Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКорпоративне право → 
« Попередня Наступна »
Т. В. Кашаніна. Господарські товариства і суспільства: правове регулювання внутрішньофірмової діяльності. - М.: Изд. гр. ІНФРА'М-КОДЕКС. -554 С., 1995 - перейти до змісту підручника

22. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛ

1. Загальні положення

1.1. Положення визначає основні вимоги до формування

персоналу Товариства, розробки та здійснення програм розвитку

персоналу, регулює умови оплати, порядок найму, просування по

службі, атестації, вивільнення персоналу, питання формування

соціального партнерства персоналу та адміністрації.

2. Поняття персоналу

2.1. Під персоналом в сенсі цього Положення розуміється

сукупність осіб, які здійснюють трудові функції на основі заклю-

ченного з акціонерним Товариством трудового договору (контракту).

2.2. Не визнаються входять до складу персоналу особи, здійснювала-

складовими виконання робіт (послуг) на основі цивільно-правового дого-

злодія підряду або іншої угоди, що не підпадає під трудової

договір (контракт).

3. Принципи взаємовідносин адміністрації і персоналу

3.1. Адміністрація акціонерного Товариства та персонал в якості

принципів своїх взаємин виходять з готовності персоналу:

3.1.1. розуміти стоять перед Товариством проблеми як стратегічні військово-

кого характеру, так і поточні;

3.1.2. відчувати свою приналежність до Товариства;

3.1.3. пов'язувати особисті інтереси з інтересами Товариства;

3.1.4. повністю розділяти і підтримувати висунуті Товариством

цінності і корпоративні інтереси;

3.1.5. приймати відповідальність і ризик за справи Товариства, економі-

ческие результати його діяльності, успіх і невдачі.

3.2. Передбачені п. 3.1 цього Положення принципи име-

ють для персоналу моральне значення, і тільки у випадках, прямо ука-

занних в цьому Положенні, юридично обов'язкові для персоналу .

3.3. Адміністрація має право не приймати сприятливих для персо-

нала заходів, здійснення яких залежить згідно з цим Поклади-

нию від зустрічного виконання персоналом зазначених у п. 3.1 принципів

!! 468

4. Програма розвитку персоналу

4.1. Основним документом, що визначає на основі справжнього

Положення взаємини адміністрації і персоналу, є Про-

грама розвитку персоналу. Адміністрація забезпечує розробку, ут-

вержденіе і реалізацію Програми відповідно до трудового законодав-

тельством Російської Федерації.

4.2. Програма розвитку персоналу включає:

4.2.1. планування забезпечення виробництва трудовими ресурсами

(з урахуванням необхідного поповнення та вивільнення працівників);

4.2.2. відбір кадрів, формування електронного банку ринку праці;

4.2.3. порядок найму робочої сили;

4.2.4. профорієнтацію і перепідготовку кадрів;

4.2.5. атестацію кадрів;

4.2.6. організацію просування працівників по службі і ротацію

персоналу;

4.2.7. забезпечення гарантованості зайнятості;

4.2.8. організацію праці і стимулювання її оплати;

4.2.9. правила поведінки персоналу і правила роботи з ним;

4.2.10. соціальний розвиток персоналу;

4.2. II. вивільнення персоналу.

4.3. Складовою частиною Програми розвитку персоналу є спе-

альний розділ, що регулює виробниче, економічне і со-

циальное партнерство адміністрації та профспілкових об'єднань.

5. Контрактна система найму персоналу

5.1. Найм персоналу здійснюється адміністрацією Товариства в

відповідно до чинного трудового законодавства на базі викорис-

тання двох правових форм - контракту і трудового договору.

5.2. Застосування контрактної форми є обов'язковим для найму

керівних, інженерно-технічних працівників і службовців, чиї слу-

бові функції пов'язані з керівництвом іншими працівниками, управ-

ням внутрішніми підрозділами, взаємини з персоналом дру-

гих підприємств і організацій, якщо це пов'язано з рішенням еко-

ких (комерційних) питань або з розпорядженням майном Про-

щества.

5.3. У всіх інших випадках, не передбачених п. 5.2. насто-

ящего Положення, укладаються трудові договори.

Б. Підвищення кваліфікації персоналу

6.1. Постійне підвищення кваліфікації - право і юридична

обов'язок кожного працівника. Кожен працівник зобов'язаний постійно по-

вишать свою. кваліфікацію. Обов'язок адміністрації - забезпечити

кожному працівнику Товариства необхідні умови для підтримки і

підвищення рівня професійної кваліфікації.

