Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 3. Сучасні вимоги до уроку

Серед загальних вимог, яким повинен відповідати якісний сучасний урок, виділяються наступні (І. П. Підласий):

86

- використання новітніх досягнень науки, передової педагогічної практики, побудова уроку на основі закономірностей навчально-виховного процесу;

- реалізація на уроці в оптимальному співвідношенні всіх дидактичних принципів і правил;

- забезпечення належних умов для продуктивної пізнавальної діяльності учнів з урахуванням їх інтересів, нахилів та потреб;

- встановлення усвідомлюваних учнями міжпредметних зв'язків;

- зв'язок з заздалегідь вивченими знаннями та вміннями, опора на досягнутий рівень розвитку учнів;

- мотивація та активізація розвитку всіх сфер особистості;

- логічність і емоційність усіх етапів навчально-виховної діяльності ;

- ефективне використання педагогічних засобів;

- зв'язок з життям, виробничою діяльністю, особистим досвідом учнів;

- формування практично необхідних знань, умінь, навичок, раціональних прийомів мислення та діяльності;

- формування вміння вчитися, потреби постійно поповнювати обсяг знань;

- ретельна діагностика, прогнозування, проектування і планування кожного уроку.

Кожен урок спрямовується на досягнення триєдиної мети: навчити, виховати, розвинути. З урахуванням цього, загальні вимоги до уроку конкретизуються в дидактичних, виховних і розвиваючих вимогах. До дидактичним (або освітнім) вимогам відносяться:

- чітке визначення освітніх завдань кожного уроку;

- раціоналізація інформаційного наповнення уроку, оптимізація змісту з урахуванням соціальних і особистісних потреб;

- впровадження новітніх технологій пізнавальної діяльності;

- раціональне поєднання різноманітних видів, форм і методів навчання;

- творчий підхід до формування структури уроку;

- поєднання різних форм колективної діяльності з самостійною діяльністю учнів;

- забезпечення оперативного зворотного зв'язку, дієвого контролю і управління;

- майстерність проведення уроку.

Виховні вимоги до уроку включають:

87

- визначення виховних можливостей навчального матеріалу, діяльності на уроці, формування і постановку реально досяжних виховних цілей;

- постановку тільки тих виховних завдань, які органічно випливають з мети та змісту навчальної роботи;

- виховання учнів на загальнолюдських цінностях, формування життєво необхідних якостей: посидючості, акуратності, відповідальності, старанності, самостійності, працездатності, уважності, чесності, колективізму та ін

;

- уважне і чуйне ставлення до учнів, дотримання вимог педагогічного такту, співробітництво з учнями і зацікавленість у їх успіхи .

До постійно реалізованим на всіх уроках розвиває вимог належать:

- формування і розвиток в учнів позитивних мотивів навчально-пізнавальної діяльності, інтересів, творчої ініціативи та активності;

- вивчення та врахування рівня розвитку і психологічних особливостей учнів, проектування «зони найближчого розвитку»;

- проведення навчальних занять на «випереджаючому» рівні, стимулювання настання нових якісних змін в розвитку;

- прогнозування «стрибків» в інтелектуальному, емоційному, соціальному розвитку учнів і оперативна перебудова навчальних занять з урахуванням наступаючих змін.

Крім перерахованих вимог до уроку виділяються й інші: організаційні, психологічні, управлінські, вимоги оптимального спілкування вчителя з учнями, вимоги співробітництва, санітарно-гігієнічні, етичні і т.д.

ТЕСТ

Оберіть правильний варіант відповіді

1. Дидактична категорія, що означає зовнішню сторону організації навчального процесу, яка пов'язана з кількістю учнів, що навчаються, часом і місцем, а також порядком його існування, - це:

a) спосіб; с) умова;

b) форма; е) шлях.

C) утримання;

2. Теоретичну розробку і популяризацію класно-урочної системи навчання здійснив:

a) Дж. Ланкастер; с!) К. Д. Ушинський;

b) Я. А. Коменський; е) М. Монтессорі.

C) І. Штурм;

3. Для класно-урочної системи навчання не характерно:

a) заняття проводяться за певною програмою під керівництвом вчителя;

b) оволодіння основами наук;

88

c) заняття проводяться одночасно з групою учнів;

d) навчальні заняття постійно чергуються;

e) заняття проводяться без постійного розкладу.

4. Колективна форма навчання, якій притаманні постійний склад учнів, стійкі тимчасові рамки занять, заздалегідь складений розклад і організація навчальної роботи над одним і тим же матеріалом:

a) факультатив; d) іспит;

b) урок; e) предметний гурток.

