Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
П.І. Підкасистий. ПЕДАГОГІКА. Навчальний посібник для студентів педаго гічних вузів і педагогічних коледжів. - М: Педагогічне товариство Росії. - 640 с., 1998 - перейти до змісту підручника

6.8. Формування самостійності учнів у процесі навчання

Кінцевою метою формування навчальної діяльності є становлення школяра як її суб'єкта, досягнення такого рівня розвитку учнів, коли вони опиняються в силах самостійно ставити мету діяльності, актуалізувати необхідні для вирішення завдання знання і способи діяльності; коли вони можуть планувати свої дії, коригувати їх здійснення, співвідносити отриманий результат з поставленою метою, тобто самостійно здійснити навчальну діяльність.

Дитина, що переступає поріг школи, вищевказаними вміннями не володіє. У процесі навчання він повинен досягти певного досить високого рівня самостійності, що відкриває можливість справитися з різними завданнями, добувати нове в процесі вирішення навчальних завдань.

Про необхідність формування самостійності учнів у процесі навчання писав ще К.Д. Ушинський. "... Повинно постійно пам'ятати, що слід передавати учневі не тільки ті чи інші пізнання, але й розвивати в ньому бажання і здатність самостійно, без учителя, здобувати нові пізнання ... дати учневі засіб витягати корисні знання не тільки з книг, але з предметів, що його оточують, з життєвих подій, з історії власної душі. Володіючи такою розумовою силою, яка витягає звідусіль корисну їжу, людина буде вчитися все життя, що, звичайно, і становить одну з найголовніших завдань шкільного навчання "(Ушинський К.Д. Собр. соч. в 11 томах. М.-Л., 1950. Т. 2. С. 500).

175

Безперечним представляється факт, що підвищення ступеня самостійності школярів у навчальній діяльності, по-перше, сприяє розширення галузі застосування формованих знань, дій і відносин на рівні реалізації міжпредметних зв'язків, який передбачає перехід від внутріпредметних зв'язків до межціклових і від них до міжпредметних зв'язків. Причому істотно важливо, щоб ускладнення змісту, способів діяльності здійснювалося не тільки в процесі переходу від внутріпредметних до межціклових і від них до міжпредметних, але і на кожному з названих етапів, що призводить до все більш широким зв'язкам.

По-друге, підвищення ступеня самостійності досягається за рахунок такої побудови навчання, в процесі якого здійснюється перехід від вказівок вчителя на необхідність використання певних знань і дій у вирішенні навчального завдання до самостійного відшукання подібних знань і дій.

По-третє, формування навчальної діяльності школярів має передбачати таку організацію роботи, при якій учні переходять від формування окремих операцій виконуваних дій до формування всього дії. Подібна робота повинна мати місце як по відношенню до конкретних, так і загальним навчальним діям, по відношенню до окремих процесуальним компонентам навчальної діяльності і до процесу рішення навчальної задачі в цілому.

По-четверте, ступінь самостійності учнів буде зростати і в тому випадку, якщо вони будуть переходити від оволодіння діями в готовому вигляді до самостійного відкриття окремих дій та їх систем. Причому дуже важливо, щоб і тут предметом діяльності учнів були конкретні і загальні дії, структура конкретної діяльності та навчальної діяльності в її специфічному значенні.

По-п'яте, підвищення ступеня самостійності повинно мати на увазі перехід учнів від усвідомлення необхідності оволодіння даним конкретним умінням до усвідомлення важливості оволодіння цілісною структурою навчальної діяльності.

По-шосте, перехід від завдань репродуктивного характеру до завдань творчим, що вимагає використання знань і дій межпредметного характеру.

176

Неважко помітити, що у всіх випадках мова йде про поступове соращеніі заходи допомоги учням у здійсненні навчальної діяльності, про перетворення їх у суб'єктів цієї діяльності.

Очевидно, що дане положення особливо значимо як в теоретичному, так і практичному плані організації навчального процесу в школі, оскільки усвідомлення школярем мотивів, цілей, способів, прийомів навчання, усвідомлення себе як суб'єкта навчальної діяльності вимагає такого побудови навчання, при якому розвивається активність, самостійність учня, поступове перетворення його з об'єкта педагогічного впливу в суб'єкта здійснюваної навчальної діяльності. Такий перехід можливий, якщо правильно будуються взаємини вчителя і учня, в ході розвитку яких активні функції поступово передаються кого навчають.

