Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяІсторія психології → 
« Попередня Наступна »
М.Г. Ярошевський. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ від античності до середини ХХ століття. Видавництво: Академія, м.; 416 стр., 1996 - перейти до змісту підручника

? 7. Соціальний біхевіоризм

Крім процесу навчання, біхевіористи вивчали і соціалізацію дітей, придбання ними соціаль ного досвіду і норм поведінки того кола, до якого вони належать.

Американський учений Джордж МЗС (1863-1931), працював в університеті Чикаго, спробував

врахувати своєрідність обумовленості-людської поведінки у своїй концепції, названої соціаль ним біхевіоризму.

Дослідження етапів входження дитини у світ дорослих привели Д. Міла до думки про те, що лич ність дитини формується в процесі його взаємо дії з іншими. При цьому в спілкуванні з різними людьми дитина грає різні "ролі". Таким обра зом, його особа є як би об'єднанням раз особистих ролей, які він на себе бере. Біль шое значення як у формуванні, так і в осозна ванні цих ролей має гра, в якій діти вперше вчаться приймати на себе різні ролі і соблю дати певні правила.

Теорія Міла називається також і теорією очіку данія, так як, на його думку, діти програють свої ролі в залежності від очікувань дорослого. Саме залежно від очікувань і від пройшло го досвіду (спостереження за батьками, знайомими) діти по-різному грають одні й ті ж ролі. Так, роль учня дитина, від якої батьки очіку дають тільки відмінних оцінок, грає по-іншому, ніж дитина, якого "здали" до школи тільки по тому, що це треба і щоб він хоча б півдня не плутався будинку під ногами.

МЗС розрізняє гри сюжетні і з гри прави лами. Сюжетні ігри вчать дітей приймати і иг рать різні ролі, змінювати їх по ходу гри, як це потім доведеться робити в житті. До початку цих ігор діти знають тільки одну роль - дитини в своїй родині. Тепер вони вчаться бути і мамою, і льотчиком, і кухарем, і учнем. Ігри з прави лами допомагають дітям розвивати довільність по ведення, опановувати тими нормами, які при няти в суспільстві, тому що в цих іграх існує, як пише МЗС, "узагальнений інший", тобто пра вило, яке діти повинні виконувати. Поняття "узагальнений інший" було введено Милому для то го, щоб пояснити, чому діти виконують пра вила в грі, але не можуть ще їх виконати в ре альний життя. C'ero точки зору, ваігре правило є як би ще одним обобщеіним партне ром, який з боку стежить за діяльністю дітей, не дозволяючи їм відхилитися від норми.

228

Великий інтерес представляють і дослідження асоціальної * агресивного) і просоциального по ведення, вжиті психологами цього направ лення. Так, Д, Доллард розробив теорію фрустрації (фрустрація - дезорганізація поведінки, викликана неможливістю впоратися з важко стями). Теорія Долларда стверджує, що стриму вання слабких проявів агресивності (що були результатом минулих фрустрацій) мо же призвести до додаванню і створити дуже мощ ную агресивність.

Згідно з цим думку, можливо, що це фрустрації, які пережива ються в дитячому віці, можуть призвести до агрес сивности в зрілому віці. В даний час це широко поширена думка вважається суперечка вим. (Тим більше, що ряд дослідників доводив вають неможливість виховання і розвитку дітей без будь-яких фрустраційної ситуацій. Так, підраховано, що щодня кожна дитина до шкільного віку переживає близько 90 фрустра-ційних ситуацій в сім'ї і в дитячому садку, але тільки невелике число цих фрустрацій можуть призвести до агресивної поведінки.)

Велике значення мають і роботи Ф. Петермана, А. Бандури та інших вчених, присвячені коррек ції відхиляється.

