Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 2. Урок як основна форма організації навчання. Типологія і структура уроків

Урок - це форма організації навчання з групою учнів одного віку, постійного складу; заняття по твердому розкладу, з єдиною для всіх програмою навчання (П. І. Підкасистий).

Урок є основною формою організації педагогічного процесу, так як передбачає не тільки організацію навчально-пізнавальної діяльності, а й інтелектуальний розвиток учнів, формування їх потреби в знаннях, світогляду, активності, самостійності, працьовитості, дисциплінованості. Урок завжди многопланов, так як в ньому взаємодіють всі компоненти процесу навчання: педагогічні цілі, дидактичні завдання, зміст, методи, прийоми, засоби. Він повинен бути закінченим у смисловому, часовому й організаційному відносинах відрізком навчального процесу і представляти собою логічну одиницю теми, розділу, курсу.

За образним висловом Н. М. Верзилина, «урок - це сонце, навколо якого як планети обертаються всі інші форми навчальних занять». Це - консультації, семінари, екскурсії, факультативи, олімпіади, домашня робота і т.д.. Можна виділити особливості уроку, що відрізняють його від інших форм навчання:

- постійна група учнів;

- чітке час проведення за розкладом;

- обов'язковість відвідування;

- певний навчальною програмою обсяг засвоюваного матеріалу;

- керівництво з боку вчителя діяльністю учнів;

- послідовність різних видів завдань;

- оптимальне співвідношення фронтальної, групової та індивідуальної роботи.

Аналіз проведених в школі уроків показує, що їх методика багато в чому залежить від тих дидактичних цілей і завдань, які вирішуються в процесі вивчення тієї чи іншої теми. Це дозволяє говорити про різноманітність уроків і виділяти ті з них, які характеризуються рядом спільних особливостей. У педагогіці існують різні класифікації уроків.

Одну з перших класифікацій, досі зберігають своє наукове значення, дав К. Д. Ушинський. Він виділяв:

- уроки змішані, що мають своєю метою повторення пройденого;

- уроки пояснення та закріплення нового матеріалу;

- уроки усних вправ;

- уроки письмових вправ;

84

- уроки перевірки і оцінки знань, які проводяться після певного періоду навчання і в кінці навчального року.

Найбільш визнаною в сучасних умовах є класифікація уроків за дидактичними цілями (Б. П. Єсіпов, М. А. Данилов, Г. І. Щукіна, В. А. Онищук):

- урок вивчення нового навчального матеріалу - основний час відводиться на передачу і засвоєння нових знань;

- урок вдосконалення знань, умінь і навичок - основне призначення цих уроків: систематизація та узагальнення нових знань ; повторення і закріплення раніше засвоєних знань; застосування знань на практиці для поглиблення і розширення раніше засвоєного матеріалу; формування умінь і навичок; контроль за ходом вивчення навчального матеріалу і вдосконалення знань, умінь і навичок;

- урок узагальнення та систематизації вивченого - сутність цих уроків полягає в активному відтворенні вивченого матеріалу з окремих розділів навчальної програми та в організації вправ з метою приведення знань у систему, осмислення їхньої логіки, що сприяє більш міцному оволодіння ними та вдосконалення практичних умінь і навичок;

- урок перевірки та контролю знань - уроки цього типу призначаються для оцінки результатів навчання, рівня засвоєння учнями теоретичного матеріалу, системи наукових понять досліджуваного курсу, сформованості умінь і навичок, досвіду навчально-пізнавальної діяльності школярів, встановлення діагностики рівня навчений -ності учнів, корекції в процесі навчання відповідно до діагностикою стану навченості дітей;

- комбінований урок - це найбільш поширений тип уроку в існуючій практиці роботи школи. На ньому вирішуються дидактичні завдання всіх типів уроків, описаних вище.

У кожному уроці можна виділити його основні елементи, які характеризуються різними видами діяльності вчителя та учнів. Ці елементи можуть виступати в різних поєднаннях і визначати побудова уроку, його структуру.

Структура уроку - співвідношення елементів уроку в їх певної послідовності та взаємозв'язку між собою.

