Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія науки → 
« Попередня Наступна »
В.І. Штанько. Філософія та методологія науки. Навчальний посібник для аспірантів і магістрантів природничонаукових і технічних вузів. Харків: ХНУРЕ. с.292., 2002 - перейти до змісту підручника

Особливості науки як системи знань

Аналізуючи особливості наукового пізнання, насамперед розглянемо його відмінність від буденного пізнання: -

Об'єкти науки не зводяться до об'єктів повсякденного досвіду; наука має предметну спрямованість. Предмет, предметна область - те, що саме вивчає дана наука чи наукова дисципліна, все те, на що спрямована думка дослідника, все, що може бути описано, сприйнято, названо, виражено в мишленіі47. У міру розвитку знань про об'єкт відкриваються нові його сторони і зв'язку, які стають предметом пізнання. Різні науки про одне й те ж об'єкті мають різні предмети пізнання (наприклад, анатомія вивчає будову організму, фізіологія - функції його органів, медицина - хвороби і т. п.). Предмет пізнання може бути матеріальним (атом, живі організми, електромагнітне поле, галактика та ін.) або ідеальним (сам пізнавальний процес, концепції, теорії, поняття і т. п.). Тим самим у гносеологічному плані відмінність предмета і об'єкта щодо і полягає в тому, що в предмет входять лише головні, найбільш суттєві (з точки зору даного дослідження) властивості і ознаки об'єкта. -

Наукове пізнання орієнтоване на об'єктивну істинність, на проникнення в сутність речей, на дослідження об'єктивних законів функціонування і розвитку об'єктів пізнання. -

Науковому пізнанню притаманні сувора доказовість, обгрунтованість отриманих результатів, достовірність висновків.

-

Наука має специфічними знаряддями і методами пізнання (науковий інструментарій). -

Наука формує особливу мову, що відрізняється від буденної мови більшою однозначністю, строгістю і чіткістю. -

Суттєвою ознакою наукового пізнання є його системність, логічна організованість. -

Результати наукового пізнання мають універсальний, інтерсуб'ектівний, надособистісний характер. -

Крім того, часто відзначають і такі особливості наукового пізнання як тенденція до відтворюваності результатів; скептичне ставлення до авторитетів, інтелектуальна самостійність і автономія; проблемна установка дослідження (на противагу установці на чудеса і таїнства, а також практичні інтереси); опора на досвід і розум (а не на віру, переконання, думка) 48. В інших формах пізнання розглянуті критерії можуть мати місце (у різній мірі), але там вони не є визначальними.

Таким чином, наукове знання переступає межі буденного знання. При цьому, з одного боку, наука в строгому сенсі слова не є логічним продовженням буденного знання. Наукові істини нерідко представляються парадоксальними з точки зору «очевидностей» здорового глузду. Наприклад, щось може існувати одночасно і як хвиля, і як частка, повітря може бути не тільки газоподібним, а й рідким і т.

д. З іншого боку, буденне знання впливає на науку за допомогою здорового сенсу як пер-первинних форми закріплення буденного опита49. Буденний розум або здоровий глузд завжди активно бере участь в процесі мислення вченого, як би він не старався усвідомлено очистити свої роздуми від повсякденних уявлень.

Важливим моментом у науковому пізнанні є його критичний характер, наукове знання відкрито епістемологічної критиці. Наукові теорії є продуктом людської винахідливості і, як такі, вони схильні до помилок подібно будь-яким іншим результатами діяльності людини. Теорії в цьому сенсі - лише припущення про реальність, які можуть змінюватися і насправді досить істотно змінюються в ході історичного розвитку науки. Те, що наука стверджувала про реальність сто років тому, дуже суттєво відрізняється від того, що вона говорить сьогодні. У ХХ в. виявився також істотний факт, який характеризує особливості наукового пізнання: для будь певної області дійсності завжди можна побудувати кілька теорій, що пояснюють всі явища, але відрізняються за своїми онтологическим допущенням, тобто по тих об'єктах, які вони вважають як реально існуючі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості науки як системи знань "
 1. Тема 1. Предмет, завдання, система і методи криміналістики.
  Науки криміналістики. Розвиток наукових уявлень про предмет криміналістики. Система криміналістики. Структура і функції загальної теорії криміналістики. Криміналістична техніка, тактика і методика розслідування злочинів. Принципи криміналістики та її місце в системі інших наук. 4. Поняття і класифікація методів криміналістики: загальні, загальнонаукові та спеціальні. Контрольні питання:
 2. § 1. Методологія педагогіки, її завдання і структура
  науки і практики, основних способів впровадження досягнень науки в педагогічну практику; - аналіз зарубіжних педагогічних досліджень. Структура методології педагогіки представлена в таблиці 1. Таблиця 1 СТРУКТУРА МЕТОДОЛОГІЇ ПЕДАГОГІКІ_ Педагогічні знання Що вивчати? Процес пізнання Як вивчати?
 3. Наука як діяльність з виробництва знань і система знань. Критерії науковості. Особливості мови науки
  як діяльність з виробництва знань | Наука - це особливий вид пізнання, який має своєю єдність-Ф ної метою добування нових знань про світ і осягнення істини. У науці пізнання стає самостійною формою діяльності, що відокремилася від практики, міфології, релігії, філософії. Наука реалізує ідеал раціонального розуміння світу. У цьому вона протистоїть міфологічному,
 4. Контрольні питання для СРС 1.
  Науки? 3. Які причини виникнення філософії науки? 4. Як розуміє сутність науки непозітівістскій філософія? 5. На чому грунтуються иррационалистические концепції науки? 6. Чому питання про сутність науки, наукового знання до кінця XX століття все більше займає уми філософів? 7. Який зв'язок філософії науки з філософією техніки? 8. Що ви можете сказати про долю науки в XXI столітті?
 5. В.І. Штанько. Філософія та методологія науки. Навчальний посібник для аспірантів і магістрантів природничонаукових і технічних вузів. Харків: ХНУРЕ. с.292., 2002

