Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Казанська В. Г.. Психологія і педагогіка. Короткий курс. - СПб.: Пітер. - 240 е.: ил. - (Серія «Короткий курс»)., 2008 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 19. ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА

19.1. Особливості професії педагога.

19.2. Структура педагогічної діяльності. 193. Професійне становлення педагога.

19.1. Особливості професії педагога

Професія педагога відноситься, за класифікацією Е. А. Клімова, до типу «людина-людина». Це означає, що в діяльності вчителя принциповим виявляється вміння впливати на іншу людину. Вплив на іншого, навчання і виховання його і складає предмет праці вчителя.

? Мета діяльності педагога-зміна рівня вихованості та навченості іншої людини, розвиток його ціннісно-смислової структури, емоційно-вольової сфери.

Подібно іншим видам діяльності, педагогічна має свої форму і зміст, мета і засоби досягнення. К. Д. Ушинський у роботі «Людина як предмет виховання» позначає предмет праці вчителя - виховання, навчання і знання різних сторін людини.

Педагогічна діяльність доступна далеко не кожному. Щоб зрозуміти багато проблем, що виникають у праці вчителя, необхідний інтегральний підхід, в першу чергу - використання знань з медицини, фізіології, психології праці та соціології. Виконання людиною конкретної діяльності обумовлюється комплексом внутрішніх і зовнішніх факторів, які і необхідно виявити.

Будь трудовій сфері відповідає своя профессиограмма, сутність якої - у встановленні ряду вимог, що пред'являються професією до якостей фахівця, його можливостям і здатне-

?

216 <0 Розділ 6. Педагогіка

стям. У професіограмі педагога вказуються кваліфікація, спог собности, спрямованість діяльності на виховання і навчання; мотивація і прагнення до професійного зростання; критерії оцінки результатів праці - норми витрат часу, кваліфікаційні розряди; кошти, за допомогою яких здійснюється діяльність (навчальні кабінети, навчальні екскурсії, спортивний зал і пр.); умови виконання діяльності, параметри робочого місця (просторові, гігієнічні, естетичні); організація праці: графік роботи, режим праці; розподіл завдань, спільна діяльність (хто і з ким виконує завдання адміністрації школи, яка робота з батьками) ; посадові інструкції, що визначають обов'язки директора освітнього закладу, його заступників, класних керівників, вчителів-предметників; навчальне навантаження; пільги, премії, суспільне визнання праці вчителя; відповідність діяльності кожного вчителя статутом школи та ін

Важливе значення мають мотивація педагога і його спрямованість (в тому числі і в процесі спілкування) на досягнення цілей виховання і навчання.

У ракурсі психології праці спеціальність педагога має ряд вимог: витривалості, багатовимірності (навчання дітей, робота з батьками, виховні технології, зв'язок з громадськістю, здійснення наступності дитячого садка і школи, школи і виробництва, школи та професійних ліцеїв, школи і вузу та ін.)

Особливо слід підкреслити в характеристиці професійної придатності педагога необхідність відповідних фізичних даних і стану здоров'я. Наприклад, відсутність хороших фізичних даних, емоційна нестабільність, черствість свідчать про професійну непридатність.

У педагогічній професії особливо важливі продуктивність, індивідуальний стиль і кваліфікаційний рівень діяльності. Їх можна виявити в рамках кваліфікаційного рівня вчителя. Його можуть характеризувати знання в області свого предмета, ставлення до предметів, почуття нового, сприяння у розвитку інтересу учнів до предмета, вміння планувати свою роботу, знання психолого-педагогічних основ навчання, педагогічний такт, вміння оцінювати якість знань, умінь і навичок, індивідуальний підхід до учащімся1.

Див: Кваліфікаційний рівень молодого і досвідченого педагога / / Директор школи. - 2001. - № 16.

Глава 19. Професійна діяльність педагога ® 217

На думку Н. В. Кузьміної, якість педагогічної діяльності відображається в динаміці змін - від непродуктивного (мінімально репродуктивного) до високопродуктивного рівня. На початковому етапі вчитель повідомляє колегам, що він робить, потім прагне врахувати їхні запити, далі намагається структурувати навчальну діяльність дітей. Високий рівень передбачає, що педагог володіє стратегією формування системи знань, умінь і навичок учнів з предмету, що викладається, а вищий етап - вміння перетворити свій предмет в засіб формування особистості учня і його потреби в саморазвітіі1.

