Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психосоматика / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихосоматика → 
« Попередня Наступна »
Малкіна-Пих І . Г.. Психосоматика: Довідник практичного психолога. - М.: Изд-во Ексмо. - 992 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2.2.5. Шкала реактивної та особистісної тривожності Спілбергера - Ханіна


Опитувальник є вельми надійний і інформативний інструмент для вимірювання тривожності як індивідуального властивості особистості і як стану в якийсь певний момент у минулому, теперішньому, майбутньому.
Під особистісною тривожністю розуміється відносно стійка індивідуальна характеристика, риса, яка дає уявлення про схильність людини до тривожності, тобто про його схильність сприймати досить широке коло ситуацій як загрозливі й реагувати на ці ситуації появою стану тривожності різного рівня.
Як реактивна диспозиція особистісна тривожність активізується при сприйнятті певних «небезпечних» стимулів, пов'язаних зі специфічними ситуаціями загрози престижу, самооцінці, самоповазі індивіда.
Високий показник особистісної тривожності дає уявлення про високу ймовірність появи стану тривожності у суб'єкта в ситуаціях, де мова йде про оцінку його компетентності, підготовленості і які сприймаються ним як загрозливі. Ця група людей зазвичай вимагає підвищеної уваги з боку психотерапевта.
Нізкотревожних суб'єкти, навпаки, не схильні сприймати загрозу своєму престижу, самооцінці в широкому діапазоні ситуацій. Імовірність виникнення у них стану тривожності значно нижче, хоча і не виключена в окремих особливо важливих і особистісно значущих випадках
58

___ Діагностика в психосоматики
Реактивна тривожність як стан характеризується суб'єктивно пережитими емоціями напруги, занепокоєння, заклопотаності, «нервозності», що супроводжуються активацією вегетативної нервової системи. Стан тривожності як емоційної реакції на стресову ситуацію може бути різним за інтенсивністю і є досить динамічним і мінливим за часом.
Високий показник реактивної тривожності побічно свідчить про виражений психоемоційному напруженні пацієнта. Цей показник чуйно реагує на зміни психоемоційного стану пацієнта в процесі лікування і є одним з найбільш зручних для оцінки ефективності психотерапевтичної корекції.
Шкала Спілбергера - Ханіна складається з 40 питань, у тому числі з 20 питань, які характеризують реактивну тривожність (опитувальник А) і ще 20 питань, які характеризують особистісну тривогу (опитувальник Б).
Залежно від завдань дослідження кожен з опитувальників може застосовуватися самостійно або обидва разом. В останньому випадку реактивна тривожність вимірюється першими.
Опитування може проводитися індивідуально або в групах, без обмеження часу.
Для зниження ймовірності утворення установки на позитивні або негативні питання в кожен з опитувальників включено приблизно однакове число суджень, що характеризують високу і низьку ступінь тривожності.
Випробуваному пропонується відповісти на питання, вказавши, як він себе відчуває в даний момент (реактивна тривожність, 1-20 питання) і як він себе почуває звичайно (особистісна тривожність, 21-40 питання).
На кожне питання можливі 4 варіанти відповіді за ступенем інтенсивності реактивної тривожності і за частотою вираженої особистісної тривожності.
Бланк опитувальника
Опитувальник «А»
Інструкція: Прочитайте уважно кожне з наведених нижче тверджень і закресліть відповідну цифру праворуч залежно від того, як ви себе почуваєте в
59

Глава 2
даний момент. Над питаннями довго не замислюйтесь, оскільки правильних або неправильних відповідей немає.
Пам'ятайте, що в кожному рядку повинна бути закреслена тільки одна цифра!
Твердження Зовсім
немає 1
Мабуть, так Вірно Абсолютно вірно
1.Я спокійний 1 2 3 4
2. Мені ніщо не загрожує 1 2 3 4
3. Я перебуваю в напрузі 1 2 3 4
4. Я відчуваю жаль 1 2 3 4
5. Я відчуваю себе спокійно 1 2 3 4
6. Я засмучений 1 2 3 4
7. Мене хвилюють можливі невдачі 1 2 3 4
8. Я відчуваю себе відпочив 1 2 3 4
9. Я стривожений 1 2 3 4
10. Я відчуваю почуття внутрішнього задоволення 1 2 3 4
11.Я впевнений в собі 1 2 з 4
12. Я нервую 1 2 з 4
13. Я не знаходжу собі місця 1 2 3 4
14. Я збуджений 1 2 3 4
15. Я не відчуваю скутості, напруженості 1 2
3
4
16. Я задоволений 1 2 3 4
17. Я стурбований 1 2 3 4
18. Я занадто збуджений і мені не по собі 1 2 3 4
19. Мені радісно 1 "2 3 4
20. Мені приємно 1 2 3 4