 6. 7.4. Підвищення кваліфікації кадрів
  як і придбання знань, навичок і вмінь, є результатом самої виробничої діяльності. Спеціально організоване навчання дозволяє досягти мети за більш короткий термін. Підвищення кваліфікації спрямоване на послідовне вдосконалення професійних знань, умінь і навичок, зростання професійної майстерності. Особливість підвищення кваліфікації полягає в тому, що
 7. Технології розвитку
  особливостей, систематичної роботи над розвитком особистості кожного учасника процесу. Розвивальне навчання - це процес вирішення послідовно ускладнюються завдань, добування знань і створення нових способів виконання дій силами учня, в результаті якого він піднімається на нові, більш високі щаблі особистісного розвитку. Центральне технологічне ланка його - самостійна
 8. § 4. Система проблемних завдань
  науки і передбачених шкільною програмою, тобто навчальних проблем; 2) утримувати важливі для середньої освіти типи методів даної науки; 3) формувати основні риси творчої діяльності; 4) будуватися за принципом поступового ускладнення; 5) враховувати дидактичну вимога послідовності і повторюваності завдань. Обов'язковими для системи є показники 1-й, 2-й і
 9. РОЗДІЛ 9 Епістемологічний образ науки. Генезис науки і основні історичні етапи її розвитку
  науки. Генезис науки і основні історичні етапи її
 10. Рекомендована література
  науки і техніки. -М., 1995. -Гол. 1,2,3. 2. Сучасна філософія науки: знання, раціональність, цінності в працях мислителів Заходу. Хрестоматія. Вид. 2-е, перераб. і додатк. -М., 1996. 3. Кун Т.С. Структура наукових революцій / Пер. з англ. - М., 1975. 4. Поппер К. Логіка і зростання наукового знання. -М., 1983. 5. Фейєрабенд П. Ізбр. Праця з філософії науки / Пер. з англ. -М., 1974. 6.
 11. Контрольні питання і завдання 1.
  Особливості об'єктивного і суб'єктивного підходів до пізнання світу в методології соціальної роботи? 6. Чи можна говорити про протилежність об'єктивного і суб'єктивного підходів до пізнання світу? 7. Доведіть, що теорія соціальної роботи носить системний характер. 8. Зобразіть систему соціальної роботи з індивідуальним клієнтом у вигляді схеми. 9. Застосуйте системний підхід до
 12. Психологічні проблеми вилучення знань.
  Знань психологічний є провідним, оскільки він визначає успішність і ефективність взаємодії (спілкування) менеджера з кадрів та кандидата на посаду. Втрати інформації в ході бесіди очевидні - до менеджера з персоналу, що проводить інтерв'ю, доходить лише менше третини інформації, якою володіє і про яку хоче розповісти кандидат на посаду. Втрати інформації пов'язані з
 13. Які види інструктажу слід проводити з працівниками?
  Особливостей виробництва відповідних галузей народного господарства за програмами, погодженими з державним комітетом з нагляду за охороною
 14. § 2. Функції навчання
  науки і які з них теоретичні узагальнення. Наукові знання включають факти, поняття, закони, закономірності, теорії, узагальнену картину світу. Відповідно до освітньої функції вони повинні стати надбанням особи, увійти до структури її досвіду. Оволодіння знаннями в процесі навчання носить специфічний характер і виражається не у відкриття нових теоретичних
 15. Поняття про природокористування
  науки природокористування є Ю.Н. Куражковскій (1958). Існують різні визначення природокористування. Але в будь-якому випадку в основі всіх напрямків природокористування лежить взаємодія людського суспільства і природи. Природокористування (як практична діяльність людини) - використання природних ресурсів з метою задоволення матеріальних і культурних потреб
 16. Наукові програми та особливості класичної науки
  особливості класичної
 17. Виникнення філософії науки та особливості її розвитку в XIX в.
  Особливості її розвитку в XIX
 18. Введення
  особливостями розвитку окремих регіонів, викликаними природно-географічними, національно-історичними умовами їх функціонування. Для Росії територіальна диференціація відіграє особливу роль зважаючи великої протяжності країни і різноманітності природно-кліматичних умов господарювання. Територіальна (просторова) організація економіки раніше розглядалася в рамках економічної
 19. проблеми і перспективи сучасної цивілізації
  особливості її соціальної організації і культури. Цивілізаційна методологія, в порівнянні з формаційної, робить можливим дати більш цілісне уявлення про історичний шлях Російської держави у всій його складності, розкрити цивілізаційні причини нинішніх труднощів розвитку, показати спектр напрямків виходу зі стану системної кризи російської цивілізації. Цивілізаційний
 20. 1. Предмет науки "Теорія держави і права"
  науки - збір, обробка, аналіз та систематизація об'єктивної інформації. Наукові знання - впорядковані, організовані в певну систему знання, взаємопов'язані і логічно викладені, обгрунтовані, доведені. Об'єкт науки - сукупність досліджуваних явищ. Бувають природні, які вивчають природні явища - астрономія, біологія, хімія та гуманітарні, які вивчають явища соціального життя
© 2014-2022  ibib.ltd.ua