C) екскурсія;

5. Задовольняти запити учнів у більш глибокому вивченні окремих предметів покликана така форма навчання як:

a) домашня навчальна робота; d) екскурсія;

b) факультатив; e) практичне заняття.

C) іспит;

6. Класифікація уроків була вперше розроблена:

a) К.Д. Ушинским; d) А.С. Макаренко;

b) Н.І. Пироговим; e) І.Г. Песталоцці.

C) Н.К. Крупської;

7. Внутрішня будова і послідовність окремих етапів уроку, що відображають мету, дидактичні завдання та особливості їх практичної реалізації, визначають:

a) зміст уроку;

b) структуру уроку;

c) мета уроку;

d) характер уроку;

e) результат уроку.

8. Комплексний аналіз уроку передбачає аналіз:

a) структурного компонента уроку; d) аналіз діяльності учнів;

b) окремих аспектів уроку; e) аналіз уроку крізь призму всіх

c) аналіз діяльності вчителя; дидактичних категорій.

9. Тип уроку, що дозволяє повною мірою реалізувати метод навчання - евристична бесіда:

a) урок-лекція; d) урок - аукціон знань;

b) урок - ділова гра; e) проблемний урок.

C) урок-конференція;

10. Тип уроку, що дозволяє втілити всі етапи засвоєння навчальної інформації:

a) урок нових знань; d) проблемний урок;

b) урок вдосконалення умінь; e) комбінований урок .

C) урок перевірки знань;

