Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

ЗАНЯТТЯ № 8 ТЕМА: МЕТОДИ, ПРИЙОМИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ

Основні поняття: методи навчання, засоби і прийоми навчання, функції методів навчання, критерії вибору методів, прийомів і засобів навчання.

Вимоги до компетентності:

- орієнтуватися в існуючих в дидактиці визначеннях методів, прийомів, засобів навчання;

- орієнтуватися в різноманітті методів , прийомів, засобів навчання;

- вміти виділяти підстави для класифікацій методів, прийомів, засобів навчання;

- знати найбільш вживані в теорії і практиці класифікації методів і засобів навчання ;

- розуміти двосторонній характер методу навчання, вміти пояснити його багатофункціональність і виявити умови ефективного застосування;

- розуміти і вміти пояснити вибір методів, прийомів, засобів для конкретної навчальної ситуації.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

I. Завдання для обов'язкового виконання

1. Підготуйте відповіді на питання:

- Що розуміється в дидактиці під термінами «метод», «прийом», «засіб»?

152

- Які функції виконують дидактичні методи?

- Які методи навчання широко використовуються вчителями різних предметів?

- Яка взаємозв'язок методу, прийому, кошти в діяльності вчителя і в діяльності учня?

- Чи вважаєте ви, що на уроці необхідно продумане різноманітність методів, прийомів, засобів навчання?

2. Поясніть, чому в дидактиці існують різні класифікації методів навчання.

3. Розкрийте сутність класифікації методів на основі цілісного діяль-тельностного підходу.

4. Розкрийте критерії, що визначають вибір учителем методів, прийомів і засобів навчання.

5. Запропонуйте систему методів і прийомів, які б ви використовували (за вашим предмету) для а) організації навчально-пізнавальної діяльності; б) стимулювання і мотивації навчання; в) контролю і самоконтролю результатів.

6. Вирішіть завдання № № 16, 17, 18 с. 21-22 («Педагогіка в ситуаціях, питаннях, завданнях»).

7. Порівняйте можливості різних методів навчання, заповнивши схему-таблицю.

_Раціональное Застосування методів обученія_ Метод навчання При вирішенні яких завдань цей

метод застосовується найбільш успішно? При якому змісті навчального матеріалу особливо раціонально застосовувати цей метод? За яких осо-енность класу раціонально застосовувати даний метод? Якими можливо-стями повинен володіти вчитель, щоб успішно використовувати даний метод? Робота з текстом підручника (складання опорного конспекту) Проблемно-пошукова бесіда Демонстрація (узагальнюючих схем, таблиць) Пояснення (явища природи) Усне опитування (фронтальний) Контрольна робота Пізнавальна гра-вікторина 8. На основі ретроспективного аналізу свого шкільного досвіду покажіть, на яких уроках ви відчували гостру необхідність в наочних

153

засобах навчання при їх реальній відсутності. Які із засобів навчання (для даного уроку) вам хотілося б застосувати?

II. Завдання для поглибленого вивчення теми

1. Підготуйте повідомлення «З історії розвитку основних підходів до класифікації методів навчання».

2. Прочитайте в книзі Ю.Л. Львовой «Творча лабораторія вчителя» розділ «Про вибір методичних прийомів при підготовці уроку» (М., 1992, с. 50-69), складіть тези прочитаного, виберіть цікаві думки, щоб потім на занятті зробити групі «інтелектуальний» подарунок.

3. Напишіть реферат на тему:

- Методи організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці?

- Сутність і функції засобів навчання на уроці.

4. Складіть кілька питань по темі заняття, якими, на ваш погляд, можна спонукати групу до полілогу.

III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань

1. Перевірте, наскільки правильно ви засвоїли поняття, завершивши розпочату пропозиція:

а) метод навчання - це ...

Б) прийом навчання - це ...

2. У дидактиці методи навчання класифікують за такими підставами:

а) за джерелом передачі і сприйняття навчальної інформації;

б).;

в). .

3. В даний час широко поширеною є класифікація, запропонована Ю.К. Бабанским, де методи навчання поділяються на 3 групи:

а).;

Б).;

В). .

4. До методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності відносяться такі методи: ... .

5. До методів стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності відносяться такі методи:. .

6. До методів контролю і самоконтролю в навчанні відносяться наступні методи:. .

7. Запропонуйте відповіді на питання:

а) Що значить вибрати для уроку оптимальні методи?