Зростання продуктивності діяльності або педагогічної майстерності - це необхідний показник якості роботи вчителя. На уроці, наприклад, це проявиться:

? в чіткості визначення цілей і завдань уроку;

? творчому застосування методів навчання відповідно до рівня розвитку учнів;

? передбаченні труднощів засвоєння матеріалу і наданні допомоги дітям;

? прояві інтенсивної працездатності учнів;

? комплексному використанні знань про психологію дітей, створенні комфортної атмосфери в класі;

? збагаченні методики ведення уроку новими відомостями зі сфери педагогіки і психології;

? прояві культури.

Важливий показник продуктивності педагогічної діяльності - відповідність між витраченими зусиллями і результатами роботи.

Все розглянуте переконує в тому, що професія вчителя має подібні якості з професіями, що проявляються у сфері «людина-людина». Разом з тим педагогічна професія має головні ознаки, які її відрізняють від інших, - вона передбачає постійний вплив на дітей. Відбувається воно при освоєнні ними соціокультурного досвіду. Отже, вплив на дітей з метою зміни їх пізнавальної, емоційної, ціннісної та інших сфер, здійснення цілей виховання і навчання складає специфіку педагогічної професії.

1 Кузьміна Н. В. Професіоналізм особистості викладача і майстра виробничого навчання. - М., 1990.

218 ® Розділ 6. Педагогіка

Мітіна Л. М. Психологія професійного розвитку вчителя. - М., 1998. - С. 88 - 90.

На думку Л. М. Митіної, є дві моделі праці вчителя - модель адаптивної поведінки і модель професійного розвитку. У першому випадку людина знаходиться «всередині» педагогічної праці і відноситься тільки до окремих сторін педагогічної праці, а не до праці в цілому. Домінує тенденція до підпорядкування діяльності зовнішнім обставинам. Вони змушують вчителя очікувати стимулів ззовні, координувати свої дії відповідно з ними. У результаті людина підпорядковується зовнішнім обставинам. У другому випадку вчитель характеризується здатністю вийти за межі безперервного потоку повсякденності і побачити свою працю з боку. Це сприяє внутрішньому вибором відповідно зі своїми ціннісними орієнтаціями, а труднощі сприймаються як стимул подальшого розвитку, як подолання власних меж. Здатність робити вибір на цій моделі означає наявність свободи і відповідальність за неї. Ця модель реалізується у творчій роботі, коли немає прототипів, а особистість учителя стає сильною, гнучкою, самостійно ставить цілі і їх досягати.

Слід мати на увазі, що модель адаптивної поведінки надзвичайно поширена. Наша освіта досить часто відтворювало систему соціальних відносин і пануючої ідеології. Соціальна практика транслювала стійкий соціальний досвід від одних поколінь до другім1.

