Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM , та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Група та педагогіка

Соціальна група знаходиться в постійній зміні - розвиток або, навпаки, деградації. З самого початку її формування виникають певні взаємовідносини між її членами, думки, настрої, соціально-педагогічні впливи один на одного і інші явища. Одночасно відбувається зіткнення думок, бажань і намірів у частини членів групи, які або супроводжуються конфліктами, або знаходять своє вирішення в компромісних поглядах і підходах.

У групі нерідко з'являються неформальні лідери, тобто визнані, найбільш активні особистості, оточені однодумцями, що стають центром тяжіння для інших. Наявність в групі офіційно "призначеного керівника припускає або взаєморозуміння і співпрацю з лідером, або конкурентну боротьбу за вплив у групі. Не виключена поява в групі декількох лідерів, що виливається у створення мікрогруп, кожна з яких йде за своїм лідером.

Відносна стабільність групи не означає довготривалого спокою. Зовнішні та внутрішні причини порушують стабільність життя групи. Керівнику важливо своєчасно вловити необхідність змін, не допустити невдоволення членів групи неоперативними його дій.

Якісний стан групи, її соціально-психологічний і соціально-педагогічний розвиток оцінюється за рівнем відповідності реального та ідеального в груповий життя і діяльності. Виділяють три рівні: низький, середній і високий. Перший (низький) рівень означає істотна невідповідність бажаного, необхідному. Середній рівень - з несуттєвими витратами стан, близький до ідеального. Високий - стан групи, максимально збігається з соціальним, психологічним та педагогічним ідеалом. Кожному рівню властиво особливий стан групи, її складових.

Так, групу низького рівня соціально-психологічного та соціально -педагогічного розвитку характеризують роз'єднаність і конфліктність, порушення моральних і навіть групових норм, слабкість почуття взаємної та особистої відповідальності за справи в групі, почуття честі і обов'язку.

Група високого рівня розвитку, навпаки, характеризується діловою активністю , цілеспрямованістю на вирішення головного завдання, що стоїть перед нею, сильним активом. Вона згуртована, яскраво проявляються колективізм, почуття обов'язку і відповідальності, взаємної вимогливості і співпраці, підтримки і допомоги.

Групі середнього рівня соціально-психологічного розвитку властиві проміжні між високими і низькими рівнями характеристики.

Групу високого рівня соціально-психологічного та соціально-педагогічного розвитку, що займається соціально та особистісно корисною діяльністю, в психології та педагогіці називають коллектівом33.

У соціальній педагогіці вплив групи, всіх її компонентів на формування особистості розглядається як істотно значимий джерело, але без абсолютизації його ролі. Крайнощі, які є в педагогічній літературі і проголошуються головним носієм виховує впливу або особистості укоіодтслн, педагога, або, навпаки , середовища, групи, не мають під собою достатньої підстави.

Вплив групи на людину - явище об'єктивне, закономірне. Бути в групі і не залежати від неї неможливо. Індивідуалізм, свавілля, вседозволеність людини завжди засуджувалися вітчизняної педагогікою. Підкреслювалося, що ці явища визначають розвиненість особистості в небажаному напрямку, що суперечить ходу історії людства, історії Росії та менталітету російського народу.

Подібно до того як педагогічна сформованість особистості (її вихованість, освіченість, навченість, розвиненість) визначає діяльність і поведінку особистості, педагогічний рівень розвитку групи та його прояви, заломлюючись в поведінці окремих людей і мікроколлектівов, багато в чому регулюють їх поведінку, мотивують вчинки, позначаються на згуртованості, дисципліни та діяльності. Так, якщо в групі переважає емоційний підйом, панує діловий настрій, підтримується моральне громадську думку з питань життя, навчання чи служби, якщо міжособистісні відносини відповідають встановленим нормам, то в наявності згуртованість, дисципліна і психологічна готовність групи до вирішення поставлених завдань. У тих же випадках, коли виникають невиправдані конфлікти, беруть гору негативні групові настрою (зневіру, образа і т.п.), якщо немає єдності в офіційному і так званому «кулуарному» думці, успіх у діяльності групи малоймовірний. Це означає, що для ефективного керівництва групою, навчання і виховання людей вивчення її психолого-педагогічних граней є необхідністю.

Група як соціальний організм - не тільки об'єкт, а й суб'єкт педагогічних впливів, вона покликана виконати двоєдине функцію: діяльнісну і виховує, навчальну і розвиваючу. Іншими словами, організована група людей є і суб'єктом навчальної, трудової, громадської діяльності, і суб'єктом виховання, навчання і розвитку своїх членів. Дослідження показують, що 40-50% учнів в правоохоронних вузах вважають вплив громадської думки свого колективу на їх навчання, службу і поведінку визначальним, 30-35% - частковим , малопомітним. Причому цей вплив зростає в міру збільшення стажу навчальної та професійної діяльності майбутнього фахівця.

