C || || || || || || || || || || Գ || || || ||
/ / / / / / / / / / / / / / / / / Գ () / Գ / Գ / Գ / Գ / Գ / Գ / Գ / Գ / / /
Գ → 
. 4- . 4. - , ., 1983 -

24

ϲ OB ֲ

(penia) 11510, 17,

, 155all , (penes) 122b27, 159

(to alypon) 20423 (. ) , (adeia, adees) , , 1325 (banay-sia kai apeirokalia) 107M9, 122a31

(banaysos) 12319 , (aor-gCsia) 108a8 , 126, 191b25

,

(aorgetos) 1088 -

-

, (anaiskhyntos) 10835, 11514, 1931-10 (aphrosyne)

14627, 1495 () 1499 , (ado -

xia) 115al0, 13, 1282 (athanasin. lo at-hanatidzein) 111622. 117

, (aphobos, aphobia) 107 115al6, 19, b24, 117al9, 185b23

, (anaiskhyntia) 107all, 128b31, 193al- -10 (atimia) 100a20, 107b22, 123b21, 124a5-16, 138al3, 192a22 , (anaisthesia) 109a4, 119a7, 186b9, 10, 19Ja37, b4 (anaisthetos) 104A24, 107b8, 108b21, 114al0

(analgetos)

19134 (. ) (analgesia) 186a23

(. ) , , , (to agathon, tagathon, ta agatha, tagatha) 94a3, bl7, 95al4, 28, 96a23, 30, 25, 97bl8, l9, 102a4, 113al9, bl, 129b2-8, 131b20-23,

1521) 25,33, 154all, 12, 1551) 19-30, 157a31-33, 17224-14, 1822, 1838, 28-30, 18419-31, 2, 19228, 19021-26, 20016 , 20423, 205, , 2078, 30, 2081.6, 37, 209, 7, 5, 12,210 ) 7,212 17 1826-22, 1835

18234-2, 18336 , 184-14 (haplos) 129, 5, 15226 18322 (ta megista) 16910

(kath'hekaston) 19935 (ta oktos) 98k> L, 9931, 1 ) 1 15, 1237, 20, 12527, 1538, 17911, 16, 1841) 3, 200 13, 20230, 20630, 20717 , , (haplos, katlioloy) 1821) 20,1991) 1-7,2071) 28 - 34, 208, 209 1-5 (ley6s) 984, 1447 (to ariston, tariston, behiston, akrotaton, ta - galhon) 94a22, 95al6, 97a28, b22, 981> 32, 107a8, 114h5, 1414, 1522-26, 1531) 7-25, 1688, 182a28, 36,183 a6, 24,30-32,184 a5, 6,15-25 ,30-38, b5,

200a31-35 114 7 , 11432,

11526, 1664 (to koinon) 122b21, 130b26, 102a23- 29, 163b7, 1821) 28-32, 183a3-5 () (to prak-ton) 95al6, 96b35, 97al, 23, 141bl2

( , , , , ) 972, 1294-6, 15226, 17213, 182,

1837, 18413, 199-14, 209 1 -

9813 -

17015, 21, 2,

15 -

,

(kath'hayto) 9527, 964, 33, 17234 -

, (tagat-

lion) 9422 , 9621, 9718, 27, 11316, 17,24, 1292, 15521-1564, 17228, 9-14 ,29-33, 1749 (. ) -

978 -

,

98, 1537, 154 15, 1842, 20013, 20231 -

(moros) 182 -

,

947-10, 9816, 10215 -

, ,

182L6-10, 18320-1844, 1 -6, 20230, 31, 2071) 25, 30 -

18926, 1902 -

18210-13, 18330-

37, 7 -

1848 -

966,

106 -

9527, 9611

(. ij (energeia), (to of) ieikes), , ) (to ) 114bl2, 142a9 (to kalon) 191bl9, 20 (kharis) 120al5, 133a4, 137al, 164b27, 1671) 24, 211 b23 , (evdzoia, to ey dzen) 95a20, 981) 21, 140a28, 184b27, 28 (. ) (eyergetes) , 164 26, 165al7, 1677, 168a2, 10,28 (eyergesia, eyor-gctciria) 120 a34, 1241) 9,16, 155a8, 159a21, I6lal2 , 16, 163a 1-4, 164 b31, 167bl7, 23,24, 168a24, 171b24, 180b0

, (eypiaxia, to ey prattein) 9520, 98b21f 10021, 1016, 139a34, b3, 140b7

(eyemeria) 997, 178 (sophrosyne) , 10419, 25, 1075, 109, 19, 11723-11824 , 1401, 14728, 1482, 14922, 30, 15011, 15131, 1857, 22, 1868, 32, 19136-22, 19219 -

[] 1171) 25-1182 (sophron) 10227, 10338,1) 1,19, 10434, 6, 10519, 7-10, 10820, 11723-11924, 1235, 125, 12921, 1445, 14514, 15, 14611, 12, 1486, 14, 14931, 15023, 15119, 34, If 2ai, bl5, 15327-35, 168b26, 1726, 17731, 178, 15, 1910-18, 1934, 1962, 201al0-15, 12 -23, 20726

(eygeneia) 99, 13128 (eyphyes) 1148, 14434; (eygenes) 12231, 12421, 179b8; (eleytherios) 1184; (megalopsykhos) 19234

(. , ³ ) (gennadas) 100b32; (eyphyia) 1142; (megaJopsykhia) 18236, 1832, 19221-36 (, ) (eyeteria)

9826, 1558 (makarios) 9819, 99bl8, 1004, 16,33, 6-1017, 19, 24, 27, 1135, 16, 1527, 15721, 15822, 1702, 8,27,28, 4 , 17627, 17723, 1789, 26,179 2 -

169h4 (makatiotes, to

mukurion) 992, 10029, 1015, 17822

(synetheis) 12625, 27; ( ) 9613, 1308 (. ) , (synetheia) 156b26, 157allt 165, 16634, 16712? 181all

(mcikheia) 107all, 16, 131, 1323 (. ) (moikhos) 117al,

13419, 22 , (theos) 9624, 1019, 23,30, 12220, 12310, 8, 13428, 13728, 14523, 26, 15426, 15835, 1595, 7, 16024, 1625, 1645, 16622, 1788-17925, 18524, 2004-16, 205 15, 2076-17, 20827-34, 21234-2138 (. ij, ) , (pjo-ytos, to ploytein) 94a9, bl9, 95a23, 25, 96a6, 97a27, 99bl, 1205, 6, 1237 , 25, 12414, 17, 13128, 147L30, 1612 , (ploysios, ploy-toyn) 1204, 18, 121b5, 124a22, 155a6, 159, 1731) 27, 179al4 () (hoi pol-loi) 95al8 , 21, 118b24, 27, 1256, 150al2, bl, 151a5, 152a26, 167b27; () 124b31 ( 1052, 1215) -

95bl6, cp.

168b22

, (to einai, to on) 96a24, 166al9, 168a5-8, 170a33-4, 172a2 -

(to ti en einai) 107a7 -

170b8, 171b35

(. ) (megaloprepeia) 101M7, 122al8-123al9, 125b3 (. ) (in ega 1 )

1077, 12227-12319 , (mega-lopsykhia, megalopsykhos) 10032, 10722, 26,123 34 - 125 (. -, )

(megethos) 12222,

2,18,32,123 6, 13,164 b29 (koinonia , to koinonein) 108all, 128b6, 159b29, 160al4, 28, 161b7, ll, 162a20, 164a20, 5, 172a9 -

,

1299 , 130a2, 135M2, 160all, 19,29 -

132b31 -

13317, 24,

16, 15927, 16331 ͳ (dyskolos) 10830,

1266, 12710, 158 , , , (aitios) 11320, 1142-4, 1715 -

,

16116, 1627, 16523 (. ) (monarkhos) 11532 , , , (arkhe, to arkhi-kon) , 132b28, 155a6, lOOal -32, 14-161a2, 15, 18, 16731, 169a29 -

-

, (dyna-

steia) 12414, 17-23, 1556, 1767.18, 177 -

, 16034-161 5 -

(patrike) 16115 -

1296 , (epithy-

mia) 1038, Ula25-2, 11,17, 117al, 119a4, b5-10, 13025, 1454, 146, 14715 ,33-2, 14821, 15010, 18, 9, 16820, 201al2-14 -

11815, 18 -

,

1181) 8 -

11813, 16 -

14926, 2, 4,16,24

(. ij, ) , (dynamis) 99, 13426, , 18021; (rhope) 9424, 986, 10025, 10129, 17223 (ho , erastes) 1576 , 1591) 15,17, 164, 1674

(epimeleia) 9930, 1212, 17924, 1801 -

18025, 29,34,

2, 28 ( 1801) (pothos) 18613 (epithymia) 20214 (. , ) (melagkholikos) 15025, 15219, 28, 1541, 15

ϳ (eleytherios) 1798 (. , ³ )

