Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
М. І. Еникеев. Юридична психологія. З основами загальної та соціальної психології, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 3. Вольові стану та вольові якості

особистості

Свідома регуляція діяльності вимагає системи вольових психічних станів: ініціативності, цілеспрямованості, впевненості, рішучості, наполегливості та ін Ці вольові стани проявляються в своїй сукупності протягом всієї діяльності. Однак на окремих її етапах певні вольові стани набувають провідне значення. Так, вибір мети пов'язаний насамперед зі станом цілеспрямованості, прийняття рішення - зі станом рішучості, виконання дії - зі станом наполегливості і т.д. (Табл. 7). Таблиця 7 Етапи дії Вольові стану 1. Усвідомлення ряду цілей, якими можна задовольнити виниклу потребу Мотиваційні стану, стан цільових перевірок полагания, боротьби мотивів 2. Ухвалення рішення про досягнення певної мети Рішучість, цілеспрямований ність 3. Усвідомлення завдань і способів досягнення мети Принциповість, самостійність 4. Виконання дії і його поточна корекція Наполегливість, завзятість, толерантність (терпимість до труднощів), витривалість 5. Підсумкова оцінка результату дії Критичність 170

Глава 5. Вольові психічні процеси

Обумовленість вольових психічних станів дії етапами складної вольової дії

Розглянемо вольові стани в послідовності, що відповідає структурі діяльності.

Стан ініціативності характеризується активною переробкою надходить інформації, визначенням першочергових проблем, постановкою найбільш значущих цілей та шляхів їх досягнення. Стан ініціативності виражається в підвищеній збудливості до пошуку мети. При наявності ж ряду цілей першорядне значення набуває стан рішучості.

Рішучість - психічний стан мобилизованности на швидкий і обгрунтований вибір мети та способів її досягнення. Стан рішучості пов'язано з підвищенням емоційної та інтелектуальної активності психіки. Рішучість не тільки збуджується почуттям, а й пов'язана з придушенням різних емоцій, передбаченням наслідків майбутніх дій.

У різних людей стан рішучості має індивідуально-типологічні особливості. Одні намагаються кожне рішення підвести під яку-небудь схвалену суспільством ідею, принцип, схему («так прийнято», «так належить», «така інструкція» і т. д.). Підпорядкування певним принципам полегшує прийняття рішення. Однак при цьому виникає можливість неадекватної поведінки. Деякі вважають за краще при ухваленні рішення плисти за течією, не втручаючись в хід подій, передоручення рішення іншим людям.

Одна з індивідуально-типологічних особливостей стану рішучості - швидке, але необгрунтоване, імпульсивна прийняття рішення. Це пояснюється прагненням

деяких людей швидше позбутися напруженого стану боротьби мотивів. Під зовнішньою рішучістю тут ховається недостатність вольової регуляції діяльності.

Подолання рішучість вимагає щодо швидкого прийняття твердого рішення на основі врахування переваг і недоліків всіх альтернативних рішень.

Однак, незважаючи на суб'єктивні відмінності в стані рішучості, існують і об'єктивні фактори, що впливають на процес прийняття рішення. До них відносяться: дефіцит часу; значимість дії, на користь якої приймається рішення; тип вищої нервової діяльності людини; особливості взаємодії сигнальних систем. § 3. Вольові стану і вольові якості особистості 171

Так, при недостатній регуляції першої сигнальної системи з боку друга людина проявляє метушливість, хао-- тичность при прийнятті рішень; при недостатній зв'язку другої сигнальної системи з перших - зайву « теоретіза-цію », затянутость у прийнятті рішення.

Психічний стан нездатності швидко приймати рішення - стан нерішучості. Воно може бути проявом психічної пасивності особистості, слабкості нервових процесів, недостатній їх рухливості.

Нерішучість не відноситься до властивостей якого-небудь темпераменту. Однак він впливає на форму нерішучості. Настороженість у меланхоліків, затянутость у флегматиків, метушливість у сангвініків, імпульсивність у холериків - такі деякі особливості прийняття рішень, що визначаються темпераментом.