Опитувальник« Б »
Інструкція: Прочитайте уважно кожне з наведених нижче пропозицій і закресліть відповідну цифру праворуч залежно від того, як ви себе почуваєте
60

Діагностика в психосоматики
зазвичай. Над питаннями довго не замислюйтесь, оскільки правильних або неправильних відповідей немає.
Пам'ятайте, що в кожному рядку повинна бути закреслена тільки одна цифра!
Твердження Майже ніколи j Іноді i Часто Майже завжди
1. Я відчуваю задоволення 1 2 3 4
2. Я зазвичай втомлююся 1 2 3 4
3. Я легко можу заплакати 1 2 3 4
4. Я хотів би бути таким щасливий-вим, як і інші 1 2 3 4
5. Нерідко я програю через те,що недостатньо швидко прини -маю рішення 1 2 3 4
6. Зазвичай я відчуваю себе бадьорим 1 2 3 4
7.Я спокійний, холоднокровний і зібраний 1 2 3 4
8. Очікувані труднощі зазвичайдуже турбують мене 1 2 3 4
9. Я занадто переживаю через пус-тяков 1 2 3 4
10. Я цілком щасливий 1 2 3 4
11. Я приймаю все занадто близько досерцю 1 2 3 4
12. Мені не вистачає впевненості в собі
2 3 4
13. Зазвичай я відчуваю себе в без-ності 1 2 3 4
14. Я намагаюся уникати критичнихситуацій і труднощів 1 2 3 4
15. У мене буває хандра 1 2 3 4
16.Я задоволений 1 2 3 4
17. Будь-які дрібниці відволікають і хвилю-ють мене 1 2 3 4
18. Я так сильно переживаю свої раз-чарівності, що потім довго неможу про них забути 1 2 3 4
19. Я врівноважена людина 1 2 3 4
20. Мене охоплює сильне беспо-койство, коли я думаю про свої де-лах і турботах 1 2 3 4

61
Глава 2
Обробка результатів
При відповідях на Високотревожние питання «1» означає відсутність або легку ступінь тривожності, а позначка «4» означає високу тривожність. При обробці результатів бальні оцінки в цих питаннях мають зворотну спрямованість.
Рівень реактивної тривожності обчислюється за формулою:
Тр = ЕРП - Еро + 50, де:
Тр - показник реактивної тривожності;
ЕРП - сума балів за прямими питань (3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 18);
Еро - сума балів по зворотних питань (1, 2, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 19,20).
Для обчислення рівня особистісної тривожності застосовується формула:
Тл = ЕЛП - Ело + 35, де:
Тл - показник особистісної тривожності;
ЕЛП - сума балів за прямими питань (22, 23, 24, 25, 28,29,31,32,34,35,37,38,40);
Єло - сума балів по зворотних питань (21, 26, 27, 30, 33, 36, 39).
Показник, що не досягає 30 балів, розглядається як свідчить про низьку тривожності, від 31 до 45 балів - про помірної, понад 45 балів - про високу.
2.2.6. Особистісний опитувальник Айзенка
Дана методика використовується для виявлення особливостей характеру, які отримали назву «екстраверсія», «інтроверсія» та «нейротизм».
Для екстравертів найбільш характерні такі риси, як товариськість, чуйність, невимушеність, життєрадісність, впевненість у собі, прагнення до лідерства. Вони мають багато друзів, оптимістично налаштовані, добродушно-веселі, але іноді бувають запальні, нестримані.
Інтроверти в більшості своїй спокійні, врівноважені, розсудливі, обачні, миролюбні, контролюють свої вчинки, дії їх завжди продумані, раціональні. Коло друзів невеликий, воліють книги, особисті зустрічі, високо цінують «естетичні норми».
62

___ Діагностика в психосоматики
нейротиків відрізняються нестабільністю, неврівноваженістю нервово-психічних процесів, емоційною нестійкістю, лабільністю вегетативної нервової системи, легко збудливі. Для них характерні мінливість настрою, сенситивность, а також тривожність, недовірливість, повільність, схильність до песимізму, нерішучість.
Якщо показник экстра-/интровертированности є досить стабільною характеристикою особистості пацієнта і має значення лише для вибору тактики поведінки психотерапевта в процесі спілкування з ним, то показник рівня ній-ротізма корелює з виразністю його психоемоційної напруженості і допомагає об'єктивізувати ефективність психотерапії.
Бланк опитувальника і методика обробки та оцінки результатів легко доступні в багатьох довідниках з психології.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2.2.5. Шкала реактивної та особистісної тривожності Спілбергера - Ханіна "
 1. Опитувальник А. Кокошкаровой
  Опитувальник А. Кокошкаровой (1976) включає 83 питання, розподілених по 8 шкалами: брехні, вегетативних розладів, неврастенії, психастенії, істерії, іпохондрії, депресії, деперсоналізації-дереалізації. Оцінка проводиться за допомогою спеціального ключа. Розрізняють негативний, сумнівний і позитивний результати (за всіма, по одній або по декількох шкалами). За сумарною оцінкою виділяють
 2. 4.5.5. Визначення рівня тривожності
  Вимірювання тривожності як властивості особистості особливо важливо, оскільки це властивість багато в чому обумовлює поведінку суб'єкта. Певний рівень тривожності - природна й обов'язкова особливість активної діяльності особистості . У кожної людини існує свій оптимальний, або бажаний, рівень тривожності - це так звана корисна тривожність. Оцінка людиною свого стану в
 3. Завдання 2. Вимірювання ситуативної тривожності спортсмена1
  Вступні зауваження. Особистісна тривожність спортсмена характеризує стійку схильність сприймати велике коло ситуацій як загрозливі, реагувати на такі ситуації станом тривоги. Виділяють два види тривожності: 1) реактивна тривожність - характеризується напругою, занепокоєнням, нервозністю. Дуже висока реактивна тривожність викликає порушення уваги, іноді порушення тонкої
 4. 4. Оцінка індивідуально-психологічних і темпераментних якостей.
  Для їх оцінки рекомендується використовувати опитувальник темпераменту Стреляу, структури темпераменту Томаса, Климова, Леонгарда, тест "Поріг активності ". Темперамент - це характеристика людини, що визначає його динамічні особливості: інтенсивність, швидкість, темп, ритм психічних процесів і станів. Виділяють (певною мірою умовно) чотири типи темпераменту: сангвінік - з сильним,
 5. Спосіб вимірювання оцінки.
  У ході даного процесу для критеріїв оцінки розробляється шкала оцінки. Це може бути загальна, прийнятна для всіх критеріїв шкала або для кожного критерію своя шкала. оцінюю особа при оцінці повинно позначити ціну поділки певної шкали і на підставі цього дати оцінку. Можливе використання різних видів шкал. Описова шкала - при описі поділів для кожної з них застосовуються
 6. Методики для оцінки дисоціації
  Для вимірювання різних аспектів дисоціації розроблений психометрический інструментарій, який можна розділити на два основні класи: опитувальники та структуровані інтерв'ю. Опитувальники деперсоналізації. До 1980-х рр.. було розроблено велику кількість опитувальників, призначених виключно для вимірювання деперсоналізації на популяціях студентів коледжів (Dixon J. С, 1963), психіатричної
 7. Плигин А. А.. Особистісно-орієнтоване освіта: історія і практика. Монографія. - М.: «КСП +», 432 с., 2003