Об'єктивні педагогічні (виховні, навчальні та розвиваючі) можливості колективу закладені в самій природі, структурі, характерних особливостях його внутрішньої організації , зв'язків і життя, вони також можуть цілеспрямовано використовуватися батьком, педагогом, керівником.

Об'єктивні можливості успішного виконання педагогічних впливів групи реалізуються тим повніше, ніж підготовленими вони педагогічно в теоретичному та практичному відношенні, ніж вони авторитетнішими. До особливостей групи, що володіє високим рівнем психологічного та педагогічного розвитку, належать:

- висока суспільна значущість цілей і завдань її діяльності. Група - організована спільність особистостей, спільна праця яких матеріалізується в сукупних результати діяльності та зміни, відбуваються у його членів (їх вихованості, навченості, розвиненості). Це основа високої вимогливості групи до своїх членів, до вдосконалення ними своїх якостей, корінний зацікавленості в загальному колективному успіху;

- формальна і неформальна {моральна , етична, психологічна та ін.) регламентації багатьох видів і способів діяльності. Групам високого рівня розвитку властива сувора, відповідна способам вирішення поставлених перед нею завдань, продумана організаційна структура, а також узгодженість і організація діяльності та поведінки членів, їх взаємовідносин;

- чітка взаємодія, один з аспектів внутрішньої сутності груп, основа їх згуртування в єдине ціле;

- відносна стабільність, тривалість і безперервність перебування членів групи в колі одних і тих же людей . Все це створює передумови для постійного впливу колективу на особистість, умови для більшої взаємної співпраці.

У структурі групи розрізняють кілька складових:

- організаційну (офіційні взаємини);

- міжгрупову (зв'язок з іншими групами з метою взаємодії, обміну досвідом і т.д.);

- неофіційних відносин (знання один про одного, взаєморозуміння і взаємна вимогливість, ініціативність та дисциплінованість, настрій, задоволеність офіційними лідерами тощо);

- ефективності групової діяльності (вміння злагоджено працювати, задоволеність результатами праці тощо);

- морально-психологічної позиції членів групи (захищеність і рівноправність кожного в групі, задоволеність її діяльністю, тим впливом, який вона чинить на своїх членів).

