Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 2. Зв'язок педагогіки з іншими науками та її структура

Протягом усього періоду розвитку педагогіка була тісно пов'язана з багатьма науками.

Фундаментом педагогіки є ФІЛОСОФІЯ. Філософські ідеї сприяли створенню педагогічних концепцій і теорій, служили їх методологічним підгрунтям. Від системи філософських поглядів, яких дотримуються дослідники педагогіки, залежить напрям педагогічного пошуку, визначення сутнісних, цільових і технологічних характеристик освітнього процесу.

Методологічна функція філософії по відношенню до будь-якої науці, в тому числі і педагогіці, виявляється в тому, що вона розробляє систему загальних принципів і способів наукового пізнання. Процес отримання педагогічного знання підкоряється загальним закономірностям наукового пізнання, що вивчається філософією.

Особливе значення для педагогіки має її зв'язок з психологією, що вивчає закономірності розвитку психіки людини. Психологію головним чином цікавить саморозвиток психіки, а педагогіку - ефективність тих виховних впливів, які призводять до намічених змін у внутрішньому світі та поведінці людини.

Інтеграція педагогіки і психології призвела до виникнення прикордонних галузей - ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ і психопедагогика.

Зв'язок педагогіки з МЕДИЦИНОЮ призвела до появи корекційної педагогіки як спеціальної галузі педагогічного знання, предметом якої є освіта дітей, що мають придбані або вроджені відхилення в розвитку.

АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ, АНТРОПОЛОГІЯ складають базу для розуміння біологічної сутності людини.

Очевидні зв'язку педагогіки з історії, літератури, географії, екології, економіки, АРХЕОЛОГІЄЮ.

Сама ж педагогіка являє собою складну систему педагогічних наук.

Розвиток виховання як суспільного явища, історико-педагогічних знань досліджує ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ І ОСВІТИ.

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА - базова наукова дисципліна, що вивчає загальні закономірності виховання людини, розробляє загальні основи педагогічного процесу в навчально-виховних закладах усіх типів.

Дошкільного та шкільного ПЕДАГОГІКА складають підсистему вікової педагогіки, що досліджують закономірності виховання подрастающе

9

го людини, що визначають специфіку навчально-виховної діяльності всередині певних вікових груп.

Вікова педагогіка охоплює всю систему середньої освіти.

Предметом ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ є закономірності педагогічного процесу в умовах вищого навчального закладу, специфічні проблеми здобуття вищої освіти.

Існує СІМЕЙНА ПЕДАГОГІКА, ПЕДАГОГІКА ПЕРЕВИХОВАННЯ ПРАВОПОРУШНИКІВ та ін

Питаннями навчання і виховання глухонімих і глухих займається сурдопедагогіки, сліпих - тифлопедагогіки, дітей з глибоким ступенем олігофренії - олигофренопедагогики.

Особливу групу педагогічних наук складають ПРИВАТНІ чи предметно МЕТОДИКИ, що досліджують закономірності викладання і вивчення конкретних дисциплін у всіх типах навчально-виховних закладів.

ТЕСТ

Оберіть правильний варіант відповіді

1. Виховання виділилося в особливу суспільну функцію (виникли спеціальні виховні установи, з'явилися люди, професією яких стало виховання і навчання дітей):

a) при родовому ладі; о!) При буржуазному ладі;

b) у період рабовласницького ладу; е) в 1917 р.

c) у період середньовіччя;

2. Педагогіка вперше була вичленована з системи філософських знань на початку XVII в.:

A) Я. А. Коменським; 0) І. Г. Песталоцці;

b) Ж. Ж. Руссо; е) Д. Локком.

C) Ф. Беконом;

3. Теоретичні основи класно-урочної системи навчання були представлені:

a) Дж. Локком; 0) А. С. Макаренко;

b) Я. А. Коменським; е) Н. К. Крупської.

C) К. Д. Ушинського;

4. Система виховання «джентльмена» була запропонована:

a) Ж.Ж. Руссо; 0) Д. Дідро;

b) К. Гельвеція; е) Ф. Рабле.

C) Д. Локком;

5. Основні принципи створення та педагогічного керівництва дитячим колективом розроблені:

a) Н. К. Крупської; е) К. Д. Ушинського.

B) В. А. Сухомлинським;

c) Я. А. Коменським; 0) А. С. Макаренко;

6. Автором підручника «Друге читання для дітей білорусів» є:

a) А. Пашкевич; е) Якуб Колас.

B) А. Гусовський;

c) Ф. Скорина; 0) Янка Купала;

10

7. Питаннями навчання і виховання глухонімих і глухих дітей займається:

a) тифлопедагогіка; с!) Логопедія;

b) олигофренопедагогика; е) вікова педагогіка.

C) сурдопедагогика;

8. Питаннями навчання і виховання сліпих дітей займається:

a) дошкільна педагогіка; с!) Олигофренопедагогика;

b) сурдопедагогика; е) сімейна педагогіка.