Нерішучість часто пов'язана з недостатньою поінформованістю, відсутністю відповідних умінь і навичок. Основна ж причина нерішучості -

наявність в даній ситуації рівноцінних протиборчих мотивів. При цьому окремі люди схильні послідовно приймати різні рішення, міняти їх, вагатися і навіть приймати рішення про одночасні різних діях (метод проб і помилок).

Ставлення людей до своєї нерішучості різному. Одні люди болісно її переживають, інші у всіх випадках знаходять їй виправдання, а треті не надають цьому недоліку особливого значення. Тим часом нерішучість -

негативна якість, що вимагає подолання. Воно може призвести до морально негативним і протиправним наслідків (боягузтво, злочинна бездіяльність і т. п.).

Цілеспрямованість як психічний стан характеризується зосередженістю свідомості на основних, найбільш значущих цілях. Це стан з фізіологічної точки зору характеризується виникненням домінанти, підкоряє всі дії челрвека досягненню поставленої мети.

Впевненість як вольове психічний стан являє собою високовероятностное очікування запланованого результату діяльності на основі врахування вихідних умов. Це стан значною мірою визначає результативність діяльності. Воно полягає в об'єктивній оцінці обставин, 172

Глава 5. Вольові психічні процеси

впливають на результат діяльності, засноване на чіткому усвідомленні зв'язків вихідних даних з кінцевою метою, усвідомленні (іноді інтуїтивному) її досяжності, реальності.

У силу цього виникає позитивно-емоційне ставлення до всієї діяльності по досягненню даної мети, підвищується фізична і психічна активність людини. Життєрадісність і бадьорість - супутники впевненості. Стан впевненості залежить від володіння засобами для досягнення мети (предметом і знаряддям діяльності, знаннями, навичками, вміннями та фізичними можливостями).

Успішне завершення діяльності вимагає подолання як невпевненості, так і самовпевненості. У стані самовпевненості людина переоцінює свої можливості і недооцінює об'єктивні труднощі, втручається у справи, в яких він некомпетентний. Стан самовпевненості може бути епізодичним (які виникають у результаті тимчасових успіхів) і домінуючим (які виникають у результаті некритичного ставлення до себе).

Наполегливість як психічний стан полягає в тривалому подоланні труднощів, контролюванні дії і спрямованості його на досягнення мети. Виборче відношення до всього того, що може сприяти досягненню мети, - це прояв гнучкості в подоланні перешкод. Від наполегливості слід відрізняти впертість - негнучкість, некритичне ставлення до діяльності.

Стан стриманості. У процесі діяльності на людину діють різні стимули, що провокують дію в небажаному напрямку. Гальмування небажаних дій і є стан стриманості, самовладання, що вимагає значного вольового зусилля. Ці зусилля спрямовані на придушення можливих негативних емоцій.

Стриманість не слід змішувати з нечутливістю, емоційної несприйнятністю. Стриманість припускає розумно обмірковану реакцію на сильні емоційні впливи. Стриманість - стан, у якому проявляється гальмівна функція волі. Стан стриманості - стан контрольованого поведінки.

Спосіб життя людини, стиль його життєдіяльності закріплюють у нього певні псіхорегуляціонние якості, які прийнято називати вольовими властивостями особистості. Ці свій-

ства пов'язані з типом нервової діяльності людини і з тими вимогами, які пред'являються йому соціальним оточенням, умовами його життєдіяльності.

Розвинена особистість висуває на передній план найбільш значимі цілі, всебічно аналізує умови діяльності, прогнозує їх зміну, формує оптимальну програму діяльності, спрямовує і контролює систему дій по досягненню мети, всіляко стримує психічні та фізичні прояви, що заважають досягненню мети, критично оцінює досягнуте, роблячи для себе необхідні висновки.