Всі вони обумовлюють складний, багатоаспектний характер діяльності керівника з управління соціально-педагогічними та соціально-психологічними процесами, що протікають в групі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Група і педагогіка"
 1. 2.1. Особистість в педагогічному процесі Сутність формування особистості
  групи людей до успішного вирішення поставлених завдань. При цьому об'єкт і суб'єкт педагогічного впливу є активними перетворюючими елементами процесу. Тому проблема особистості та групи в педагогіці займає центральне місце. Коли розглядаються питання особистості, то йдеться про її вихованні, навчанні, освіті та розвитку, т . е. цілеспрямованому систематичному впливі,
 2. ВСТУП
  групі нерівномірності психічного розвитку) закріплюється основоположний принцип суб'єктивного зобов'язання. У КК РФ цей принцип практично встановлений у ст. 5 категорично розпорядчої не допускати об'єктивне зобов'язання. Введення в КК РФ статті про вікової осудності видається надзвичайно своєчасним. За останніми опублікованими в пресі даними рівень поширеності психічних
 3. § 3. Система і види покарань
  групи: 1) покарання, які не перебувають у позбавленні волі - смертна кара, тілесні покарання, ураження честі та прав; 2) покарання, що складаються в позбавленні свободи - вигнання, заслання, тюремне ув'язнення. Стосовно до чинним кримінальним законодавством до покарань, пов'язаних з позбавленням волі, відносяться арешт, позбавлення волі на певний строк і довічно. Серед решти заходів покарання
 4. Самоосвіта та освіта управлінського персоналу
  групі. Трохи років залишається для кар'єри: середній вік таких керівників (наприклад, на підприємствах Білорусії) близький до 50 років. Саме ці проблеми належить вирішувати менеджерам першої половини XXI
 5. Новиков Д. А.. Закономірності ітеративного навчання. М.: Інститут проблем управління РАН , 1998. - 77 с., 1998
  група людей, тварини, искусст-ються системи - кількісних закономірностей ітеративного навчання (що розуміється як багаторазове повторення навченою системою дій, проб, спроб і т.д. для досягнення фіксованої мети при постійних зовнішніх умовах). Основним методом дослідження є математичне моделювання. Робота орієнтована на фахівців з педагогіки, психології та
 6. 1. Моделювання ітеративного навчання: завдання і проблеми
  групи людей, тварини) і неживих системах (системи розпізнавання образів, імовірнісні автомати із змінною структурою, нейронні мережі та ін.) є уповільнено-асимптотичний характер кривих научения: вони монотонні, швидкість зміни критерію рівня научения з часом зменшується, а сама крива асимптотично прагне до деякого межі. У більшості випадків криві ітеративного
 7. Нормовані криві ітеративного навчання.
  групі, або за часом) кривих навчання, оскільки індивідуальні КН мають, як правило, значний розкид ("... гладкі КН - результат процесу усереднення ..." [99, с. 392]) [102, 106]. В роботі [73] для опису кількісної взаємозв'язку факторів підкріплення, неподкрепления і умовної реакції в експериментах з формування умовних рефлексів була запропонована формула вигляду (2.4) (для
 8. Література
  групової діяльності операторів / / Питання психології. 1970. N 4. С. 132 - 135. Нурмінскій І.І., Гладишева Н.К. Статистичні закономірності формування знань і вмінь учнів. М.: Педагогіка, 1991. - 224 с. Опойцев В.І. Завдання і проблеми асимптотического агрегування / / Автоматика і Телемеханіка. 1991. N 8. С. 133 - 144. Опойцев В.І. Динаміка колективної поведінки. ч.І - Гомогенні
 9. Соціальний і політичний лад в стародавній Спарті.
  груп поневоленого населення. Організація «громади рівних» у спартиатов. Органи державної влади древньої Спарти. Цілі і завдання спартанського виховання. Література (основна): Історія Греції. / Под ред. Авдиева В.І., Бокщанин А.Г., Пікус Н. Н. М., 1972, гл. 5. Історія Стародавнього світу. Розквіт древніх товариств. М., 1989. Лекція 14: Андрєєв Ю.В. Греція в архаїчний період, створення класичного
 10. Література
  група «Прогрес»; «Культура», 1993. С.17. 21 Бродський І. Нобелівська лекція / / Твори Йосипа Бродського. Т.1. Изд. 2-е. СПб. Пушкінський фонд. 1998. С.16. 22 Див більш докладно: Ейдельмана М. Революція згори / / Наука і життя. 1989. № 12; 1990. № 1-4. 23 Мамардашвілі М. Лекції про Пруста (психологічна топологія шляху). М. : Ad Marginem, 1995. С.421. 24 Набоков В. В. Король, дама, валет / /
 11. ВСТУП
  групи студентів педагогічного факультету Калінінградського університету під керівництвом викладачів кафедри педагогіки та методики початкового навчання в різних школах м. Калінінграда спостерігали близько 400 уроків в початкових класах з метою з'ясувати, чи використовують вчителі проблемні завдання і питання. Виявилося, що їх число склало менше 1% від загальної кількості питань, завдань, завдань і
 12. ДОСЛІДНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ
  групою граматичних фактів, що відносяться до даної теми; 2) ви-вод зі спостережень (гіпотеза), 3) підбір учнями відповідних прикладів, доказів (аналогія досвіду, експерименту), 4) відповідна письмова робота. При самостійному вивченні якого-небудь літературного твору школяр повинен висунути припущення, за допомогою якої подати мислення дійових осіб,
 13. 1. ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА
    групи: математичні; теоретичні дослідження; методи вивчення педагогічного досвіду. І.І. Підласий. Педагогіка. Педагогіка - наука про виховання (у широкому сенсі цього слова) людини. Предмет педагогіки - виховна діяльність, що здійснюється в навчально-виховних установах. Педагогіка розглядається як прикладна наука. Виділено джерела розвитку, детально висвітлені
 14. 4. ОСВІТНЯ СИСТЕМА
    груп і класів, національних особливостей освітньої системи, психолого-педагогічних чинників. Розкрито особливості системи освіти в США, Японії, ряді інших країн. Інформація про структуру освітньої системи в Росії не наводиться. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Розкрито принципи освітньої політики РФ, зафіксовані в
 15. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
    групи виховних факторів. Дана характеристика розумового, морального, трудового, фізичного і естетичного виховання. Наводяться класифікації методів виховання Г.І. Щукіна і П.И-. Пидкасистого. Охарактеризовано засоби і форми виховання. Виділено три парадигми виховання: соціальна; біопсіхологіческая; комплексна. Розглянуто моделі прагматичного, антропологічного,
 16. 10. УПРАВЛІННЯ освітньої системи
    групи управлінських органів у школі: колективного управління школою; посадових осіб школи; управлінських органів різних громадських організацій. Визначено основні принципи керівної діяльності. Розписані функціональні обов'язки керівних шкільних органів. Розкривається сутність організації та контролю за якістю навчально-виховної роботи. С.А. Смирнов. Педагогіка.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua