Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Професійні вимоги до якості підготовки юристів

У вищих навчальних закладах навчання юристів здійснюється за Державним освітнім стандартам, в яких визначені підготовки юристів вимоги до обов'язкового мінімуму змісту основних освітніх програм і рівнем підготовки спеціаліста з певної спеціальності, наприклад 521400 і 021100 - «юриспруденція». Ці документи є еталоном для всіх вищих навчальних закладів юридичного профілю і обов'язковими для виконання в кожному вузі. Подібного роду державні освітні стандарти розробляються і для юридичних освітніх закладів середньої та початкової професійної освіти.

У свою чергу кожний освітній заклад юридичного профілю будь-якого освітнього рівня отримує соціальне замовлення держави (відомства) на підготовку фахівців певної кваліфікації і видає йому функціональну модель майбутньої діяльності його випускніков109. У ній визначено професійні завдання, які повинен уміти виконувати випускник за родом його майбутньої професійної діяльності. На основі цієї моделі кожний освітній заклад визначає кваліфікаційні вимоги до фахівця - випускнику освітнього закладу (його факультетів). У цьому документі встановлюються конкретні вимоги до обсягу та рівнями знань, умінь і навичок, якостям і здібностям, якими повинні володіти випускники даного навчального закладу, щоб грамотно виконувати свої функціональні обов'язки по роду майбутньої професійної діяльності, встановлені в моделі фахівця. У кваліфікаційних вимогах також повинні знайти відображення особистісні, колективістські та професійно-ділові якості, які потрібно формувати у майбутніх фахівців у процесі навчання. Для цих цілей використовуються: закони Російської Федерації з питань освіти, директивні вказівки правоохоронного відомства, функціональна модель, кваліфікаційні вимоги та аналіз досвіду роботи ВИПУСКНИКІВ освітньої установи. Вони складають основу для розробки кваліфікаційної характеристики фахівця (КХС) - випускника освітнього закладу певного рівня. У ній мають бути відображені необхідні рівні якостей, знань, навичок, умінь фахівця-випускника, що випливають з професійних вимог. Зокрема, випускник юридичного освітньої установи як фахівець в області юриспруденції має:

а) володіти соціальними, професійними, діловими, психологічними та педагогічним якостями цивілізованої людини, громадянина, професіонала, фахівця, до основних з яких відносяться :

- освіченість: розуміння наукової картини світу і закономірностей природи, суспільства, життя і діяльності людини, його розвитку та поведінки; наукове знання про самореалізацію людини в житті, її здоровому способі та особистих можливостях; потреба в безперервному самовдосконаленні - самоосвіті, самовихованні, саморозвитку і самообучении; знайомство з загальнолюдської, вітчизняної та національною культурою; розуміння гуманістичних, демократичних, моральних і правових тенденцій і проблем розвитку світу і російського суспільства, своєї професії та її місця в житті суспільства, людей і своєї власної ; бачення взаємозв'язку різних знань, сторін життя та професійної діяльності, їх цілісність, необхідність всебічного підходу до вирішення їх проблем;

- загальна вихованість: загальнолюдські цінності життя і здоров'я, повагу до прав і свобод людини, непохитність , незалежність і наполегливість у забезпеченні прав громадян, любов до навколишньої природи, Батьківщини і сім'ї, інтегрованість у світову і національну культуру, в сучасне суспільство і націленість на вдосконалення цього суспільства, високу моральну свідомість, гуманність, твердість моральних переконань; громадянська зрілість і висока суспільна відповідальність; колективізм, товариство, готовність прийти на допомогу; прагнення до сприяння, взаєморозумінню і співпраці між людьми незалежно від їх расової, національної, етнічної, релігійної та соціальної приналежності;

- професійна вихованість: правосвідомість, почуття обов'язку, відповідальність за долі людей і доручену справу, професійна культура; глибоку повагу до закону і дбайливе ставлення до соціальних цінностей правової держави, честі і гідності громадянина; чесність, порядність, нетерпимість до будь-якого порушення закону у власній професійній діяльності; любов до обраної професії, потреба до активної участі у захисті прав і свобод громадян, зміцнення законності та правопорядку, створенню правової держави та службі в правоохоронних органах;

- загальна розвиненість: розвинені інтелектуальні, моральні та фізичні якості і здібності; здатність науково аналізувати соціально значущі проблеми і процеси; культура мислення та мистецтво логічного аналізу, знання їх загальних законів і вміння в письмовій та усній формі правильно (логічно) їх вибудовувати; культура мови, товариськість, спостережливість, врівноваженість, швидкість реакції, працездатність, витривалість; індивідуальна обдарованість , здібності, суспільно і особисто значущі особливості особистості;