6.2. У разі потреби в інтересах Товариства переходу на нову

продукцію, технологію, нові методи організації виробництва і уп-

равления адміністрація зобов'язана надати всім працівникам, які

внаслідок зазначених причин можуть втратити роботу, можливість підго-

товки та перепідготовки.

6.3. Підготовка та перепідготовка персоналу здійснюється за рахунок

Товариства.

У разі, якщо підготовка і перепідготовка осіб, що працюють за

контрактом, сполучена з оволодінням працівником спеціальними знаннями,

вимагають витрат, істотно перевищують звичайно прийняті,

адміністрація і працівник вправі узгодити умови про додаткове

залученні коштів працівника.

7. Право персоналу на вибір форм організації праці

7.1. Якщо це дозволяє виробничий процес, працівники, обла-

дають необхідними діловими і професійними якостями, име-

ють право на організацію своєї праці у вільному режимі.

7.2. Трудові колективи внутрішніх підрозділів мають право

на організацію роботи на принципах внутрішньовиробничого (усередині-

фірмового) підприємництва, здійснювати свою діяльність на

основі комерційного розрахунку або у складі автономних партнерських

груп.

8. Гарантованість зайнятості персоналу

8.1. Адміністрація Товариства зобов'язується забезпечити кожному робіт-

нику гарантії його зайнятості (збереження роботи) за умови виконан-

ня працівниками їхніх зобов'язань та готовності підвищувати виробник-

ність і якість роботи і дотримання правил, передбачених у

пп. 3.1.2 -3.1.5, 6.1 цього Положення.

8.2. Для забезпечення цих обов'язків розробляється спеціальна

Програма зайнятості.

8.3. З метою забезпечення гарантій зайнятості та мінімізації ризику

безробіття адміністрація Товариства використовує такі методи:

8.3.1. періодичне припинення найму нових працівників, якщо

виробнича програма може бути забезпечена силами наявного

персоналу;

8.3.2. залучення виключно тимчасових працівників у періоди

підйому економічної кон'юнктури і необхідності для Товариства

збільшення обсягу виробництва;

!! 470

8.3.3. підтримка (за рахунок всього персоналу) тимчасової ізбиточнос-

ти робочої сили на підприємствах Товариства;

8.3.4 маневрування трудовими ресурсами в рамках Товариства, в

тому числі шляхом "горизонтального переміщення" (переведення працівників);

8.3.5 застосування системи перепідготовки персоналу, перекваліфі-

кации працівників;

8.3.6 тимчасове скорочення робочого тижня в період погіршення

економічної кон'юнктури;

8.3.7. тимчасове застосування системи дострокових, позачергових від-

пусків небудь додаткових відпусток з пониженням розміру оплати за

відпустку (або без такого);

8.3.8. достроковий вихід працівника на пенсію.

8.4. При достроковому виході на пенсію за віком виплата пенсії

проводиться за рахунок коштів фонду соціально-пенсійного забезпечення

Товариства в порядку і на умовах, що визначаються в колективному дого-

злодієві і в Положенні про фонди і резервах Товариства.

9. Соціяльних гарантії персоналу

9.1. Адміністрація забезпечує всьому персоналу під час роботи

на підприємстві Товариства наступні додаткові соціальні гаран-

тії:

9.1.1. додаткова відпустка у зв'язку з тимчасовою непрацездатності

ністю;

9.1.2. виплату додаткових сум до встановленому законом

допомоги по державному соціальному страхуванню;

9.1.3. медичне, санаторно-курортне та побутове обслуговування у

вигляді ...

9.1.4. додаткову компенсацію у відшкодуванні шкоди, заподіяна-

ного ушкодженням здоров'я працівника (сім'ї працівника - в разі смерті

останнього);

9.1 .5. з підтримання (збереження) здоров'я працівників (проведе-

ня за рахунок Товариства обстеження та оцінки вихідної якості здоров'я

і працездатності працівника);

9.1.6. підтримку здоров'я і виведення його в оптимальний режим

саморегуляції в разі зниження якості здоров'я працівника під час

роботи або lie обставинами, не пов'язаним з виконанням трудових

(службових) функцій (за умови, що причиною зниження якості

здоров'я не з'явилися вживання алкоголю, наркотиків чи інші шкоду-

ві звички), періодичне контрольне медичне обстеження

працівників.

9.2. Передбачені п. 9.1 обов'язки адміністрації наступають

за умови дії персоналу на принципах, передбачених

пп. 3.1.1 - 3.1.5 цього Положення, і дотриманні п. 6.1 цього

Положення.