(antapodosis) , 1647, 17830; (apodoteon) 165al ( ಲ, 1656); (time) 1644 (egkrateia) 12834, 14518, h8, 24, 14614, 17, 8, 1481, 149a21, b25-150a34, 36, b6, 15128, 32,33, 15225, 34, 32, 20035, 21, 20217, 18,28, (egkrates) 1024, 27, 14504, 14610, 11, blO, 15, 14722, 14814, 15014, 33, 15129, 7, 10, 16,25,27,33, 16834, 18818 -26, 1934,

20118, 29,34, 20210, 13 -

201 all - 13,

2032 -23 (ho eromenos)

1576, 1596, 1645, 7 (dynamis) 101bl2, 10326, 1274, 1687 (. ) , , (genesis) , 10427, 112L24, 140all, 143b20, 1524-23, 1539-16, 17330, 324, 1740, 12, 20434-2056, 7, 19 (ij) , (boylesis) 187 6,37 (. ) ,

(trophe, paideia) 104, 13026, 161al7, b34, 1628, 14,

179b35, 180al, 26, b8 (. ) (ekhthra) 15526,

19320-23 , (blabos, , ) 948, 10432, 12634, 1324, 1345, 8, 1351-1362, 25, 16915 () (dyseris) 10830, 12616, 12711 , (blabe-ros) 1449, 15221, 1545, 1669

, , , (proairesis) 94al, 95 14, 9721, 106, 1115-11217, 1175, 12714, 1350, 25, , 13821, 13931, 14420, 1454, 14934, 15020, , 1517, 30, 36, 15731, 16323, 17835, 1875, 18, 1904, 195 15, 1961) 31, 1986, 8, 16; (baircsis) 2002 -

18912-16,

22-32, 6-17 -

(orck-

tike noys) 13933, 5 -

189 - 6 -

17835 -

11721 -

,

(meta 1-goy kai dianoias) 11217 -

(to proaireton)

112al4 , 17, 113a4-b4, 139b6 -

189al7-

22 -

189al-5 -

1895-12 -

1897, 8, 26 (.

, ) , (opheleia , to ophelimon, kerdos, to sympheron, to lysiteles) 108a29, 11720, 125all, 127a9, 134a8, 10, b35, 141, 14227, 156a27, 157al6, 20, 162b36, 163al0, 17,20, 1672, 212a30 (. , )

, (karteria, to karterein) 145a36, b8, 15034-bl (karterikos) 1455, 1462, 147b22, 15014, 33 , (elithios) 11122 , 11220, 12127, 122b28, 123b3, 12523, 17632

(orge) 10522, 1084, 18, 12526-32, 1265-34, , Dz, 13529, 1389, 14811, 14920 , 18612-24, 18826, 1911) 36, 201 37, 2021-25; (thy-mos) 2029 (orgilotes) 1087,

12529, 19124-30 , , , (politeia) 1031) 6, 13032, 1355, 14210, Dz, 1) 20,21, 101 , 1635, 1817-24 -

16034 -

16032-

1619

, , (ho politikos) 1028-23, 1124, 14, 1401, 1422, 1772, 17827, 18030, 18111 , (polis) , 1232, 13811, 16219, 16726, 30, 16831, 17030, 31, 18027, 4, 1817, 7 (. (phronesis)) (dynastes, ho en dy-nasteiai, dynasteyontes) 163a35, 179a7, 14 , , (polites, politai, koi-nonos, koinonoyntes) 97M0, 99b31, 102a9, , 116al8, 130a5, b29, 39, 160a2 , 5, 165a31, 177bl4 e (praxis)-. ij, , - (energeia) 18527, 2108, 20838 -

184-38,

2111) 27-32-

20512-

20428-

20427-30, 20811

(. ij) , , , , , , (ergon) 955, 10115, 33, 1045, 10618, 0, 10924, 25, 120, 122-17, 25, 1238, 12920 , 1339, 13, 33, 5, 13713, 16, 13917, 29, 12, 1410, 1529, 15323, 16222, 16734, 1689, 16,35, 17235, 6, 17921 (. ) (argyrion, khremata) 10927, 11224, 1279, 13019, 1374, 1630, 16428, 32, 4 (. , ) ij, , , (energeia) 944, 10327, 10429, 1147, 11520, 152, 15310- 26, 10-1 6, 154b27, 1571, 1686-15, 17135, 175 24, 184-38, 18528, 19034-37, 20427-30, 20524-

, 17017-

10015, 16929,

176Ƞ-

17525,

1769, 1775-

1707-

1746-

'

176-

17716, 28,

9, 1787-22-

17821-

, ' -

1199, 15236-

1135, 17314,

1776, 7-

987, 5, 1530-11,

542, 6-

1779 ( 17923)-

9831, 9926, , 17710, 17810-

15316 (. , (dzoe); . ij)

ij, , (prak-tikos) 9522, 99, 1002, 1019, 1299, 1342, 13735, 1417, 14324, 27, 14411, 1468, 1529

, (to epieikes) 13731-137b33-

15217-

1721

(to ) 13928 (. ) (to kalon) 192 12 (. )

(agathon) -

, , , , (to hekoysion, hekon, belt ysios) 18728, 29, 9, 188al4-37, 1) 25-38, 189a32-bl, 195al6, b8 (. , ; . )

, (arete) 9529-33, 915, 9832, 9911, 10020, 1015, 1035-29, 1082, 10920-23, 30, 33, 1207, 23, 12219, 15, 1391, 145, 15116, 16123, 17717 , 6, 1821-30, 1832, 24-26, 18527, 32, 1874-11, 20, 18927, 19026, 27, 191 39, 19216, 1982, 21, 4-7, 2005, 33, , 2065, 6,28, 20720, 30, 20932-37-

1039, 10,

10427, -13, -107 8, 13916, 22-26, 18536-39, 2060-13-

1832-

,

1077, 185, 186, 19125-29, 20031-34-

,

(Kratiste) 12926, 1721

, 14519, 2001-19 , (dianoetikai) 1035, 14, 1391 ( 1089) (ariste kai teleiotate) 9817

, , (ethi-ke) 1035, 15, 10920, 1391, 22,144 7, , 1525, 17222, 5, 17816, 18, 185-1862 (praktike) 177bG (), , (teleia) 1004, 101 14, 1026, 124,7,28, 12926, 31, 1986, 200Ǡ

, , (pnysike) 144, 151 18, 19737, 38, 198-9, 19938 ( 10324) , 102al4, b3, 13, 10622 1909-33, 19120, 20024-26 18423 , 18524-27,

6, 7, 186, 1975 14022, 14112 () 1444, 17 (hole) 1309, 23, 1445

', 1045, 16,105 13, 185-37,186 35, 20429, 20620-25

2069-29

2065-17 () 18216-21, 1839-18 1037, 15119, 1981 151 al6 2068-29 2008-11 1909-28-

182a27, 2S-

1447-30,

18215-23, 1838, 9, 19810 (. ij, ij, , , (horme), , , ) (agathos) 10210, 1144, 123b29, 34, 13027 - 30, 14431, 1504-

17618

(. ) (spoydaios) - , ó , (to spoydaion) 1368, 1374-12, 1458, 14615, 19, 177 (spoydaios) 9814, 9923, 10924, 11325-1149, 1247, 1305, 14329, 14417, 152, 16335, 16425, 1656, 16613, 19, 16935, 3, 35, 1708, 15, 6, 19, 17616, 25-

Ǡ

(. , (bios); . ) (epieikeia, to epieikes) 13731-1382, 14331, 16719 (. ) (epieikes) ( ) 1021, 1134, 11513, 12032, 12621, 12819, 15431, 16523, 16611, 30, 4, 27, 167, 6, 16834, 169, 16, 21, 170, 22,27, 17127; ( ) 13620, 13735-1382 , 14320, 1658, 17119-

13734 (.

) (agathos) 1039, 13, 16625 (. ) , , (syntheke, homologia, dio-mologia) 127, 133a29,

13329, 32-35, 1617, 15, 16227, 164-34 (to deon, to hos dei) 94a24, 107a4, 118b20, 121al, 6, bl2, 122bl2, 29, 123a20

ó (axia, axioma, to axion) 117a24, 122a26, b29, 33, 123al8, b3, 14-25, 125a25, 131a24, 26, 1366, 158b27, 31, 159a35, 160M3, 33,36, 161a22, 163M1-18-

123M7 ó,

(Spoydaios) 181 a28, 183b29, 186b36, 200a27-30, 207b23, 24, 212a29-b23-

181b25 (.

; . ) (skhole) 1774 ( 16027, 1767, 1775, 8)-

(to skholastikon)

17722

, , (philos) 1555-17215, 17332, 20820-25, 2095, 10-16, 32-8, 22, 21010-12, 36, -6, 21115, 32, 39, 212, ܳ- 16, 29-33, 21325-, 17-30-

156-5-

15532-

(politikos) 171al7-

, -

17013, 9, 29, 2095-16, 37, 6, 7-

1575-14-

, ,

157-5, 1592-24, 162, 1652-

15935-

17020-17120-

17121-29-

21223-

33 (. , ϳ, ϳ (kolax)) , , ', (philia) 155-17215, 2087-25, 36-38,

21134 - 2121, 2132-19

15529, 30, 1591) 3, 17132, 19320-28,

208-6, 26-35, 21131-33

1551-5

, (adelphi-) 1616, 25, -35, 16210-17 (politike) 161, 16334, 1672 (physike) 16324

, 21023-32 (erotike) 164 - () 161 , 211al2-14

_ (koinonike) 1614 1584, 17, 16123, 16217-30, 2118-10, 21324-26 (nomike kai ethike) 162b23, 25, 31 ( rhotois) 16226, 34, 1637

20928-35, , 12 , 16322, 2092-18, 26-31, 21029-34, 27-32

(kath * hyperokhen) 1582-28, 16236, 16324 -, () - (en isoteti, kat * anisoten) 158-11,

16236, 2106-23,

211-17, 21324-30 , (patrike), - 15516-20, 1582-24, 15930-35, 1617-29,

1625-10, 2118, 9, 18-39

-, 158, , 211b8, 9-

,

(dia khresimon) 15612-31, 15712-20, 25-36, 159, 162b6, 17, 22, 31, , 164a8 ( 1652), 209al6-36, 5-33, 210a9-22, 34 - 1) 2, 2111) 24, 25-

, ຠ

, (di 'hed on en, lied ) 156al2-24, 31-156b6, 35-157a36, 158al8-22, 124-16, 209al7-21,29,

b4-33, 210a31-1) 2-

(syggenike)

161 bl 2, 16-

,

, , 156b6-34, 15721-24,30,

25, 31-36, 15812, 2098-18, 28-36, Ml, 38-2105, 27, 211Ǡ-

,

161-8, 21324-26-

,

(Hetairike) 15723, 16125, 2, 36, 16210, 17114, 211-8-

15812, 166,

4 71al1-

15822-28-

- 糠

-

()

() 2118-10, 21324-27-

15828-36-

16634, 16828, 21039-2112, 17-40, 21228-

1567-14, 15729-

36, 20920-23, 29-36, 21023, 24-

, .,

(to philikon, ta philika) 155a28, 158a4-10, 162al6, 166al-b30, 167a22, 168b6, 171a2-

163a24,

164al4

26-, . 4-

,

, , (dikaion) 15526-28, 15829-32, 15925-1 , 16110, 34, 9, 16230-33-

155-7-

16131, 9 (philia) 10827,

12920-1277 , , , (philesis) 15528, 1566, 1589, 25-28, 166, 34, 16730, 16819-

(to phileton, ta

phileta) 155M8-27, 157b26-28, 164a4, 165M4, 15, 168a6-15, 176al2, 208b36-209al6 (philotes) 157b36,

159b3, 168b8 , ( , ) (phaylos) 11023, 11325, 4, 11932, 121 25, 12335, 1270, 1282-25, 1322, 13815, 15125, 28, 15717, 166, 6, 16831, 22,

17624, 18712, 19, 20, 189b31, 197b21, 1991, 20437, 20824, 25, 20912, 15, 21011, 211212128, 20-

(phaylotes) 1505,

1600, 17525 (psykhe) 10223, 1057, 20, 1392-5, 14727, 16135, 16614, 18322, 18422, 25,26, 18728, 1989, 19930, 204b33, 34-

1065, 15413

( 1029)-

14430 ( 9629)-

18610, 197-35,

2005-

, 1399, 1437,

1442, 145, 14735, 18224, 25, 18516-35, , 4, 18610, 11, 19626-28, 13-33, 20426-35, 21133, 34

(to thymikon) 18521, - (to proairetikon) 19627, 32,33

, 䳺 , , (to alogon) 102a28, 32, b34t 111, 11724, 138b9, 139a4, 168b21, 1720, 182a21, 25, 185b4, 6,11, 186, 196bl4, 15, 206, 208alO

145a7, 177a5 , (to dianoetikon) 139a29, 30. 166al7, 182al8 , (to epistemonikon) 139al2t 1967

(to ethikon) 1445

䳺 , , , , 䳺 (to logon ekhon) 102a28, bl5, 103a2 ( 95), 138b9, 139a4-15, 140b26, 182a24, 185a21, b4-11, 1964-16, (to lo-gistikon) 182a20, 208al0 , () (to pcit-harkhikon, katgkoon, ako-ystikon) 102b26-31, Ǡ

, (to epithy-metikon) 102b30, 1194, 15, 185a21

(to nooyn) 166a22

(to praktikon kai dianoetikon) 139a29 (to doxastikon) 140b26, 1445 (to logis-tikon) 139al2, 14 (to phytikon) 102a32, b29 ( b4) (to boyiey-tikon) 196bl6, 27 (to orekti-kon) 102b30 Ⳡ

(Ta noetika) 1392 , , (to threptikon) 1021, 14410, 18516, 23-

184b33-35

(. , ij, , , , , , , ) , (-monoia) 15524, 16722-9, 21214-27-

(homonoein) 16724-

34

(monarkhia) 160bl, ll - (boylesis, ) 103b4, lllbll ,20-26, 11315, 136b5-7, 24, 155b29, 31, 15736, 1677, 31, 17830-

(to boyleton)

11317- (. )

(cpithymia) -

(bios) 17025, 1857, 10, 19426-

11826-

⳺ 17230-

9715-

(biaios) 966-

, 9818,

޳, 20428-

(-

laystikos) 957-

(kata -

) 17730, 1787 (.18018)-

(Alypos) 15328-

(eydaimOn, to

eydaimonein) 9520, 1772, 1799, 18428, 20632-

17821-

(ho bios) 9423, 1674,

17919

(politi-kos) 958

(thcoreti-kos) 958, 964-

(teleios b.) 100a5-

1546-

(khrematistes)

9 65

, (dzoe, to dzen) , 17016-2-

1702-

986, 13,

17512-

17027-

(he poli-

t ike) 181 all (. )-

17027-

(praktike) 98Ǡ-

(mokhthera) 17022-

(to kalos dzen)

17027-

(eydzoia) 14028

(. )-

, (to syd-

zen) 1261, 127al8, 156b5, 157b7, 109bl8, I70al2, hl1, 12, 171b32, 35, 172a6, 8, 178b5-

(kata logon, kata pathos) 169a5-

(Threptike): pocTa (ayxetik ), (aisthetikS) 98al, 2-

170Ƞ

(. ) - . ,

(phthoneros)

1084, 19224 (dzeios, phthonos) 10523, 108, 11523, 18013, 1928 (. )

, , (-mos, Tiomoi, nomima) 11334, 12832, 1292, 14-25, 13024, 1325, 13430, 31, 4, 1371) 13-25, 138aG-10, 15221 -24, 164, 17932, 180, 21, 24,34, 25, 18116, 23,1) 7,22, 1931) 3-8,16, 1959, 13, 1962, 198 (nomothotes) 102all, , 11323,

13723, 1806, 25, 18714, 189, 19829, 33,37 (hybris) 2022 &

(.

) ' - ' , (the-riodes) 14530, 14819, 24, 1498, 6,10, 29 (. dz, ) (th6ri <5tes) 14517, 149al, 150al, 200b6 , 9 - 18, 203al8-20 , , , (to kakon, ta kaka) 100al7, 19, 115a9, 10, 150a8, 153b7, 154a4, 11,12, 173a7-10, 182a35, 188a7, 30, 31,

200b26, 207a31, 34 (. ; . ) , , (klia-lepotos, phthonos) 10522, 107all, 13018, 149a6, b7 (. ) (khalepos) 12626, 31, 1) 1

, (epik-hairekakia, epikhairekakos) 107al0, 108bl, 192bl8, 26 , (athlios) 110a29, 5, 34, ޲, 102b7, 150b5, 166b27 - , , , (eidos, epi-stamenos, epistem5n) 94b24, 106b5, 122a34, 1417, 145b24, 152al4, 159a22, 177a26, 180b27 , (tryphe, tryphon) 145a35, 150b2, 3 -

, , (hyperbole, to hy-perballon, ta hyperbaHon-ta) 107a2-5, 19-27, 11 , 118M7, 148334,1) 4, 179a3, 185bl3, 14, 186a30, 32, 6- 18, 31, 32, 191, 2, 1922, 200 18, 34, 2040-13 - 14524-

165L36-

11828,

15017, 15333, 15414-20 (parekbaseis)-

(. )-

(prospoiesis) 10821 - (malakia)

11614, 14535, 9, 150a31, b3, 15, 15235 (. ) (malakos) 14723, 14812, 15014, 33, 2, 17 (. )

(demotes) 14423-30, 4442, 15, 45211 (. ) (ho deinos) 14427, 1459, 14623, 15210, 15832 (. ) , , , (khremata, oysia , ktesis, ktema, ktemata) 107b9, 16, 115a21, 120al-8, 32, bl-28, 121a5, 18, 122a21, 5, 125b7, 148a26, 165b20, 169a20, 1761-

119b26

(. ; . ) , (tekhne) 94al, 7, 9717, 9824, 10332, 1047, 10522-, 1127, 1329, 13314, 1394, 1407-18, 30, 2, 25, 1418, 1528, 19, 15323-26-

14020-

,

, (he politike) 141 29, 23, 18031, 18113, 23 (. )-

(nomothe-

tike) 129 (. , ) dz (mokhtheria) 11032, 1136, 13524,

14435, 145, 1482, 15032, 1590, 1658-

14916-

14917-

151 al 5

(. , ; . )- dz, (mokht-heros) 11028, 12126, 13525, 31, 15411, 1554, 1598, 1606, 16326, 1657, 13, 16614, 16913-15, 17210 (. ) , (ckstatikos, ekstatikos toy logoy) 145bll, 146al8, 151al, 21 (cp. 26)

(khaynoles) 192a21

(. ) (khaynos) 192a31, 35

(. ) , , , , , (to akron, ta akra, akrotes) 95al6, 107a23, 108a7, bl4-32,

109, 1234, 1258-25, 127all, 134al

(kallos) 99b3, 123b7, 177M7-

-

- , (kolax, kolakcia) 19320, 21, 19916, 208b21 (. ϳ (kolax))

' (epidexiotes) 12817

' (epidexios) 12817,33,

171Ǡ

, , , (aphrodisia) 11831, 14715, 27, 14829,

1527, 154 18 (philomat-

heia) 11729 (philomatlies) 17514

(tekhnites, ho tekhnikos) 97a7, 167b34, 180b20 (mikroprepeia)

10720, 12230, 49237 ' (mikroprepes) 1228,

12327, 1925, 7 ' (mikrologos) _ 19210 , (timoria, to timoroisthai) 11323, 1176, 137al, 1792, 1809 , (doxa) lllbll, 31-112al3, 139bl7, 14027, 142a8, b7-13 , 143a2, 14, 1455, 7,36,147 , 3,200 38, 39, 201 b4-10-

147a25-32-

142M3-

(alethes) ,

14624, 1514-

(pseyde) ,

14618-

101 24-

(oikeia)

15923-

17917-

143M3-

1479-

, (doxad-

zein) 112-10, 1246, 146b26-30 (. ) (doxa) 12428 (. )

(nomisma) 13320-32, 1-24-

13329-

13320-

1641 (asotos) 10712, 10822,

119b27-120al, 120b25, 1218-, 1517 (. ) (asotia) 1070, 10832, 11927-120, 12111-16, 12215 (. ) , (salakoneia, sa-

lakon) 19237-4 , (ho sophos, sophos) 9521, 1037-9, 1412-4, 14213-17, 1592, 16526, 17729-33, 17917-

177

(sophia) 9824, 1035, 1397, 1412-8,

1435-1446, 1457, 17724, 1856, 19636, 19724-33, 2, 29,34, 1981.-

1412-

197-

10,31-

14116-

141 al 9 (andreios)

102b28, 1037, 1089, 115all-1178, 1299, 13720, 1445, 16720, 17732, 17832, 2,

185b24, 25, 1866, 1902, 19136, 1934, 19739, 19811, 20721, 26 (andreia) 10418, 107, 10832, 1092, 1156-11721, 1831, 18522, 186, 7, 18710, 19217, 19824-29-

18525-31,

1909-19136-

(politike)

11617-

1165 , , , (dianoia) 11731, 13921-33, 1422, 14625, 14810, 16627, 1702, 17421, 1757, 14, 34, 1812-

1422-

(Praktike) 13927-

-

, (poietike) 139a28, bl_ _-

(thooretike)

13927 _-

(he dianoia) 165b26,

1742

(. , , ; . )

- . ,

(hybristes, hybridzon) 12429, 14921

, (hyb-ris) 11522, 14923, 33 (. ) , (at-hlon, geras, misthos, timai) 10935, 123b20, 134b6, 163b34, 164bl, 19, 165a5, 179b5-

(aristeia) 101 b28-

997, 12335,

163b4

(elpis) 166a25, 168al4,

1739 (cp. 116a2) ҳ, - .

, (kerdos, -gyrion) 122-10, 1277, 19, 13024-4, 13210-20, 14826, 4, 163b3, 5 (. , )

(eystokhia) 142, 2 , (diathesis) 10716, 30, 10824, 1, 145 -

, (), , , , (epistemg) 1127, 1396-1401, 1402, 33,141 7, 14224-34, 0, 1431, 13, 14430, 1451) 23-36,

14624, 29,32, 1472, 10,19, 1538, 180 5,23, 18321, 33, 1848, 19011, 15, 19029, 30, 19721-30, 37, 200-38, 201 -13, 20529, 33, 2066-8, 26,30, 20714, 208-2-

139 31, 14031-

2068-

20927-

(kyrios) 147bl5-

(aytarkeis)

112Ƞ-

(aisthetike)

1477-

(to episteton)

139b23, 25, 140b34, 35-

182-35-

140Ǡ-

1839-18 (. , (pathos)) , (),

(episteme) 947, 18,26,

9630, 974, 1068, 12913, 18032-

,

, (politike) 9427, 1, 16, 952, 16, 9929, 10212, 21, 13028, 14120, 26, 14510, ( 152)

(ta polit ka) 955 (. )-

()

(Arkhitektonike) 9414, 27, 14122, 25-

(kata meros) 1433-

20626, 30 (d ei notes)

1978-27, 36 (. ) ( deinos) 197bl9-27,

204al3-16 (. )

, , -, (-khe) 987, 1315, 1394, 28-34, 14013-17, 34, 32, 34, 1418, 18, 14219, 14413, 14515, 17414, 1831-8 , 18734-38, 1) 5,12-14, 1892,

19020-24, 19720-27, 20315-26, 20618, 26,28, 20715-

, (to hoti)

956, 982-

143Π-

15115-

1024-

(praktikai ark-

hai) 140 6,18, 14432, 35-

(phrono-

seos) 17818-

,

, 98 (. , dz, , , , ) , (Iio arkhon, arkhe) 1301, 5, 13229, 134, 1382,

1586, 1602-17, 161 8 (. ) - , (agnoia) Dz, 1352, 1476-

(agnoyn)

11024, -11412, 13533-

(di'agnoian)

llOal, 18-33, 113b24, 13524, 1367, 14529, 159, 19525, 2, 21239-

1144-

() 11032

(. ) (agnoia) 9525 (.

) (to akra-teyesthai) 14521, 30,

14625, 29, 14724, , 18, 15228

, (akratcia) 13632, 2, 14516, 9, 26, 14724, 1482, 5, 11, 1492, 1506, 19,26-36, 1516, 7, 32, 15225, 27,34, 32, 19) 32, 2004-6 ,20-20228, 33 14919-21-

14923, 20219-29,

2020-28, 20330-2 (akrates) 959, 1024, 21,111 , 11415, 11931, 13632, 6, 1451, 14623, 14718, 4-

1484, 32, 1494, 2-25, 15013-33, , 1511 - 30, 16, 22, 1524-20, 1668, 1681) 34,195 26-34, 20027-2015 ,17-25, 36 - 2025, 9 ,32-9, 2035, 8, 20639, 2, 21140-

(haplos) 1469, 14920-

1498-25-

14811-

14520, 14734,

148, 1492-

15229-

2014-2027-

20236-

20413, 16-

2045-18-

2031-29,

203 25-204 6 , (atarakhtos) 11719, 30, 125b34

, , () 11016, 21, 1135, 1178, 13517, 14415, 18626 (. ) (nemesis) 108, 1928-24-

.,

(Nemesetikos) 108,

1929-29 , (akon, akoysios, ) 18832, 1968-15 (. , ) , (akoysion) 18721, 1885-20 , , (ellepsis, to olleipon, endeia, to en-decs) 104al2, , 118a6, 123a28, bl5, 125al7, bl8, 28, 1262-36, 7, 1271) 29,128 , 150al7, 22, bl, 15513, 185, 14, 186a30, 32, b3-29, 191 bl, 2,35, 192a5, bl2, 1931) 26, 2049-12, 38 - 205, 22 (. )

- (misos) 18612 , (anagkaion, ta anag-kaia) 125a9, 147b24, 155a29, 165a4, 176b3 (. ) (anagke)

11224, 32, 13922, 14032, 17124

(. ) , , , (agroikia, agroikos) 10424, 10826, 1289, 2, 15113, 19311 - 15

, , , , , (to ad ikon, ta) 129-13820, 151 0, 15217, 1602-

131b3, 17,31 ( 10)-

1301) 8, Dz-13-

, -

13510-

(adi

keisthai) 13615-19, 13812

(. )

, (adikema, adi-kemata) 13028, 13412, 18, 1359-23, 1362, 1372, 13824-

1351-8

(. (adikema)) (adikia) 12734, 129-13835, 1493.22-

1346-14-

1299-10-

,

, 13015-5, 17-

,

1340-13, 1384- 3-

, (hole), 糠

1304 ,10-20 (. (adikia)) , (ho adikos) 110L29, 114a5, tl, 19, 122a7, 129a3-138al6, 1498, 151al0, 152al7, 199a20-27-

Dz-13-

13417, 13515-1362

(. (adikos)) , (to akoysion, ta ak oysia) 109b31-110a20,

8-1, 132b31, 135a33, b2, 136a5, 16-

131a3, 6, b26 - (to anison)

, (to ateles) 1771) 25, 1848, 9, 20434 , , (to anison, ta anisa, anisotes) 130M1, 33, Dz, 132al, 7 (. , , (adikia)) , , (adikia, adikema, adikon, to adikein) 187al0, 194h2, 195a8-11, 20,21, 196a5, 18,20,32,34, 199a21, bll-

193b20-

23-

196a25, 31-

19623-, 21125-30-

1952 -

24,34, 19613-10, 19920 (anisos) 12930-34, 0, 1300, 1592

II , (adikos) 1879, 18815, 19326, 19518, 20,31,36,37 (dystykliiai, dystik-hemata, atykhia) 100al7, 21, b31, 153bl9, 155all, 171a21, 29, 1) 18 (atykh? ma, atykhia) 101al0, 28, 169bl4, 171a25, b5, l 6-

1351) 17-

(apotygkhanein)

119a3

, (aty-

khon) 1) 915, 171 a21, M -

(asebes) 1226 II , (aphilotimia, aphilolimos) 107b29-108al, 1250-* 12

ͳ, , (-drapododes) 959, 11821, 12821 (agennes) 12126 , , , (ethos, ta ethe) 954, , 12126, 12715, 139al, 1444, 14516, 1550, 16323 , 16412, 1656, 9,19, 17222, 17816, 17, 17917, 29, 182 22, 1858, 1861, 19728, 21210, 11, (tropos) 1940-

(kin ^ seia)

128all-

(metrioi ta

gthf) 1216 - .

, , (endeia, to elatton, khreia) 109a4, 1202, 163b4, 9, 1737, 20, 178al2 (. - , )

(endees) 15720, -, 1708 (. )

- (hex )

, , (pseydos) 12729-16, 13928, 15423 , , (allage, synallagmata, sym-bolaia) 1034, 131a2, 13232, 13319-26, 13530-

(kata pistin)

1621) 30-

,

, 1312-5, 25, 13213, 19, 164Ǡ-

131 8-

(synallaltein)

1781-

(allatteisthai)

1ܲ1 (. , ) - (didaskalis, didaklig, mathesis) 13926-

10315, 179ܠ

21, . 10332-

999 (.

; . )

(kharieis) 127b

23,31, 12815, 31, bl ^ (homilia) 12611, 31, 12734, 128al-, 156a 29, 158a3, 172all , , (ta koina) 1235, 13128, 29, 164 (koinonia) 15932, 17132-

(koinonein) 1702

(. , ) , , (1) 18534, 35, 37, 18614, 34,35, 188, 18930, 31,190 6, 191 6, 22, 19221, 202 ,26-32, 204 29 , 204, 2052, 3, 206 14,22 (. )

(hoi pelas) 1082, 12333, 1271) 19, 1661, 167, 16915-

16934

, (empeiria) 14216, 19, 1434, 15814, 1808, 1812, 10,20-

1154, 116, 9

(. ) - , (eyt-rapelia) 10824, 193all, 19 (eytrapelos) 108 24, 12810, 15,33, 15613, 1576, 15831, 1764 - ij

, , ' , , (to prakton, ta prakta) 112a31, 34,139 b3, 14225, 14335, 16729, 1896, 13,25, 1971, 11, 13, 26, 1995, 8, 21225 (. ) ³ (tharre, to tharrein, tharsos, tharros) 7, 10522, 106M8, 107, 1157, 11729-

(ta thar-

ralea) 11507, 116all, 11732-

(tharrein)

11519, 28, 116! , 4 (. )

OTBara (tlirasyt5s) - ³ (tharraleos) 117 12,13,

1518, 19020-

(tharrein)

1072, 4 ³ (thrasys) -

³ -

(Aisthesis) , -

. - ( ) (metabolg) 100a4, 24, bl, 15428, 31, 156

- , (eymetabolos) , 101 9, 15430

- dz,

ϳ () 13021, 15035, 15429-

(hole) 13817-

15429-

(philoponeros) 1656 ϳ, (poneros)

1226, 13524, 13816, 15216, 24, 15430, 16510, 15, 16726, () 15217 ϳ, (biaios, to biaion, ta biaia, ta biai) 96a6, 106bl, 9, 109b35, 110al, bl- 17, 119a31, 131a8, 179b29-

106a6, bl5

(. Ƴ (bios), ) ϳ (kolax) 108a29, 121 b7 125a2, 127al0, 173b32-

(philokolakes) 159al5

(. ) ϳ (areskos) 192b34, 35

(. ) ϳ (arcskeia) 192b 30,31

ó (gnosis) 9423, 956-14,

976, 10222, 13911, 14134-

17721

, -

, (khrcsimoa, ophelimos) 125all, 15622, 15829, 1590, 167, 16817, 16923, 17125

-

(politike) 181 26-28, 182 (. , (dzo5) ,

, , (to sympheron, ta symphoron-ta) Dz, 126b29, 127a5, 1295, 130a5, 141b5, 142b 34, 160al 1,14,22, b2, 30, 167a28, 168al3, 169a6, 197al6, 197b8, 209all, 18, 209M5, 32, 210b30, 212b5-2 , (ophelos) 155a7, 163a34, (to ophelimon) 137a30, (to fcbresimon) 96a26, 1558, 456al, 26, 157a2, 14,27, 158al7, 22, 168al6 (. , ; . )

, , (kakia, to kakon, kakiai (ta kaka) 105b29-106a5, 108b 11, 109a21, 112al0, 113b7, 114a30, bl3-24, 115al8, 119b33, 122al4, 17, 123a32, 145a32, 150al, 4 , b36, 170a8, 185b36, 187a29, 200a37, 203al8, 20,206 bl, (mokhthe-ria) 1224, 130al7, 2i .29, b24, 163b23, 165b36, 166b 20,27-

() ޠ-

(loleia) 138a33-

11422-

11423, 28-

(phthn-

㳳 crkh s) 1409-

10428 (. )

, , , (kakos) 1039, 13 104, 1068, 9, 11029, 1144, 12612, 1271, 1488, 1508, 1609-

10513-

(kakistos) 1305 , , (hor-

) 18825, 18930, 19123, 19738, 19820, 19938, 2005, 20223, 20333, 2075, 2137-

, -

19817, 2069, 2074-

18528-34-

1987-

2069 - 24

(thymos) - (epieikeia) 121b 24, 198b24-30 (. ) (epieikgs) 12821 - 29,160 6, 19824-30 (. ) (hekon) 11020- 23, 1134, 11413, 1388, 9, 1467, 15215 (.) , , , , (praxis, -xai) 954, 9716, 21, 109b -, 13918, 20,31, 1402-6, b4, 1416, 15116,

16514, 169, 1780,17,

1932, 22, 19528, 198 19, 20819, 20811-

, (agatnai kai ka-Jai, kat'arcten) 99al4, 18,22, 120a23, 169a7-

,

11024-

(kata logismon)

11134-

(Meta logoy) 9814, 169al (. , , , ) , , , , , (aiskhros, to aiskhron, ta aiskhra) 110a21, 22,33, 11128, 113M1 , 116a29, 32, b22, 117al7, b9, 119b4, 120al3, 121b24, 123b32, 127b5, 128b23, 26-

(aiskhroker-

dia) 122a2

(. ) (khreia) 133b6, 7t 20, 147b27, 155a7, 178a25-

133a27 (.

; . ) , (epainos) 1012, 19, , 12016, 1786 ( 10931)-

(epainein) 11734,

1199

, (epainetos) 101b 11,30, 10815, 11023, 126b5, 127a30, b7, 137b3, 14426, 14620, 16931, 35, 17529 - , (enti-mos, timios) 942, 1229, 35, 12423, 12529 (. ) (dike) 13227-

13431 (alethcia) 10820,

18627, 19328 (aletlicyon, alet-beytikos, al6thes) 108a20, 124, 127a24 - 5, 193a33

(dikaiopragema) 13512 (. ) , , , (to dikaion) 94bl4, 95b5, 101b26, 129 $ - 1382, 14322, 16222, 16406, 1675, 19739, (dikai) 16230-

12917-20, (

) 13115-20-

1309-

,

131 29, 6-

13115, 18, 13224-

(despotikon)

1348, 1388-

(politikon)

13426, 29, 13-

(epanortho-

tikon) 132al8-

(diorthoti-

kon) 131al, b25, 132b24-

(proton) 136b35-

,

(dianeraCitikon, en dianomais, nemetikon, en tais nomais) Dz, 131a25, bl0, 27-

(oikonomikon)

1347, 138b8-

130b25-

, (no-

mikon, kata nomon) 136b35, 162b22, 198b26-33-

, ,

13431-1355 ( 13418)-

(en synallagma-

si) Dz, 132bl8-20, 33-

132b21 -

23

(. , ; . )

(d kai ) 1359

(d k os ) 1087, 12020, 12734, 129-13813-

1341-Π-

1297-9-

Ǡ-

1295-13014, 6, 18-

5, 16-

,

1345-

䳿 (dikaiopragia)

Π-

-

134 at

, , , (ta dikaia) 1298, 14413-16, 155a29, 158b30, 1671) 8,16 (ho dikaios) 103bl, 15, 10518, 11414, 1342, , 1445, 17830-

13515-1365, 1375-30

(. (dikaios)) , (argia) 1660-

1027

, ( * gos) 9730, 12424, 16711 , , (hyperokhe, to hyperekhon) 98all, 124a23, 133a21, b2, 16lal2, 20, 5, 4, 1644-