Дослідження процесу соціалізації дітей при вели бихевиористов і до відкриття таких важливих фе номенів, як конформізм і негативізм. Необхід мо зазначити, що дослідження вчених цієї школи відкрили багато законів і механізми навчання і тим самим сприяли оптимізації процесу обу чення та виховання дітей.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ? 7. Соціальний біхевіоризм "
 1. Глава VII психічного розвитку дитини ЯК ПРОБЛЕМА НАВЧАННЯ правильної поведінки: біхевіоризму про закономірності ДИТЯЧОГО РОЗВИТКУ
  Глава VII психічного розвитку дитини ЯК ПРОБЛЕМА НАВЧАННЯ правильної поведінки : біхевіоризму про закономірності ДИТЯЧОГО
 2. § 1. Класичний біхевіоризм як наука про поведінку
  соціального наученія1. Найпростіший тип навчання, при якому на основі мимовільних безумовних рефлексів вродженого характеру складається реактивне поведінка, названо класичним обумовлюванням. Першим встановив такий спосіб научения російський фізіолог І.П. Павлов при дослідженні фізіології травлення в умовах лабораторного експерименту. Були створені спеціальні умови годівлі
 3. ? 1. Соціалізація як центральна проблема концепцій соціального навчання
  соціального навчання. Сам термін «соціальне научение» був введений Н. Міллером і Д. Доллардом для позначення прижиттєвого вибудовування соціальної поведінки індивіда через передачу йому зразків поведінки, ролей, норм, мотивів, очікувань, життєвих цінностей, емоційних реакцій. Соціалізація розглядається як процес поступового перетворення біологічної істоти, немовляти, в полноцен
 4. § 4. Сучасні зарубіжні педагогічні концепції виховання
  соціальне життя в умовах науково-технічного прогресу потребує не в ідеології, а в «раціональному мисленні»; - прихильники нового гуманізму виступають за повну гуманізацію в системі виховання, вбачаючи в ній головне засіб утвердження в усіх сферах життя суспільства справедливості як вищого принципу відносин між людьми. Людина сама програмує свій розвиток, який чинить
 5. § 3. Методологічні основи навчання
  біхевіоризм і прагматизм. Біхевіористичні теорії ототожнюють психічне життя людини і тварин. З їх точки зору процес навчання - це мистецтво управління стимулами з метою виклику або запобігання певних реакцій, що зводиться до формули «стимул-реакція». Відповідно, процес навчання - сукупність реакцій на стимули. Свідома діяльність людини в
 6. § 2. Бихевиористская теорія Дж. Уотсона
  соціальними навичками, які роблять для дорослих приємним спільне перебування з ним, охоче буває з дорослими, не претендуючи на спеціальну увагу до нього, їсть те, що запропонують, відпочиває, коли приходить час, в кінці другого року набуває навиків трирічного, ... приходить до підліткового віку настільки добре підготовленим, ... що юність для нього - природний початок зрілого
 7. 3. ЛОГІЧНИЙ біхевіоризму
  біхевіоризму, хоча він майже «влучає в ціль». Стосовно до наших машин логічний біхевіоризм формулювався б так: твердження про те, що машина має якусь певну функцію раціонального уподобання, логічно еквівалентно твердженням про її реальне і потенційне поведінці. Це невірно. Вірно ж те, що мається Теорія Г, істинна з високим ступенем ймовірності (або з високою
 8. 81. Концепція соціального гос-ва. Україна як соціальне гос-во.
  соціальної демократії, яке спирається на активність держави в соціальному захисті особистості (пенсіонер, інвалід, безробітний і т.д.). Соціальна держава базується на принципі соціальної справедливості - забезпечення державою соціальної безпеки особи. Мета СГ - гарантувати всім громадянам мінімальний рівень цивілізованого існування . Тобто метою є не усунення
 9. § 5. Зміна уявлень про психологічну природу дитини
  соціального навчання та методу маніпулятивного експерименту для вивчення онтогенезу психіки стали очевидними всередині самого напрямки: - в гонитві за точністю і однозначністю даних сталася відмова від пошукового експериментування; експериментальний метод виявився зведений до лабораторним «тестам» з самоочевидними гіпотезами; - лабораторне експериментування в чому носило штучний
 10. Соціальні наслідки безробіття.
  соціальної напруженості. Зростання кількості фізичних і душевних захворювань. Збільшення соціальної диференціації. Зниження трудової активності. Позитивні. 1. Підвищення соціальної цінності робочого місця. Збільшення вільного особистого часу. Зростання свободи вибору місця роботи. Збільшення соціальної значущості і цінності
 11. Стимулювання вчення 1 |
  біхевіоризм Нагадаємо, що англійське слово «Ьег) а \ МЮГ» означає «поведінку». Від цієї назви походить назва цілого напряму наукових досліджень. Негативне ставлення до біхевіоризму як «антинаукові» течією західної педагогічної психології міцно вкоренилося у свідомості російського вчительства. Не дивно, адже понад 1 Див: Шацький С.Г.Ізбр. пед. соч. - М.,
 12. Кузіна И.Г.. Теорія соціальної роботи, 2006
  соціальної роботи. Згідно Державному освітньому стандарту, вивчення даної дисципліни передбачає засвоєння студентом основних категорій теорії соціальної роботи, її теоретичних парадигм, придбання знань в області принципів і закономірностей, напрямів, рівнів, форм і методів, об'єктів і суб'єктів соціальної роботи. Спеціаліст повинен знати предмет і об'єкт теорії
 13. § 3. Оперантное научение
  соціальну поведінку людини в складно організованому суспільстві надзвичайно важко. Глава VII. Психічний розвиток дитини як проблема навчання ... 91 § 4. Радикальний біхевіоризм Б. Скіннера Найвидатніший теоретик суворого біхевіоризму Б.Ф. Скіннер (1904-1990) наполягав на тому, що науковими методами можна пізнати все поводження людини, оскільки воно детерміновано об'єктивно (навколишнього
 14. ТИПОВІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 1.
  соціальної роботи. 2. Соціальні дії, соціальні взаємодії, соціальні відносини і соціальні зв'язки як категорії соціальної роботи. 3. Структурні та змістовні компоненти діяльності в соціальній роботі. 4. Деятельностно-активистский підхід в теорії соціальної роботи. 5. Аспекти практики соціальної роботи. 6. Соціальна допомога та соціальна підтримка як форми
 15. 98. Яка різниця між філософським і психологічним розумінням свідомості?
  біхевіоризм, що зводив предмет психології до поведінки і «в упор» що не бачив ніякого свідомості грунтуватися при цьому на неопозітівістських філософсько-методологічних ідеях. Але й психологічні відкриття в області душевного життя, в свою чергу, не залишають філософію «байдужою». Ті чи інші психологічні проблеми або знахідки можуть спричинити за собою висунення нових філософських концепцій.
 16. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 1.
  соціальної роботи. 2. Проблеми клієнтів як об'єкт діяльності соціальних служб. 3. Самотність як проблема практики соціальної роботи. 4. Сім'я з дитиною- інвалідом як об'єкт соціальної роботи. 5. Соціальний захист інтересів жінки-матері як проблема практики соціальної роботи. 6. Соціальний захист дітей-сиріт як проблема практики соціальної роботи. 7. Соціально-активний
© 2014-2022  ibib.ltd.ua