9.3. Працівникам Товариства, що є пенсіонерами (незалежно

від виду призначеної пенсії), адміністрація забезпечує додаткових-

ві по відношенню до чинного законодавства заходи соціального

характеру:

9.3.1 додаткові нарахування до одержуваної пенсії;

9.3.2. заходи, зазначені в пп. 9.1.3-9.1.5 цього Положення.

9.4. Передбачені п. 9.3 цього Положення обов'язки

адміністрації наступають за умови дії персоналу на принци-

пах, передбачених пп. 3.1.1 -3.1.5 цього Положення.

9.5. Соціальні гарантії, передбачені п. 9.3 справжнього Поло-

жения, застосовуються також до колишніх працівників Товариства, які звільнилися

з Товариства у зв'язку з виходом на пенсію, за умови дотримання ними

в період роботи вимог п. 9.2 цього Положення.

10. Участь персоналу в прибутках

10.1. У Товаристві формується фонд участі персоналу в прибутках

відповідно до умов колективного договору і правилами, перед-

мотренного Положенням про фонди і резервах Товариства.

10.2. Фонд участі в прибутках утворюється за рахунок коштів, внесених

Товариством і персоналом. Кошти фонду обліковуються на особових рахун-

тах, що відкриваються кожному члену персоналу; при цьому сума внеску

Товариства розподіляється між персоналом пропорційно заробітній

платі * кожного з працівників.

10.3. Кошти фонду участі в прибутках, належних персона-

лу, блокуються на особовому рахунку кожного з працівників Товариства та

можуть бути отримані (вилучені) працівником не раніше трьох років з моменту їх

нарахування.

Кошти фонду використовуються шляхом їх вкладення: в акції та обли-

гаціі самого Товариства; в різні цінні папери інших товариств, в

державні боргові зобов'язання та ін

 10.4. Доходи, одержувані від використання коштів фонду участі

 в прибутках, підлягають виплаті персоналу в якості дивідендів пропор-

 ционально розміром трудової участі ** співробітників; при цьому розмір

 мінімального і максимального дивіденду в цілому по Суспільству не дол-

 дружин перевищувати співвідношення 1:5.

 10.5. Виплата дивідендів від використання коштів фонду участі

 в прибутках проводиться за підсумками фінансового року.

 Для працюючих

 за контрактами членів персоналу може передбачатися згідно умо-

 виям контракту метод "відкладеного платежу", тобто з відстрочкою.

 10.6. Участь персоналу в прибутках є обов'язковим для всіх

 співробітників, що працюють за контрактом. Рядові робітники і службовці,

 Потребує конкретизації в затверджуваному Положенні.

 * Вимагає конкретизації в затверджуваному Положенні.

 16-769

 !! 472

 беруть участь у прибутках виключно на добровільній основі, укладаючи

 персонально в кожному окремому випадку з адміністрацією Товариства

 контракт про участь у прибутках.

 10.7. Програма (план). Участі в прибутках (доходах) розробляється

 ється з безпосередньою участю персоналу і включається в якості

 складової частини в колективний договір.

 10.8. Працівники, які беруть участь у прибутках, поряд з Товариством

 поділяють (відповідно до п. 3.1.5 цього Положення) ризик збитків

 від несприятливих результатів виробничо-господарської та коммер-

 чеський діяльності Товариства та не має права відмовитися від відповідних

 компенсаційних виплат Товариству.

 10.9. У разі тимчасових фінансових труднощів і в цілях перед-

 відрази надалі настання для Товариства істотних збит-

 ков адміністрація та представники (комітет) персоналу погоджують

 розмір зарплати (але нс нижче встановленого законом мінімуму), ограни-

 чення розміру заробітної плати нижче базової, а також розміру дивідендів-

 дів на капітал, що виплачуються працівникам з фонду участі у прибутках

 (Див. п. 10.4 цього Положення); жодна з сторін не має права отка-

 заться від узгодження зазначених обмежень. У разі реального на-

 ступления зазначених вище збитків частина їх в розмірі, узгодженому

 сторонами, відшкодовується за рахунок належних до виплати персоналу

 дивідендів на капітал або капіталізованої суми на особовому рахунку

 працівника.

 10.10. Всі питання, пов'язані з формуванням фонду участі

 персоналу в прибутках, зокрема, визначення розмірів внесків, поряд-

 ка та розміру виплати дивідендів, вирішуються Радою директорів громад-

 тва за погодженням з персоналом.

