Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

ЗАНЯТТЯ № 6 ТЕМА: ЗМІСТ ОСВІТИ І ЙОГО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ФУНКЦІЇ

Основні поняття: зміст освіти, стандарт освіти , навчальний план, навчальна програма.

Вимоги до компетентності:

- знати основні теорії формування змісту освіти;

- вміти розкрити сутність змісту освіти;

- знати специфіку змісту природничо, класичного і гуманітарної освіти;

- розуміти призначення державного освітнього стандарту, вміти пояснити його функції;

- знати і вміти пояснити структуру і призначення навчальних планів і програм;

144

- орієнтуватися у вимогах до підручників і навчальних посібників;

- мати уявлення про тенденції вдосконалення змісту освіти в Республіці Білорусь.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

I. Завдання для обов'язкового виконання

1. Підготуйте відповіді на питання:

- Що слід розуміти під змістом освіти?

- У чому призначення змісту освіти?

- Які підходи до визначення змісту освіти існують в дидактиці?

- З яких основних компонентів складається зміст освіти?

- У чому полягає сутність концепції змісту освіти за І.Я. Лер-неру, В.В. Краевскому?

- У чому сутність матеріального і формального підходів до відбору змісту освіти? Як нині вирішується питання про рівновагу цих підходів?

2. Охарактеризуйте фактори, що впливають на відбір змісту освіти.

3. Розкрийте вимоги, що висуваються до змісту освіти в сучасній дидактиці.

4. Вирішіть завдання № 1 с.16-17 («Педагогіка в ситуаціях, питаннях, завданнях»).

5. Проаналізуйте общеметодологические та спеціальні принципи відбору змісту загальної середньої освіти.

6. Розкрийте тенденції вдосконалення змісту загальної середньої освіти в Республіці Білорусь.

7. Поясніть, як ви зрозуміли призначення і сенс державних освітніх стандартів.

8. Охарактеризуйте науково-методичні вимоги до навчального плану.

9. Покажіть призначення навчальної програми і розкрийте її структуру та зміст.

10. Охарактеризуйте один з відомих вам шкільних підручників з точки зору дидактичних вимог. Проаналізуйте емоційно-ціннісний компонент обраного вами підручника.

II. Завдання для поглибленого вивчення теми

1. Складіть кросворд на тему «Зміст освіти» (завдання виконується в парах).

2. Напишіть есе з проблеми «Чим можна пояснити відродження інтересу до класичного та гуманітарної освіти в століття наукових технологій»?

3. Напишіть реферат на тему:

- Традиційне і нове в сучасному змісті освіти.

- Основні тенденції розвитку змісту освіти за кордоном.

- Гуманітарний компонент у змісті шкільної освіти.

145

4. Підготуйте коротке повідомлення з питання: «Як недоліки навчальної літератури позначаються на роботі вчителя та учнів?»

5. Проведіть порівняльний аналіз шкільних підручників 70-80-х рр.. і вийшли в останні роки. Що вам вдалося виявити?

6. На підставі вивчення підручників, періодичних видань, консультацій викладача, з урахуванням традиційних навчальних планів середніх загальноосвітніх шкіл та гімназій, складіть проект навчального закладу з відповідним навчальним планом і предметами. Підготуйтеся до творчої захисті. (Завдання виконується групами студентів).

III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань

1. У чому полягає історичний характер змісту освіти?

2. Чи згодні ви з тим, що зміст освіти є провідним фактором розвитку особистості? Чому?

3. Які елементи соціального досвіду і на якій підставі включаються у зміст освіти?

4. Заповніть схему:

Зміст освіти (за В.В. Краєвського, І.Я. Лернер)

5. Які завдання покликане вирішувати загальне (шкільне) освіта?

6. Що таке освітній стандарт і чим викликана необхідність його розробки?

7. Які педагогічні вимоги пред'являються до навчальних планів, навчальними програмами, підручниками?

8. Який зміст навчального плану?

9. Виберіть характерне для навчальної програми:

а) розподіл предметів за роками навчання;

б) перелік питань для самоконтролю з теми;

в) тематичний зміст досліджуваного матеріалу;

г) вихідні наукові позиції викладання предмета.

10. Доповніть поняття:

- Зміст освіти - це система наукових ..., практичних ... і ..., способів ... і мислення, якими ... необхідно опанувати в процесі навчання.

- Навчальний план - це затверджений ... освіти ..., в якому розкривається зміст. з кожного предмета і в кожному класі і визначається система. знань, практичних. і., якими необхідно. учням.

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

1. Визначення завдань і змісту майбутньої роботи.

2. Письмова перевірка знань. Довести до логічного завершення розпочаті пропозиції:

- Освічена людина - це.