Формування самостійності у навчальній діяльності є передумовою прояви даної якості в інших видах діяльності, не тільки в тих, в які учень включається в даний час, а й тих, які йому мають в майбутньому. У зв'язку з цим особливого значення набуває завдання формування в учнів творчих потенцій.

Відомо, що навчальна діяльність школярів з оволодіння системою знань, умінь і навичок визначається двома взаємопов'язаними процесами: репродуктивним і творчим.

Репродуктивний тип діяльності полягає в тому, "що людина відтворює або повторює вже раніше створені і вироблені прийоми поведінки або воскрешає сліди від колишніх вражень" (Виготський Л.С. Вообреженіе і творчість у дитячому віці. Психологічний нарис. М., 1967. С. 3.).

Творчий тип діяльності характеризується тим, що він спрямований на створення чогось нового, "все одно, чи буде це створене творчою діяльністю небудь річчю зовнішнього світу або відомим побудовою розуму чи почуття, чи виявляється тільки в самій людині "(Там же. С. 3.).

Підкреслюючи необхідність формування у школярів творчої діяльності, важливо мати на увазі, що продуктивні і репродуктивні елементи діяльності завжди тісно взаємопов'язані, оскільки репродуктивні елементи складають основу творчої діяльності, виступаючи як її будівельний матеріал. Нове складається на основі раніше відомого, причому останнє виступає в

177

якості будівельного матеріалу не тільки з точки зору змісту діяльності, а й операційної структури, відносин, які складаються між суб'єктами навчання.

Елементи творчості та відтворення у діяльності учнів, як і в діяльності зрілої людини, слід розрізняти за двома характерними ознаками: 1) за результатом (продукту) діяльності; 2) за способом її протікання (процесу). Очевидно, що в навчальній діяльності елементи творчості учнів насамперед проявляються в особливостях її протікання, а саме: в умінні бачити проблему, знаходити нові способи вирішення конкретно-практичних і навчальних задач у нестандартних ситуаціях.

Єдність репродуктивного та продуктивного характеру навчальної діяльності дійсно є необхідною умовою, що забезпечує послідовне формування школяра як суб'єкта навчальної діяльності.

Формування навчальної діяльності в єдності її структурних компонентів досягається завдяки тому, що в міру просування від репродуктивних методів до творчим обов'язково відбувається перехід від бачення конкретної дії до загального, від окремих процесуальних компонентів рішення навчальних завдань до цілісної структурі навчальної діяльності, від окремого мотиву до системи відносин.

Просування від репродуктивної діяльності до творчої передбачає обов'язкову реалізацію міжпредметних зв'язків, оскільки вони створюють сприятливі умови для розвитку пізнавальних можливостей школярів, дозволяють засобами різних предметів формувати у них творче мислення.

Формування творчого потенціалу школярів досягається цілеспрямованою зміною заходи конкретного і загального в оволодінні ними практичними і пізнавальними діями. Це одна з важливих умов цього процесу. Особливістю цієї умови є те, що воно виступає як внутрішня сторона і вдосконалення змісту освіти ^ тобто системного побудови навчального матеріалу, і дотримання єдності специфічних і інваріантних можливостей кожного навчального предмета у спонуканні школярів до творчих дій, і усвідомлення ними всіх формованих компонентів цієї діяльності, та підвищення ступеня саме

178

самостійності учнів у самому процесі формування у них творчого потенціалу. Нарешті, це умова відіграє важливу роль у дотриманні розумного поєднання репродуктивного та продуктивного характеру навчальної діяльності. Дійсно, якщо ми говоримо про системний побудові кожного навчального предмета, то дуже важливо визначити міру конкретного матеріалу, на основі якого можна піднятися на наступний щабель узагальнення.

Необхідно відзначити, що не принесе користі як занадто швидкий перехід до узагальнення без достатньої кількості конкретного матеріалу (оскільки в цьому випадку узагальнення носитиме формальний характер), так і зайва затримка на конкретному матеріалі.

Підвищення ступеня самостійності в процесі формування навчальної діяльності може йти по різних напрямках, проте успіх їх реалізації залежить від того, наскільки розумною буде міра конкретного і загального в організації діяльності школярів по кожному з названих напрямів:

Дидактичні умови, коротко описані вище, складають основу технології навчання учнів умінням вчитися.

Проілюструємо це на конкретному прикладі підвищення ступеня самостійності молодших школярів в процесі формування навчальної діяльності. Так, кажучи про цілеспрямоване зміну запобіжного конкретного і загального в їх навчальної діяльності, передбачається, що набір завдань та методичні прийоми, запропоновані учням, безпосередньо спричинять за собою зміну позиції учня, перетворення його з пасивного виконавця чужої волі на активного творця, творця цього процесу. Саме в такій позиції розширюється область застосування учнями раніше засвоєних знань і умінь, проявляється самостійність у виборі способу вирішення завдання і його перенесення з однієї дисципліни в іншу, що дозволяє учневі опановувати метаспособамі, евристиками - досвідом, вміннями вчитися.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.8. Формування самостійності учнів у процесі навчання "
 1. . § 1. Поняття про закономірності навчання
  учнів і об'єктивною дійсністю; психологічні - розкривають зв'язок між пізнавальною діяльністю учнів і характером організації навчального процесу; організаційні - відбивають зв'язок результатів навчання з матеріально-технічним оснащенням викладання і навчання. У сучасній дидактиці як пріоритетні виділяються наступні конкретні
 2. § 2. Цілісність педагогічного процесу
  формирована за умови функціонування педагогічного процесу як цілісного явища. Даний процес являє собою не механічне з'єднання процесів навчання, виховання, розвитку та формування, а нове якісну освіту. 47 Цілісність - головна характеристика педагогічного процесу, що підкреслює підпорядкування всіх складових його процесів
 3. § 3. Вибір методів навчання
  самостійно або під керівництвом педагога. 2. Визначення співвідношення репродуктивних і продуктивних методів. 3. Визначення співвідношення індуктивної і дедуктивної логік. 4. Заходи і способи поєднання словесних, наочних, практичних методів. 5. Рішення про необхідність введення методів стимулювання діяльності студентів. 6. Визначення
 4. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
  формування розумових дій; управлінська. Дані концепції розкривають специфіку дидактичного відносини «викладання - вчення» на рівні певного підходу, ідеї, принципу. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Розглядаються як загальні закономірності, притаманні вихованню в цілому, так і специфічні закономірності навчання, до яких відносяться наступні: науковість; проблемність;
 5. . 70 § 1. Поняття методу, прийому навчання
  самостійності.
 6. Ринок трудових ресурсів
  учнів). Це поняття розсовує розміри ринку ще ширше, т. к. включає не тільки економічно активне населення, а й учнів у сфері професійної освіти (трудовий резерв). З урахуванням даних визначень ми будемо користуватися терміном «ринок трудових
 7. § 2. Формування відносин як найважливіше завдання виховання
  формування відносин процеси навчання і виховання тісно пов'язані між собою і виступають в органічній єдності. Істотною стороною єдності навчання і виховання є те, що зміст навчання містить в собі великий виховний потенціал. Навчання являє собою важливу форму спільної діяльності учнів і їх спілкування як з педагогами, так і один з одним.
 8. 7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  учнів. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Розбираються особливості способів навчання: індивідуального, індивідуально-групового, колективного. Дається характеристика класно-урочні форм: традиційного уроку, Бел-ланкастерской, Батавской і маннгеймській систем. Розглядаються основні форми навчальної діяльності учнів, основну увагу приділено типам
 9. 9.4. Вибір методів навчання
    самостійною роботою, методів контролю і самоконтролю. Так, в залежності від дидактичної мети, коли на передній план висувається завдання придбання учнями нових знань, вчитель вирішує питання, чи буде він у даному випадку сам викладати ці знання; організовує він їх набуття учнями шляхом організації самостійної роботи тощо У першому випадку може знадобиться підготовка
