Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія (підручник) → 
« Попередня Наступна »
Є. В. Зоріна, Н. Ф Рахманкулова. Філософія в питаннях і відповідях. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, - 336 с., 2007 - перейти до змісту підручника

48. У чому полягає суть матеріалістичних-о розуміння історії - найважливішого відкриття марксизму?

Історія розглядається Марксом як процес взаємодій ствия людини і природи. Субстанцією історичних зраді ний виступає спосіб виробництва матеріа/7ьнил благ а в ка честве ведуших тенденції історії виступає поступальний розвиток - суспільний прогрес По суті, суспільний прогрес - це рух до свободи яке передбачає на растание духовного і матеріального багатства життя, її різноманіття і в той же час цілісності, гармонійності, повели чення можливостей вибору різних способів життя Осно ва цього прогресу, за Марксом, розвиток матеріального виробництва: оскаівяя сили природи, людина звільняє час і кошти для духовного розвитку, для більш творчого характеру праці. Розвиток потреб людини ідеї в готелі зі ответствии з продуктивними силами суспільства, в тому числі і розвиток їх духовних запитів. Таким чином, матеріальний фактор виявляється в кінцевому рахунку визначальним фактором розвитку соціальної системи.

Важливою рисою філософії історії Маркса є визнання закономірного характеру розвитку історії. Виходячи з виявленого Гегелем факту неспівпадання свідомо поставлених цілей діяльності людей і соціальних наслідків цих дій, Маркс приходить до теоретичного висновку про наявність об'єктивних законів суспільного розвитку, що не закладених в програмах суб'єктів історичної творчості. Це була ідея специфічно соціальної закономірності, існуючої в діяльності людей Її затвердження передбачало подолання двох корінних недоліків старого матеріалізму - антиісторизму і натураііістіческого розуміння людини і суспільства

Специфіка суспільних законів проявляється, по Марксу, в наступному перше , в тому, що в них з найбільшою силою виражена статистична природа Вони простежуються на великих кількостях людей і у великих тимчасових інтервалах друге, суспільні закони складаються на основі свідомої діяльності людей (свідома діяльність людей вюочена в механізм дії цих законів) Умови задоволення потреб визначають мотиви діяльності людей, типізуючи їх.

Зіткнення воль породжує незалежний від нулі результат як рівнодіючу всіх воль. Необхідність виникає з самої діяльності людей і панує над ними. Тому соціальні закони виступають як закони-тенденції.

Марксова ідея про зміну суспільно-економічних формацій як природно-історичному процесі виникає на основі перетину двох інтелектуальних традицій XIX в - гегельянської ідеї закономірного характеру історичного процесу і позитиви> ма Про Конта, обгрунтував необхідність, побудові такої науки про суспільство, яка досліджувала б регулярності суспільства за зразком природно-наукового знання - вивчаючи емпіричні факти і їх співвідношення

Матеріалістичне розуміння історії встановлює детер-мінаціонную залежність між різними типами чоловіча ської діяльності і різними типами суспільних відносин. До основних ілеям історичного матеріалізму належать: затвердження примату суспільного буття над суспільною свідомістю, закону про визначальну роль матері аііьного виробництва у розвитку суспільства, залежності всіх систем суспільства (політичної, правової, ідеологічної - надбудови) від конкретно-історичної сукупності виробничих відносин (базису), в єдності з яким вони утворюють органічну цілісність (суспільно-економічну формацію) Внаслідок дії закону відповідності виробничих відносин (пов'язаних з власністю на засоби виробництва, з присвоєнням і розподілом виробленого продукту) рівню і характеру розвитку продуктивних сил (до складу яких насамперед входять засоби виробництва і самі виробники з їх професійними навичками та вмінням) відбувається зміна одного способу виробництва іншим. Критерієм соціальної матеріальності, за Марксом, є наявність незалежної від свідомості системи потреб, в якій визначальну роль відіграють практи - ческие потреби.

У той же час принцип практики, покладений Марксом в основу свого вчення, вимагав врахування дії суб'єктивного чинника в історії - реальної розстановки і революційної активності великих соціальних груп пов'язаних зі старим і йде йому на зміну новим способами виробництва За цим важливе місце в марксизмі відводиться вченню про класи і класову боротьбу.

У вченні К. Маркса про класи принципово новими були положення про історично минущому існуванні класів і про те, що шлях до знищення класів лежить через встановлення диктатури пролетаріату, яка сама є лише переходом до безкласового обществу32. Важливим для соціально-філософської теорії Маркса є вчення про перетворення пролетаріату з пасивного об'екга експлуатації, розрізненого і не розуміє причин свого тяжкого становища (клас-в-собі), в соціальну силу, об'єднану обший ідеологією, організовану в політичну партію, активно виступає за завоювання державної влади (клас-для-себе).

