Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія науки → 
« Попередня Наступна »
В.І. Штанько. Філософія та методологія науки. Навчальний посібник для аспірантів і магістрантів природничонаукових і технічних вузів. Харків: ХНУРЕ. с.292., 2002 - перейти до змісту підручника

Зміна ідеалів і норм опису, пояснення, розуміння

Наука XX в. формує нові ідеали і норми опису і пояснення досліджуваних

ваних об'єктів.

Ifi У

У класичній науці ідеалом пояснення і опису вважалася характеристика об'єкта «самого по собі», без вказівки на кошти його дослідження. Сучасна фізика в якості необхідної умови об'єктивності опису висуває вимогу чіткої фіксації взаємодій об'єкта із засобами спостереження та обліку при його описі особливостей засобів спостереження-ня (типів вимірювальних пристроїв). У сучасній науці сформувався особливий вид опису - додатковий спосіб опису. Він був запропонований данським фізиком, одним з основоположників методології сучасної фізики Н. Бором, який ввів в методологію фізики такі поняття як «спосіб опису», «принцип описи», у зв'язку з інтерпретацією квантової механіки. Суть його можна сформулювати так: для відтворення цілісності явища на певному етапі його пізнання необхідно застосовувати взаімозаклю-чающие і взаімноогранічівающіе один одного, «додаткові» класи понять, які можуть використовуватися відокремлено залежно від особливих (експериментальних і т.п.) умов, але тільки взяті разом вичерпують всю піддається визначенню інформацію230.

Обмежені можливості єдиною модельної картини реальності стали очевидними ще в класичній фізиці. Вже тоді сформувалися дві конкуруючі картини світу, одна з яких грунтувалася на механіці Ньютона, інша - на аналітичній механіці Лагранжа - Ейлера. Використовуючи різні формалізми для опису макросвіту, вони при всій своїй альтернативності доповнювали один одного.

Однак тільки при дослідженні об'єктів квантової фізики була усвідомлена необхідність чіткої фіксації принципу додатковості. Спроби усвідомити причину появи суперечливих образів, пов'язаних з об'єктами мікросвіту, привели Н. Бора до його формулювання. Згідно з цим принципом, для повного опису квантово-механічних явищ необхідно застосовувати два взаємовиключних (додаткових) набору класичних понять (наприклад, частинок і хвиль). Тільки сукупність таких понять дає вичерпну інформацію про ці явища як цілісних утвореннях. Вивчення взаємодоповнюючі явищ вимагає взаємовиключних експериментальних установок (в одних квантові об'єкти поводяться подібно хвилям, в інших - подібно частинкам, але ніколи як ті й інші одночасно).

Принцип додатковості дозволив виявити необхідність врахування двоїстої - корпускулярно-хвильової - природи мікроявленій, зв'язку того чи іншого їх визначення з конкретними експериментальними умовами. У відповідності з ідеєю Бора корпускулярна і хвильова картини в квантової теорії протилежні, але не суперечливі. Вони однаково необхідні для повного опису мікрооб'єктів. Дослідження фізичних явищ показало, що частка і хвиля - дві додаткові сторони єдиної сутності, всі особливості мікрооб'єкта можна зрозуміти лише виходячи з його корпускулярно-хвильової природи.

Якщо у фізиці концепція додатковості пов'язана з певними видами експерименту та теоретичного опису і відноситься до синтезу уявлень класичної та квантової механіки, то сама ідея додатковості зберігає лише її загальні риси і може бути використана для аналізу співвідношення будь-яких теоретичних уявлень (або описів), що відображають внутрішньо суперечливі (двоїсті) сторони об'єкта.

Оцінюючи значення великого методологічного відкриття Н. Бора, М. - Борн писав: «принцип додатковості являє собою зовсім новий метод мислення. Відкритий Бором, він застосовний не тільки до фізики. Метод цей призводить до подальшого звільнення від традиційних методологічних обмежень мислення, узагальнюючи важливі результати »231. Атомна фізика, зазначав він, вчить нас не тільки таємницям матеріального світу, а й новому методу мислення.

При додатковому описі складного об'єкта сучасної науки визнається, що однією-єдиною картини досліджуваного явища недостатньо і необхідні щонайменше дві картіни232. Ці картини, хоча і взаємно виключають одне одного, тільки взяті разом можуть дати вичерпний опис явища.

У цьому сенсі ідея додатковості може бути використана в якості методологічної основи вирішення альтернативних ситуацій в науці, що виникають як наслідок застосування різних пізнавальних засобів до єдиного об'єкту. Її спрямованість на подолання однобічності мислення, проти абсолютизації якогось одного специфічного методу пізнання (і способу опису) передбачає аналіз самої пізнавальної ситуації як необхідна умова правильної побудови (і інтерпретації) знання про цілісний об'єкт. У певному сенсі додатковість може бути представлена як якийсь регулятивний принцип освіти системного знання, як основа сучасних уявлень про цілісність об'єкту і цілісності знанія233.

Широке застосування в постнекласичної науці прийомів і методів теоретичного опису унікальних, індивідуально неповторних об'єктів ставить методологічну задачу аналізу типів такого опису. Відома опозиція - «або генерализирующий, або индивидуализирующий підхід» - на погляд В. С. Стьопіна, знімається, коли мова йде про історичні реконструкціях234. Коли здійснюється історична реконструкція, дослідник не просто описує індивідуально неповторні події. Він вибудовує їх особливим чином, щоб продемонструвати логіку досліджуваного історичного процесу. Він має справу з неповторним, індивідуальним процесом і водночас генералізує. Як і у всякому теоретичному дослідженні, тут попередньо конструюються гіпотези, які потім багаторазово перевіряються і коригуються історичними фактами. Сама реконструкція одночасно виступає як специфічне пояснення фактів. Більш того, хороша історична реконструкція володіє предсказательной силою, здатна виявляти такі нові факти, які історик-емпірик не побачив.

І ще одне зауваження щодо специфіки теоретичних знань про унікальні історично розвиваються системах, на яку звертає увагу В. С. Стьопін. При побудові історичних реконструкцій дослідник завжди спирається на попередньо обрану ним систему підстав науки - на деяку картину досліджуваної реальності, на систему ідеалів і норм науки, на певні філософські підстави. І тут все йде так само, як і при побудові будь-якої теорії. Різниця у виборі підстав призводить до різних реконструкціям однієї і тієї ж історичної реальності (наприклад, відмінності концепції історії первісного нагромадження, представлені в роботах К. Маркса, з одного боку, і М. Вебера - з іншого).

У методології сучасної науки активно обговорюється проблема співвідношення опису і пояснення як функцій науки. З іншого боку - усвідомлюється обмеженість уявлень про необхідність протиставлення функцій опису і пояснення, характерних для класичної науки. Остання вважала феноменологічні теорії тимчасовими і минущими, мирилася з ними як з тимчасовим злом, виходячи з того, що описова (феноменологічна) теорія відволікається від розкриття внутрішніх причин, внутрішніх механізмів, внутрішньої сутності і обмежується вивченням зовнішніх сторін явищ, їх поведенія235. Пояснювальна теорія дає все те, від чого відволікається феноменологическая. Протиставлення питань «як» і «чому» мало певний сенс лише в рамках класичної фізики (феноменологічної термодинаміки і статистичної фізики, мікроскопічної електродинаміки та електронної теорії). Це можна пояснити наочним характером класичної атомістики і повсякденним розумінням пояснення як зведення до чимось відомому і обов'язково модельно-наочному.

Формування теорії відносності та квантової механіки показало неспроможність повсякденного трактування пояснення і на перших порах породило думку про феноменологическом характері цих теорій. Теорія відносності - тільки описує релятивістські ефекти, але не пояснює їх; квантова механіка - лише описує розподіл усіх поведінку мікрооб'єктів. Майбутня теорія, яка повинна бути створена, пояснить нібито причини їхньої поведінки. Чи так це? У сучасній науці стверджується думка, що ці теорії лише здаються описовими, якщо до них підходити з точки зору концептуальних схем класичного природознавства, але виявляються пояснювальними, коли їх розглядають в рамках нової концептуальної схеми.

Різниця між описовими і пояснювальними теоріями з точки зору сьогоднішнього дня - це розходження приватних і загальних (фундаментальних) теорій236.

Визнання подібних тенденцій веде, з одного боку, до переосмислення нашого ставлення до світу, з іншого - до формування нової методології їх пізнання. У методології сучасної науки утверджується розуміння того, що ступінь представленості функцій опису і пояснення в теоріях різних типів різна.

