Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 3. Професійно обумовлені вимоги до особистості педагога

Обидва види педагогічної діяльності проявляються в роботі педагога будь-якої спеціальності. Педагог виступає суб'єктом педагогічної діяльності, у зв'язку з чим до нього пред'являється цілий ряд вимог.

Сукупність професійно обумовлених вимог до особистості педагога визначається як професійна готовність до педагогічної діяльності (В. А. Сластенін, І. Ф. Ісаєв).

Зміст професійної готовності акумульовано в професії-сіограмме, що відбиває інваріантні, ідеалізовані параметри особистості та професійної діяльності вчителя.

34

У професіограмі вчителя з точки зору В. А. Сластенина професійні вимоги об'єднані в три групи:

- загальногромадянські якості;

- якості, що визначають специфіку професії вчителя;

- спеціальні знання, уміння і навички по предмету (спеціальності).

Провідне місце в професіограмі займає спрямованість особистості педагога: соціально-моральна, професійно-педагогічна, пізнавальна.

Спрямованість особистості - це стійка домінуюча система мотивів (переконань, схильностей, інтересів і т.д.). Вона визначає систему базових відносин особистості до світу, до самої себе, єдність поведінки й діяльності, виступає як основа саморозвитку і професіоналізму.

Соціально-моральна спрямованість є фундаментальною характеристикою особистості вчителя.

Вона включає в себе ідейну переконаність, соціальні потреби, моральні і ціннісні орієнтації, почуття громадського обов'язку та громадянської відповідальності.

Професійно-педагогічна спрямованість є головним компонентом професійної придатності особистості до педагогічної праці, припускає позитивне ставлення до себе як професіонала і високу активність в професійній сфері.

Професійна спрямованість особистості вчителя включає інтерес до професії вчителя, педагогічне покликання, професійно-педагогічні наміри і схильності.

Пізнавальна спрямованість має в основі духовні потреби та інтереси. Потреба в знаннях є необхідною умовою професійного становлення і вдосконалення. Сучасний вчитель повинен добре орієнтуватися в різних галузях преподаваної їм науки, знати її можливості для вирішення соціально-економічних, виробничих і культурних завдань, постійно бути в курсі нових досліджень, відкриттів і гіпотез.

Визначаючи професійно значущі якості особистості вчителя, пошлемося на результати досліджень В.А. Сластенина і Н.Є. Мажора.

Якості особистості - сукупність всіх соціально і біологічно обумовлених компонентів особистості, предопределяющее його стійку поведінку в соціальній і природному середовищу.

Вчені виділяють шість груп професійно важливих якостей: 1) властивості особистості, що відображають загальну та професійно-педагогічну спрямованість: відповідальність, любов до дітей, потреба в передачі знань, благородство, доброта і принциповість, правдивість і сумлінність , працьовитість і акуратність, прагнення до творчої діяльності і самостійність, скромність, фізична досконалість і чарівність;

35

2) особливості інтелектуальної сфери особистості: допитливість, винахідливість, кмітливість , ерудованість і вміння виділяти головне, логічність мислення і розвинена мова;

3) емоційно-вольові властивості: витримка і самовладання, наполегливість і організованість, життєрадісність і рішучість, вимогливість до себе, до учнів, цілеспрямованість;

4) соціально-психологічні особливості: товариськість і обов'язковість, ввічливість і діловитість, організаторські здібності та тактовність, справедливість і доброзичливість;

5) сенсорно-перцептивні властивості особистості: розподіл уваги і спостережливість, пам'ять на обличчя, імена, прізвища та педагогічне уяву, здатність бачити світ очима дитини і художній смак, емпатія, фантазія і вигадка, почуття гумору і чуйність;

6) особливості самосвідомості особистості : самокритичність, впевненість у собі, почуття власної гідності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Професійно обумовлені вимоги до особистості педагога "
 1. Вищий рівень професіоналізму - педагогічна культура
  професійна педагогічна освіченість, втілена в педагогічний професіоналізм на рівні високої професійної культури. Будь-яка діяльність, а складна особливо, може здійснюватися з високою успішністю лише за умови, якщо професіоналізм людини не обмежується тільки знаннями, навичками і вміннями, професійним ремісництвом, а включає багато більше -
 2. Додаткова література: 1 .
  Професійної підготовки / / Вища освіта в Росії. - 1993. - № 3. 2. Антипов В.В. Психологічні механізми дезадаптації і адаптації до мінливих соціальних умов / / Психологія людини в умовах соціальної нестабільності / Под ред. Б.А. Сосновського. - М., 1994. 3. Єлканов С.Б. Основи професійного самовиховання майбутнього вчителя. - М., 1989. 4. Ємельянов Ю.Н. Активне
 3. 31. Правосвідомість і правова культура особистості. Правова активність особистості.
  Професійна) сприяє виробленню стилю правомірної поведінки, який формується залежно від: - ступеня засвоєння і вияву цінностей правової культури суспільства; - специфіки професійної діяльності; - індивідуальної неповторності творчості кожної
 4. Види трудової адаптації
  професійними навичками та вміннями, в форми-ровании деяких професійно необхідних якостей особистості, у розвитку стійкого позитивного ставлення працівника до своєї професії. Професійна адаптація в чому виражається в ознайомленні з професійною роботою, придбанні навичок професії-сионального майстерності, вправності, необхідних для якісного виконання трудових
 5. ГЛАВА 19. ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА
  вимог, що пред'являються професією до якостей фахівця, його можливостям і здатне-?
 6. ПРИБЛИЗНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ, КОНТРОЛЬНИХ І КУРСОВИХ РОБІТ З КУРСУ «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»
  особистості в колективі. Досвід А.С.Макаренко. В.І.Сорока-Росинський, його «Республіка ШКІД». 16. Педагогіка співробітництва у практиці педагогів-новаторів. 17. Соціальні функції сучасної системи освіти. 18. Сучасна державна соціальна політика захисту сім'ї і дитинства. 19. Особистість дитини, залежність від середовища. 20. Соціальний педагог,
 7. Короткий зміст глави
  професійної картині світу сучасного вчителя є позиція організатора навчальної діяльності учнів. Менш осмисленими на рівні професійної свідомості та практичної діяльності вчителя є професійні ролі соціального педагога-вихователя, інтерпретатора соціокультурного досвіду молодому поколінню, а також педагога-дослідника, прилучає колег-вчителів до
 8. Професійне виховання навчаються в юридичних освітніх установах
  професійно-ділових, особистісних і колективістських якостей, що визначають соціальну основу юриста. Це завдання вирішується в процесі професійного виховання студентів, курсантів і слухачів. Її сутність полягає в тому, щоб допомогти учням у підготовці до життя, самовизначення в ній і в професійній діяльності; у виробленні в себе працьовитості, поваги до прав і свобод людини,
 9. Теми для рефератів 1.
  Професійної діяльності (на прикладі педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 10. Василькова Ю.В.. Методика й досвід роботи соціального педагога: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. - М., Видавничий центр «Академія». - 160 с., 2001