 II. Адміністрація, персонал і профспілка

 11.1. Адміністрація Товариства, персонал і профспілка діють в

 Загалом на принципі партнерства між адміністрацією Товариства і пер-

 персоналом.

 11.2. Адміністрація Товариства визнає законне право профспілок

 на представлення персоналу в управлінні Товариства, на облік їх самосто-

 ятельное інтересів у виробничій, економічній і соціальній

 діяльності Товариства. Профспілка є активним партнером адміні-

 ністрації у розробці та реалізації будь-яких виробничих, економі-

 чеських і соціальних програм і програми розвитку персоналу, кото-

 рие затверджуються спільним рішенням адміністрації Товариства та перед-

 ставників профспілки.

 11.3. Представник профспілки є повноправним членом Со-

 вета директорів Товариства; він наділяється всіма правами, прінадлежащія-

 ми члену Ради директорів (застосовується за наявності відповідної

 записи в Статуті Товариства).

 !! 473

 11.4. Взаємні зобов'язання адміністрації Товариства та профспілки

 з економічного партнерства можуть включати у відповідь на зобов'язання

 профспілки обмежити ("заморозити") зростання заробітної плати, тимчасово

 припинити (обмежити) виплати дивідендів на доходи від капіталу,

 міститься у фонді участі в прибутках, інвестувати певні

 суми в розвиток виробництва для підтримки гарантованої заня-

 тости персоналу, безкоштовно (або з частковою оплатою) розподіляти ак-

 ції серед персоналу при збільшенні Статутного фонду Товариства, оплачуються

 вать тимчасово надлишкову робочу силу на підприємствах Товариства і т.д.

 12. Відповідальність адміністрації та персоналу

 12.1. Незабезпечення з боку адміністрації прав персоналу в

 частини, передбаченої пп. 6.1, 8.1, 9 цього Положення, дають право

 працівникові на дострокове розірвання контракту (трудового договору) з

 виплатою працівникові неустойки в розмірі 30-кратної місячної заробітної

 плати.

 12.2. Невиконання персоналом обов'язків, передбачених

 п.6.1 Положення, дає право адміністрації Товариства в по-

 рядку, передбаченому законодавством, достроково розірвати контракт

 (З одночасним застосуванням санкцій, визначених контрактом) або

 трудовий договір.

 13. Прикінцеві положення

 13.1. Передбачені цим Положенням правила є

 юридично обов'язковими як для адміністрації Товариства (робото-

 теля), так і для працівників Товариства - персоналу.

 13.2. При укладенні трудового договору (контракту) як

 обов'язкового елемента включається умова про те, що працівник приймає

 правила цього Положення як невід'ємної складової частини

 трудового договору (контракту) і, отже, у всьому, що безпосереднім-

 відно, не передбачено в трудовому договорі (контракті), сторони ру-

 Ководство цим Положенням.

 13.3. Наявність правил, передбачених п. 13.1 цього Поклади-

 ня, не позбавляє правил і адміністрацію Товариства права врегулювати

 в трудовому договорі (контракті) умови своїх взаємовідносин інакше,

 ніж передбачено цим Положенням; при цьому включення в трудо-

 вої договір (контракт) правил, що погіршують становище працівника

 порівняно з нормами, передбаченими цим Положенням, не до-

 пускається.