C) тифлопедагогіка;

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. Зв'язок педагогіки з іншими науками та її структура"
 1. Система педагогічних наук
  педагогіка, що вивчає загальні закономірності освіти, виховання, навчання, розвитку особистості, педагогічної діяльності (табл. 1.1). До її складу входять загальні основи теорії виховання, дидактики, методологія і методика виховання і навчання, самоформірованія, школоведеніе (вузоведеніе). Ці складові є родовими. Видовими ж формами стосовно загальної педагогіці є
 2. Об'єкт, предмет і цілі юридичної педагогіки
  педагогіка. Її теоретичною базою виступає загальна педагогіка - багата на конструктивні ідеї і що володіє величезним досвідом наука. Разом з тим юридична педагогіка не звичайна (загальна) педагогіка з прикладами з юридичної практики, що не педагогіка для юристів. Юридична педагогіка - це особлива область наукового педагогічного знання - юридико-педагогічного, особлива галузь педагогіки,
 3. Основні напрямки досліджень юридичної педагогіки
  педагогіки і різноманітність навіть основних її завдань визначають структуру її наукового знання, основних напрямків її дослідження, приватних теорій і практичних рекомендацій (рис. 7.2). Всі вони взаємопов'язані, один одного доповнюють і зміцнюють. Рівень исследованности і розвитку різних напрямків не однаковий. Добре розвинена виправна (пенітенціарна) педагогіка, педагогіка юридичної
 4. Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка,
  педагогіки в освітніх установах юридичного профілю, підготовку професіоналів для правоохоронних органів. У ньому вирішуються дві основні задачі: перша - загальноосвітня (федеральний компонент) - ознайомлення студентів, курсантів, слухачів з основами педагогіки (частина I) і друга - професійно-педагогічна - вивчення юридичної
 5. 1. ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА
  зв'язок педагогіки з іншими науками: філософією, психологією, біологією, соціологією, економікою. Основними методологічними принципами визнані: системний підхід; особистісний, діяльнісний, діалогічний, культурологічний, етно-педагогічний, антропологічний. Методи педагогічних досліджень поділені на три групи: математичні; теоретичні дослідження; методи вивчення
 6. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогіки в контексті розвитку виробничих і навчальних груп . 6. Назвіть основні складові педагогічного потенціалу групи і охарактеризуйте її виховні можливості. 7. Розробіть варіант програми вивчення особистості, групи. 8. Що таке самоформірованіе особистості: його суть і значення? 9. Згадайте основні соціальні явища в групі, на які
 7. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогіки? 2. Що за кордоном розуміється під юридичною педагогікою і що вона являє собою як розділ вітчизняної педагогіки? 3. Які методологічні принципи порівняльно-педагогічного дослідження? 4. Охарактеризуйте теоретичну базу і основну термінологію зарубіжній юридичній педагогіки. 5. У чому, на вашу думку, відмінність зарубіжного та
 8. 2.2. Група, колектив у педагогіці
  педагогіка вивчає діяльність спеціальних і педагогічних установ, а також вплив на людей внеучрежденческіх умов і факторів, вплив яких є досить сильним. Вивченням впливу навколишнього середовища займається спеціальна галузь педагогічної науки, що отримала назву соціальна педагогіка. У педагогічній літературі вона розглядається як особлива педагогічна
 9. Василькова Ю.В., Василькова Т.А.. Соціальна педагогіка: Курс лекцій: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навчань, закладів. - 2-е вид. стереотип. - М.: Видавничий центр «Академія». - 440 с., 2001

 10. § 3. Зв'язок кріміналістікі з іншімі науками
  науками, зокрема, адміністративним правом, цівільнім процесом, виправно-трудовим правом, судів статистикою. До того ж вона має міцні зв'язки з багатьма Природничо та суспільними науками, Які НЕ є правовими. Серед природничих наук жівільнім СЕРЕДОВИЩА для кріміналістікі самперед є фізика, хімія, біологія, кібернетика та інформатика, Пізнання закономірностей якіх є основою для розробки
 11. 1.1. Предмет, основні категорії та завдання педагогіки Предмет педагогічної науки
  педагогіки як науки, що вивчає «особливу соціально і особистісно детерміновану, що характеризується педагогічним цілепокладанням і педагогічним керівництвом діяльність з залученню людських істот до життя суспільства» 4. У кінцевому рахунку вчені сходяться на думці, що педагогіка як наука вивчає особливий вид реальних явищ в житті людей і діяльності, що полягає в
 12. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогіка як галузь наукового знання? 6. Назвіть і поясніть методологічні основи методології юридичної педагогіки (общепедагогические та спеціальні). 7. У чому специфіка методів юридичної педагогіки? Назвіть їх і поясніть їх призначення. 8. У чому полягає педагогічна функція права? 9. Що розуміється під педагогічним властивістю права? 10.
 13. П Ракова, Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009

 14. 3. ОСВІТА І КУЛЬТУРА
  Н.В. Бордовская, А.А. Реан. Педагогіка. Розглядаються різні аспекти співвідношення освіти і культури. До головних соціокультурним функціям освіти автори відносять: спосіб входження людини у світ культури і науки; забезпечення соціалізації людини і преем ственности поколінь; підготовку нових поколінь до самостійного життя; формування суспільного і духовного життя; освоєння
 15. 2.7 . Ще раз про трансдисциплінарних характері хімії
  зв'язок. Нагадаємо, що цей зв'язок полягає в тому, що зміни в одній області неодмінно супроводжуються змінами в іншій сфері. Якщо, наприклад, звернутися до хіміко-плотностной диференціації речовини, яка відбувається у надрах Землі, то ми якраз і виявимо такі зв'язки. Геологічні процеси, при всій їх специфіці слідують за хімічними процесами. Хімія і біологія. На наш погляд, і для
 16. Т.Д. Марцинковський. Дитяча практична психологія: Підручник - М.: Гардаріки,. - 255 с., 2004

 17. Запитання і завдання для самоконтролю
  зв'язок із закономірностями навчання? 207 4. Дайте коротку характеристику принципів навчання і різних підходів класифікації закономірностей і принципів у навчальних посібниках з педагогіки. 5 Вкажіть, у чому полягає значення знання закономірностей і принципів навчання для
© 2014-2022  ibib.ltd.ua