За визначенням В. І. Леніна, «масами називаються великі групи людей, що розрізняються за їх місцем в історично визначеній системі суспільного виробництва по їх відношенню (здебільшого закріпленому й оформленому у законах) до засобів виробництва, за їх ролі в суспільстві - ної організації праці, а отже, за способами одержання і розмірами тієї частки суспільного багатства, якою вони володіють "'. Відповідно до місця, займаним в суспільній системі господарства, одні групи людей можуть привласнювати працю інших груп людей, які в свою чергу намагаються цьому чинити опір, стаючи учасниками клас совою боротьби.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "48. У чому полягає суть матеріалістичних-о розуміння історії - найважливішого відкриття марксизму? "
 1. Марксизм
  - наукова система філософських, економічних і соціально-політичних поглядів, наука про пізнання і революційному перетворенні світу, про закони революційної боротьби експлуатованих з експлуататорами, заснована на матеріалістичному світогляді, на представленні про об'єктивність законів розвитку людського суспільства. Марксизм - єдина суспільствознавча наука, яка розглядає
 2. Марксизм-ленінізм
  - наукова матеріалістична система філософських, економічних і соціально-політичних поглядів, заснована на виявленні об'єктивних законів розвитку суспільства, природи і людського мислення, про закони революційної боротьби робітничого класу за повалення влади
 3. 4.1. ВСТУП
  У попередніх розділах було висловлено чимало критичних зауважень на адресу не тільки сучасних прихильників історичного матеріалізму, але і його творців. Але це анітрохи не заважає мені вважати себе прихильником матеріалістичного розуміння історії, основи якого були закладені До . Марксом і Ф. Енгельсом. У філософії та методології наукового пізнання в даний час широке
 4. 2.4.2. Марксистська стадиальная типологія соціально-історичних організмів
  Згідно матеріалістичного розуміння історії , фувдаментом, базисом будь-якого конкретного суспільства, тобто соціально-історичного організму, є певна система соціально-економічних (виробничих) відносин. Існує ноколько типів соціально-економічних відносин і, відповідно, наскільки якісно відмінних один від одного їх систем чи суспільно- економічних укладів
 5. Струве Петро Бернгардович (1870 - 1944)
  Російський політичний діяч, економіст, філософ, історик. Ведучий представник "легального марксизму". Син пермського губернатора. Закінчив юридичний факультет Петербурзького університету. У 1896 р. брав участь у Міжнародному соціалістичному конгресі в Лондоні. У 1898 р. був притягнутий членами ЦК РСДРП до складання Маніфесту I з'їзду РСДРП. Був противником революційного марксизму, в
 6. II. Наукове перевагу марксизму-ленінізму,
  Як соціалізм і комунізм в порівнянні з капіталізмом представляють більш високу якість, так і ідеологія і міровоззренпе марксизму-ленінізму перевершують буржуазну ідеологію і світогляд. Це перевагу має під собою об'єктивну основу, воно закономірно обумовлено і не є наслідком того, що буржуазні ідеологи не володіють достатніми розумовими здібностями. Якщо теоретики
 7. Б. Про матеріалізмі. З роботи «Анти-Дюрінг» [т. 20, с. 5-338]
  55. «Маркс і я були чи не єдиними людьми, які врятували з німецької ідеалістичної філософії свідому діалектику і перевели її в матеріалістичне розуміння природи та історії. Але для діалектичного і разом з тим матеріалістичного розуміння природи необхідно знайомство з математикою і природознавством. Маркс був грунтовним знавцем математики, але природничими науками
 8. Макаренко В.П.. Марксизм ідея і владу. Ростов н / Д.: Вид-во Ростовського ун-та. - 476 с., 1992

 9. Марксистська теорія
  походження держави найбільш повно викладена в роботі Ф. Енгельса «Походження сім'ї, приватної власності і держави», сама назва якої відображає зв'язок явищ, що зумовили виникнення аналізованого феномена. Загалом теорія відрізняється чіткістю і ясністю вихідних положень, логічною стрункістю і, безсумнівно, являє собою велике досягнення теоретичної думки. Для
 10. 2.4.1. Вступні зауваження
  Наступним кроком у розвитку унітарно-стадіального історії була поява марксистського матеріалістичного розуміння історії. Хоча ця концепція історичного розвитку була створена Карлом Генріхом Марксом (1818 - 1883) і Фрідріх-хом Енгельсом (1820-1895) ще в середині XIX в., вона, безперечно, є вченням і сучасним. У матеріалістичного розуміння історії чимало прихильників, причому не
 11. О.Б. Леонтьєва. МАРКСИЗМ В РОСІЇ НА МЕЖІ XIX-XX СТОЛІТЬ. Проблеми методології історії та теорії історичного процесу,

