчання в школі, звернули увагу на величезну різноманітність видів діяльності вчителів та учнів на уроці. Ці види діяльності вони і стали називати методами навчання. Наприклад, учитель пояснює новий матеріал - він використовує метод пояснення; учні самостійно вивчають матеріал - це метод самостійної роботи; учень виконує практичне завдання - метод практичної роботи; вчитель інструктує учнів про те, як треба виконувати те чи інше завдання - метод інструктажу; вчитель використовує на уроці наочний матеріал - метод ілюстрації і т.д., і т.п. Такий підхід до постулированию методів навчання послужив приводом різним авторам виділяти різну кількість методів навчання, давати їм вкрай різноманітне найменування. Так, Є.І. Перовський, Н.М. Верзилин, Є.Я. Голант виділяли словесні наочні і практичні методи навчання; МЛ. Данилов, Б.П. Єсіпов підрозділяли методи навчання на методи придбання знань, формування умінь і навичок, застосування, закріплення і перевірки знань, умінь і навичок; Є.Я. Голант пропонував виділяти дві групи методів - активні та пасивні методи навчання, хоча за характером пізнавальної діяльності обидві групи можуть здійснюватися по-різному. Однак, незважаючи на різні визначення, що даються цьому поняттю окремими дидактами і методистами, спільним є те, що більшість авторів схильні вважати метод навчання способом організації навчальної діяльності.

Термін "метод" походить від грецького слова "телос ^", що означає шлях, спосіб просування до істини, до очікуваного результату. У педагогічній практиці під методом за традицією прийнято розуміти упорядкований спосіб діяльності по досягненню навчально-виховних цілей. При цьому відзначають, що способи навчальної діяльності вчителя (викладання) і способи навчальної діяльності учнів (вчення) тісно пов'язані між собою і знаходяться у взаємодії.

Метод навчання характеризується трьома ознаками. Він позначає мета навчання, спосіб засвоєння й характер взаємодії суб'єктів навчання. Отже, поняття методу навчання відображає:

1. Способи навчальної роботи вчителя і способи навчальної роботи учнів у їх взаємозв'язку;

2. Специфіку їх роботи по досягненню різних Цілей навчання.

235

Таким чином, вважається, що МЕТОДИ НАВЧАННЯ-це способи спільної діяльності вчителя та учнів, спрямовані на вирішення завдань навчання, тобто дидактичних завдань.

Таке визначення методу відображає деякі суттєві характеристики навчання. Проте залишається неясним, що таке "впорядковані способи". Доводиться визнати, що в цьому випадку допускається тавтологія. Словники визначають "метод" як "спосіб", а про спосіб говориться, що це метод. На теоретичному рівні "метод" як наукова категорія втрачає сенс, якщо вважається, що будь-який спосіб дії можна вважати методом. Якщо ж ми хочемо включити поняття "метод навчання" до складу педагогічної теорії навчання, тобто дидактики, доведеться прийняти трактування методу як чогось пов'язаного із сутністю навчання, що відображає його спрямованість, що реалізується в різних формах навчальної діяльності, але не зводиться до них. У цьому випадку метод можна віднести до логічної формі нормативу і визначити його як конструйовану з метою реалізації в конкретних формах навчальної роботи модель єдиної діяльності викладання і навчання, представленої в нормативному плані і спрямованої на передачу навчаються, і засвоєння ними певної частини змісту освіти (В. В. Краєвський).

Це формулювання спирається на розуміння моделювання як органічної частини процесу формування теоретичного знання, в якому першорядну роль грають модельні уявлення (моделі-подання). Можна слово "модель" замінити на "загальне теоретичне уявлення", і тоді вийде, що метод - це загальне 1еоретіческое уявлення про єдину діяльності.

. вчителя та учнів, спрямованої на вирішення завдань навчання, тобто дидактичних завдань. Розглянутий з цієї точки зору метод втілює в собі наукове уявлення про найбільш доцільних для даних умов засоби здійснення певної мети утворення, педагогічно переосмисленої у вигляді деяких елементів його змісту.

