Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Педагогічні цілі і завдання управління

Педагогічна функція управління, її реалізація знаходиться в загальному руслі зусиль по демократизації та гуманізації управління в сучасному цивілізованому суспільстві і спирається на позитивний практичний досвід і дані педагогічних і психологічних досліджень. Вона будується на розумінні психолого-педагогічних механізмів, причин і умов успішної діяльності співробітників правоохоронних органів, повазі їхніх прав і особистої гідності, забезпеченні особистісного загального і професійного зростання та задоволенні життєвих потреб. Реалізація педагогічної функції переслідує досягнення педагогічної мети управління - виступаючої приватної, обслуговуючої, що забезпечує досягнення основних соціальних і правоохоронних цілей, що стоять перед керівництвом і персоналом правоохоронного органу. Цією метою є використання та підвищення педагогічного (виховує, освітнього, навчає і розвиває) потенціалу співробітників і колективу в цілому для підвищення успішності вирішення поставлених перед ними професійних і життєвих завдань.

Досягнення мети забезпечується вирішенням комплексу педагогічних завдань управління:

- організація та забезпечення ефективного функціонування педагогічних систем професійного виховання, навчання і розвитку всіх співробітників у процесі повсякденного функціонування правоохоронного органу та практичного вирішення поставлених перед ним завдань; досягнення ефективності патріотичного та правового виховання, морально-психологічної, професійно-психологічної та екстремальної підготовки співробітників;

- підйом рівня педагогічної компетентності, майстерності, підготовленості всіх категорій особового складу на основі організації диференційованої професійно-педагогічної підготовки його з питань юридичної педагогіки;

- перетворення колективу правоохоронного органу в який виховує, навчальний і розвиваючий своїх членів колектив;

- оптимізація повсякденному поточної управлінської діяльності всіх категорій начальницького складу правоохоронного органу шляхом включення до неї методів, прийомів і дій, найбільш повно реалізують педагогічну функцію;

- організація життя та професійної діяльності персоналу правоохоронного органу, що забезпечує створення в ньому умов (середовища) , що надають оптимальне соціально-педагогічний вплив на співробітників, що сприяють вдосконаленню їх педагогічних властивостей (вихованості, навчене ™, розвиненості, освіченості), їх повного прояву в процесі служби і поза нею, самореалізації і самоствердження в службі і життя, задоволенню нормальних особистих інтересів і потреб ;

- облік індивідуальних, групових і колективних педагогічних властивостей особового складу при комплектуванні, розстановці кадрів, оцінки обстановки, прийняття рішень, підборі виконавців і ін

;

- самовдосконалення особистого складу (самовиховання, самонавчання, саморозвиток, самоосвіта);

- підвищення ефективності професійних дій співробітників правоохоронного органу, що впливають на педагогічні передумови правомірної поведінки громадян, стан законності та правопорядку на території, що обслуговується; мобілізація

можливостей правоохоронного органу, стимулювання та створення сприятливих умов для впливів на педагогічні чинники зовнішнього контуру управління;

- допомогу територіальним структурам, чия діяльність пов'язана з формуванням правової культури населення і надає соціально-педагогічне вплив на стан законності і правопорядку на території, що обслуговується;

- організація активної участі особового складу правоохоронного органу у правовому вихованні і освіті населення;

- допомогу керівникам, начальникам, командирам внутрішніх військ у здійсненні самовиховання, самоосвіти і підвищення особистої професійно-педагогічної підготовленості, а також у повсякденному вирішенні управлінсько-педагогічних завдань при керівництві діяльністю підлеглих.

Ніхто не може досягти невизначеною, що не усвідомленої і не прийнятої внутрішньо мети. Педагогічна мета управління і завдання повинні пройти цей шлях у свідомості керівника, інших посадових осіб, щоб перетворитися в реально здійснювану функцію. Їх необхідно глибоко осмислити, зрозуміти як неминуче необхідні, як те, що при нездійсненні завдає серйозної шкоди, знижує необхідні і досяжні результати. За рівнем усвідомлення і реалізації педагогічної функції виділяються характерні типи управління правоохоронними органами:

1) з педагогічно неусвідомленим («сліпим», непередбачуваним) управлінням - педагогічна функція не розуміють або ігноруються керівництвом, дія педагогічних чинників у правоохоронному органі стихійно, не контролюється і не оптимізується. В результаті педагогічні резерви не використовуються. Більш того, поширені неусвідомлювані педагогічні помилки, які створюють додаткові труднощі в управлінні та унеможливлюють скільки-небудь помітний і стійке поліпшення роботи правоохоронного органу;

2) з педагогічно малокомпетентне керуванням - певне розуміння керівниками педагогічних цілей і задач є, але педагогічна функція реалізується ще не повно, зводиться до проведення професійної підготовки та епізодичних, часто страждають формалізмом, виховних заходів; зайво часті педагогічні помилки в роботі з співробітниками.

В результаті педагогічні можливості використовуються частково і мало сприяють підвищенню ефективності управління;

3) з компетентним управлінням - педагогічна функції реалізується цілеспрямовано, повно і грамотно. Педагогічний потенціал в правоохоронному органі використовується і вдосконалюється повністю і безперервно, що забезпечує досягнення найкращих результатів у його діяльності та їх неухильне зростання.