Б) Чому на уроці літератури часто мають місце діалогічні методи?

В) На уроці фізики переважало проблемне навчання. Як ви вважаєте, які методи домінували?

154

г) Які методи створюють сприятливі умови для творчої роботи дітей на уроці?

Д) Чому жоден метод навчання не може використовуватися як універсальний?

Е) У чому виражається взаємозв'язок матеріальних і ідеальних засобів навчання?

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

1. Визначення завдань і змісту майбутньої роботи.

2. Навчальна ситуація «Педагогічний ринг».

На «ринг» запрошуються 2 студенти, які по черзі пропонують свою точку зору з наступних питань:

- За допомогою яких методів організують процес навчання досвідчені, творчо працюють вчителі ?

- Чи згодні ви з тим, що індивідуальний стиль викладання в чому визначається тим, яким методу і прийому вчитель віддає перевагу?

- Які методи і прийоми навчання сприяють активній діяльності учнів на уроці?

- Які прийоми може використовувати вчитель, застосовуючи на уроці метод роботи з підручником?

- Чому на уроці необхідно продумане різноманітність методів, прийомів, засобів навчання?

3. Індивідуальна самостійна робота. (Для письмового виконання завдань запрошуються кілька студентів).

Завдання 1.

1. Які методи і прийоми вчитель може запропонувати класу на етапі вивчення нового матеріалу?

2. Що лежить в основі поділу методів на словесні, наочні, практичні?

Завдання 2.

1. Поєднання яких методів і прийомів роблять навчання на уроці наочним?

2. Охарактеризуйте систему методів навчання за характером пізнавальної діяльності учнів.

Завдання 3.

1. Які методи вчитель може вибрати в якості основних, якщо хоче організувати навчальний процес, сприяє накопиченню учнями досвіду спілкування?

2. Які умови визначають вибір методів навчання на уроці?

4. Навчальна ситуація «Заверши думка».

Викладач звертається до аудиторії з незавершеною думкою, пропонуючи її завершити.

- До методів навчання ставляться такі вимоги.

- Гадаю, що на уроці я часто буду використовувати метод вправ, так як ...

- Інтерес у учнів до предмета мені допоможуть розвивати такі методи, як.

- Використання на уроці відеометода вимагає від учителя.

155

- Думаю, що контролювати й оцінювати роботу учнів я буду за допомогою таких методів, як ...

- Використання на уроці навчальних засобів допомагає учням ...

- Розвиваючий ефект такого методу, як складання опорного конспекту в тому, що.

- Вибираючи для конкретного уроку методи і прийоми, я буду орієнтуватися на ...

5. Рішення задач № 16 с. 21, № 22 с.23, № 33 с.27 («Педагогіка в ситуаціях, питаннях, завданнях»).

6. Навчально-ігрова ситуація «Зрозумій вченого».

Викладач пропонує студентам «заглянути» в творчу лабораторію Ю.К. Бабанського (70-ті роки 20 ст.), Зрозуміти його педагогічну позицію в розробці проблеми методів навчання і обгрунтувати раціональність його підходу до класифікації методів навчання.

7. Демонстрація «освітньої продукції» студентів: виставка зошитів з виконаними завданнями.

8. Підсумок заняття - студенти завершують пропозиції, написані на картках, які вони отримали за кілька хвилин до кінця заняття.

- Вивчення цієї теми допомогло мені зрозуміти.

- Заняття для мене було б більш цікавим і корисним, якби я ...

9. Рекомендації та завдання до наступного заняття.

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ (другий варіант практичного заняття) *

1. Визначення завдань заняття.

2. Актуалізація знань про методи і прийоми навчання.

- Які вимоги пред'являє дидактика до методів навчання?

- Чим пояснюється необхідність використання на одному уроці різних методів і прийомів навчання?

- Чим керується вчитель, підбираючи для уроку певні методи, прийоми, засоби навчання?

3. Короткий інструктаж по спостереженню та аналізу уроку, ознайомлення із схемою протоколу уроку: Загальні відомості про урок: дата, П.І.Б. вчителя, клас, предмет, тема Діяльність вчителя Методи і прийоми викладання Діяльність учнів Методи і прийоми навчання 4. Аналіз уроку з наступних питань:

а) Які були цілі і завдання уроку?

Б) Які методи переважали:

в) а) у діяльності вчителя, б) в діяльності учнів?

Г) Які методи і прийоми допомагали стимулювати пізнавальну діяльність учнів?

Д) Які методи застосовував учитель, організовуючи перевірочну роботу над пройденим матеріалом?

Заняття проводиться в телестудії, де здійснюється перегляд і аналіз відеозапису уроку.

156

е) За допомогою яких методів школярі вивчали нову тему?

Ж) Які методи переважали на уроці: репродуктивні або проблемно-пошукові, монологические або діалогічні?

З) Як ви оцінюєте доцільність вибору та ефективність використання на даному уроці методів, прийомів і засобів навчання?

І) Чи досяг урок поставлених завдань?

5. Підсумок заняття.

6. Завдання до наступного заняття.

Література

1. Амонашвілі, Ш.А. Особистісно-гуманна основа педагогічного процесу / Ш.А. Амонашвілі. - М., 1990. - С. 121-167.

2. Бабанський, Ю.К. Методи навчання в сучасній загальноосвітній школі / Ю.К. Бабанський. - М., 1985.

3. Гузєєв, В.В. Методи та організаційні форми навчання / В.В. Гузєєв. - М., 2001. - С. 12-27.

4. Жук, О.Л. Педагогіка / О.Л. Жук. - Мн., 2003. - С. 176-214.

5. Львова, Ю.Л. Творча лабораторія вчителя / Ю.Л. Львова. - М., 1992. - С. 50-59.

6. Педагогіка: педагогічні теорії, системи, технології / під ред. С.А. Смирнова. - М., 1999. - С. 167-201, 228-244.

7. Підкасистий, П.І. Мистецтво викладання / П.І. Підкасистий, М.Л. Портнов. -М., 1998. - С. 67-109.

8. Підласий, І.П. Педагогіка. Новий курс: У 2 кн. Кн. 1 Загальні основи. Процес навчання / І.П. Підласий. - М., 2005. - С. 469-511.

9. Ситаров, В.А. Дидактика / В.А. Ситаров. - М., 2002. - С. 216-244.

10. Сластенін, В.А. Педагогіка / В.А. Сластенін, І.Ф. Ісаєв, Є.М. Шиянов. - М.,

2006. - С. 268-281.

11. Степаненков, Н.К. Педагогіка школи / Н.К. Степаненков. - Мн., 2007. - С. 164 185.

12. Турківський, В.І. Педагогіка в схемах і таблицях / В.І. Турківський, В.І. Попкова. - Вітебськ, 2001. - С. 76-87.

13. Харламов, І.Ф. Педагогіка / І.Ф. Харламов. - Мн. - С. 197-238.

14. Шиянов, Е.Н. Розвиток особистості в навчанні / О.М. Шиянов, І.Б. Котова. - М., 1999. - С. 238-285.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ЗАНЯТТЯ № 8 ТЕМА: МЕТОДИ, ПРИЙОМИ І ЗАСОБИ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ "
 1. . 70 § 1. Поняття методу, прийому навчання
  методам здійснюється навчальна діяльність вчителя та навчально-пізнавальна діяльність учнів, реалізуються постійні цілі та завдання і досягаються певні результати. У кожному методі виділяється об'єктивна і суб'єктивна частини. Об'єктивна частина обумовлена ??тими постійними положеннями, які обов'язково присутні в будь-якому методі, незалежно від його
 2. ЗАНЯТТЯ № 19 ТЕМА: ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ УЧНІВ
  заняття і змісту майбутньої діяльності. 2. Письмова перевірка знань методом завершення пропозицій: - Світогляд - це ... - До основних функцій світогляду відносяться ... - Оціночна функція світогляду пов'язана з тим, що. - Джерелом формування наукового світогляду служать ... - Суб'єктивними структурними
 3.  Структура курсу
    тема. Тема 7. Структура суспільства. Тема 8. Суспільство і природа. Тема 9. Проблема людини в
 4.  Методи навчально-творчого вираження.
    заняттях. Учні складають звіти про тривалих спостереженнях за розвитком рослин, життям тварин, природними явищами; пишуть огляди науково-популярної літератури, твори на. вільну тему, доповіді по новому осмисленню історичних подій або літературно-критичним джерелам; розробляють схеми дії приладів, верстатів, машин; вносять пропозиції щодо вдосконалення
 5.  ЗМІСТ
    Тема 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства 4 Тема 2. Поняття арбітражного процесуального права 15 Тема 3. Принципи арбітражного процесуального права 29 Тема 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 Тема 5. Учасники арбітражного процесу 65 Тема 6. Позов 88 Тема 7. Докази 109 Тема 8. Арбітражні витрати 139 Тема 9. Процесуальні терміни 146
 6.  ЗАНЯТТЯ № 21 ТЕМА: ВИХОВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ
    заняття і змісту діяльності його учасників. 2. Обговорення проблем «Здоров'я - основа ефективного навчання та повноцінної життєдіяльності школяра». 3. Аналіз шкільної програми «Здоров'я». (Що робиться в кожній школі з підвищення медичних знань вчителів? Як навчаються учні збереженню здоров'я? Що робиться в школах для створення сприятливих
 7.  Основні методи навчання
    метод інструктажу або дублювання. У цьому випадку працівника навчає більш досвідчений співробітник або безпосередній керівник. На нижчих рівнях інструктаж може представляти собою лише придбання працівником необхідних навичок управління обладнанням під наглядом начальника. Однак, цей метод застосовується і на вищому управлінському рівні. Цей метод відносно недорогий; стажисти
 8.  Щорічне навчання для керівників і фахівців
    прийомами управління та аналізу виробництва, інноваціями на виробництві та у сфері управління людськими ресурсами. Щорічне навчання організовується у вигляді декількох модулів програм, тривалість навчання за якими 1-3
 9.  Введення
    методичного посібника є розгляд основних можливостей ІТ та методів їх використанням у навчальному процесі початкової
 10.  2.2. Навчання охоронців
    занять необхідно керуватися наступними правилами: а) існує три різновиди занять: навчання на робочому місці - проводиться безпосереднім керівником, але не нижче старшого об'єкта, за вільним графіком і єдиним конспектами, складеним керівником напряму; навчання у позаробочий час, за затвердженим графіком, відповідно до загальної розробленої для всього особового складу
 11.  ЗАНЯТТЯ № 11 ТЕМА: СПІВРОБІТНИЦТВО ВЧИТЕЛЯ І УЧНІВ НА нестандартні уроки
    заняття, будьте готові її «захистити» перед групою. II. Завдання для поглибленого вивчення теми 1. Опишіть методи, прийоми, засоби навчання, які ефективно використовуються на нестандартних уроках. 2. Підготуйте повідомлення на тему «Як народжується урок». 3. Напишіть реферат на тему: - Урок як співпраця вчителя і учнів; -
 12.  ЗМІСТ
    Вступ 3 Програма курсу 5 Тема 1 Загальна характеристика господарського права й гос-подарських законодавства 12 Тема 2. Підприємництво як Різновид господарської діяль-ності 19 Тема 3. Правова характеристика господарських організацій 28 Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносінах. Право інтелектуальної власності 38 Тема 5. Господарські зобов'язання 48 Тема 6. Господарський
 13.  § 4. Засоби навчання
    заняття. c) шкільна лекція; 6. Метод навчання, коли вчитель протягом порівняно тривалого часу усно викладає значний за обсягом навчальний матеріал, використовуючи прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів, - це: a) пояснення; с) шкільна лекція; b) розповідь; е) практичне заняття. c) розмова; 7.
 14.  10.3. Загальна методика проведення занять з професійної підготовки Підготовка занять
    заняття мали успіх, вони повинні бути ретельно підготовлені. Підготовка керівника занять включає: - з'ясування теми занять - що входить в її зміст, чому дана тема включена в програму, яке місце займає в системі занять, як вона співвідноситься з особливостями складу групи, рівнем підготовленості учнів і практичними проблемами, які розв'язуються ними; -
 15.  Аналіз завдань: оцінка потреб у навчанні нових співробітників.
    прийоми виконання роботи; вказується частота, з якою здійснюються операції і прийоми виконуваної роботи; відзначаються стандарти виконання операцій і прийомів; вказуються умови, в яких виконуються операції і прийоми; описуються навички та знання, необхідні для виконання кожної операції; 6) вказується, де краще виконувати роботу: на робочому місці або у відриві від
 16.  ЗАНЯТТЯ № 20 ТЕМА: ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА
    занять студентського життя як естетичне явище. III. Питання для осмислення теми і самоперевірки 1. У чому полягає сутність естетичного виховання? Яке його зміст? 2. За якими показниками ми судимо про естетичну культуру людини? 3. Які методи і прийоми виховання використовуються для формування в учнів потреби в естетичному
 17.  Тема семінарського заняття № 9
    заняття
 18.  Тема семінарського заняття № 17
    заняття №
 19.  Тема семінарського заняття № 13
    заняття