Реальною проблемою методології сучасної науки є проблема співвідношення пояснення і розуміння. Тривалий час існувало протиставлення між природними і гуманітарними науками. Природознавство орієнтувалося на осягнення природи самої по собі, безвідносно до суб'єкта діяльності. Його завданням було досягнення об'єктивно істинного знання, що не обтяженого ціннісно-смисловими структурами. Вчені прагнули виявити і пояснити наявність причинних зв'язків, що у природному світі, і, розкривши їх, досягти об'єктивно-істинного знання, встановити закони природи. Гуманітарні ж науки були орієнтовані на осягнення людини, людського духу, культури. Для них пріоритетне значення мало розкриття змісту, не стільки пояснення, скільки розуміння. Неопозитивізм, зарозуміло ставився до гуманітарних наук і нехтував їх своєрідністю, не знайшов у системі своїх понять місця для поняття розуміння. Філософська герменевтика, протиставляючи гуманітарні науки природним, залишає осторонь проблеми, пов'язані з поясненням. Поет-му проаналізувати природу розуміння як універсальної форми інтелектуальної діяльності, встановити взаємозв'язок розуміння з поясненням герменевтика НЕ смогла237. Формирующаяся сьогодні філософія пізнання прагне вирішити цю проблему.

Історичність системного комплексного об'єкта і багатоваріантність його поведінки передбачає широке застосування особливих способів опису і пророкування його станів - побудови «сценаріїв» можливих ліній еволюції системи в точках біфуркації. З ідеалом будови теорії як аксіоматично дедуктивної системи все більше конкурують теоретичні описи, засновані на застосуванні методу апроксимації, теоретичні схеми, що використовують комп'ютерні програми і т.д. При цьому дослідження унікальних, що самоорганізуються здійснюється найчастіше методом обчислювального експерименту на ЕОМ. Він дозволяє виявити різноманітність можливих структур, які здатна породити система. Але, обгрунтовуючи принципову непередбачуваність майбутнього, відсутність жорстких законів, предначертива-чих це майбутнє (майбутнє не фіксоване жорстко) сучасна наука все ж не заперечує, що сьогодення і майбутнє залежать від минулого.