На різних етапах складної вольової дії проявляються певні вольові якості особистості (табл. 8).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Вольові стану та вольові якості "
 1. 5. Вічний інтерес, вічні суперечки Іван Грозний і Петро Великий
  вольового государя Івана IV м'якому, безвільному імператору. Заради збереження державного порядку історик готовий був пробачити Івану Грозному все жорстокості, все кари. «Московська опозиція XVI століття, - пише він, - звинувачуючи Грозного у шалених звірства, відносить їх походження його порочної натурі. Нікому з суддів не спадає на думку бачити в стратах і погромах Івана IV ділову, обмірковану
 2. 16. Структура правовідносин.
  Вольовому критерієм Події - породжувані ними наслідки не залежать від волі людей (народження, смерть, закінчення строку, стихійне лихо) Діяння (дії і бездіяльності) - обставини, настання яких визначається свідомістю і волею людей. Діляться на правомірні (відповідні праву) - договори, угоди, вчинки і неправомірні (правопорушення). Групи правомірних діянь: Юридичні
 3. Поняття вікової неосудності.
  Вольовим, воно втрачає властиві маленьким дітям риси безконтрольності. Уміння керувати своєю поведінкою тісно пов'язане з розумінням внутрішніх зв'язків і відносин, що існують в навколишньому світі, так як їх осягнення дозволяє знаходити правильні шляхи досягнення цілей. У пізнавальній діяльності підлітків змінюється, зокрема, співвідношення між абстрактним, теоретичним і
 4. Запитання, поставлені на вирішення експертів при застосуванні ст. 20 ч. 3 КК РФ.
  Вольовий критерій)? чи є у неповнолітнього небудь психічне розлад? зумовило Чи психічний розлад, наявне у неповнолітнього, відставання в психічному розвитку, і в якій мірі? враховуючи наявність відставання (якщо воно встановлено), чи міг неповнолітній усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій у момент вчинення суспільно
 5. Мотивувальна частина висновку
  вольового контролю за поведінкою, неповнолітній підпорядковується будь-якому сильному бажанню, яке з'явилося у нього, (часто такі крадіжки відрізняються безглуздістю, підлітки викрадають веще їм абсолютно не потрібні). Всі вивчені нами випадки заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю були обумовлені нездатністю неповнолітніх контролювати свої дії. Мотиви цих суспільно небезпечних дій були наступні:
 6. ВИСНОВОК.
  Вольової сфери. Висновок про наявність у П. відставання в психічному розвитку грунтується на чіткому та наочному описі його психічного стану і не викликає ніяких сумнівів. Такі пов'язані з відставанням у психічному розвитку і відмічені експертом якості особистості П., як подчиняемость, обмежена здатність до відстроченого прогнозом, неповне засвоєння соціальних норм, переоцінка значущості
 7. § 2. Короткий нарис розвитку проблеми
  вольової спрямованості на досягнення певної мети або «фінальності». Представники цієї теорії, яка отримала свій найбільший розвиток у кримінальному праві ФРН, скочуючись на позиції індетермінізму, стверджують, що людина є абсолютно вільним у мисленні, у прийнятті вольового рішення '. Виходячи з висунутого ними положення про перетворюючої причинність волі, вважають, що «фінальна воля
 8. § 1. Поняття злочину
  вольового) ставлення особи. Як показує історія розвитку вітчизняного кримінального законодавства, у ньому нерідко протиставлялися зовнішні та внутрішні ознаки поняття злочину. Це знаходило своє вираження не тільки в тому, що до початку XX в. російський законодавець не виключав кримінальної відповідальності за "голий умисел", тобто за сам намір вчинити якісь дії, а й у тому,
 9. § 3. Осудність і неосудність
  вольовий моменти. Інтелектуальний момент полягає в тому, що особа під час вчинення суспільно небезпечного діяння не могла віддавати звіт у своїх діях, тобто не усвідомлювала або фактичну сторону вчиненого, або його суспільно небезпечний характер. Інтелектуальний момент неосудності найчастіше має місце при розладах свідомості (наприклад, при сумереч-ном стані мислення, при
 10. § 5. Необережна форма вини та її види
    вольовому критеріям. Інтелектуальний критерій проводить відмінність за характером передбачення. При непрямому намірі особа передбачає реальну можливість настання злочинних наслідків, а при легковажність - тільки їх абстрактну можливість. Вольовий момент як непрямого умислу, так і легковажності полягає в небажанні настання наслідків, однак при непрямому намірі особа ставиться до цього