Оскільки нове покоління творчих людей здатна за допомогою освіти змінювати світ, треба звернутися до структури професійної діяльності та професійного розвитку педагога, які дозволяють побачити стимули професійного та особистісного зростання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ГЛАВА 19. ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА "
 1. Додаткова література: 1.
  Професійної підготовки / / Вища освіта в Росії. - 1993. - № 3. 2. Антипов В.В. Психологічні механізми дезадаптації і адаптації до мінливих соціальних умов / / Психологія людини в умовах соціальної нестабільності / Под ред. Б.А. Сосновського. - М., 1994. 3. Єлканов С.Б. Основи професійного самовиховання майбутнього вчителя. - М., 1989. 4. Ємельянов Ю.Н. Активне
 2. Глава VII Правові основи професійної діяльності державних службовців
  професійної діяльності державних
 3. Вищий рівень професіоналізму - педагогічна культура
  професійна педагогічна освіченість, втілена в педагогічний професіоналізм на рівні високої професійної культури. Будь-яка діяльність, а складна особливо, може здійснюватися з високою успішністю лише за умови, якщо професіоналізм людини не обмежується тільки знаннями, навичками і вміннями, професійним ремісництвом, а включає багато більше -
 4. Введення
  діяльністю товариства. Облік і звітність Глава ХII. Профспілкова організація в акціонерному товаристві Висновок Програми. Макет статуту відкритого акціонерного товариства Федеральний Закон Російської Федерації "Про акціонеpних
 5. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ТЕСТІВ
  Глава 1: 1.1 - 1В, 2Б, 3А, 4Б, 5В; 1.2 - 1Г, 2Г, 3Г. Глава 2: 2.1 - 1А, 2Г, 3В, 4В; 2.2 - 1В, 2Г, 3А. Глава 3: 3.1 - 1Б, 2А, 3А; 3.2 - 1Г, 2В, 3В. Глава 4: 4.1 - 1А, 2В, 3Г; 4.3 - 1Б, 2В, 3Б; 4.3 - 1Г, 2Г, 3Г; 4.4. - 1Г, 2Г, 3Г, 4В, 5Б; 4.6 - 1Г, 2Б; 4.7 - 1Г, 2В, 3В , 4А, 5А; 4.8 - 1В, 2Г, 3Г, 4А. Глава 5: 5.1 - 1В, 2Б, 3А; 5.2 - 1Б, 2Г, 3Б, 4Г, 5Г; 5.3 - 1Г, 2В, 3Г.
 6. Загальна характеристика
  діяльності спілкування відіграє величезну роль. З ним та його засобами пов'язані і основні «робочі інструменти» педагога, володіти якими він зобов'язаний досконало. Це не проста розмова педагога з учнями , а особливий вид спілкування - педагогічне спілкування, специфіка якого визначається педагогічними цілями, змістом і застосуванням його коштів. Спілкування робиться педагогічним, коли відповідає
 7. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  професійна адаптація молодого фахівця-педагога до гуманістично-орієнтованої педагогічної діяльності. 1. Поняття соціально-психологічної адаптації до професійної діяльності. 2. Педагогічна взаємодія початківця вчителя-стажиста з іншими суб'єктами освітнього процесу як фактор його соціально-професійної адаптації до практичної
 8. Глава 12. Професійні спілки
  Глава 12. Професійні
 9. Професійна перепідготовка
  професійній діяльності. По результатами професійної перепідготовки керівники та фахівці отримують диплом або сертифікат державного зразка, який засвідчує їх право (кваліфікацію) вести професійну діяльність у певній сфері. Зміст перепідготовки визначає керівник підприємства, що направляє працівника на навчання. Порядок і умови професійної
 10. Глава 4 Розвиток професійно-особистісної готовності студентів - майбутніх вчителів до гуманістично - орієнтованої педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки у вузі
  професійно-особистісної готовності студентів - майбутніх вчителів до гуманістично - орієнтованої педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки в
 11. Керівник
  професійних завдань педагогічними засобами і методами. Ефективність діяльності будь-якої організація залежить насамперед від персоналу, його професіоналізму, освіченості, вихованості та розвиненості. Керівник зобов'язаний уміти пов'язувати рішення чисто професійних завдань з вихованням і навчанням співробітників, формуванням і розвитком у них професіоналізму, ділових якостей, виробленням
 12. Короткий зміст глави
  професійної картині світу сучасного вчителя є позиція організатора навчальної діяльності учнів. Менш осмисленими на рівні професійної свідомості та практичної діяльності вчителя є професійні ролі соціального педагога-вихователя, інтерпретатора соціокультурного досвіду молодому поколінню, а також педагога-дослідника, прилучає колег-вчителів до
 13. Передмова
  Глава 28. Поняття та види зобов'язань Глава 29. Виконання і припинення зобов'язань Глава 30. Цивільно-правовий договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір
 14. Від видавництва
  діяльністю та індивідуалізацією товарів та їх виробників Глава 23. Авторське право і суміжні права Глава 24. Патентне право Глава 25. Виключні права на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників Глава 26. Поняття і види особистих немайнових прав у цивільному праві Глава 27. Цивільно-правова охорона особистих немайнових
 15.  Глава 3 Професійно-особистісна готовність вчителя до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі
    Глава 3 Професійно-особистісна готовність вчителя до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії в соціально-освітньої
 16. Види трудової адаптації
    професійними навичками та вміннями, в форми-ровании деяких професійно необхідних якостей особистості, у розвитку стійкого позитивного ставлення працівника до своєї професії. Професійна адаптація в чому виражається в ознайомленні з професійною роботою, придбанні навичок професії-сионального майстерності, вправності, необхідних для якісного виконання трудових
 17. Педагог
    професійного педагога. Він виступає головним координатором, коментатором, опонентом, своєрідним фільтром всіх виховних впливів. А ці функції педагог може виконати, лише будучи різнобічно освіченою людиною. Особливістю професії педагога є те, що від нього потрібно найбільше терпіння і оптимізм. Роздратованість - це свого роду «професійна іржа».
 18. ПЕРЕДМОВА
    глава 9, § 13.1-13.2 Столяренко AM - Д-р педагогич. наук, д-р психологічний. наук, проф., Заслужений працівник вищої школи РФ - глави 4 7, 11, § 6.3, 6.4, 10.1-10.6, 10.8, 12.1-12.6, 14.1 Беличева С.А. - Д-р психолог, наук, проф. - § 14.5 Бєляєва Л. І. - д-р юрид. наук, проф. заслужений юрист РФ - § 13.5, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 Буданов А.В. - Д-р педагогич. наук, проф. - § 9.8,
 19. Теми для рефератів 1.
    професійної діяльності (на прикладі педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 20.  6.3. Професіоналізм педагога-професіонала
    педагога-професіонала
© 2014-2022  ibib.ltd.ua