146

- Зміст освіти визначається як система наукових знань, умінь і навичок ...

- Зміст освіти має відповідати наступним вимогам ...

- Нормативними документами, що визначають змісту освіти, є ...

- Стандарт освіти в обов'язковому порядку визначає.

- Навчальний план школи - це сертифікат навчального закладу, визначальною склад навчальних предметів,.

- Навчальна програма - це.

- Типи завдань, які можуть бути в підручнику ...

- Стандарт освіти в обов'язковому порядку визначає.

3. Взаімообучающая ситуація «Хочу запитати у ...».

Умови взаємодії: пропонується подумати і визначити питання по темі заняття і вирішити, до кого з присутніх в аудиторії слід адресувати своє запитання. Далі той, хто задавав питання, уважно сприймає відповідь, і, якщо необхідно, його коригує, уточнює. Той, хто відповідав на поставлене запитання, далі сам звертається до когось із запитанням. Право першого питання належить викладачу. Наприклад: «Хочу запитати у Ірини, які об'єктивні фактори впливають на зміст освіти?».

4. Навчально-ігрова ситуація «Презентація авторської школи».

Умови: творча група студентів напередодні заняття підготувала проект навчального закладу, який виносять на обговорення групи. Автори проекту обгрунтовують необхідність, на їх погляд, реформування шкільної освіти, розкривають вимоги до рівня обов'язкової підготовки учнів, характеризують структуру освітнього стандарту, представляють характеристику кожного етапу освіти учнів, розповідають про навчально-методичних комплексах з різних предметів.

Всі присутні знайомляться з розробкою, а потім оцінюють запропонований варіант авторської школи.

5. Підсумок заняття: ступінь включеності в роботу кожного студента на різних етапах заняття (самооцінка за 10-бальною шкалою).

6. Рекомендації та завдання до наступного заняття.

Література

1. Дидактика середньої школи / під ред. М.Н. Скаткина /. - М., 1982. - С. 93-111.

2. Закон Республіки Білорусь «Про загальну середню освіту»; Програма розвитку загальної середньої освіти в Республіці Білорусь на 2007-2016 роки; Освітній стандарт «Загальна середня освіта. Основні нормативи і вимоги »/ М-во освіти РБ. - Офіц. Вид. - Мн., 2007.

3. Краєвський, В.В. Зміст освіти: вперед до минулого / В. В. Краєвський -

М., 2000.

4. Ледньов, В.С. Зміст освіти: сутність, структура, перспективи / В.С. Ледньов. - М., 1991. - С. 20-28.

5. Педагогіка / під ред. П.І. Пидкасистого. - М., 1998. - С. 208-231.

6. Педагогіка: педагогічні теорії, системи, технології / під ред. С.А. Смирнова. - М., 1999. - С. 146-167.

7. Ситаров, В.А. Дидактика / В.А. Ситаров. - М., 2002. - С. 184-200.

8. Сластенін, В.А. Педагогіка / В.А. Сластенін, І.Ф. Ісаєв, Є.М. Шиянов. - М.,

2006. - С. 214-250.

9. Степаненков, Н.К. Педагогіка школи / Н.К. Степаненков. - Мн., 2007. - С. 82-98.

10. Харламов, І.Ф. Педагогіка. / І.Ф. Харламов. - 7-е вид. - Мн., 2002. - С. 136-151.

147

11. Шиянов, Е.Н. Розвиток особистості в навчанні / О.М. Шиянов, І.Б. Котова. - М., 1999. - С. 179-223.

148

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ЗАНЯТТЯ № 6 ТЕМА: ЗМІСТ ОСВІТИ І ЙОГО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ФУНКЦІЇ"
 1. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  освіти. 4. Психологія організації групової навчально-пізнавальної діяльності. Тема 2. Учитель як учасник і організатор гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі. 1. Професійно-особистісна позиція вчителя в гуманістично-орієнтованої соціально-освітньому середовищі. 2. Духовно-психологічний
 2. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  заняття). Заняття 1. Психодіагностика професійно-особистісної позиції студентів-майбутніх учителів у сфері педагогічної діяльності та рефлексивний аналіз її результатів (див. Додаток 6). Заняття 2. Психодіагностика комунікативно-поведінкових установок студентів-майбутніх учителів у сфері спілкування та рефлексивний аналіз її результатів (289, 324). Заняття 3-4. Психодіагностика
 3. Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008

 4. Структура курсу
  тема. Тема 7. Структура суспільства. Тема 8. Суспільство і природа. Тема 9. Проблема людини в
 5. ЗМІСТ
  Єгора справ 181 Тема 12. Апеляційне провадження 194 Тема 13. Касаційне провадження 208 Тема 14. Перегляд судових актів у порядку нагляду 221 Тема 15. Перегляд судових актів арбітражного суду за нововиявленими обставинами 232 Тема 16. Виробництво по справах за участю іноземних осіб 237 Тема 17. Третейські суди в РФ 253 Тема 18. Міжнародний комерційний арбітраж 270
 6. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  егоріальний апарат сучасного вчителя в сфері психологічних
 7. Сутність і структура педагогічного процесу
  занятті може не бути задіяна і не дати очікуваного результату. Тут позначається велика кількість залежностей, факторів і умов, про які можна сказати, що немає дрібниць у побудові та оптимізації динамічного і швидко протікає педагогічного процесу. Практично будь-яка удавана на перший погляд несуттєвою деталь може позначитися позитивно чи негативно, тому все треба
 8. категоріальний-понятійний апарат
  тема правової сфери суспільства, система соціально-педагогічних факторів ( власне педагогічних і педагогічно значущих) у сфері законності та правопорядку, система юридичної освіти, педагогічна підсистема управління в правоохоронних органах, педагогічна система юридичної освіти, системи правового виховання, навчання, розвитку, педагогічна система професійної
 9. § 1 . Педагогічний процес як система
  заняття та ін Універсальної характеристикою педагогічного процесу є педагогічна взаємодія. Взаємодія суб'єктів педагогічного процесу має своєю кінцевою метою інтеріоризації накопиченого соціального досвіду, виробленого людством. Педагоги і вихованці є суб'єктами педагогічного процесу. Безпосередньо
 10. Теми для рефератів 1.
  Освіти. 2. Міжособистісну взаємодію в соціально-освітньому середовищі. 3. Педагогічна діяльність в сучасному суспільстві та її психологічна структура. 4. Психологія особистості вчителя-гуманіста. 5. Педагогічне мислення: традиційне і гуманістично
 11. Тема 4. Соціальний педагог, його професіоналізм
  тема освіти, її соціальні функції Існуючі навчально-виховні установи в Росії: загальноосвітня школа, професійні навчальні заклади, школи-інтернати, лісові та санаторні школи. Навчальні заклади, що дають додаткову освіту: центри творчості, спортивні, музичні, художні, корекційно-розвиваючі центри, центри для обдарованих дітей.
 12.  5. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
    тема освіти в Росії. Визначено головні вимоги для її розвитку: відповідність часу, засноване на стратегії розвитку суспільства; орієнтування на майбутнє; постійне оновлення цільових установок, змісту освітніх технологій, механізмів управління. Чітко визначені різні напрямки розвитку сучасної освіти: гуманізація; гуманітаризація; диференціація;
 13.  10.9. Професійно-педагогічна підготовка керівників занять
    занять, що є центральними фігурами у професійній підготовці. Велика відповідальність і високі вимоги до якості їх роботи вимагають: 1) ретельного підбору фахівців, офіцерів, що відповідають за своїми особистими якостями, рівнем професіоналізму, досвіду, педагогічної та методичної підготовленості пропонованим вимогам; 2) створення необхідних сприятливих
 14.  2.2. Група, колектив у педагогіці
    зміст науково-перетворювальної діяльності людей, інститутів соціуму, її об'єкт - людина в його соціальному середовищі. Предметом же її є взаємодія людини і соціуму. Гармонізувати ці відносини в інтересах формування, виховання людини, збереження, підтримки і розвитку його соціальної життєвої активності - мета соціальної педагогіки як
 15.  4. ОСВІТНЯ СИСТЕМА
    тема по відношенню до неї, виступає в якості підсистеми; фактори формування змісту освіти; принципи відбору змісту загальної освіти; систему критеріїв відбору змісту освіти; проблему введення освітніх стандартів в загальноосвітній школі. Досить докладно розглядає особливості структури базисного навчального плану, способи побудови навчальної програми,
 16.  Тема 1. Соціальна педагогіка: предмет, завдання, функції
    тема виховання і система навчання, розвиток, виховання і формування особистості, педагогічний процес. Соціальна педагогіка як частина педагогіки. Предмет і методи соціальної педагогіки. Терміни соціальної педагогіки: соціалізація особистості, соціальне виховання, соціальна робота. Функції соціальної педагогіки: виховна, соціально-правова,
 17.  Професійна (виробнича) педагогіка
    зайнятих у будь-якій сфері виробництва. Величезна мережа інститутів, центрів, курсів перепідготовки кадрів, підвищення їх кваліфікації забезпечують вирішення цього завдання, але не менш важливу роль відіграють і виховані у сучасних професіоналів потреба, звичка і вміння безперервно займатися самовдосконаленням. Серед основних завдань, що вирішуються професійної (виробничої) педагогікою,