Найбільш складною, розгалуженою є структура комбінованого уроку. На даному уроці ставляться різноманітні дидактичні завдання, для вирішення яких потрібно створення різних навчальних ситуацій.

Комбінований урок може складатися з наступних етапів: 1. Організаційний - дидактична задача полягає у підготовці учнів до роботи на уроці (привітання, встановлення уваги, порядку і т.

д.).

85

2. Перевірка виконання домашнього завдання - дидактична задача-перевірка правильності виконання домашнього завдання, виявлення прогалин у знаннях та їх усунення (співбесіда з вивченого, аналіз виконаних вправ і т.д.).

3. Підготовка до активної навчально-пізнавальної діяльності - дидактична завдання цього етапу орієнтує на підготовку учнів до того виду діяльності, який буде домінувати на основному етапі уроку. На цьому етапі здійснюється цілепокладання, актуалізація знань, мотивація майбутньої роботи.

4. Вивчення матеріалу - дидактична завдання - формування в учнів конкретних уявлень про досліджуваних фактах, поняттях, явищах, їх сутності та взаємозв'язках. Основними способами діяльності вчителя та учнів можуть бути пояснення, проблемний виклад, робота з підручником, навчальними посібниками, бесіда.

5. Первинна перевірка розуміння учнями нового матеріалу - дидактична завдання полягає у встановленні специфіки усвідомленості його засвоєння через співбесіду, аналіз таблиць, схем, відеоматеріалів і т.д.

6. Закріплення і систематизація знань - дидактична задача полягає в організації осмислення і застосування знань, вироблення умінь. Цьому сприяють відповіді на питання, виконання вправ репродуктивного і творчого характеру.

7. Інформація про домашнє завдання - дидактична задача - націлювання на самостійну роботу з підручниками і додатковою літературою по подальшому засвоєнню знань і способів їх використання.

8. Підсумок уроку - дидактична завдання цього етапу полягає в аналізі результатів роботи, оцінці навчальних досягнень окремих учнів. З метою підвищення результативності вирішення окремих дидактичних завдань практикуються і інші типи уроків, на яких учні займаються переважно яким-небудь одним видом діяльності. Такі типи уроків являють собою «укорочений» комбінований урок. Структура таких уроків зазвичай представлена ??трьома частинами:

- вступна частина (організація роботи класи);

- головна частина (наприклад, робота по засвоєнню нових знань, їх закріплення і систематизації);