 11. Педагог
  професійного педагога. Він виступає головним координатором, коментатором, опонентом, своєрідним фільтром всіх виховних впливів. А ці функції педагог може виконати, лише будучи різнобічно освіченою людиною. Особливістю професії педагога є те, що від нього потрібно найбільше терпіння і оптимізм. Роздратованість - це свого роду «професійна іржа».
 12. Загальна характеристика
  вимогам до її ефективності. Оволодіння культурою педагогічного спілкування - одна з найважливіших завдань у становленні професіоналізму педагога і досягненні
 13. ВІД АВТОРІВ
  професійної майстерності як результат його постійної праці, любові до дітей і прояви людинолюбства - у спілкуванні з дітьми з «сімей ризику», важкими і хворими, в притулках і клубах за інтересами, в школі і мікрорайоні, в різних реабілітаційних центрах. Враховуючи, що головним у роботі соціального педагога є розвивається людина, формування особистості дитини чи підлітка,
 14. Професійний відбір
  професійної підготовленості і досвіду, рівня і профілю освіти. При процесі найму, поряд з підбором і відбором персоналу, може відбуватися підбір посади під здібності і досвід людини, необхідного організації. У цьому випадку здійснюється пошук, ідентифікація вимог різних посад, видів діяльності під відомі можливості людини, накопичений їм професійний
 15. Висновок
  професійно-особистісної готовності вчителя до організації гуманістично-орієнтованої педагогічної діяльності в сучасній соціально-культурної та освітньої середовищі. Оскільки виживання світового співтовариства в просторі ноосфери можливе лише за умови полісуб'єктний взаємодії людини з навколишнім світом, де кожна сторона розглядається як рівноцінна, орієнтована на
 16. ЗАНЯТТЯ № 4 ТЕМА: ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ
  професійна придатність вчителя, структура педагогічної діяльності, види педагогічної діяльності, щаблі професійного зростання вчителя. Вимоги до компетентності: - знати призначення і роль вчителя в суспільстві, вміти обгрунтувати вимоги до вчителя; - знати складові професійної придатності вчителя; - вміти представити основні
 17. § 1. Поняття про педагогічної професії, педагогічної діяльності
  професійна педагогічна діяльність має місце тільки в спеціально організованих навчальних закладах. Мета педагогічної діяльності пов'язана з реалізацією мети виховання. Вона розробляється і формується як віддзеркалення тенденції соціального розвитку, пред'являючи сукупність вимог до сучасної людини з урахуванням його духовних і природних можливостей. У ній укладені,
 18. Ситуаційний підхід.
  Зумовлені трудові відносини при цьому визначаються: структурою ділових якостей особистості, станом особистості (спектром її цілей, психофізіологічними особливостями, духовними якостями), кваліфікацією співробітників відповідно з вимогами до займаної посади, знанням ситуації і перспектив розвитку , оплатою праці, винагородою і перспективами подальшого зростання заробітної плати,
 19. Додаткова література: 1.
  Професійної підготовки вчителя / / Національні цінності освіти: історія і сучасність. - М., 1996. - С.229-235. 40. Станкин М.І. Професійні здібності педагога: акмеолонія виховання і навчання. - М.: Флінта, 1998. 41. Учитель: крупним планом / Под ред. С.Г. Вершловскій. - СПб., 1994. 42. Ушинський К.Д. Про користь педагогічної літератури / / Ушинський К.Д. Обр. пед. соч. В
 20. § 3. Рушійні сили педагогічного процесу
  вимогам, які пред'являються до них з боку суспільства. Іншим об'єктивним внутрішнім протиріччям є невідповідність між активно-діяльнісної природою дитини і соціально-педагогічними умовами його життя. Воно характеризується цілою низкою приватних: - між суспільними інтересами й інтересами особистості; - між колективом і особистістю;
© 2014-2022  ibib.ltd.ua