Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія (підручник) → 
« Попередня Наступна »
Є. В. Зоріна, Н. Ф Рахманкулова. Філософія в питаннях і відповідях. - М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, - 336 с., 2007 - перейти до змісту підручника

92. Чи вірно, що матерію придумали матеріалісти, в той час як філософи інших напрямів відкидають це поняття?

Таку думку невірно і виникає з спрощеного та схематичного подання про матеріалізм і ідеалізм, а також про весь процес розвитку фі Юсоф.

Термін «матерія» (лат materia - речовина, матеріал) виник приблизно в І в. до н. е. пак переклад на латинь грецького слова «гюле» (букв корінь, деревина, матеріал) і в процесі розвитку філософії зазнав складну еволюцію.

Стоять біля витоків філософського розуміння матерії давньогрецькі натурфілософи VI-V ст. до н. е.. іФалес, Анаксимен, Емпедокл) були ще ні матеріалістами, ні ідеалістами. Вони називали першоосновою чотири «стихії» (воду, повітря, вогонь землю). Новий етап у розвитку поняття «матерія» пов'язаний з вченням Аристотеля, який мислив се як пасивний субстрат, здатний до сприйняття різних форм. Матерія протиставлялася їм формі як можливість дійсності. При цьому Аристотель розрізняв матерію «останню», вже володіє деякою визначеністю можливість буття конкретної речі і «перші», чисту можливість буття всіх речей На відміну від Аристотеля, стародавні стоїки не проводять такої відмінності і їх матерія схожа з арістотелівської первоматерии. Вона є сутність усіх речей, це те. з чого все виникає Інша важлива особливість стоїчного розуміння матерії полягає в тому. що в ній присутній містить форми («насіння») речей Бог (Логос-вогонь).

В епоху пізньої античності в осмисленні матерії з'являється етичний аспект. У гностицизмі матерія - це нице, зле начало, яке поглинає і розділяє початок духовне, піднесене.

Схожі мотиви виявляються і в маніхействі. Намітилося в цей період протиставлення матерії (тілесного) духовному стало одним з найважливіших принципів філософії неплатників. Для них матерія - це як би периферія буття, остання ступінь деградації ду ховного, що минає з першооснови нерухомого Єдиного Матерія протиставляється останньому також і як абсолютна мінливість, множинність.

Ми бачимо, таким чином, що поняття «матерія» виникає і розвивається в античній філософії аж ніяк не в рамках матеріалістичної традиції, і його активно використовували також і філософи - об'єктивні ідеалісти (платоники). Об'єктив но-ідеалістична філософія не відмовилася від нього і в Новий час, і в XIX ст. Так, Ф Шеллінг, представник німецької класичної філософії, розглядав матерію Б нерозривній єдності з духом, називаючи її. «Дрімаючі духом». А Г Гегель, інший її представник, мислив матерію на аристотелевский манер - як таке суще, яке ми можемо мислити, якщо абстрагуємося від усякої форми «якого-небудь щось». «Матерія є щось зовсім абстрактне», то, що передбачає форму і, R свою чергу, предполаї ается сю.

Звідки ж узялася матеріалістичне розуміння матерії?

Ідейно воно сходить до давньогрецьких атомистам, стоїкам і натурфилософам-досократиків. Безпосередньо в його основу було покладено Декартова тілесна субстанція - причина всіх речей, переосмислена в пантеистическом дусі Спінози.

Представники класичного матеріалізму XVIII-XIX ст. (Д. Дідро, Д Толанд, П. Гольбах, Л. Фейєрбах, Л Бюхнер і ін) розглядали матерію як єдину реальність, субстанцію, до якої зводиться все сушее. Матерія наділяється ними здатністю до саморуху і Самора ЗВІТ, простір і час (а по Дідро також і чутливість) вважаються її атрибутами. Здатність матерії до саморозвитку в особ ності підкреслювалася матеріалізмом діалектичним зробили найбільший внесок у розробку вчення про матерію в XIX-XX ст. З точки зору останнього матерія - це об'єктивна реальність, дана нам у відчутті, а рух - спосіб її існування, і розвиток є суть руху. Розвиток мате-рип починається з найпростіших форм руху і все більш ускладнюється. Готівковий світ являють собою систему матеріального руху, в коюром можна виділити ієрархію п'яти основних рівнів: механічне, фізичне, хімічне, біологічне, соціальне.

Хто ж тоді відкидає матерію "