- заключна частина (підбиття підсумків уроку і інформація про завданні додому.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 2. Урок як основна форма організації навчання. Типологія і структура уроків"
 1. Запитання і завдання для самоконтролю
  уроку як основної форми організації навчання в сучасній школі? Сформулюйте основні вимоги до нього. 2. Визначте, що лежить в основі типології сучасних уроків? Якими можуть бути типи та види уроків, якщо поділити їх по основної дидактичної мети? 3. Опишіть основні типи уроків, інші форми навчання л їх структуру? 4. Охарактеризуйте постійну дидактичну структуру
 2. 7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  урок (у школі) і лекція (у вузі). Розглядаються особливості шкільного уроку, наводиться характеристика різних типів уроків. Дано основні вимоги до читання лекцій, класифікуються види лекцій. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Розглядається розвиток організаційних форм навчальної роботи на різних історичних етапах. Характеристика уроків базується на основі класифікації КД.
 3. ЗАНЯТТЯ № 11 ТЕМА: СПІВРОБІТНИЦТВО ВЧИТЕЛЯ І УЧНІВ НА нестандартні уроки
  урок, нестандартний (нетрадиційний) урок , співпраця на уроці. Вимоги до компетентності: - орієнтуватися в різноманітті нестандартних уроків, вміти обгрунтовувати можливість і необхідність їх застосування; - знати логіку діяльності вчителя в процесі підготовки нестандартного уроку; - вміти розкривати прояви співробітництва та співтворчості
 4. ЗАНЯТТЯ № 10 ТЕМА: ТИПИ І ВИДИ УРОКІВ, ЇХ СТРУКТУРА
  урок, класифікація уроків, структура уроку. Вимоги до компетентності: - знати найбільш усталені в дидактиці типології уроків і вміти обгрунтовувати необхідність використання в шкільній практиці уроків різних типів; - розуміти і вміти представляти структуру різних типів уроків; - вміти обгрунтовувати широке поширення комбінованого уроку,
 5. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФОРМ НАВЧАННЯ
  уроку, продумувати чітку його структуру виходячи з обсягу майбутньої роботи, можливостей дітей і своїх власних, володіння готовністю до зміни структури, стратегії та тактики занять у зв'язку з мінливими умовами. Педагог враховує характер досліджуваного матеріалу, рівень своєї власної підготовки, наявність у нього додаткових відомостей по темі, а також особливості колективу і кожного
 6. Типи і структури уроків
  уроків, їх необхідно класифікувати. За якими ж загальними ознаками групувати навчальні заняття, якщо на кожному з них ставляться свої цілі і завдання , вивчається неоднаковий матеріал, застосовуються різноманітні технології та методики? Проблема ця дуже складна і не цілком сьогодні дозволена ні у світовій, ні у вітчизняній внаслідок чого існують різні підходи до класифікації
 7. Запитання і завдання для самоконтролю
  основні ознаки, що характеризують форму організації навчання. Дайте визначення поняття "форма організації навчання". 2. Визначте фактори, що впливають на вибір організаційних форм навчання. 3. Охарактеризуйте особливості класно-урочної системи навчання, її переваги і недоліки , її переваги перед іншими системами. 4. Назвіть особливості маннгеймській системи, Дальтон-плану, плану
 8. Глава 12 УРОК - ОСНОВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
  Глава 12 УРОК - ОСНОВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ
 9. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
  уроці; дидактичним цілям. Окремо проаналізовано бінарна і полінарная класифікації. До функцій методів віднесені такі : навчальна, розвиваюча, що виховує, мотиваційна, контрольно-корекційна. Розкрито суть і зміст основних методів навчання. мотивуються принципи вибору певного методу навчання. П.І. Підкасистий. Педагогіка. Розкрито в доступній формі
 10. ТЕМА 12 ФОРМИ НАВЧАННЯ. УРОК - ОСНОВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ
  ТЕМА 12 ФОРМИ НАВЧАННЯ. УРОК - ОСНОВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В
 11. 11. Правові системи. Типологія правових систем.
  організації правових установ (судеб. система). Встановлення типів правової системи здійснюється шляхом їх типології (характеризуються великою подібністю між собою). Типологія - вчення про типи правових систем. Класифікація або типологія правових систем : 1) романо-германська (Італія, Франція, Іспанія, Німеччина, Австрія). -Романська (Франція, Бельгія, Люксембург)-германська (Австрія,
 12. Поняття про форми організації процесу навчання
  урок, перерва між заняттями, канікули. Наприкінці ХУШ століття в Англії виникла белл-ланкастерская система взаємного навчання, коли старші учні під керівництвом вчителя вивчали матеріал, а потім, отримавши від вчителя відповідні інструкції, передавали свої знання молодшим. Так здійснювалося масове навчання дітей при малій кількості вчителів. На рубежі Х1Х-ХХ століть
 13. Методика проведення занять в освітніх установах початкової та середньої професійної юридичної освіти
  урок, різновиди і методи проведення якого представлені в табл. 8.9. Таблиця 8.9 Різновиди уроку і методи його проведення Для викладачів навчальних центрів (ліцеїв) і середніх професійних навчальних закладів становлять інтерес: уроки-лекції, уроки рішення «ключових завдань», уроки-консультації та залікові уроки. Для викладачів освітніх установ
 14. 6 Типологія культури
  6 Типологія
 15. Основні методи навчання
  організації дорогих класів або використанні програмних засобів навчання. Метод також спрощує навчання, оскільки стажисти навчаються, виконуючи фактичну роботу і отримуючи швидку зворотний зв'язок. Однак при організації програм навчання на робочому місці необхідно враховувати кілька факторів, що мають відношення до викладачів. Вони самі повинні бути підготовлені і забезпечені необхідними