 10. р Принцип доступності
    формування їх моральних якостей; навчання на оптимальному рівні труднощі позитивно впливає на темпи та ефективність навчання, якість знань. Відомі класичні правила, які стосуються практичної реалізації принципу доступності, сформульовані ще Я.А. Коменським: від легкого до важкого, від відомого до невідомого, від простого до складного. Теорія і практика сучасного
 11. Введення
    самостійності в пошуках способів вирішення поставлених завдань. Сучасний вчитель повинен вміти грамотно застосовувати у своїй професійній діяльності ІТ, використовуючи весь спектр можливостей, що надається комп'ютерною технікою. Оволодіння знаннями та вміннями, що дозволяють високоефективно працювати з мультимедійною інформацією, є необхідною для педагога будь-якої спеціалізації, і в тому
 12. Про викладання іноземної мови в гімназії ім. С.П. Дягілєва
    формування всіх компонентів іншомовної комунікативної компетенції, наявність якої враховує потреби у використанні іноземної мови, як засобу спілкування, освіти та самоосвіти, інструменту співробітництва та взаємодії в сучасному світі. Структура шкільного курсу іноземної мови визначається варіативністю змісту навчання, навчального навантаження, зростаючими
 13. 2.2. Випускники, результати навчання
    самостійно фінансують систему НВО, коефіцієнт випуску нижче, ніж у близьких за рівнем доходів регіонах в середньому (Мал. 2.5). 10,0 0,0 л зі #-а п? 40,0 g 30,0 я О 3 20,0 я 5 травня я про 60,0 50,0? ? ? ? ? -? - *? ^ 7 J їм і - ПГ4 Л «? **? ? ? ? ? ? ? ? ? ? III 0 100000 120000 20000 40000 60000 80000 ВРП на душу населення, рублі Рис.
 14. § 3. Сучасні вимоги до уроку
    формування практично необхідних знань, умінь, навичок, раціональних прийомів мислення та діяльності; - формування вміння вчитися, потреби постійно поповнювати обсяг знань; - ретельна діагностика, прогнозування, проектування і планування кожного уроку. Кожен урок спрямовується на досягнення триєдиної мети: навчити, виховати, розвинути. З урахуванням
 15. Програмоване навчання
    процес навчання, оскільки вони дозволяють учневі самому задавати темп навчання, забезпечують негайну зворотний зв'язок і знижують ризик помилки. З іншого боку, в процесі програмованого навчання учні дізнаються не набагато більше того, що могли б вивчити за книгами. Тому при визначенні вартості розробки посібників програмного забезпечення для програмованих інструкцій повинен враховуватися
 16. 23.3. Самоосвіта вчителів
    самостійної роботи з вирішення завдань, організація лабораторних і практичних робіт, дослідів і вправ; - освоєння технічних засобів навчання. В області методики слід приділити особливу увагу прийомам диференційованого навчання, розумової діяльності учнів, розвитку самостійності, практичних навичок і встановленню зв'язку визначених і позаурочних занять за своїм
 17. § 2. Структура педагогічної діяльності
    учнів і встановленням рівня їх розвитку, вихованості. Не можна здійснювати навчально-виховну роботу, не знаючи особливостей фізичного і психічного розвитку кожного школяра, рівня його розумової і моральної вихованості, умов сімейного життя і виховання і т.д. Орієнтаційно-прогностична діяльність виражається в умінні вчителя визначати напрями
 18. Принцип систематичності і послідовності
    формування системи наукових знань є певним чином організоване навчання; система наукових знань створюється в тій послідовності, яка визначається внутрішньою логікою навчального матеріалу і пізнавальними можливостями учнів; процес навчання, що складається з окремих кроків, протікає тим успішніше і приносить тим більші результати, чим менше в ньому перерв, порушень
 19. Особливості навчання співробітників митних органів
    формування та вдосконалення якостей особистості співробітника; - розвиваюча - розвитку і вдосконалення інтелектуальних і фізичних сил співробітників; - психологічної підготовки - формування у співробітників внутрішньої психологічної готовності до вирішення професійних завдань, подолання психологічних труднощів, до впевненим і надійним діям в екстремальних умовах.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua