Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Методологічні принципи порівняльно-педагогічного дослідження

Знання з області будь-якої науки буде однозначно неповним, якщо не охопити увагою аналогічні науково-прикладні проблеми і явища, що мають місце за кордоном. Особливу цінність в цьому відношенні мають порівняльно-наукові дослідження, що є необхідним елементом розвитку науки, в тому числі і педагогіки. Проводячи порівняльне дослідження, ми можемо вийти з рамок своєї педагогічної традиції, подивитися з боку на наші педагогічні концепції і категорії, що необхідно і корисно для кращого розуміння і вдосконалення власних шляхів і способів вирішення вітчизняних науково-практичних проблем.

Сучасна наука про педагогічні аспектах правозастосовчої діяльності за кордоном, педагогіці професійної освіти юристів різних спеціальностей накопичила величезну масу педагогічних відомостей як теоретико-методологічного, так і прикладного характеру, які не отримали свого узагальненого порівняльного наукового аналізу та систематизації з -за різнорідності і суперечливості багатьох педагогічних ідей, положень, концепцій, категорій, термінів, процедур, методик, технологій.

Порівняльна педагогіка користується не тільки методами дослідження самої педагогіки, але, бувши наукою міждисциплінарною та інтегральної, використовує весь арсенал суміжних з нею наук. Специфічне значення для порівняльної педагогіки мають кілька методів:

- описовий - вимагає точності, об'єктивності, угрупування, систематизації та інтернаціоналізації фактів; накопичення необхідної і достатньої інформації для аналізу, передбачає визначення одиничного і типового в системі освіти. Динаміка цього методу виражається в послідовному зростанні питомої ваги дослідницького начала;

- історичний - передбачає аналіз генезису та особливостей розвитку педагогічних проблем, сприяє більш глибокому розумінню сучасного стану вивчення педагогічних явищ;

- соціологічний - припускає оцінку відповідності організації освіти потребам розвитку даного суспільства;

- статистичний - характеризує аналіз і інтерпретацію кількісних показників освіти. Складність використання методу полягає в тому, що параметри національної статистики освіти погано піддаються міжнародних порівнянь;

- порівняння - основний, за допомогою якого виявляються риси подібності та відмінності систем правоохоронної діяльності, освіти, роботи з кадрами та ін .

, фіксуються загальні та специфічні прояви педагогічних закономірностей.

У сучасній вітчизняній порівняльно-юридичної педагогіці наукові принципи і методи вивчення, оцінки та використання зарубіжного педагогічного досвіду діяльності правоохоронних органів розроблені професором А.М. Столяренко355. Їм визначений і комплекс можливих різних підходів у педагогічному вивченні і використанні закордонного досвіду:

- ознайомлювально-інформаційний - полягає тільки у відтворенні картини того, що відбувається за кордоном, наприклад у перекладі і публікації зарубіжних джерел інформації про педагогічному досвіді або в описі того, що спостерігали окремі працівники системи МВС, які виїжджали за кордон;

- аналітико-інформаційний - виражається в наданні практикам матеріалів, що відображають перший результат педагогиче ського осмислення досвіду з чітким виділенням всіх елементів педагогічної системи;

- порівняльно-аналітичний - закордонний досвід не тільки описується, але і зіставляється з нашим, виділяються подібності та відмінності, а на основі порівнянь робляться оцінки і висновки;

- науково-прикладний - пов'язаний з науковим обгрунтуванням процесу, процедур, методів практичного осмислення закордонного досвіду, витягу ідей, їх трансформації у варіанти (версії) прикладних рішень щодо реалізації досвіду;

- внедренческий - висловлює практичні шляхи реалізації досвіду, експериментальну перевірку ефективності його впровадження, вибір найкращих варіантів.

Сформульовано та апробовані в дослідженнях методологічні принципи порівняльно-юридичної педагогіки:

- об'єктивності - означає неупередженість, відмова від всяких упереджень, штампів, крайнощів в оцінках і проявах симпатій і антипатій, ідеологічних ярликів, опору на факти та їх наукове пояснення. Особливо слід підкреслити, що проходження методологічним принципом об'єктивності виявляється справою нелегкою. Згадаймо, що ще в недалекому минулому радянська педагогіка дивилася на закордонну освіту з позицій класової та ідеологічної боротьби. В даний час, навпаки, нерідко зайво або незаслужено захвалюють іноземні педагогічні досягнення і прагнуть сліпо слідувати західним зразкам.

Головне - не новизна, не зовнішня красивість педагогічних рішень, а точне визначення того, до чого вони призводять, їх підсумок, результат;

- комплексності - передбачає необхідність розуміння закономірних залежностей педагогічних систем будь-якої країни від властивих їй соціальних, економічних, національно-етнічних, культурних тощо факторів;

- педагогічної системності - передбачає, що будь-який факт досвіду не може бути зрозумілий поза педагогічної системи, в яку він включений;

- конкретно-історичного підходу - враховує історичні особливості розвитку країн і освіти в них (досвід однієї країни може бути непридатний у іншій, яка вже пішла в своєму розвитку вперед або, навпаки, відстала);

- суперечливості педагогічного досвіду - вказує на те, що в будь-якому досвіді є інтернаціональне і національне, типове і одиничне, позитивне і негативне. Теза «взяти все найкраще звідусіль» дуже популярний у багатьох сферах людської діяльності. Водночас завдання «взяти найкраще», при всій її привабливості і легкості в уявному експериментуванні, в реальному житті надзвичайно складна. У процесах запозичення слід виявляти більшу обачність, припускаючи можливі варіанти кінцевого результату.

Розглянуті спеціальні принципи порівняльно-юридичної педагогіки свідчать про те, що використання зарубіжного педагогічного досвіду - «важке мистецтво». Треба навчитися використовувати зарубіжний досвід, але не менш важливо навчитися і не зловживати ним. Неприпустимо недооцінювати зарубіжний досвід, але погано і просто копіювати його, намагаючись за кордоном знайти легкі рішення складних і своєрідних російських проблем. Хоч би скільки ми використовували світовий досвід, наше суспільство і життя ніколи не стануть «американськими» або «японськими». Тому потрібно дбайливе ставлення до вітчизняного досвіду і уважне, вдумливе - до зарубіжного.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методологічні принципи порівняльно-педагогічного дослідження "
 1. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  методологічні принципи порівняльно-педагогічного дослідження? 4. Охарактеризуйте теоретичну базу і основну термінологію зарубіжній юридичній педагогіки. 5. У чому, на вашу думку, відмінність зарубіжного і російського юридичної освіти? 6. У чому ви бачите особливості професійної освіти співробітників правоохоронних органів (поліції)? 7.
 2. 1. ПЕДАГОГІКА ЯК НАУКА
  методологічні положення: про соціально-детерминированном характері виховання; вплив соціальних чинників на розвиток людини; визначальної ролі активності особистості в саморозвитку. Дана детальна характеристика методів дослідження педагогіки. найважливішими визнані наступні: педагогічні спостереження; дослідницька бесіда; вивчення шкільною документації; педагогічний експеримент; вивчення
 3. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  методологічні та світоглядні погляди. Підсумком їх вчених спорів є рішення «суду». У 7 класі провідною метою таких ігор буде оволодіння інтелектуальним інструментарієм: вміння міркувати, аналізувати, порівнювати й узагальнювати. У 11 класі головна мета - використання цього інструментарію для доведення своєї точки зору, для прояву світоглядної позиції. Кожну
 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ШКІЛ ОСВІТНЬОГО ОКРУГУ
  методологічної компетентності, поглиблення знань в обраних предметних областях; формування дослідницьких, комунікативних компетентностей, культури діяльності, самооцінки, рішення проблем вибору; знайомство з науковими установами, лабораторіями, технологічними процесами. Дослідницька робота виконується учнями 10 класів у рамках річної дослідницької
 5. Концептуальні ідеї щодо вдосконалення викладання соціально-гуманітарних дисциплін
  методологічне, методичне і виховне. Зупинимося на них докладніше. Методологічна робота Структуру предметної діяльності кафедри можна уявити у вигляді піраміди, основу якої становить історія, вершину - філософія, а се-^ Редіна - інші гуманітарні дисципліни (суспільствознавство, економіка і vjy ін.) Зрозуміло, це - лише умовний образ, тим більше, що багато
 6. Про гуманітарну ролі математичних дисциплін у сучасній гімназії
  принципами: Принцип цілеспрямованості: в шкільний курс математики слід включати лише такі поняття математики і так їх викладати, щоб найбільш ефективно здійснити вище сформульовані цілі навчання математики в сучасних умовах. Принцип розвитку: з різних способів введення і викладу включеного в курс математики фундаментального поняття слід використовувати той, який в
 7. Професор Московського університету Веніамін Петрович Грибанов (1921 - 1990) (короткий нарис життя і діяльності)
  методологічні прийоми і способи визначення меж здійснення суб'єктивного права, його соціального призначення, виявлення ознак зловживання правом, розроблені В. П. Грибанова. Складовою частиною цілісної концепції Веніаміна Петровича про здійснення суб'єктивних прав була проблематика права на захист і меж його здійснення. Безперечною заслугою і досягненням В.
 8. Принципи і методи педагогічної роботи на попередньому слідстві
  методологічне положення має стати основою вибору примусу як методу впливу на особистість у слідчої, прокурорської діяльності. Застосування кримінально-процесуального примусу породжує важливу морально-теоретичну і практичну проблему про підстави і межах такого примусу, про шкалою моральних цінностей, які як би приносяться в жертву цілям кримінального
 9. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  методологічним підходом є і спроба осмислення революцій крізь призму особистого інтересу, через уявлення про те, кому і що вона реально дала і що відняла в економічному, соціальному, політичному, духовно-моральному, світоглядному відносинах. При цьому виділяється необхідність класифікації особистих інтересів стосовно кожної революційної епохи, встановлення їх ієрархії »,
 10. Поняття вікової неосудності.
  Принцип. У ст. 40.3 підпункт "а" Конвенції про права дитини міститься вимога до держав-учасників з метою захисту дітей від несправедливого кримінального переслідування "встановлювати мінімальний вік, нижче якого діти вважаються нездатними порушити кримінальне законодавство". З цього формулювання випливає, що визначення нижньої вікової межі кримінальної відповідальності
 11. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
  методологічний підхід реалізується, як зазначалося вище, і в справжній книзі. Але при цьому враховується, що хоча держава і право є самостійними соціальними інститутами, між ними існували й існують органічні, реальні зв'язки - й у процесах їх виникнення, та в процесах функціонування. Але все це обговорюється тільки в рамках реальних історичних процесів, а не по
 12. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  методологічній основі, що включає положення про єдність держави і права, їх загальної класової природі і була сформована так звана марксистсько-ленінська теорія держави і права. Вона досить успішно забезпечувала теоретичними положеннями та обгрунтуваннями тоталітарна держава, його правову систему, інші державно-правові сторони громадського життя при соціалізмі
 13. ГЛОСАРІЙ
  методологічних поглядів на розуміння і визначення сутності , змісту, цілей, завдань, критеріїв, принципів і методів управління персоналом. Контекстне планування - структурування списку справ відповідно з оптимальними для їх виконання контекстами; відстеження в ході діяльності «появи» або «наближення» різних контекстів і виконання в ці моменти відповідних справ.
 14. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  методологічними принципами даного управління якістю підготовки фахівців є: орієнтація на кінцеві цілі на всіх проміжних етапах навчання; організація процесу навчання на основі положень програмно-цільового методу; розробка єдиних загальновузівської методичних стандартів; забезпечення на всіх етапах реалізації професійно-освітньої програми умов для керованою і
 15. 1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
    принципів діяльності вищої школи здійснюються Конференцією ректорів Німеччини. Конференція ректорів Німеччини об'єднує всіх ректорів. Вона збирається один раз на рік. Статут вузу розробляється самим колективом. Керівництво здійснює ректор чи президент, проректори або віце-президенти і канцлер. Академічний сенат контролює навчальну та наукову роботу. Він формується з представників
 16. список літератури
    принципів, які змінюють світ / / Стандарти і якість. 2001. № 5, 6. С. 49 - 61. Accreditation Handbook / NWASC, Seattle, 1988; Brennan J., Gocdegebuure I., SbanJ., Westerbei-jden D., Weustbof P. Comparing Qualityin Europe / / Higher Education in Europe / UNESCO Europen Centre forHigher Education. 1993. V. XVIII. N. 2. Актуальні питання менеджменту в Росії та США. Викладання і
 17. 1. Моделювання ітеративного навчання: завдання і проблеми
    принципів взаємодії складових їх елементів; створення і дослідження математичних, імітаційних та ін моделей ІН і т.д. Ми спробуємо розглянути загальні закономірності ІН допомогою дослідження його моделей. Таким чином, об'єктом дослідження в даній роботі виступає итеративное научение, а предметом дослідження - його загальні для систем живої і неживої природи кількісні
 18. 1. Предмет науки конституційного права
    принципи та інститути, а також суспільні відносини, які регулюються або можуть або повинні регулюватися ними. Вивчає наука також практику реалізації конституційно-правових норм та інститутів, прагнучи осягнути закономірності їх розвитку і дати обгрунтовані рекомендації законодавцю і правопріменітелю щодо вдосконалення і застосування відповідних правоположеній, а. окремим особам -
 19. ПРЕДМЕТ, СТАТУС ФІЛОСОФІЇ РЕЛІГІЇ. ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ І РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
    методологічних і теоретичних позицій. Про час виникнення релігієзнавства існують крайні точки зору, як і про виникнення самої релігії. Одна з них стверджує, що релігія існує стільки ж, скільки існує людство, трансформуючись у міру його розвитку від ранніх її форм: анімізму, фетишизму, шаманізму - до складних систем універсальних світових релігій. У
© 2014-2022  ibib.ltd.ua