З іншого боку, взаємодія людини з розвиваються системами, що характеризуються синергетическими ефектами, принципової відкритістю і необоротністю процесів, протікає таким чином, що саме людське дія не є чимось зовнішнім, а як би включається в систему , видозмінюючи кожного разу поле її можливих станів. Перед людиною в процесі діяльності кожного разу виникає проблема вибору деякої лінії розвитку з безлічі шляхів еволюції системи. Пізнавши щось, він починає діяти вже по-іншому, з урахуванням отриманих знань. Значить і історія починає йти по-іному246. Причому в діяльності з саморозвиваються системами особливо в їх практичному, техніко-технологічному освоєнні особливу роль починають грати знання заборон на деякі стратегії взаємодії, потенційно містять в собі катастрофічні наслідки. Важливо відзначити, що з'єднання об'єктивного світу і світу людини в сучасних науках - як природних, так і гуманітарних - з неминучістю веде до трансформації ідеалів ідеалів «ціннісно-нейтрального дослідження». Об'єктивно істинне пояснення і опис стосовно до «человекоразмерних» об'єктів не тільки допускає, але й передбачає включення аксіологічних (ціннісних) чинників у складу пояснюють положеній238.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зміна ідеалів і норм опису, пояснення, розуміння "
 1. Іоанн Касіян
  ідеал, ніяк не пов'язаний з античним спадщиною, а прямо протистоїть йому і базований на християнському ідеалі чернечої аскези . Досвід чернечої педагогіки старців східних єгипетських обителей був узагальнений Іоанном Кассианом (360-436), який зосередив увагу на описі шляху особистого спасіння християнина допомогою самовдосконалення в аскетичному способі життя. Він виходив з
 2. Метатеоретичний рівень в науковому пізнанні
    ідеалах і нормах опису і пояснення, про допустимі способи отримання достовірного знання; сукупність стереотипів наукового мислення. Саме в стилі мислення, ідеалах і нормах наукового знання чітко проявляється залежність його від культури епохи, від домінуючих в ній світоглядних установок і цінностей. Метатеоретичний рівень в науковому пізнанні виконує функцію підстави
 3. Функції наукового знання і науки
    зміна теорії. Перша причина перегляду або зміни деякої фізичної теорії, писав М. Планк у статті «Нові шляхи фізичного пізнання», майже завжди породжується відкриттям одного або декількох фактів, які не входять в рамки теорії. | Таким чином, пояснення як дослідницька процедура веде не тільки до виявлення сутності факту і включенню його в існуючу систему знань, але
 4. Підстави наукового знання
    зміною ідеалів і норм відкривається можливість пізнання нових типів об'єктів. Цілісне єдність норм і ідеалів наукового пізнання, пануючих на певному етапі розвитку науки, виражає поняття «стиль мислення». Воно виконує в науковому пізнанні регулятивну функцію, носить багатошаровий, варіативний і ціннісний характер. Висловлюючи загальноприйняті стереотипи інтелектуальної діяльності,
 5. Пояснення сторін та інших осіб, що беруть участь у справі
    пояснення про відомі йому обставини, що мають значення для справи, в письмовій або усній формі. За пропозицією суду особа, яка бере участь у справі, може викласти свої пояснення у письмовій формі (ст. 81 АПК). Пояснення, викладені у письмовій формі, при-спілкуються до матеріалів справи і оголошуються в судовому засіданні. Після оголошення пояснення, викладеного у письмовій формі, особа,
 6. Кумулятівістская модель розвитку науки
    зміна провідних уявлень - через наукові революції. Розвиток науки, на його думку, підкоряється основним законам діалектики - закону взаємного переходу кількісних і якісних змін, закону єдності і боротьби протилежностей, закону заперечення
 7. РОСІЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ І МЕДИЦИНА
    ідеалів, норм. В умовах системної кризи суспільного буття філософія по праву розглядалася і розглядається в якості одного з духовних стрижнів відродження Росії. Історія російської філософії знаходиться в центрі багатьох дискусій сучасності. Її опис багато в чому залежить від світогляду авторів. Релігійна версія російської філософії найбільш повно представлена в працях Н.А.
 8. ВИСНОВОК.
    норм, переоцінка значущості думки однолітків, прагнення будь-якою ціною охоронити своє становище в колективі, обмежували здатність П. при скоєнні крадіжки усвідомлювати суспільну небезпеку своїх дій та керувати ними. На жаль, описуючи результати, отримані при психологічному тестуванні, експерт зловживає науковою термінологією, що не зрозумілою
 9. 2. Сприйняття і розуміння.
    зміни відбуваються і в сприйнятті, проте ці зміни набагато менш значні, ніж зміни, що відбуваються в розумінні людиною цих сприйнять Розуміння (інтерпретація сприйняття) виявляється генетично більш молодим і крихким, ніж сприйняття (3). Власне, Аристотель вперше заговорив про відмінність "сприйняття" "усвідомлення сприйняття". За аналогією: одна справа - мати світогляд, і
 10. Ст. Тулмин: еволюція матриці розуміння
    зміною ситуації або в результаті зміни цілей і поколінь. Концепції, теорії та пояснювальні процедури оцінюються не як істинні або хибні, а в термінах адаптації до навколишнього середовища, до інтелектуального полю проблем. Знання, по Тулміна, «розмножуються» як потік проблем і понять, найбільш цінні з них передаються від епохи до епохи, від одного наукового співтовариства до іншого, зберігаючи
 11. 4. Висновок: "Позачасовість" і "чар" метафора.
    ідеалів (цінностей). Але саме позачасовість - умова можливості порівняння, без якого можливе лише просте зазначення на реальність (наприклад: опис філософських поглядів різних філософів). Метафора - те, що з'єднує дві розбіжні філософії: класичну (наприклад, Гегеля) і некласичну (наприклад, "філософію підозри" Ніцше, Маркса або Фрейда). Гегель дає логічну метафору;
 12. Принцип додатковості (несумісності)
    опису деякої системи несумісна з її великою складністю. Іноді цей принцип розуміється більш спрощено - реальна складність системи і точність її опису при аналізі обернено пропорційні в першому
 13. Що слід розуміти під охороною праці?
    зміни, тому її слід вивчати з урахуванням змін, внесених 15 грудня 1993 р.1 Питання відшкодування шкоди працівникам у випадках ушкодження їх здоров'я вирішуються за допомогою ИПравіл відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обязанностейи (затверджені
 14.  1. Поняття адміністративно-правових норм.2. Види адміністративно-правових норм.3. Поняття адміністративно-правових отношеній.4. Види адміністративно-правових отношеній.5. Підстави виникнення, зміни та припинення адмініст-ративно-правових відносин.
    зміни та припинення адмініст-ративно-правових
© 2014-2022  ibib.ltd.ua