Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія науки → 
« Попередня Наступна »
В.І. Штанько. Філософія та методологія науки. Навчальний посібник для аспірантів і магістрантів природничонаукових і технічних вузів. Харків: ХНУРЕ. с.292., 2002 - перейти до змісту підручника

Естетичні критерії наукового пошуку

ж в епоху Відродження, коли опорою науки перестала бути традиція, ис

тину називали дочкою часу, в число її критеріїв включали естетичну цінність, поняття краси. У нотатках Леонардо да Вінчі видно як визначення краси переростають у визначення істини, а в натурфілософських творах Дж. Бруно можна почути вже не настільки явні відзвуки естетичних ідей. У XVII - XVIII ст. естетичний критерій виражає ступінь досконалості теорії.

Пізнаючи приховану гармонію світу, наука зближується з мистецтвом. У неї є своя естетика, і естетичний початок відіграє велику роль у розвитку наукового пізнання. Потворна естетична конструкція не задовольняє вчених, породжуючи в них почуття інтелектуального дискомфорту і, навпаки, краса і досконалість теоретичних побудов є для вчених знаком істини.

Так, П. Дірак вважав красу формули (або її витонченість) як гарантію істинності; Ж.Адамар писав: «винахід - це вибір; цим вибором владно керує почуття наукової краси» 255.

У сучасній науці зміцнюються уявлення про необхідність відповідності наукових концепцій красі і гармонії, про естетичну сторону пізнання, а красі як евристичному принципі, стосовно до теорій, законам, концепціям. Пошуки краси, тобто єдності і симетрії законів природи - часто виступає як стимул наукової творчості. В. Гейзенберг вважав, що природознавство несе в собі заряд духовності, органічно поєднуючись з такою цінністю як краса.

Гуманітарний стиль мислення являє собою відродження єдності істини, добра і краси як основи і квінтесенції духовної культури.

Ідея ця завжди була в традиціях нашої вітчизняної культури. Ще в 20-ті роки Н.К. Реріх ставив питання про «культуру духу» як основі всієї людської діяльності, особливо у науково-технічних її проявах. Реріх стверджував єдність пізнавального, естетичного, етичного ставлення людини до світу. У кому не вихована «культура духу», той повинен бути позбавлений права займатися наукою, вважав Реріх. Інакше після нас залишаться самі грізні пустелі - «пустелі духу» крім матеріальних пустинь256.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Естетичні критерії наукового пошуку "
 1. § 4. Формування естетичної культури особистості
  естетичної культури особистості є естетичне свідомість, художньо-естетичне сприйняття, естетичне почуття, естетичне переживання, естетична потреба, естетичний ідеал, естетичний смак, естетичне судження. Естетична свідомість включає в себе усвідомлене людьми естетичне ставлення до дійсності і мистецтва, виражене в сукупності естетичних
 2. Методи навчально-творчого вираження.
  Естетичних властивостей речей і явищ, оволодіння художніми засобами вираження свого естетичного розуміння, відчування і ставлення до дійсності. Педагогічна функція цього методу, зі стоїть в тому, щоб поглиблювати пізнання школярами досліджуваного матеріалу, вчити проникненню в естетичну сутність явищ, висловом свого ідейно-емоційного ставлення до життя, оформлення
 3. Введення
  естетичної оцінки. Естетична ж оцінка може відбуватися тільки у свідомості. Тому вона повинна бути також обгрунтована природою оцінює суб'єкта. Краса є соответственность об'єкта природі естетично оцінює суб'єкта. Питання про умови цієї соответственности є питання про природу естетично оцінює суб'єкта або ж про закономірності його естетичних оцінок. І це питання -
 4. естетика і медицина
  естетичні начала життя, здоров'я людей, середовища їх проживання, творчої діяльності. Знання естетики допомагає протистояти явищам потворним, ницим, що принижує і вбиває людину і націю. Естетика звертається і до мистецтва лікування, прояву естетичних почав в медицині. Особливу роль в лікарській діяльності набуває зв'язок мистецтва і медицини. Гуманістична
 5. § 3. Чи можна виділити «предметне поле» естетичної реальності?
  Естетичних категорій, без яких, з одного боку, немислима естетика, а з іншого боку відбувається опис чуттєвих переживань, властивих різним станам свідомості. У попередньому параграфі ми вже виділили чотири основні естетичні категорії, які, образно висловлюючись, представляють «вертикальну» складову «естетичної системи координат» або «предметного поля естетики». Це
 6. ЗАНЯТТЯ № 20 ТЕМА: ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА
  естетична культура, критерії естетичної вихованості, естетичне виховання, художню освіту, завдання естетичного виховання, джерела естетичного розвитку. Вимоги до компетентності: - орієнтуватися в поняттях «естетичне виховання»;, «художню освіту», вміти їх розводити; - розуміти сутність, значення і завдання
 7. § 1. Що таке естетика?
  Естетична діяльність людини «уречевлює» себе в народженні різних видів мистецтв, що стають «генератором» естетичної культури. Тому естетика, залишаючись фрагментом філософського знання, умовно може бути розділена на дві частини. Б «першої частини» естетики предметом її вивчення виступає природа і образ прекрасного, оточений численними категоріями і поняттями. Для «другого
 8. § 2. Що таке мистецтво?
  Естетичних образах свою скороминущу чуттєво-емоційну сферу. Мистецтво перетворюється на альтернативу грубої дійсності, через що воно не тільки охоплює вислизаючу від поверхневого погляду красу, а й за її законами перекроює світ на свій лад. Саме це і робить творчу особистість богоподобной. Бо якщо Бог промишляє світ у проведенні, то людина зайнята тим же в мистецтві.
 9. § 1. Яка природа естетичного свідомості?
  Естетичної характеристикою онтології і антропології. Скажемо кілька слів про те, що являє собою одні з найважливіших онтолого-естетіческпх термінів - «гармонія». Це одна з найважливіших категорій, без якої неможливо уявити природу естетичної свідомості людини. Вона має свою кількісну характеристику - це єдність, і якісну характеристику - це цілісність. А обидві
 10. Технологія пошуку роботи
  пошуках робочого місця. Нижче наводяться підходи до самостійного пошуку роботи, рекомендації щодо складання резюме та власного образу. Інформація викладається у формі рад, яку можуть використовувати як самі фахівці, так і їх
 11. Глава 33 Естетична теорія Аристотеля
  Глава 33 Естетична теорія
 12. § 2. Принципи і критерії відбору змісту освіти
  критеріїв (Ю. К. Бабанський). 1. Критерій цілісного відображення у змісті освіти завдань формування всебічно розвиненої особистості. 2. Критерій високої наукової та практичної значущості змісту, що включається до основи наук. 3. Критерій відповідності складності змісту реальним навчальним можливостям школярів даного віку. 4. Критерій
 13. I. Розширення естетичного виміру в область трансцендентного
  естетичного виміру в область
 14. суб'єктивно-об'єктивних критеріїв істинності ПЕДАГОГІЧНОГО ЗНАННЯ
  естетичне мірила. Донині в педагогіці серед теоретиків і практиків поширене поблажливо-зневажливе ставлення до краси як до критерію істини. У дослідженнях, як правило, відсутня естетична оцінка педагогічних явищ як критерій істини. Тим часом можна стверджувати, що тільки красиве в педагогічних системах, у виховній діяльності дорослих і поведінці
 15. 1. Легальні критерії охороноздатності об'єктів авторського права
  критерію охороноздатності об'єктів авторського права, дає приблизний перелік творів, які за умови відповідності їх названим критеріям можуть бути об'єктами авторського права, а також визначає сферу дії авторського права. Авторське право поширюється на твори науки, літератури і мистецтва, по-перше, є результатом творчої діяльності і, по-друге,
 16. Мотиви (аспекти) раціонального природокористування та охорони природи
  естетичний, науково-пізнавальний, виховний. Економічний мотив - найважливіший мотив, як у минулому, так і в даний час, бо вся господарська діяльність людини і саме його існування засновані на використанні природних ресурсів. 8 здравоохоронні мотив виник відносно недавно у зв'язку з дедалі більшим забрудненням навколишнього середовища, результатом якого є
 17. КРИТЕРІЇ естетичного виховання
  естетичної освіченості. На цьому фундаменті виникає і формується творча індивідуальність, її естетичне ставлення до мистецтва, до самої себе, своєї поведінки, до людей і суспільним відносинам, до природи і праці. Естетична вихованість школяра передбачає наявність у нього естетичних ідеалів, ясного уявлення про досконалої краси в мистецтві і в дійсності.
 18. Зважування критеріїв.
  Критеріїв, виникає питання, чи всі критерії в даному загальному результаті рівноцінні і повинні однаковою мірою братися до уваги або певним критеріям слід надати більше значення. Оскільки при використанні системи персональної оцінки результати повинні бути порівнянні, а суб'єктивний вплив оцінює особи на результат оцінки має бути по можливості знижено, то дана система
© 2014-2022  ibib.ltd.ua