Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

ЛЮДИНА, ЙОГО ОСВІТА ТА НАВЧАННЯ

Яке освіту індивідів, такі вони самі. Освітою визначається нашу свідомість.

Преамбула: Для чого людина на цій Землі? Який сенс його життя на ній?

1. Мета освіти - особистість.

2. Генетичні властивості людського інтелекту. 2.1. Коротка довідка про темперамент особистості.

22. Коротка довідка про інтелектуальні задатки особистості.

3. Соціальні властивості особистості.

3.1. Ідеологічні якості.

3.2. Моральні та етичні якості.

3.3. Естетичні якості.

3.4. Трудові якості.

4. Досвід особистості.

5. Психологічні властивості особистості. Синопсис

Педагогіка вчить, як вчити людину, медицина - як лікувати людину, біологія - як годувати людини, фізика - як ходити, їздити, літати людині і т. д. Людиною створено безліч наук, що піклуються про його все більш комфортному пристосуванні до життя на Землі. Дивно, однак, але до цих пір відсутня головна наука про людину, яка б відповіла на кардинальні питання сенсу людського життя, на питання, навіть не торкається жодної з численних наук. Це:

Для чого людина на цій Землі? Який сенс його життя на ній? Яким у зв'язку з цим він має бути? Як його таким зробити?

Відповідь на перші два питання не є завданням педагогіки і в ній не міститься. Однак оскільки правильні відповіді на

19

-е-

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 20

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

третій і четвертий питання неможливі без чіткого уявлення про відповіді на два перших, то в першій же лекції робиться спроба синтезувати відповіді і на два перших питання.

Традиційна педагогіка завжди стверджувала, що метою освіти є формування «гармонійної і всебічно розвиненої особистості». Біда, однак, полягає в тому, що ця мета ніколи і ніде змістовно не розкривалася і ступінь її досягнення ніколи не перевірялася, а тому дане твердження залишалося порожній, але зручною декларацією, якої виправдовуються всілякі педагогічні безглуздості в освіті - від його цілей і змісту до методів навчання і його організації.

Нетрадиційна педагогіка починається змістовним аналізом цієї, безумовно, високої мети, не оминаючи виникають при цьому серйозних проблем, формулюючи їх у вигляді завдань майбутніх психолого-педагогічних досліджень. На цьому шляху вона неминуче зіткнулася з відомим марксистським тезою про те, що «Яка життєдіяльність індивідуумів, такі вони самі» і що те ж: «Буття визначає свідомість». Ці формули, мабуть, вірні для людей первісно-общинного ладу, коли їх зберігала і вчила тільки їх примітивне життя. З розвитком цивілізації вплив на особистісну характеристику людини повільно, але неухильно зміщувалося на користь освіти і тим більше, чим більш організованим і масовим воно ставало. Уже в сиву давнину наведені марксистські формули впевнено змінилися на ті, що дано у епіграфі до цієї лекції. Докази цьому читач знайде в ході вивчення пропонованого лекційного курсу.

20

-о-

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 21

Лекція № 1. Людина, її освіту і навчання

Lecture № 1. The Man and his Education

What is the education of an individual so that is he by itself. The Education defines our consciousness.

Preamble: What for is the person on this Earth? What is the sense of his life on it?

1. The purpose of education is the person.

2. Genetic properties of the human intelligence.

2.1. Brief information on human temperament.

2.2. Brief information on human intellectual potentialities.

3. Social properties of the person.

3.1. Ideological qualities.

3.2. Moral qualities.

3.3. Aesthetic qualities.

3.4. Labor qualities.

4. The person's experience.

5. Psychological properties.

Synopsis

Pedagogy learns how to teach people, medicine - how to heal people, biology - how to feed people, physics - how to ride, swim, fly, work, etc. A huge set of sciences has been developed by the human race for their more and more comfortable adaptation to the life on the Earth. Surprisingly, however, but till now we hardly have any special branch of science devoted to answer the vital questions about the meaning of the human life.

Really:

What for the man appeared on this Earth?

What is the sense of his life on it?

What kind of personality, in this connection, the man should be?

How to make him to correspond to the sense of life on the Earth?

The answer to first two questions is not in competence of pedagogy and it does not contain answer on them in any form. However, it is impossible to obtain right answers on the third and fourth questions without having a clear position about possible answers on the two first questions. That is why in the following lecture attempt to synthesize such answers are done.

The traditional pedagogy always insists that the purpose of education is to bring up of «a harmonious and all-round developedperson». The trouble, however, consists in that that this purpose was never and nowhere substantially revealed and the degree of its achievement was never checked. Therefore this attractive statement remains forever

21

-e-

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 22

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

empty but is a convenient declaration to hide the conceptual emptiness of the traditional pedagogy.

The nonconventionalpedagogy begins with the substantial analysis of this declaration. That is, certainly, a high aim that can't bypass serious problems arising at approaching these questions, ending up some times only with formulating the problems and leaving them for future psycho-pedagogical researches. On this way pedagogy has inevitably collided with the known Marxist thesis that: «What is the life of individuals, so they are by themselves», and also: «Existence defines con-sciousness». These formulas, apparently, are true for people of the primitive - communal era, when they have been saved and learned only by their primitive life. With the establishment and development of the civilized way of life the influence on the personality characteristics got slowly but steadily displaced in favor of education as it more and more organized and massive became. Even for the gray-haired antiquity the above mentioned Marxist's formulas do not work. That is why we changed them with the formulas in the epigraph to this lecture being confident that the reader will find proofs during studying the offered collection of our lectures.

Преамбула: Для чого людина на цій Землі? Який сенс його життя на ній?

Найбільш повне увагу цим питанням приділила і приділяє релігія. Вона вирішує їх гранично просто: одного разу деякого богу (чи то єврейського, чи то мусульманським, а може бути і християнському) стало нудно в цьому світі, і він, зібравши трохи космічного пилу і вологи, зробив звичайний глиняний заміс і зліпив з нього людську ляльку . Потім вдихнув у неї життя і пустив гуляти чудесним райським кущам, в ті віддалені часи ще удосталь прикрашали нашу планету. Це був Адам, а потім тим же шляхом з'явилася Єва. Ну, а далі Бог, мабуть, втратив інтерес до своїх лялькам, і все пішло в світі нам вже добре відомим способом без жодного божественного контролю. Тепер нас, нащадків Адама і Єви, вже більше шести з половиною мільярдів на Землі, і серйозні вчені, взявши на себе роль богів, стверджують, що якщо і далі ми будемо плодитися все зростаючими темпами, то Земля нас не витримає, і ми провалимося разом з нею в пекло. Перспектива не з промінь-

22

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 23

Лекція № 1. Людина, її освіту і навчання

ших, але в повній відповідності з нашим божественним походженням.

У всіх релігіях також недвозначно і просто дано відповідь і на питання про сенс людського життя на Землі: це покірливе і безкорисливе служіння Богу і Церкві (або Синагозі, або Мечеті) в ім'я райського життя після смерті в потойбічному світі.

Величезні маси народу в усіх частинах світу покірно приймають ці релігійні одкровення як відповіді на обидва вище поставлених питання і відповідно до них будують своє життя, слідуючи та іншим догмам релігійного одкровення.

Інші відповіді на ті ж питання дає наука, яка спирається на дані, отримані відомими дослідниками походження життя на Землі: археологами, біологами, фізиками, астрономами, хіміками, істориками, філософами та ін

фахівцями.

На думку вчених, людина з'явилася не як акт одномоментного і натхненного божого творіння, а як продукт мил-ліоннолетней природної еволюції життя на Землі, пройшовши через незліченні стадії перетворення від одноклітинної аме-боподобной клітини, випадково утворилася в доісторичному океанському «бульйоні», до людини розумної, який зараз читає ці рядки. І немає ніяких доказів того, що еволюція людини досягла свого апогею або, більше того, що вона перейшла в стадію інволюції. Якщо порівняти саме людські задатки (свідомість, розумність, мораль, творчість) доісторичного і сучасної людини, то очевидний, по-перше, величезний прогрес в «олюднення» людини і людського суспільства за минулі мільйони років, і, по-друге, настільки ж величезний розрив між рівнем цих задатків у сучасної людини і тим ідеалом ЛЮДИНИ, який міститься вже в творах стародавніх філософів. До ідеальної людини і суспільства, що є метою перебування людини на Землі, нам ще дуже далеко йти в трансформації наших готівки задатків до того рівня, коли можна буде сказати, що матері народжують потенційно ідеальних людей. З таких людей спонтанно формується ідеальне суспільство, всі члени якого досягають повного щастя у своєму житті, перетворюючи свою планету в ідеальне місце існування та функціонування. Такий стан людства, безумовно, буде досягнуто завдяки двом потужним істо-

23

Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 2 "^

В.П. Беспалько. природосообразном ПЕДАГОГІКА

кам, трансформирующим людини в позитивному напрямку в ході його соціально-біологічної еволюції. Це медицина і освіта. Далеко не останнє місце в стимулюванні саме такий еволюційної тенденції людини і суспільства покликане зіграти і належним чином побудоване суспільство, хоча останнє саме по собі є продуктом психічно здорових і освічених людей.

І, нарешті, останній, нескінченно дискутоване у віках питання про сенс людського життя. Питання це одночасно простий і в той же час провокаційно складний. Можна відповісти на нього просто, перефразовуючи знамениті слова Маяковського: «Якщо ввечері запалюють ліхтарі - значить, це комусь треба ...». Якщо в результаті тривалої еволюції на Землі з'явилася людина - значить, це комусь потрібно. Все питання полягає в тому, КОМУ ЦЕ ПОТРІБНО? У тому, що це не просте запитання, легко переконатися, звернувшись до сенсу існування всього іншого живого на Землі. Все це «живе» бере участь у гігантському круговороті життя на Землі, удобрюючи її зрештою для успішного зростання наступних поколінь. Людина в цьому вирі не бере участь. Навіщо він тоді на Землі, для якої ролі вона його породила? Він тільки використовує, найчастіше хижацьки, її ресурси, нічого не віддаючи їй натомість. Навіть себе він ховає після смерті в глибоку могилу, щоб не перетворитися на природне добриво. У чому ж тоді сенс і мета життя людини на Землі? Мабуть, найближчою до істини відповіддю на це питання буде наступний: «Життя людини на Землі не має зовнішньої по відношенню до самої Землі цілі, вона є самоціллю існування і розвитку вищих форм життя ». Звідси виникає прагнення і можливість саморегуляції та оптимізації людського життя, прагнення до творчості та розвитку, що ми і спостерігаємо у всій історії людства. Важливо тільки , щоб людство постійно і неухильно дотримувалося позитивного напрями свого розвитку, без тих прикрих зигзагів, які періодично відкидають його на вихідні предцівіліза-ційних позиції (великі і малі Наполеони, Гітлера, Сталіна, всілякі Айя-Толи). Знову-таки: «Далеко не останнє місце в стимулюванні саме такий еволюційної тенденції людини і суспільства покликане зіграти належним чином побудоване освіта ».