Критика поняття« матерія »(разом з поняттям« субстанція ») як фіктивного, як порожній абстракції була розпочата у XVIII ст. Дж . Берклі і слідом за ним була продовжена суб'єктивним ідеалізмом. У XIX, а потім і в XX ст. воно відкидається як застарілий інструментарій «спекулятивної метафізики» насамперед позитивізмом і прагматизмом.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 92. Чи вірно, що матерію придумали матеріалісти, в той час як філософи інших напрямів відкидають це поняття? "
 1. Виписки з томи I 1.
  « ... Ставлення об'єкта до суб'єкта, буття до мислення, це, як каже Енгельс, основне питання повейшей філософії, представляється нам в абсолютно новому світлі. Протиставлення суб'єкта до об'єкта зникає; суб'єкт стає також і об'єктом, матерія (пригадаєте визначення Гольбаха: «для нас матерія є те, що так чи інакше діє на наші почуття ») виявляється при відомих умовах
 2. Б. Про матеріалізмі. З роботи« Анти-Дюрінг »[т. 20, с. 5-338]
  55. «Маркс і я були чи не єдиними людьми, які врятували з німецької ідеалістичної філософії свідому діалектику і перевели її в матеріалістичне розуміння природи та історії. Але для діалектичного і разом з тим матеріалістичного розуміння природи необхідно знайомство з математикою і природознавством. Маркс був грунтовним знавцем математики, але природничими науками
 3. II. Марксистське поняття матерії і божественне буття
  Противники діалектичного матеріалізму не обмежуються спробами створити погану репутацію навколо поняття матеріалізму , як це було показано вище. Свої зусилля вони спрямовують також і безпосередньо проти наріжного каменю діалектичного матеріалізму - марксистського поняття матерії, прагнучи подібним шляхом довести мнпмую наукову неспроможність діалек-тіко-матеріалістичного
 4. . Онтологічні проблеми філософії
  Буття як філософська проблема. Формування філософської категорії «буття». Космос і внутрішній світ людини. Місце і роль категорії «буття» у філософії. Генезис категорії «буття». Категорія буття у ведичній традиції Індії. Основні онтологічні поняття індійської філософії. Категорія «буття» у філософії Стародавнього Китаю. Категорія буття у філософії Парменіда. Буття - основа
 5. Концепції розуміння простору:
  1. Простір як абсолютна нескінченна протяжність, як порожнеча, що вміщає в себе всі тіла і не залежить від них / субстанціональна концепція простору, яку поділяли Демокріт, Епікур, Ньютон /. 2. Як порядок співіснування і взаємного розташування тіл, як сукупність відносин безлічі зі існуючих об'єктів, взаємно обмежують і взаємно доповнюють один одного
 6. 3.6.5. Соціоісторіческій ідеалізм
  Цей їх соціоісторіческій ідеалізм був різко різниться від звичайного філософського ідеалізму, не кажучи про релігію. Вони заперечували існування не тільки бога, але взагалі якого б то не було об'єктивного нелюдського свідомості, тобто відкидали не тільки релігію, але і об'єктивний ідеалізм. Вони не допускали існування надприродного в будь-якій його формі. Їх соціоісторіческій ідеалізм не був і
 7. ЄДНІСТЬ матерії і духу - ОСНОВНИЙ ЗАКОН-ФОРМУЛА-КОД ВСЕСВІТУ
  Кожна форма проявленого Буття двоїста і складається з духу і матерії. На основі цієї первинної подвійності утворюється Всесвіт і все, що існує в ній . Життя кожного життя як неодмінної умови вимагає з'єднання матерії і духу. Як дух, так і матерія, окремо взяті, не дають явища життя. Життя можлива лише завдяки з'єднанню цих двох одвічних Почав: Духа і Матерії,
 8. Мееровский Б.В.. Англійські матеріалісти XVIII в / ТО М 2, 1967

 9. В. Є. Євграфов
  Н. Г. Чернишевський увійшов в історію російської та світової філософії другої половини XIX в. як видатний представник її матеріалістичного напрямку, як продовжувач традицій французьких матеріалістів, Фейєрбаха, Бєлінського і Герцена, їхньої боротьби проти філософського ідеалізму. Визначаючи історичну роль М. Г. Чернишевського у розвитку власне філософської думки, В. І. Ленін назвав його
 10. 2.3. Буття - основа онтологізма європейської філософії.
  Парменід стоїть біля витоків європейської філософії буття, будучи передвісником раціоналізму, засновником проблематики тотожності мислення і буття - тим , які пронизують всю класичну європейську філософію. У своїй основі проблеми буття в європейській філософії можна умовно уявити за наступними рубриками: предметно-матеріальне тлумачення буття; буття як ідея і благо; сутнісно-
 11. 22. У чому проявляється антична специфіка матеріалізму та ідеалізму стародавніх греків?
  Опозиція матеріалізму та ідеалізму в давньогрецької фі лософ представлена іменами Демокріта і Платона. Стародавній грецький матеріалізм виступав в його натурфілософські формі Предметним аналогом матерії в античній філософії є речовина. Матерія як субстанція ототожнювалася філософами натурфилософского періоду з тієї чи іншої «стихією», з тим чи іншим первовешеством: «вода» у Фалеса, «вогонь»
 12. Глосарій з курсу «Філософія» частина 1 «Систематична філософія»
  1. Абсолютна і відносна істина. 2. Антропологія. 3. Апріорний. Апостеріорний. 4. Несвідоме. 5. Буття. 6. Брахман. 7. Час. Рух. Форми руху матерії 8. Гилозоизм . 9. Гносеология. Епістемологія. 10. Діалектика. Метафізика. 11. Дуалізм. 12. Так °. 13. Істина. 14. Історичні типи світогляду. 15. Ідеалізм. 16. Ідея. 17. Інтенціональність. 18. Класична німецька
 13. А.П. Чехова - ХРИСТИЯНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК
  У радянський час «офіційні» дослідники творчості Чехова писали, що Антон Павлович був матеріалістом, тобто не вірив ні в існування Бога, ні в існування і безсмертя людської душі. Чи так це? Чи справді Чехов був переконаним матеріалістом? Це питання і пошук відповіді на нього не настільки прості й очевидні, якими вони здавалися у викладі «офіційних» дослідників.
 14. Бергсон (1859-1941)
  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ АКТУАЛЬНІ ТЕМИ СФЕРИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦЬОМУ ПОТРІБНО НАВЧИТИСЯ Початкове поняття, філософії Бергсона - інтуїція, інтуїція тривалості. На його думку, попередні філософи піднімали помилковіпроблеми, ігноруючи єдино важливу реальність - протягом живого людського часу. Бергсон висуває філософію життя, що трактувалася як творчий порив. мі-Свідомість і тривалість?
© 2014-2022  ibib.ltd.ua