 !! 474

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "22. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛ"
 1. 2000 Концепція пріоритету управління персоналом - «Заповзятливий людина».
    персоналом. Принципи - спільне рішення, самонавчальна організація. Стиль керівництва - солідарний. Функції управління персоналом - стратегічний розвиток кадрового потенціалу і ресурсів
 2. Література:
    персоналом, М., 1993. Друкер П. Ефективний керівник, М., 1994. Єгоршин А.П. Управління персоналом, Н-Новгород, 1999. Журавльов П.В. Світовий досвід в управлінні персоналом, М., 1998. Ільїн Н.І., Лукманов І.Г., Управління проектами, Спб., 1996. Кибанов А.Я., Мамед-Заде Г.А., Родкина Т.А. Управління персоналом. Регламентація праці, М., 1999. Колишкін В.В. Практичні основи управлінської
 3. 1.4. Взаємозв'язок підсистем роботи з персоналом
    персоналом - це сукупність принципів і методів управління кадрами робочих і службовців на підприємстві. Система роботи з персоналом організації складається з шести взаємопов'язаних підсистем: кадрова політика; підбір персоналу; оцінка персоналу; розстановка персоналу; адаптація персоналу; навчання
 4. Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н. С.. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Частина II: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 88 с., 2006
    персоналом на підприємствах і в організаціях. Розглянуто систему роботи з персоналом у взаємозв'язку кадрової політики, підбору, оцінки, розстановки, адаптації і навчання персоналу. Викладено нові підходи до організації роботи з персоналом на ос-нове розробки філософії організації та структури персоналу, регламентації та наукової організації праці, основи теорії лідерства й формування колективу.
 5. Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н. С.. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Частина I: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 96 с., 2006
    персоналом на підприємствах і в організаціях. Розглянуто систему роботи з персоналом у взаємозв'язку кадрової політики, підбору, оцінки, розстановки, адаптації і навчання персоналу. Викладено нові підходи до організації роботи з персоналом на основі розробки філософії організації та структури персоналу, регламентації та наукової організації праці, основи теорії лідерства й формування колективу.
 6. 1.2. Функціональний поділ праці. Класифікація персоналу за категоріями
    персонал »об'єднує складові частини трудового колективу підприємства. До персоналу ми відносимо всіх працівників (трудовий колектив), що виконують виробничі або управлінські операції і зайнятих переробкою предметів праці з використанням засобів праці. Поняття «кадри», «працівники», «персонал» ідентичні, якщо за основу прийняти дане нами визначення. Надалі ми будемо користуватися
 7. Керівництво персоналом
    персоналом »взаємозамінний з терміном« керівництво людськими ресурсами »(РЧР). РЧР при цьому розглядається як безперервного процесу керівництва персоналом з акцентом на стратегічний, а також системний підхід (система принципів і норм, що приводять людський ресурс у відповідність із стратегією організації, що знаходиться в зовнішньому оточенні), а саме - стратегічне управління
 8. Системний підхід.
    персоналом повинно комбінувати соціальні та технологічні процеси з метою трансформації всього вхідного і вихідного по відношенню до середовища. Системний підхід в той же час визначає управління персоналом як частина, компонент системи управління організації, яка виступає як комплекс взаємодіючих елементів: суб'єктів і об'єктів, процесів, відносин, що утворюють якісно певну
 9. Планування людських ресурсів.
    персоналом забезпечити організацію необхідною робочою силою. В ідеалі, всі організації повинні встановлювати коротко, середньо та довгострокові потреби в службовців за допомогою планування. Короткострокове (1 рік) планування займається застосуванням персоналу, середньо (5 років) і довгострокове (більше 5 років) планування більше пов'язано з визначенням потреби в персоналі: набором, розвитком і
 10. 2.3. Методи управління персоналом
    персоналом називають способи впливу на колективи і окремих працівників з метою здійснення координації їх діяльності в процесі виробництва. Всі методи поділяються на три групи: адміністративні, економічні та соціально-психоло-ня (рис. 1). Рис. 1. Система методів управління персоналом Адміністративні методи орієнтовані на такі мотиви поведінки, як усвідомлена
 11. Концепція наукового управління Ф. Тейлора - «Людина - елемент системи».
    персоналом - найм, звільнення, видача заробітної плати. Жорсткий авторитарний стиль керівництва. В цілому, і управління персоналом і керування організацією як особливий вид професійної діяльності поки не
 12. Цілі, завдання, функції, принципи управління персоналом.
    персоналом пов'язана з формуванням, розвитком і використанням людських ресурсів організації і ділиться на три концепції: фірмового стилю управління (формування людського ресурсу) ділової активності (розвиток людського ресурсу) господарської діяльності (використання людського
 13. Вправи, практичні ситуації і тести до курсу «Управленіеперсоналом»
    персоналом організації: понятійний апарат, теоретичні та методологічні основи. Упражненіе1: Зворотній зв'язок (попередня оцінка): Співвіднести основні поняття концепції управління персоналом: організація, персонал, кадри, управління персоналом, керівництво людськими ресурсами, кадрова політика, кадрове адміністрування. Упражненіе2: аналіз SWOT і модель спеціаліста (залежно
 14. 1. ІМУНІТЕТ від крімінальної юрісдікції України.
    персоналу ціх представництв, а такоже члени їхніхсімей, ЯКЩО смороду прожівають разом Із ними и НЕ є громадянаміУкраїні; співробітнікі адміністративно-технічного персоналу дипломатично представництв и члени їхніх сімей, что прожівають разоміз ними, ЯКЩО ЦІ співробітнікі и члени їхніх сімей НЕ є громадянаміУкраїні и НЕ прожівають в Україні Постійно; глави дипломатично представництв, члени
© 2014-2022  ibib.ltd.ua