Методи реалізуються в педагогічній дійсності в різних формах: у конкретних діях, прийомах, організаційних формах і т.п. При цьому методи і прийоми жорстко не прив'язані один до одного. Наприклад, в таких прийомах, як бесіда або робота з книгою, можуть знайти втілення різні методи навчання. Бесіда може бути евристичної і проводити в життя частково-пошуковий метод, а може носити репродуктивний характер, реалізувати відповідний метод і бути націленою на запам'ятовування і закріплення. Те ж можна сказати і про роботу з книгою, і про екскурсію, і т.д. Необхідно домовитися, що за логікою, закладеної в різних класифікаціях методів (про них мова піде далі), одні й ті ж види діяльності можуть бути віднесені до різних дидактичним категоріям. Наприклад, ті ж бесіда або робота з книгою можуть бути віднесені по одній класифікації до прийомів, за іншою - до методів. При цьому число прийомів навчання може нескінченно збільшуватися залежно від змісту навчального матеріалу, нових цілей і, звичайно, від творчості вчителя, його педагогічної майстерності і тим самим надавати індивідуальність манері його педагогічної діяльності. Різноманіття поєднання прийомів складають методики викладання.

В реальній педагогічній дійсності методи навчання, так само як і прийоми, здійснюються різними засобами навчання, до яких відносяться як матеріальні, так і ідеальні об'єкти, що поміщаються між вчителем та учнем і використовувані для ефективної організації навчальної діяльності школярів. Цими засобами є різні види діяльності (навчальна, ігрова, трудова), предмети творів матеріальної і духовної культури, слово, мова та ін