(hyperekhein)

15836, 36, 15914, 160b4, 168a20 (. ) - , , , , , (to hairelon, ta haireta) 131b23, 1471) 24, 148b3, 157b27, 168a6 , 170b4-18, 1721) 11,20, 176b3 (. ) () (to bovJeyton) 112a18, 19, -113al 0,1) 5, (. (plirong-sis))

(dyna-mis) 186all (. , ) , (hypolepsis) 14521, 14628-

(katholoy) 1474-

(iskhyra

kai eremaia) 145b36 (. (phronesis)) , , , (), (to kalon, ta kala, to kalos, kalokagathia) 95h5, 99a6, , 104b31-105a1, HOMO -15, 1 Dz, 1) 25, 114M1, 115b23, 1161) 31, 1196, 120a24-28, 121 hi, 123a8, 25, 126b29, 1? 7a5, 168al6, 17, 169a26-: u>, 180all, 190al0 , 28,33, 2061) 19,24, 20723-2084, 2124, 6-

1152 ( 1226)-

(haplos) 13622-

944-

(polykhronion)

16816 ( 1238, 16817)-

(philokaios) 9913

(. (), -ϲ, ; . )

(elleipsis) 210 25-37

-

- (ethos) 10317, 148bl7 ,27-34, 15230, 154, 17921, 25, 1808, 18122, 1864, 1981, 203 , 31, () 10326, () 2041, 3, () 1861 (. ) (mikropsyk-hia) 10723, 125, 19222, 36 (mikropsykhos)

1231) 10,24, 12517, 19 (boyle-ysis, to boyleyesthai) 1121) 22, 135M1, 142a31-

,

(boyleytikos) ಲ, 13923, 14026, 31, 14127, 33, 15219 (anagke, to anag-kaion) 110, 116b2, 180a4, 19,188 a2, ll, 13, bl4-24, 27, 206al4-16 ( .

, ) - , ( ) (physis) 11025, 11924, 15230, 27, 36, 153al, 13, b29, 15411, 20, 23,30-34, 1716, 17834 , 18730, 19430-39, 203 33, 20528-36, , 12-24, 20638-

1439, 14831-

15432-

( ) 15425-

,

(Alogos tes psykhes) 102Ǡ-

,

(metekhoysa logoy) 1024, 26,30 ( 15423, 30)-

1065 (Р

9921)-

1590-

(physikos) 14724, 1552, 17013 (. , , , ͳ-, ϳ) (physis, ta physika)

18730, 203b30 , () 10822, 12722, 22, 19331 (eironeia) 10822, 124 , 12714, 30, 31, 18625, 26, 19328 (ethismos) 11927 ( 15229) (. , , ) (aitia, to aition) 185 19, 1887-14, 19527, 20022, 20638, 2076-8, 20927, 21124 (. , , ) , (hekoysi on) 10930 - 1127, 13523, , 9, 13616-23-

10935-11020-

1117 (. )

(agkhinoia)

1425, 1855 , , (to anulogon) Dz, 1, 16332 , (-logia) 132b33, 133Ƞ-

DzDz-

,

1322-

1312, 29-

131 , -

131 32 , , , , . (ha-martia, hamartema) 10625, 28, 10715-23, 109,

110'29, 11134, 55, 11934, 1288, 1365-11, 1429, 11, 15513, 18923-29, 1902, 20131, 20226-

1358-

13716, 22

(doylos, andrapodon, kte-) 1340, 16, 145b25, 16028, 29, 16135, 1777-9

1614 (. ) г -

, (paidia, to paidzein) 108 13,23, 12734, 12814, 20, 4, 6,150 7, 1769, 28-32 (moikheia) 18637 (.

) , (stasis) 15525, 1734, 4-

(stasiadzei hg psyk-

he) 166M9 - (dianoia, logos) 189b32, 19123, 1982, 19912, 2002, 20224, 25 (. (pathos); . , ) , (orthos logos) 202all-13, 2047, 207 2, 4, 2086-20 (. ) (phronesis) 17230, 18434-37, 1855, 19636, 19732-2, 18-26, 1988, 17-20, 19923-30,

1994-13, 2004-11-

1971-19,

1975, 6, 19822-32 (. (phronesis)) (eyboy-) 14232-Ǡ-

14232-

(eyboylos)

141 (. (eyboylia)) (phronimos) 1850, 19924, 2046-18 (. )

, (mctameieia, metameloy-) 11022, 23, 15022, 29, 30, 16624-

16629 (to antipeponthos, to

antipeponthenai) 132b21 - 32, 13311, 34, 6, 134a23 , , , (eynoia) 155, 166b25-16718, 207al5, 212al-13, 213al9 (hexis) -

(hexis) (cynoys) 155 32-156a4, 1578, 158a7, 167a2-16 (akolasia) 107 b (>, 109a4, 16, 117b27, I18a24-30, 119a20-33, 1471) 28, 148M2, 149a20, 22, , 150al0, 151Dz, 186 -32, 191 a37 (akolastos) 103 19, 10424, 6, 10821, 1145, 12,20, 11732, 35, 1184-119, 1218, 13026-30, 1456, 146ܠ20,

1486, 13, 14931, 15022, 6, 29, 1524, 154al0, 15, 1918, 2031 - 204 Ǡ

, - (malakia, malakos) 202b33, 34 (. -, s> (phronesis) 9624, 9824, , 139 16, 14024-1) 35, 141 5, 7,21,

8-31, 14214, 25,30, , 1437-15, 20, 21, 1447, 12,28, 2 ,15-1455, 1464, 15212, 15321, 17816-19, 18022, 28-

14020-

1441) 28-

142Ǡ-

(Praktike) 1416, 21,145 b3-

14225-

: (arkhi-

tektonike) 14125, (), (nomothesia), (politike), (boyleytike), (dikastike) 14132, 33-

(peri

polin) 14125 (. , ; . ) , (eyboylia, eyboylos) 1994-13 (. ) (phronimos) 9528, 1071, 14025-8, 14124-9 , 1421 -13, 31, 14328, 12, 28,30, 14427, 36, 32, 1457, 1466, 8, 1526-11, 15, 15327, 32> 1733-

14025 (. )

̳ (logos) -

̳ (logismos) 20124

(. ) (asotia) 18622, 19139 (. ) (asotos) 186 14, 15, 192al (. )

(logismos) 14114, 142 9, 146, 15024-

(emme-

netikos toi 1.) 1451-

(ekstatikos

toy 1.) 1451-

14935

(. , ; . ̳ (logismos))

(paidiodes) 1506, 18

г, (oxys)

1169, 12618, 15025 г (oxytes) 12617 - г (boyle) 11219-113 12, 142, 16,17,21 (. (eyboylia))

г - г г (praiotes) 1086, 12526-33, 12629 (. ) г (praios) 1038, 19, 1086, 1097, 12532, 34, 126a2, bl, 12922 (. ) , (goneis) 979, 12, 10026, 30, 1106, 1204, 14831, 1585, 160al, 16121, 1645, 16516, 24 (. , ) , - (aytarkeia, to aytar-kes) 97b7, 8,14, 134a27, 177a27, b21, 179a3, 212b24-213b2

(aytarkes) (. , , , (1), )

, (eyelpis) 1154, 1164, 1179, 15,23 , (tharros) 1909-19 (. ³) (idiognomones)

15112, 13 (eleytheria) 13128-

,

(alypia, to alypon) 1526, 15328, 31, 1718 (. )-

(parrhesia) 16529 !! (Eleythe-

rios) 12818, 20,26,32, 17620 (. ; . ) ³-

, '

(alypos) 11929, 12027, 1264, 1736 (. (bios))-

(parrhesiastes)

12429

(pleonexia)

1299, 1689 (pieonektes) 129a32, bl, 10, 13019, 26, 1670, (ayt-hadeia) aythades, 192b30-33

, (ho phi-laytos) 168a30, bl5-169a3, 12,36 (. ó) (to philayton) 168b 14

(to meson) 106a28-b28, 107a5, 108b28-35, 109a23-b6, 26, 121a21, bl2, 125bl9, 27, 127al3, 129a5, 131all-18, 132al4t19, 24, , 159b22, 186b36-187a4, (mesotes) 186a23-33, b5-35-

Π-

Dz, 36-

(mesotes) 10426,

10612, 27,34,36, 107-1) 27, 10815-13, 11426, 1156, , 11725, 11923, 12027, 12714, 16, 128 5, 1294, 13332, 13823

(. , , ) , , , (hexis, hoxeis, ethike h., H. Tes psykhes) 104al0, bl9, 10520, Dz, 114al0, b2-31, 115al, b21 , 120b9, 122a30, bl, 123a32, bl, 125b20, 128all, bll, 129a7-18, 130al4, 137a9, 138 20, 33, 139al6, 22,34, 143b28, 144a29, 144b9, 13, 20, 145a24, b2, 146al4, 147al2, 148M9, 150al5, 151a27, 152a25, 26, 153al4, MO-30, 157b29, 32, 1810-

151a27-

103a9-

145a25-

140b5, 20_-

(beltiste) 139al6-

(apodeikti-

ke) 139b31-

(Praktike) 140a4, b5, 20-

(poietike) 140a4-22-

(physikai)

144b8-

(me-

ta logoy) 140a4, 7,8,10,20, 22, b5, 20,28-

(kata ten phrone-sin) 144b25-

-

(Proairetike) 106b36, 139a22-

(mese) 108MG,

109b24, 126b5-21, 128al6-

98b33,

103b22, 23, 117a20, 152b33, 157b6

(. ij, ; . ) - , (aidos, aid em on) 193al-10 (. , ') , (aneleytheros) 107, 10822, 12120, 28, 32,121 4-12213, 12316, 1864, 192 ( 121) (aneloythcria, -Ieythoriotes) 107bl0, 119b27, 121 al 1-15, 121-12214, 13019, 18622, 23, 19139, 192a8-11 (doxa) 127bl2, 16,136 b22, 1955, 201a37, 202a31, 38, b6, 30-

-

(. ) , , , (tykh-, tykhai) 1006, 9, -20, 1011, 22, 10523, 11232, 1207, 14018, 1538, 22, 183b33, 34, 20634 , 37, 2071-19 (thrasytes) 10831,

1091, 9, 1867 (thrasydeilos) 11532 (thrasys, thrasyitome-nos)

107, 108bl9, 25,115 b20 - 1168, 1517, 1865

, (gelos, ta gelota)

1286, 35, 1501 , 峳 (goloios, to geloion) 1019, 123b33,

1284, 1597, 1624, 178bll

5 -. (to ) 9727, 10510, 10929-

(kalokagath-

ia) 1244, 1790 (. )-

(to teleion) 178bl (syggnome)

14322, 23 (gnome) 14319-23,

7, 9, 190b4 , (theo-ria, to theorem) 100M9, 103b26t 1227, 439b22, 153al, 20,22, 170a2, 174b21, 177b2, 178b5 ,21-34, (to noeton) 212al9-

no _1_7831-

(theoremata)

16626, 175al5 (. )

, (ennoia) 17132, 4, 17715, 1795

, (cygnomosyne, eygnonion) 198b34-199 , (synetos, eysynetos) 1038, 143al, 11,30, 1811, 197-17 ̳, (svnesis, eysynesia) 1035, 142b34-143alG, 26, 34, 7, 16126, 18118, 1971) 11-17 (koinonia) 460al9-

1609, 21-

(koinonein)

1645

(. ; . , ) ; , -, (hexis) 147all-15, 152b34, 15413, 174b32, 1841) 12-32,185 38, 186al 1,16,28,31,190 a35, bl, 19139, 19427, 19714, 1997, 20834, 37 (. ) (oysia) -

-

,

(exolciikoi logoi, ta egkyklia) 96, 102a27, 140Ǡ-

(politik? prag-

mateia) 105al2 (khaynos) 123b9, 10, 25, 125al8, 27 (. ) (khaynotes) 107b23, 125 (. )

- , (di-kaiopragema, ta dikaia) 195al2, 13, 198b38 (. , .. If - ) , - , pan , , (to ison, ta isa) 106a27, 1081) 15 ( ), 130b34, 131a23-24, b33, 1329, 133a32, 134b2, , 158b30, 163a29-

131 all-18,

132al4 ,29-30-

(kat'ana-

logian) 132b33, 133aG, ll (. , , ) (to ison) -

, , (dikai-osyne, dikaion, ta dikaia) 182al4, 183al, 1831) 16, 184al, 10, 185b7, 195al-6, 196b2, 3, 200al8-

193a39-195al8-

211a7-10-

195a 16

(. ; . , )

(isos) 12934, 16512 (. ) (dikaion)

1879, 18721, 199148, 20720, 21 (. ) , 4

, . - (mesos) 107b30, 32, 108a5, 20,35, bl6, 24, 123M4, 125b25, 127a6, 23, 30, 128a4, 150a23, 151b25 (ѳ. ) , , (hoi mesoi) 12420, 13620, 1795, 12 - .-

(aiskhyne, ka-taplexis) 128b20, 21, 193al, 191 6, 13 ', ' (kataplex, katapeplegme-nos) 10832, 1934 (axia) 1191) 26, 1632, 30, 34, 16422, 4, 12 (. ó) (lype, to lyperon) 1044, 10523, 11032, 1132, 1161, 1332, 117 26, 11829, 11923, 29, 12622, 31, 35, 12718, 1404, 14723, 1487, 15 - 22, 15014, 18,26, 152.32, 36, 15332, 1545, 11,19,20, , 17024, 25, 17134, 6, 8, 1737-10, 17521-

153-

15024-

1507, 15419, 28-

,

, ., . (Lyperos) 11021, 11632, 1174, 12027, 1546, 9,24; 1576, 15824, 1714 (. , , ³, -; . ) (to pathos) 1329, 13 ( . , )

, , (epithymia) 18737, 18825, 20214, 22-28, 2035, 14-18 (. ) , , (to pathos) 10131, 10520-࿿, 10930, 1179, 125b30 , 35, 126b23, 1281, 15, 13421, 1454, 13,27,30, 6, 15, 1481) 7,19, 15031,

21, 24, 1514, 9, 15729, 16514, 1696, 14, 20034-

(physika)

13521-

1368-

(alo-

ga) 111, 1681) 20-

14715-

(akoloythetikos)

954-

,

(Pathei, kata pathos) 958, 1287, 15632, 1791) 13,27 (. , (pathos)) (epithymia) -

ೳ , , (phobos, ta phobera) 10522, 107, 1104, 1157, 8,24,26, 7, 11611, 31, 11729, 12812, 1355, 1791, 18527-31, 18612

(orexis) 95 10, 10729, 11628, 1257, 1381, 13918, 24, 5, 154, 1661) 33, 17530, 18736, 18827, 1892, 4, (ephesis) 1146-

(physike)

1494-

(dianoetike)

1395-

(orthe) 13924-

(boyleytike) ಲ, 13923-

(toy hedcos)

1197, 8 (. ) (hormc) -

(aidos) 10832, 11628, 31, 1280-29, 1791 (. ) ' (aidemon) 10832, 35, 11514, 1287 (. ) - , (dikastes) 1327-32-

*

13222

, (logos) 968, 97 24, 987, , 1025, 105, 1071, 1159, 117a8, 119bli-18, 12322, 12535, Dz, 1388, 22, 13932, 140, 14226, , 12, 143 , 144, 29, 30, 1454, 14626, 25, 14718, 21, 14829, 149a32, b3, 15028, 1511, 29, , 24, 26, >, 152, 13, 16513, 1679, 16835, ܳ, 1754, 6, 180 12, 21, 1894, 19638, 1984-20, 20124, 20211, 20334, 2046, 11-

(orthos) ,

11429, 11) 12, 11920, 13810, 20, 25, 29, 34, 14423, 25, 27, 147, 31, 15112, 21,22 (. ೳ)-

(alethes) 13924,

14010, 22, 5, 15134-

, (psoyde,

me pseyde) 14010, 22, 151a32-

9531-

969-

14622-

955-

15117

(. , , (dzoe), , , (plirongsis), , ; . , )

(to einai, dzoe) 16117, 162a6, 165a23-

(makario-

tale) 170a28

(. , (dzoe))

, (eydai-! on, eydaimonikos) 991) 34-101 9, 1027, 1170, 1439, 153M4-21,169 -1709, 179al0-32, 20832 (evdaimonia) 9518 ^ 1025, * 1298, 1445, 1526 , 1531-25, 16929, 17631-17832, 18411, 2074, 20837, 6-

9816-20,

9924, 26, 1021-5, 17712, 18429-38, 1859-13, 25,37, 20427, 28, 20836-

991-

9830-

(Matheton), (ethiston), (as-keton) 999-

(mo-

ri ) 1002-

9720-

(-

lykoinon) 998-

1848, 1851, 2-

, (teleia)

17725, 1787-

18419-32, 8,

1851, 2,18 33, 34, 2076, 17-

20430

(. ij, )

, (poiesis) 1402, 16,18, 4, (to poieton) 139b3, 140al (. ) , (karte-ria, karterikos) 20229-32 (. , ) (tyrannos) 1105, 120 25, 1225, 134, 8, 1602, , 176 , (hetairos) 15932, 1602, 5, 16135, 16426-33, 16516, 29 (. ) - , (doilos) 1037, 10421, 8, 1074, 10819, 25,115 20, 23, 34-1164, 6, 13817, 18525, 1868, 190 1,13 (deilia, to deilainein) 109, 11921, 28, 13018, 31, 1498, 1660, 1868, 18710

(analgetos) 11526 (. ) (analgesia) 1001) 32 (.