 11. § 7. Факультативні ознаки суб'єктивної сторони складу злочину
    вольове дію осудної людини, в тому чтлсз. і злочинне, виходить з певних мотивів і спрямовується на досягнення певної мети. Крім того, діяння мають різну емоційне забарвлення. У зв'язку з цим, розслідуючи кримінальну справу або розглядаючи його в суді, слідчі і судді повинні завжди з'ясовувати мотиви, цілі й емоції, що проявилися при вчиненні злочину, в якості
 12. § 2. Види співучасників злочину
    вольова сторона діяльності підбурювача полягає в бажанні бачити злочин досконалим. Бажання підбурювача, щоб виконавець зробив, як той підказав, вселив йому, тобто бачити переступив-ня досконалим або розпочатим, є необхідним компонентом підбурювання. Підбурювання з непрямим умислом, на наш погляд, неможливо, так як навряд чи нормальній людині прийде в
 13. § 4. Фізичний або психічний примус
    вольовим. Як же має вирішуватися питання про кримінальну відповідальність, якщо діяння вчинено в результаті фізичного чи психічного примусу? Примус є різновидом насильства. Тому перш, ніж відповісти на це питання, необхідно визначити, що ж таке насильство. Під насильством у кримінальному праві прийнято розуміти суспільно небезпечне протиправне вплив на організм і психіку
 14. § 4. Умовні види звільнення від кримінального покарання
    вольовий момент). Тут у загальних змістовних рисах - подібність із звільненням від кримінальної відповідальності у 'зв'язку з не-вменяемостью особи, яка вчинила злочин. Відмінність полягає в тому, що в одному випадку розлад психіки було на момент вчинення злочину, а в іншому - виникає після нього. У цьому зв'язку має сенс дорікнути законодавця в невизначеності формулювання ч. 1
 15. § 2. Категорії осіб, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру
    вольовий момент). Проте визнання особи неосудною щодо інкримінованого йому діяння ще не створює всіх необхідних умов для застосування до нього примусових заходів медичного характеру. Необхідно висновок судово-психіатричної експертизи про те, що несамовитий особа за характером психічного розладу і ступеня його тяжкості потребує примусового лікування. Скажімо, більшість
 16. § 2. Склад та загальна характеристика елементів суб'єктивного цивільного права
    вольовими актами власника і протистоять йому третє Осіб; реалізація інтересу покупця в придбанні речі передбачає вчинення певних дій кожним з договірних контрагентів; і т. д. Однак для того, щоб відповідний інтерес міг бути задоволений, уповноважених повинен мати можливість розпоряджатися не тільки своїми діями, але й чужими діями протилежної
 17. § 1. Правоздатність та дієздатність громадян
    вольових дій сторін. Разом з тим з відносин, регульованих цивільним правом, не можуть повністю вимикатися громадяни, що не володіють належним рівнем психічного розвитку. Для вирішення цих, на перший погляд протилежних, завдань у цивільному праві і з'явилися такі категорії, як правоздатність і дієздатність. Перша - правоздатність - означає здатність мати цивільні права і
 18. § 1. Поняття і види представництва
    вольовий характер. Однак його дії лише сприяють укладенню договору між сторонами, але самі по собі юридично сторони не пов'язують. Посередник може підшукати потенційних партнерів, провести переговори про укладення угоди з кожним з них, але волю на вчинення правочину висловлюють самі її майбутні учасники. Діяльність же представника не зводиться тільки до такої технічної допомоги, а
 19. § 3. Позовна давність
    вольовими діями позивача чи відповідача. У відповідності зі ст.203 ЦК перебіг позовної давності переривається: 1) пред'явленням позову в установленому законом порядку і 2) вчиненням зобов'язаною особою дій, що свідчать про визнання боргу. Перше з цих обставин охоплює собою лише таке звернення до суду, арбітражного або третейського суду, яке зроблено в повній відповідності з вимогами
 20. § 1. Власність і право власності
    вольовий зміст, оскільки саме суверенна воля власник визначає буття належної йому речі. Власність - це суспільні відносини. Без ставлення інших осіб до приналежної власнику речі як до чужого не були б і відносини до неї самого власника як до своєї. Зміст власності як суспільних відносин розкривається за допомогою тих зв'язків і відносин, в які
© 2014-2022  ibib.ltd.ua