24

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 25

_Лекція № 1. Людина, її освіту і обученіе_

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ЛЮДИНА, ЙОГО ОСВІТА ТА НАВЧАННЯ"
 1. 3.4. Форми навчання (табл. 22)
    його 2,5%, що відповідає медианному показником для розглянутого нами набору країн. На рівні теоретичного освіти типу 5B (середня професійна) по неочной формі в Росії навчається 27,4% студентів, що відповідає медианному показником для країн II групи і істотно поступається показникам I групи, тобто тут скоріше можна говорити про деяке потенціалі можливого збільшення
 2. Програмоване навчання
    навчанні - підручник або комп'ютер - програмований навчання виконує три функції: постановка питань, фактів або проблем учневі; надання можливості відповіді респонденту; забезпечення зворотного зв'язку щодо точності відповідей. Основною перевагою програмованого навчання є зменшення часу навчання приблизно на одну третину. У рамках принципів навчання програмовані
 3. Підсумки
    його за таким, начальник відділу кадрів підводить підсумки навчання. Підсумки навчання зберігаються у відділі кадрів і використовуються при аналізі процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 4. Навчання
    його, якийсь час або заохотити новою посадою / грошима. Навчання співробітників проводиться через університети, коледжі, школи-бізнесу, різні освітні центри. При цьому, персонал отримує другу вищу освіту, перепідготовку на різних курсах, а може бути просто вищу освіту. Навчання передбачає також запрошення фахівців, консультантів в організацію, використання
 5. 3.3. Очікувана тривалість навчання
    його очікуваного числа років навчання для дітей у віці 5 років (Табл. 11). Це показник, що розраховується на основі поточного стану системи освіти, аналогічний показнику середньої очікуваної тривалості життя. Очікувана тривалість навчання по кожному типу освіти розраховується як сума часток охоплених цією освітою у всіх віках. Загальна оцінка очікуваної
 6. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
    навчання: проблема, навчальна проблема, проблемна ситуація, проблемна задача, проблемне питання, методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою проблемного
 7. Постановка цілей навчання
    навчання. Цілі визначають, які функції зможе виконувати стажист, успішно закінчив програму навчання. Вони, таким чином, забезпечують концентрацію зусиль як стажиста, так і викладача і є відправною точкою для оцінки успішності програми
 8. Перепідготовка керівників
    егося вищої або середньої професійної освіти. Здійснюється відповідно в освітніх установах вищої або середньої професійної освіти. Керівникам та фахівцям, які пройшли перепідготовку, видається державний диплом про освіту встановленого зразка. Керівникам і фахівцям, що завершив курс навчання за додатковими професійними
 9. Щорічне навчання для керівників і фахівців
    ьогодні навчання для керівників і фахівців проводиться для ознайомлення їх з новою технікою і прогресивними технологіями, ефективними прийомами управління та аналізу виробництва, інноваціями на виробництві та у сфері управління людськими ресурсами. Щорічне навчання організовується у вигляді декількох модулів програм, тривалість навчання за якими 1-3
 10. 2.2. Очікувана тривалість навчання (табл. 7)
    його стану системи освіти, аналогічний показнику середньої очікуваної тривалості життя. Очікувана тривалість навчання по кожному типу освіти розраховується як сума часток охваченнигх цією освітою у всіх віках. Загальна оцінка очікуваної тривалості навчання дорівнює сумі показників для всіх рівнів освіти. Тим самим цей показник враховує як ступінь
 11. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    його потрібно здійснювати? 8. Які функції педагогічного процесу? 9. Ідентичні чи словосполучення «контроль педагогічного процесу» і «педагогічний контроль»? 10. Як зробити, щоб контроль за педагогічним процесом надавав виховує і навчальне вплив на контрольованих? 11. Спираючись на ваші уявлення і знання, визначте, що таке
 12. Принцип відбору потрібних ступенів свободи
    навчання задіюється більше число ступенів свободи навченою системи, ніж це необхідно для досягнення цілей навчання [7, 15, 16, 57]. У процесі навчання число "беруть участь" змінних зменшується - "відключаються" несуттєві змінні (СР з явищами генералізації і концентрації нервових процесів - І.П. Павлов, А.А. Ухтомський, П.В. Симонов та ін.) [16 - 18, 57,
 13. Технології навчання
    його і розвиваючого навчання. У такому вигляді навчання являє собою комплексне педагогічне явище, що несе в собі виховує і розвиваюче впливу, а тому сприяє не тільки збагаченню навчається знаннями, навичками і вміннями, а й становленню і зростанню його як особистості. Сучасні технологічні моделі навчання виражають основні методологічні принципи побудови
 14. Заходи
    навчання на підприємстві, денні курси та семінари поза підприємства, участь у наукових конгресах, систематичне варіювання занять, практика всередині підприємства або асистентська діяльність; співробітників, які приймаються ними у вільний час і повністю або переважно ними фінансуються, наприклад навчання у вечірньому навчальному закладі, самонавчання , заочне навчання у вузі, навчання
 15. Основні методи навчання
    навчання в процесі фактичного виконання певної роботи. Зрештою кожен співробітник проходить в тій чи іншій мірі навчання на робочому місці. Існують декілька видів навчання на робочому місці. Найбільш відомий - метод інструктажу або дублювання. У цьому випадку працівника навчає більш досвідчений співробітник або безпосередній керівник. На нижчих рівнях інструктаж може
 16. Навчання персоналу
    його трудового розпорядку; колективний договір; штатний розклад підприємства; положення про оплату і преміювання праці; положення про підрозділи; трудовий договір співробітника; посадові інструкції; моделі робочих місць; регламенти управління. Отже, робота з персоналом повинна розглядатися як система, що включає кадрову політику, підбір, оцінку, розстановку, адаптацію і навчання
 17. Григорій Великий
    людини. У вивченні світських наук, які він вимагав наповнити християнським змістом, Григорій бачив засіб для поглибленого розуміння сенсу Святого Письма. У VII в., Коли в Європі єдиним світоглядним орієнтиром виявилося аскетичне чернече самовиховання, педагогічні ідеали орієнтувалися на сакральний месіанізм християнського виховання; античний ідеал
© 2014-2022  ibib.ltd.ua