) ( (dze-mia)) 13210-19, 8-

(dzemioysthai)

1324-20 - , (areskos) 10818, 1262, 1272, 17117, 18 (. ϳ (areskos)) , , (eytykhia, eytyk-hemata) 99b8, 100b23, 12414 , 16,20,31, 9, 12531, 129, 15322, 24, 1694, 17121-28, 0-23,199 13, 206b30-2079 (eytykhon) 1695, 17122

, , , , (hedone, to he-dy, ta hedea) 96bl8, 24, 99a8-28, 104a23, 34, b4-105all, b23, 107b4, 108al3, 2, 109b8, 113bl, 117b25, 28,118 al7, b21, 27,119 al - 24, 126bl3, 30, 128b8, 146b23, 147b24, 148a22, 150a9-26, 1519, 152-154b32, 155b21, 1560-23, 172al9-176a29,

177a26, 186a34, b2, 188al2, 189b30, 31, 190a6, 191a38, 21, 201 a2, 2030, 204 al9-206a35, 209b38, 210b7-29-

153al4, 204b28,

205b25-

-

2056-13 ( 152, 15313)-

,

(Holon ti) 1749, 14-

(Kyrios) 17628-

(

agathai) 15330-

(physei)

15416, 20-

(to hediston)

178a 6-

(anagkaiai)

150al6, 154al2-

118a23-25-

(tes

dianoias) 176Ǡ-

,

(Eponeidistai, aiskhrai) 15122, 15222, 17321-

11917, 15335 ( 11728)-

,

15333, 1545, 17323 (. )-

, (s5-

matikai) 104b5, 1492, 15135, 15332, 15426 202, 2-37, 20528-

1487, 19,150 7,

15420, 28-

11334-

15427, 4-

10128-31,

1729-1735

(. ij, , , , (bios), , (), (orexis)) (noys) 9025, 29, 972, 11221, 13918, 7, 1417, 14226, 27, 9, 143 - 5, 1442, 1505, 1681) 35, 16917, 18, 1768, 17713, 21, 17822, 17927, 1831) 22, 19636, 19720-29, 2072-13, 20819-

141-7-

17720-

䳿

1505-

,

1430-

112Ǡ-

178 22

(. , ij, (bios), , (phro-nesis), ) , (dynarais) 9410, 26, 4, 102-5, 10326, 10520-10612, 1274, 12912, 14128 , 14328, 35, 144 29, 15227, 15325, 17017, 18032,

182a33-36, h24, 18321 - 36 (. , -)

- , (to noelon) 1741) 34, 1832 (>, 19625, 27, 19720 (. ) , (kosmiotcs, kosmios) 186b27-31 (askesis, empeiria) 9906, , 170all (. ; . )

(iskhyrognomon)

1511) 5,12,13 , , (isotes) 13121, 31, 1321) 34, 1331) 4,18,

1345, 15736, 158, 28, 159, 162 2, 1681) 8

, (praiotes, to - , os) 18623, 19123-38 (. г, г) , (epimeieia, spoyiic, to spoycladzoin) 99b20, 174-5, 17632 (. ) - ϳ - (doxa, mellioclos) 94al, Ml, 96al 7, (matiiesis, to manthanein) ͲDz, 153a23, (logos) 1471) 6 (. , ) - (alad / oneia, to aladzonikon) 108 & 21, 127 13, 28, 29, 18624, 26 (aladzOn) 10822,

11529, 12721-32, 19323 , (hoylesis) 18716, 37, 18827, 31, 1895, 12 (. ; . ) (basileys) 1138, 1504, 159al, -7, 161 all -19,

180 20-

16114-

(= > ) lOObll-

1601) 4-

150.5

ֳ (to hoy ho-neka) 143b4 (. ) , (telos) 944, 22, 111 26, 1121) 12,15,33, , 1141) 4,24, 1151) 22, 117, 14432, 1455, 1522, 14,23,153 9, 174 , 18223, 30, 18410-13, 30, 28, 1902, 4, 21127-32, (skopos) 106b32, 1196, 13822, 14426-

14029-

(orthos skopos)

1448-

(to kalon) 110

23, 1211) 10, 1226, 12325-

(teleion)

9728-20-

15214-

(= ) 9917-

110! , 1406-

1401) 6-

11421

(. , , ij (energeia), , , , , , ) (time) 12315-

(tiinan) 1335,

1 (> 41) 17, 21

(. , )

ֳ, , , , (timion, timios, timiotes) 1005, lOlbll-1024, 20, 1226, 141a20, b3, 145a26, 165M2, 176b25, 178al (. , ; . )

(anthropos) 14134, 15522, 16217, 1874-8-

, (-klie) 䳿, ,

. 1101, 15,17, 4, 16, 11123, 11228, 32, 11318, 20,32, 13421, 1359, 13628, 1391) 7 ( 13931), 1616-

9711, 1698-

1782, 7 (Р

1692)-

,

(to kyrion, to -taton) 16830, 178, (to kratiston) 177b34, 1785-

, (ergon)

97b25-98al5, 106a23, 144a6

(. ) , (philotimos) 107b29-108al, 125b9-15, 210M6 (philotiraia) 107b31 117b29, 125b22, 23, 159al3, 205b31, 210bl3 , , , -, (time, timai) 9523, 23, 27, 9618, 23, 972, 10020, 10722, 11531, 11619, 28, 1171) 4, 42320, 1245-26, 12535, '7-22, 1272, 1301) 2,31, 4347, 14520, 14730, 34, 14826, 30, 15918, 16024, 16524, 27, 1686, 16920, 29, 177Ǡ-

(timan) 11325,

16122-

,

(Timasthai) 12418, 12534, 15918, 27, 163b6, 10 (. , , ) - , , , np. (Aisthe-ton, aistheta, aisthete) 40922, 147M0, 152, 153al3, 174bl4-34, 183a27, 196b25-33 , , -H0CTb4yBCTB0BaTb (aisthesis)

103a29, 109b23, 113al, 118al9, 126b4, 139al8, 142a27, 143b5, 147a26, d49al0, 35, 161b26,

170al6, bl0, 171b32, 172a36, 174M4-25, 175a27, 189b32, 196b20-

(koine) 118bl

(, (dzoe))

, , (pathos, pathe) 186all, 36,190 8, 36, 181a22, b38, 192al, 20619-

18630, 33, 1872, 3, 1907-

2002-4, 20326,

20637-29, 20819-21, 29, 21135-

18633, 34 (. ) (semnotes) 19230 (to aisthanomc *

) 17031, 174L30 , (otheinos) 12627, 1606, 1628, 32, 16534, 1692, 21 (megaloprepeia)

192377, (to eleytherion) 15821 (. )

(bomolokhos) 10825,

1284, 35 (bom oloklii ) 10824,

193all, 12 (eleytheriotes) , 1076, 9, 21, 10832,

11922-1201) 27, 12213-20, 13, 125, 18620-22, 191-19220 (eleytherios) 9919, 1078, 10822, 11520, 11923, 1208-1214, 22, , 12228, 10, 11 ( . , ϳ) , (ta ethika, ethike, ethos) 181a24-28 (. ) , (thymo-des, tliymoeides) 116b26, 1494

, , , (thymos) 1058, 11125-18,

11623-1174, 12621, 13521, 26, 14715, 149 ,25-25, 18737, 18824-

14926, 1

(. , ; . )

= =
, " 24"

 1. - 168-170, 175, 180 - 123, 168, 169, 176-178, 197, 206, 215 - 123, 180 - 156 - ' 180 - 203 - 168 - 203 - 221 , 223 - 203 98, 101 - 102, 103, 107 - 52 42-61 - 42-61 - 102
 2. . Գ ;. ( 4- ), 3, 1972

 3. ³. . . .. . ( ) . 4 . 1-2. : ϳ. - 3- ., . . - .: . - 784 ., 2000
  () , , , , . ϳ ,

 4. 98-99 99, 2 48 - 253-254, 256-257 21, 95, 144 253-255, 257 66, 72, 74, 120, 223-225 83 56, 59, 70 56, 59,92 ³- 216 ³ 167

 5. (. 8.5.). ³ , , (, , ) , ,
 6. 3. 廠 ?
  , , , , , . , , ,
 7. 7.
  - , , , ' () () (. 1 . 601 ).

 8. , (, , ... , , , . 2 - . - / 1, > 0,
 9. )
  ϳ , , ' 䳿 . ,
 10. 3.
  (1. -- 2. (. 1 . 582 ). I , . , ' ()

 11. 1 . , , , ... 2 . , , ... 3 ^- , > 0. , 0 4 - , > 0. f, g \ h \ 5 . 6 . (*), (Ex)
 12. ɠ
  l E. 206 . 1, 59 Amira K. 206 .. 77 Berkenhoff H.A. 206 .. 198 Hanke L. 129, 134, 184 .. 32-33, 117 Regan T. 206 .. 183 Singer P. 206 .. 77 Washburn W.E. 147 102-103 A. 151 . 165 X. 143 . 158 人 .. 79 .. 255-259 346 . 282-283 . 206 .. 314 ..
 13. 4.
  , , - , . . , . ֳ , , , 㳿, ,
 14. 3J.
  , , . , , . , ', . (

 15. - : () (, ); () , ; () () , , -.
 16. ղͲ
  , , , , . 쳿 . (.), ,
 17. ˲
  ˲ - 104 1515 ., ... -: 1? , . ³ 1540 1541 .. ³ . (
 18. 2. "" . '
  ' ' . "" 68 , , , , , ;
 19. ()
  - , . , - ; , ; - , , ;
© 2014-2022  ibib.ltd.ua