 8. Російськомовний варіант DES
  Переклад здійснювався двома незалежними перекладачами. Перший варіант методики, в основу якого лягли два незалежних перекладу методики, був апробований на вибірках студентів вузів Смоленська і Москви і службовців (співробітниках банку і школи) , N ~ * 699. Потім у формулювання деяких питань були внесені зміни з метою зменшення ймовірності навантаження цих пунктів факторами, що не мають
 9. ГЛАВА 9 ШКАЛА ОЦІНКИ ВПЛИВУ травматичної події (Impact of Event Scale-R - IES -R)
    ГЛАВА 9 ШКАЛА ОЦІНКИ ВПЛИВУ травматичної події (Impact of Event Scale-R -
 10. § 6. Психічна самозахист особистості 239
    ня (перекриття одних почуттів іншими) і відшкодування (перенесення почуттів). Витіснення можуть підлягати і деякі особливості психіки даного індивіда, не визнані їм його негативні якості. Механізм витіснення може перейти в акцентуированную особливість особистості - трансформуватися в безпроблемний, безтурботний стиль поведінки. Витіснення форми поведінки можуть відновлюватися в
 11. Причини, пов'язані з батьками
    1. Незнання батьками вікових норм розвитку. Невір ві виховні установки і уявлення. Широко поширена установка на завжди слухняного дитини і прагнення домагатися постійного переваги своєї дитини над іншими, що призводить до завищення вимог, що пред'являються дітям, при цьому недооцінюється значення особистісних форм спілкування та ігрової діяльності у розвитку
 12. Опитувальник для дослідження акцентуйованих властивостей особистості
    Опитувальник для дослідження акцентуйованих властивостей особистості розроблений Н. Schmieschek (1970) на основі концепції акцентуйованих особистостей К. Leonhard, (1964, 1968). Згідно їй існують риси особистості (акцентуйовані), які самі по собі ще не є патологічними, однак можуть за певних умов розвиватися в позитивному і негативному напрямках. Ці риси є як
 13. ТемаЗ. Прояв властивостей темпераменту і психічні стани в спортивній діяльності
    Пояснення до теми. Темпераментом називаються природжені властивості людини, якими визначаються особливості динаміки його психічної діяльності. Автор двухфакторной моделі особистості англійський психолог Ганс Айзенк в якості основних показників темпераменту використовував двовимірну модель з біполярних шкал: екстраверсію-інтроверсію і емоційну стабільність-нестабільність (нейротизм).
 14. 4.1. ОЦІНКА ОСОБИСТІСНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
    4.1.1. Дослідження лічноссті за допомогою Фрайбурзького особистісного опитувальника (FPI) Тест почала розробляти в 1963 г:, група дослідників, куди входили І.Фаренберг, Х.Зарг, Р.ГГампел. Вперше тест був виданий в 1970 р., другий в 1973 р., а треетье видання - у 1978 р. У Західній Європі тест використовується інайбільш часто. Це багатофакторний особистісний тгест, придатний для діагностики деяких
 15. Нумераційна шкала
    містить оцінки, позначені цифрами. Це можуть бути, наприклад, цифри від 1 до 10. При цьому у виробничій практиці зустрічаються шкали, спрямовані як у бік збільшення, так і у бік зменшення. Графічна шкала використовує графічне зображення, яке може бути представлене у вигляді лінії або кола. Зрозуміло, в результаті комбінації можуть з'явитися і багато інших видів шкал,
 16. Введення
    Особливості психодіагностики посттравматичного стресового розладу Необхідність широкого і детального обговорення питань, пов'язаних з усіма рівнями (клінічним, клініко-психологічним і психометрическим) діагностики посттравматичного стресового розладу (ПТСР) обумовлена низкою причин. По-перше, високою теоретичною актуальністю та практичною значущістю проблем
 17. Завдання 2. Вивчення ставлення спортсменів до конкретного соревнованію1
    Вступні зауваження. Яким чином можна оперативно виявити ставлення спортсменів до конкретного змагання? Для того щоб відповісти на це питання, потрібно знати, як кожен спортсмен суб'єктивно сприймає майбутні змагання, як оцінює шанси свої особисто і своєї команди на виграш і т. д. Як вважає проф. Ю. Л. Ханін, єдиним надійним способом дослідження особливостей
 18. 3.2. Виявлення рівня тривожності
    у ПІДЛІТКІВ З цією метою можна використовувати методику - «Шкала тривожності», розроблену за принципом «Шкали соціально-ситуаційної тривоги» Кондаша (1973). Особливість шкал такого типу полягає в тому, що в них людина оцінює не наявність або відсутність у себе будь-яких переживань, симптомів тривожності, а ситуацію з точки зору того, наскільки вона може викликати тривогу. Перевага шкал
 19. Тимчасовий розлад душевної ДІЯЛЬНОСТІ
    Тимчасовий розлад душевної ДІЯЛЬНОСТІ - Раптового напад псіхічної хвороби, швідкій ее Розвиток, нетрівалій перебіг, что закінчується одужанням: гострий реактивний и маніакально-депресивний психоз, патологічне сп'яніння, патологічній афект, стан Марену, паморочній стан свідомості
 20. Методика психологічної діагностики індексу життєвого стилю (ІЖС)
    Перша російськомовна методика діагностики типів психологічного захисту адаптована в Російській Федерації співробітниками лабораторії медичної психології психоневрологічного інституту імені В. М. Бехтерева (Санкт-Петербург) під керівництвом Л. І. Вассермана (Е. Б. Клубова, О. Ф. Еришев, Н. Н. Петрова, І. Г. Беспалько тощо) і опублікована в 1998 р. Теоретичною основою методики
© 2014-2022  ibib.ltd.ua