Кількість перших двох типів управління в практиці поки досить велике, і тому вдосконалення реалізації педагогічної функції управління до рівня третього типу містить в собі багатий потенціал засобів досягнення більш високих результатів правоохоронними органами країни.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Педагогічні цілі і завдання управління "
 1. Поняття вікової неосудності.
  Педагогічного підходу, поширення в середовищі неповнолітніх недорозвинення сенсорних органів і т.п. - Всі ці обставини можуть сприяти появі у дитини відставання у психічному розвитку. Недолік уваги з боку батьків і педагогів, цілеспрямованого навчає і виховує впливу, можливостей "тренаж" належного соціальної поведінки в ситуації вибору,
 2. Виробництво експертизи
  педагогічні помилки, ізоляція від нормального спілкування, депривація, тяжке соматичне захворювання, що триває перебування в спец. установі для соціальної реабілітації зі специфічним контингентом і відносинами, тривале перебування поза нормальної сім'ї, фізичне або соціальне сирітство, недорозвинення сенсорних органів - випливає висновок про те, що цей випадок відноситься до числа, передбачених
 3. 1.1 ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ освітніх організацій ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМОЮ
  педагогічного персоналу освітньої організації, свобода викладача у виборі методик викладання. Але саме еф-тивність витрат на вищу освіту (як в даний момент часу, так і в перспективі) повинна служити критерієм, що визначає виділяються на цілі розвитку вищої освіти кошти. Тому завдання визначення ефективності витрат на вищу освіту сама по собі
 4. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  педагогічного процесу як єдності виховання, навчання та розвитку особистості. Управління ж якістю освіти може бути організовано як процес забезпечення якості управління потребами особистості, присвоєння їм соціокультурних норм і розвитку індивідуальних здібностей. Панасюк В. П. розглядає управління якістю в освітній організації як комплекс-ні, цілеспрямовані,
 5. 1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
  педагогічні, теологічні та інші вузи). До неакадемічним вузам відносять вищі професійні навчальні заклади, що здійснюють підготовку фахівців прикладного характеру для роботи на виробництві. Переважна частина вузів Німеччини є державними і мають безкоштовне навчання. При цьому 30% студентів отримують матеріальну допомогу з федерального бюджету. Розмір допомоги залежить
 6. 2.4 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  педагогічних кадрів, виховна, фінансова, інформаційна, соціальна, господарська, адміністративно-управлінська); підвищення іміджу організації , що виражається у відповідальності учнів (різних рівнів) і викладачів за результати своєї роботи; зростання довіри споживачів до випускників організації; формування реалізації економічних механізмів розвитку системи освіти в
 7. 1. Моделювання ітеративного навчання: завдання і проблеми
  педагогічної та інженерної психології, психофізіології, педагогіки, теорії управління і т.д. ІН відноситься до порівняно нескладним видам навчення і його дослідження розширює уявлення про механізми навчання в цілому. Сталість зовнішніх умов дозволяє проводити кількісне опис ІН у вигляді графіків - кривих навчання (КН), що представляють собою залежність критерію рівня навчення від
 8. 2.1. Написання педагогічного сценарію
  педагогічного сценарію. Педагогічний сценарій включає опис діалогу користувача і ЕОМ в процесі навчання, короткі інструкції по роботі з програмою. На стадії написання педагогічного сценарію необхідно вирішити такі основні завдання [10]: конкретизувати мети використання 1111С; провести аналіз логічної структури навчального матеріалу; вибрати методи навчання; відібрати необхідний
 9. 2.5. Приклад розробки фрагмента навчальної програми
  педагогічного досвіду відомо, що вчителю не вистачає часу для індивідуальної роботи з кожним учнем і проведення контролю. Можна провести самостійну роботу по даній темі, але учень вирішує завдання не тільки для того, щоб знайти рішення. Його мета - навчитися вирішувати, навчитися будувати логічний ланцюжок умовиводів, що приводить до вірного рішення. І в цьому може допомогти вчителю грамотно
 10. евристичної розмови
  педагогічної діяльності. Що являє собою сутність евристичної бесіди? "Евристична бесіда, - пише М. Н. Скаткін, - питально - відповідна форма навчання, за якої вчитель не повідомляє учням готових знань, а уміло поставленими питаннями змушує їх самих на основі вже наявних знань, спостережень, особистого життєвого досвіду підходити до нових поня - 3 тиям, висновків і
 11. соціокультурні передумови МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  педагогічному процесі, і наслідки цих змін, які виражаються в нових умовах освіти, змісті, технологіях, засобах оцінювання результатів шкільної освіти. Представляється, що зміни, що відбуваються сьогодні в освіті, визначаються самим розумінням даного явища як соціокультурного феномену, зміною соціокультурних умов утворення. Сучасний етап
 12. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  педагогічних дій вчителя та учнів їх засобами, що викликає що передбачається механізм посилення змісту освіти, ведуча до успішності навчання учнів. Зміна технологій і способів взаємодії суб'єктів процесу навчання передбачає використання технологій навчання, орієнтованих на самостійну діяльність школярів. Взаємодія суб'єктів
 13. ЗМІНА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  педагогічного колективу в цілому. Чому організації процесу навчання сьогодні приділяється все більше уваги? Відповідь на це питання лежить в поле аналізу накопичених в системі освіти проблем, серед яких на перше місце виходять проблеми фізичного, психічного та емоційного здоров'я суб'єктів освітнього процесу - як учнів, так і вчителів. На жаль, абсолютно
© 2014-2022  ibib.ltd.ua