 12. Критика історії
  Історія - це міф, народжений Заходом. Подібне твердження з усією очевидністю передбачає критику історії. Тим часом, на противагу докору, який Сартр висуне на адресу структуралістів, критика полягає зовсім не в запереченні факту існування історії. Говорячи про [популярної] книзі Мішеля Фуко «Слова і речі», Сартр скаже: «Фуко приніс людям те, в чому вони потребували: еклектичний синтез,
 13. 2.7.5. Два різних ціклізма
  У концепціях Г. Рюккерта, Н.Я. Данилевського, О. Шпенглера, А.Дж. Тойнбі, Л. Н . Гумільова виділені ними соціальні одиниці (культурно-історичні типи, культури, цивілізації, етноси, суперетноси) виникають, розквітають і з неминучістю гинуть. На цій підставі їх об'єднують з побудовами Ібн Халдуна і Дж. Віко і характеризують всі ці теорії як концепції історичного ціклізма , або
 14. Список літератури
  Алексєєв С.С, Держава і право, М. 1996. Венегеров А. Б. Теорія держави і права. Ч. 1. - М., 1995. Каутський К. Матеріалістичне розуміння історії. Т. 2: Держава і розвиток суспільства. М.; Л., 1968. Корельський В. М., Перевалов В. Д. Теорія держави і права. - М., 1997 . Комаров С.А. Загальна теорія держави і права - М., 1998. Лазарєв В. В. Загальна теорія держави і права. - М.,
 15. У марксизмі иррационалистическая філософія
  визначалася як ідеалістичний напрям у філософії, доводив вразливість, обмеженість і безпорадність розсудливого і розумного погляду на світ, підміняючи його інстинктом, що ховається в глибинах людського духу. Внутрішні ірраціональні сили, що дрімають в людині, прокидаючись, чинять на нього більш сильний вплив , ніж розум і розум, саме вони визначають його дії і
 16. Ревізіонізм
  - антинауковий перегляд положень марксизму-ленінізму, який під приводом творчого осмислення нових явищ дійсності здійснює ревізію корінних , підтверджених практикою положень марксистської теорії. Ревізіонізм "справа" замінює марксистські положення буржуазно-реформістськими взгля-дами; ревізіонізм "зліва" підміняє їх анархістськими, волюнтаристськими установками. Со-тимчасовий
 17. критичного раціоналізму?
  Юність у Відні Карл Поппер народився в 1902 р. у Відні. Після вивчення філософії, математики і фізики в університеті, отримавши при цьому солідне музичну освіту, він в 1928 р. отримує ступінь доктора філософії. Поппер відвідує Віденський гурток , не будучи його членом, якийсь час бере участь в русі австрійської соціал-демократії і, продовжуючи викладання філософії в ліцеї, створює своє
 18. Дані науки і суспільно-історичної практики як суттєвий фактор матеріалістичної переробки гегелівської діалектики
    Ленінські праці свідчать про те, що дуже важливу, можна сказати вирішальну роль у справі матеріалістичної переробки гегелівської діалектики грали дані сучасної науки і досвід революційної боротьби пролетаріату. Необхідність обліку наукових даних наголошується Леніним вже в разі обох розглянутих вище стрижневих положень. Як критерій їх правильності, а значить, критерію
 19. Джерела та література
    Антонов В.Ф. Народництво в Росії: утопія чи відкинуті можливості / / Питання історії. - 1991. - № 1. Балуєв Б.П. Ліберальне народництво на рубежі XIX-XX століть. - М., 1995. Балуєв Б.П. Михайлівський Н.К. і «легальний марксизм» (До 150-річчя з дня народження) / / Вітчизняна історія. - 1992. - № 6. Будницкий О. Історія тероризму в Росії. - Ростов-на-Дону-М., 1996. Єсіпов В. Не вірте
 20. 2.2.3. Два напрямки розвитку історичної та історіософської думки
    Суть прогресу історичного знання полягала і полягає в русі думки від подієвої сторони історії до її процессуалиюй стороні, від погляду на історію як на сукупність, нехай зв'язну, подій до розуміння її як процесу. Розвиток історичної та філософсько-історичної думки йшло по двох лініях, які на перших порах далеко не збігалися. По-перше, історики та люди, що розробляли
© 2014-2022  ibib.ltd.ua