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 3. Сучасні вимоги до уроку"
 1. Запитання і завдання для самоконтролю
  сучасній школі? Сформулюйте основні вимоги до нього. 2. Визначте, що лежить в основі типології сучасних уроків? Якими можуть бути типи та види уроків, якщо поділити їх по основної дидактичної мети? 3. Опишіть основні типи уроків, інші форми навчання л їх структуру? 4. Охарактеризуйте постійну дидактичну структуру / рока і покажіть її зв'язок із змінною
 2. 7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  сучасного уроку. Дано різні класифікації типів і структури уроків. Аналізуються нестандартні уроки. Характеризуються допоміжні форми навчальної діяльності. П.І. Підкасистий. Педагогіка. Дається поняття про форми організації навчання та підстави їх класифікації (система індивідуального навчання, ін-дивидуально-групова, класно-урочна система, Бель-ланкастерская, Батовська,
 3. ЗАНЯТТЯ № 11 ТЕМА: СПІВРОБІТНИЦТВО ВЧИТЕЛЯ І УЧНІВ НА нестандартні уроки
  сучасний урок, нестандартний (нетрадиційний) урок, співпраця на уроці. Вимоги до компетентності: - орієнтуватися в різноманітті нестандартних уроків, вміти обгрунтовувати можливість і необхідність їх застосування; - знати логіку діяльності вчителя в процесі підготовки нестандартного уроку; - вміти розкривати прояви співробітництва та
 4. § 6. Умови складання проблемних завдань
  уроку, доцільно виходити із структурних етапів цього
 5. Методика проведення занять в освітніх установах початкової та середньої професійної юридичної освіти
  вимог кваліфікаційної характеристики фахівця - випускника навчального закладу - загальної та предметної, визначальною вимоги до дисципліни викладання; детальне вивчення змісту навчальної програми свого предмета та суміжних дисциплін; вивчення спеціальної, педагогічної, психологічної та методичної літератури; вивчення передового педагогічного досвіду інших викладачів;
 6. § 1. Поняття про педагогічної професії, педагогічної діяльності
  сучасному людині з урахуванням його духовних і природних можливостей. У ній поміщені, з одного боку, інтереси і очікування різних соціальних і етнічних груп, а з іншого - потреби і прагнення окремої особистості. 32 Реалізація мети педагогічної діяльності пов'язана з вирішенням таких соціально-педагогічних завдань, як формування виховного середовища,
 7. ЗАНЯТТЯ № 10 ТЕМА: ТИПИ І ВИДИ УРОКІВ, ЇХ СТРУКТУРА
  сучасного уроку, вміти прогнозувати наслідки обліку та недооцінки цих вимог для вирішення завдань навчання . РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ I. Завдання для обов'язкового виконання 1. Розгляньте усталені в дидактиці типи уроків, їх структуру. 2. Встановіть залежність дидактичної мети, типу і побудови уроку. 3. Складіть
 8. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОРМ НАВЧАННЯ
  сучасного школяра заглибилися і розширилися завдяки різкому зростанню вільно засвоюваній інформації, прагненню до самостійності, виникненню різнобічних пізнавальних інтересів. Це вимагає від вчителя раціонального розподілу роботи між різними формами навчання, постійного поєднання занять репродуктивного характеру з самостійними творчими завданнями,
 9. 71. Сучасне і досучасного держава. Ознаки сучасного гос-ва.
  сучасної держави ці характеристики були достатніми. Сьогодні ж держава є цивілізованою формою організації публічної політичної влади, завдяки чому не тільки здатне служити загальному благу, на і забезпечувати вільний розвиток індивіда. Для цього держава повинна відповідати певним вимогам, які виражені в нормативному підході до держави. Хотілося б при
 10. 55. Вимоги , на які не поширюється дія позовної давності.
  вимоги, що випливають з порушення особистих немайнових прав, крім випадків, передбачених законом; на вимоги державних організацій про повернення державного майна з незаконного володіння колгоспів та інших кооперативних і інших громадських організацій або громадян; на вимоги вкладників про видачу вкладів, внесених у державні трудові ощадні каси і
 11. 8. Додаткові вимоги до форми угод і їх реквізитами
  вимоги до письмовій формі угод та їх реквізитами можуть доповнюватися законом, іншими правовими актами та угодою сторін. Так, вимоги про скріплення підписів сторін печатками визначаються угодою учасників угоди, а вимоги до бланків цінних паперів, передбачені з метою запобігання їх підробок, визначаються у законодавстві. Додаткові вимоги до письмової форми угод
 12. НАУКОВО-ТЕXНІЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦІЯ ТЕКСТ
  сучасної НТР є середина XX століття. Виділяють чотири головні риси сучасної НТР. По-перше, універсальність, так як НТР поширюється на всі галузі народного господарства. Друга риса - це бурхливий розвиток науки і техніки. Третя риса НТР - це зміна ролі людини в процесі виробництва, так як підвищуються вимоги до рівня кваліфікації трудових ресурсів. Четвертої
 13. СПИСОК аналізований ЛІТЕРАТУРИ
  сучасного природознавства: Навчальний посібник. М.: ВЛАДОВ, 2000. 2. Грушевіцкая Т.Г., Садохин А.П. Концепції сучасного природознавства.: Навчальний посібник. М.: Вища школа , 1998. 3. М.І. Потєєв. Концепції сучасного природознавства. М,
 14. § 2. Міжнародні громадські рухи в другій половині ХХ в.
  сучасності вносять великий внесок у захист навколишнього середовища, відстоювання громадянських прав і свобод, борються за участь трудящих в управлінні підприємствами і державою. Широку підтримку надають громадські рухи справедливим вимогам жінок, молоді, національних меншин. Провідна роль у багатьох рухах належала робітникам. Однак в останні десятиліття соціальний склад
 15. Проблемні питання 1.
    сучасні: принципи типології. 5. Як співвідносяться розвиток і модернізація? 6. З чим був пов'язаний зростання інтересу до проблем розвитку та модернізації в середині XX в.? 7. Що таке Сучасність / Модерн? Які якості притаманні сучасному суспільству? 8. З якими проблемами стикаються перехідні суспільства? Як реагує на них політична наука?
 16. 40. Поняття та основні вимоги законності. Правозаконності.
    сучасна ліберальна цивілізація, запановує неухильне і жорстке панування закону і в той же час сам закон - вже не продукт влади, її свавілля і свавілля, а вираз великих ліберальних цінностей, відродженого природного права, перш за все, невід'ємних прав
 17. Тема 8.Політіческіе та правові вчення в XX в
    сучасних теоріях права. Нормативізм. «Чиста теорія права» Г. Кельзена. Сучасні теорії природного права. Неотомізм. Неокантіанство. Політичні та правові теорії радикалізму. «Нові ліві». Програмні вимоги руху «зелених» та їх обгрунтування. Анархізм і
 18. Формально - неформально
    вимогою. Проте ступінь формальності змінюється і залежить більшою мірою від взаємин між оцінюючим і оцінюваним, ніж від конкретної
 19. Клюнійское РЕФОРМА
    вимоги клюнійцев: суворий режим в монастирях, незалежність їх від світської влади і від єпископів, безпосереднє підпорядкування папі; заборона симонії, дотримання целібату. Частина вимог була здійснена. Програму клюнійцев використовувало папство в боротьбі з імператором за
© 2014-2022  ibib.ltd.ua