Кожен окремо взятий метод навчання, про що свідчать результати фундаментальних ісследованіг І. Я. Лернера в цій області, має певну логічну структуру - індуктивну, дедуктивну або індуктивно-дедуктивну. Логічна структура методу навчання залежить від побудови змісту навчального матеріалу і навчальної діяльності учнів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.1. Поняття і сутність методу і прийому навчання "
 1. . 70 § 1. Поняття методу, прийому навчання
  понять, аналіз схем і таблиць в підручнику, демонстрація слайдів і т.д. Прийоми покликані забезпечити більш успішне вирішення якоїсь конкретної задачі: активізації уваги, стимулювання мислення, прояви
 2. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
  поняття «метод навчання». Перераховано прийоми навчання, їх класифікація. Найпоширеніша класифікація методів навчання - це за джерелом отримання знання: словесні (джерело знання усне або друковане слово); наочні методи (наочні посібники); практичні методи (виконання практичних дій). Наведено класифікацію навчання залежно від характеру пізнавальної
 3. Щорічне навчання для керівників і фахівців
  прийомами управління та аналізу виробництва, інноваціями на виробництві та у сфері управління людськими ресурсами. Щорічне навчання організовується у вигляді декількох модулів програм, тривалість навчання за якими 1-3
 4. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
  поняття концепції проблемного навчання: проблема, навчальна проблема, проблемна ситуація, проблемна задача, проблемне питання, методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються
 5. Основні методи навчання
  метод інструктажу або дублювання. У цьому випадку працівника навчає більш досвідчений співробітник або безпосередній керівник. На нижчих рівнях інструктаж може представляти собою лише придбання працівником необхідних навичок управління обладнанням під наглядом начальника. Однак, цей метод застосовується і на вищому управлінському рівні. Цей метод відносно недорогий; стажисти
 6. Аналіз завдань: оцінка потреб у навчанні нових співробітників.
  Прийоми виконання роботи; вказується частота, з якою здійснюються операції і прийоми виконуваної роботи; відзначаються стандарти виконання операцій і прийомів; вказуються умови, в яких виконуються операції і прийоми; описуються навички та знання, необхідні для виконання кожної операції; 6) вказується, де краще виконувати роботу: на робочому місці або у відриві від
 7. Література для самостійної роботи
  методів навчання в середній школі / За ред. Ю.К. Бабанського. М., 1981. Дидактика середньої школи / За ред. М.Н. Скаттна. 2-е вид. М., 1982. Куписевич Ч. Основи загальної дидактики. М., 1986. Лернер І.Я. Дидактичні основи методів навчання. М., 1981. Махмутов М.І. Організація проблемного навчання в школі. М., 1977. Педагогіка / За ред. Ю.К. Бабанського. М., 1988. Підкасистий П.І. Самостійна
 8. Запитання і завдання для самоконтролю
  поняття закономірності в дидактиці. 2. Назвіть найважливіші закономірності навчання. 3. Що означає термін "принципи навчання"? У чому їх зв'язок із закономірностями навчання? 207 4. Дайте коротку характеристику принципів навчання і різних підходів класифікації закономірностей і принципів у навчальних посібниках з педагогіки. 5 Вкажіть, у чому полягає значення знання закономірностей і
 9. Планування освоєння спеціальності.
  Методів і технологій; знайомство з керівниками, колегами та іншими співробітниками. У план освоєння спеціальності можуть бути включені: Представлення нового співробітника всім працівникам підприємства, з якими він буде постійно взаємодіяти, в короткій ознайомчої бесіди. Проведення бесід з тими посадовими особами, чиї компетенція і область діяльності мають значення для роботи
 10. 8. Догматичний (формально-логічний) метод в юр. теорії та практиці.
  Поняттях. У юр.науке широко використовуються такі загальнонаукові методи як формально-логічний, системно-функціональний, метод конкретних соц.ісследованій, статистичний метод і т.д. Фор.-логічний. явл-ся одним з традиційних і найбільш використовуваних. Він полягає в тому, що він дозволяє істинні висновки, до яких приходить суб'єкт юридичної пізнання, наділити в логічно правильну, доказову форму.
 11. 9.2. З історії розвитку методів навчання
  методи навчання. Так, в стародавні часи переважали методи навчання, що грунтувалися на наслідуванні. Спостерігаючи і повторюючи за дорослими певні дії, наприклад, тру 237 довие. учні опановували ними в ході безпосередньої участі в житті соціальної групи, членами якої вони були. З моменту організації шкіл з'явилися словесні методи навчання. Основним способом викладання була
 12. 11.3. Методичні особливості екстремальної підготовки Методи підготовки
  методами навчальних дій - припускають використання методичних прийомів постановки та роз'яснення навчальних завдань, пояснення техніки виконання дій, розповіді якого навчають про порядок виконання майбутніх дій, супроводжуючого розповіді навчають про хід дій, призупинення дій, виправлення помилок, зняття нормативів, самоаналізу дій, групового розбору, багаторазового
 13. . § 1. Поняття про закономірності навчання
  методологічну основу складають закономірності і принципи, в яких відображаються наукові підходи до педагогічної діяльності. Закономірність - це категорія, в якій розкриваються об'єктивні зв'язки, незаперечно діючі залежності між явищами. Закономірності навчання являють собою об'єктивно існуючі, стійкі, необхідні зв'язки між умовами цього
 14.  ЗАНЯТТЯ № 8 ТЕМА: МЕТОДИ, ПРИЙОМИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ
    поняття: методи навчання, засоби і прийоми навчання, функції методів навчання, критерії вибору методів, прийомів і засобів навчання. Вимоги до компетентності: - орієнтуватися в існуючих в дидактиці визначеннях методів, прийомів, засобів навчання; - орієнтуватися в різноманітті методів, прийомів, засобів навчання; - вміти виділяти підстави
 15.  § 3. Вибір методів навчання
    методів навчання залежить: - від загальних цілей освіти, виховання та розвитку учнів і провідних установок сучасної дидактики; - від особливостей змісту і методів даної науки і досліджуваного предмета, теми; - від особливостей методики викладання конкретної навчальної дисципліни і обумовлених її специфікою вимог до відбору общедидактических методів;
 16.  Методи і внутрішній зміст філософії.
    поняття метафізики. «Стара» і «нова» метафізика. Місце і роль поняття «метафізика» в категоріальному апараті сучасної філософії. Роль метафізичного методу у філософському
 17.  Нікуленко Т.Г.. Корекційна педагогіка: Учеб.пособие для вузів - М.: Фенікс. - 382 с., 2006

 18.  II Метод як багатовимірне явище
    поняття методу іноді відносять тільки до діяльності педагога або до діяльності учнів. У першому випадку доречно говорити про методи викладання. А в другому - про методи навчання. Якщо ж мова йде про спільну роботу вчителя і учнів, то тут, безсумнівно, проявляються методи навчання. У структурі методів навчання виділяються прийоми. Прийом - це елемент методу, його складова частина,