- професійна розвиненість: воля у виконанні свого обов'язку і прийнятих правових рішень; працьовитість, сумлінність, відповідальність, цілеспрямованість, ініціативність, наполегливість; самовладання, сміливість, стійкість (професійна, моральна, психологічна), надійність, мужність; організаторські, професійні і спеціальні здібності; професійно розвинені спостережливість, пам'ять, мислення, пильність і ін

; здатність вести професійну діяльність в іншомовному середовищі;

б) знати:

- основні вчення в галузі гуманітарних (соціології, педагогіки, психології, етики тощо) і соціально-економічних наук, вміти використовувати методи цих наук у своїй професійній

діяльності;

- Конституцію Російської Федерації, етичні та правові норми, що регулюють ставлення людини до людини і суспільства, довкіллю;

- Федеральні закони, державні та інші правові акти і нормативні документи в галузі правоохоронної діяльності і вирішення завдань за фахом;

- загальні гуманітарні та соціально-економічні дисципліни;

- загальні математичні і природно-наукові дисципліни;

- общепрофессіональние дисципліни;

- спеціальні дисципліни;

- дисципліни спеціалізації.

В) вміти:

- реалізовувати у своїй професійній діяльності свій патріотичний, громадянський і професійний обов'язок, світоглядні знання і переконання, гуманітарні, психологічні, педагогічні, етичні, економічні знання, знання загальнолюдської моралі, моралі суспільства, норми культури і моралі, наукові положення;

- на науковій основі організовувати свою працю, володіти комп'ютерними методами збору, зберігання і обробки інформації, застосовуваними в сфері своєї професійної діяльності ; на основі системного підходу будувати і використовувати моделі професійної діяльності та вирішення її проблем, здійснювати їх якісний і кількісний аналіз;

- виходити не тільки з сьогохвилинних інтересів і завдань, але бачити перспективи, враховувати можливі наслідки своїх рішень і дій, не допускати тих, які негативно позначаються на психології та вихованості людей, ставленні їх до праву, правоохоронним органам, співробітникам і на їх поведінці;

- суворо дотримуватися етичні та правові норми, що регулюють ставлення людини до людини і суспільства, довкіллю;

- тлумачити і застосовувати закони й інші нормативні правові акти;

- забезпечувати дотримання законодавства у своїй діяльності, строго, компетентно і невідступно дотримуватися законності;

- юридично правильно кваліфікувати факти й обставини;

- розробляти документи правового характеру, здійснювати правову експертизу нормативних актів, давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації;

- приймати правові рішення і здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності з законом;

- розкривати і встановлювати факти правопорушень, визначати міри відповідальності і покарання винних;

- вживати необхідних заходів до відновлення порушених прав фізичних та юридичних осіб;

- розуміти і враховувати психологію людей і груп, надавати правовиховної вплив на них, виховувати в дусі поваги до закону, дотримання правопорядку та сприяння правоохоронним органам у профілактиці та боротьбі із злочинністю;

- вести професійну діяльність в різних регіонах Російської Федерації;

- взаємодіяти з громадськістю, громадянами, представниками засобів масової інформації при вирішенні професійних завдань;

- впевнено діяти в екстремальних ситуаціях боротьби зі злочинцями, терористами, при надзвичайних обставинах;

- змінювати вид, характер і стиль своєї професійної діяльності , здійснювати переоцінку накопичується досвіду, аналізувати свої можливості з урахуванням мінливої соціальної та правової політики і на основі появи нових наукових положень;

- систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію, вивчати законодавство і практику його застосування, орієнтуватися в спеціальної літературі, використовувати при цьому інформаційні освітні технології.

Наявність в освітній установі документально оформленої КХС служить підставою для складання навчального плану - набору навчальних дисциплін з урахуванням спеціалізації навчаються в ньому.

Зміст цього документа повинні твердо знати викладачі. Він доводиться також до навчаються на заняттях по введенню в професію, його виконання забезпечується в процесі вивчення всіх навчальних дисциплін.

Викладена КХС характеризує утвореного юриста як всебічно підготовленого професіонала - особистість. Юрист будь-якого рангу - це державний службовець, покликаний дотримуватися законів, дотримуватися і проводити в життя вимоги державних і регіональних нормативно-правових актів. Специфіка органів правоохоронної діяльності, де переважна більшість працівників - юристи, зобов'язує їх підтримувати порядок у суспільстві, охороняти життя кожного громадянина своєї Вітчизни.

Справжнім юристом, - пише юрист-філософ А.П. Опусів, - не є той, хто стурбований тільки пунктуальним виконанням правових норм, фетишизує держава і закон і розглядає їх як кінцевої мети своєї професійної діяльності. Юрист, який бажає відповідати своєму високому званню, подібний лікаря, в першу чергу стурбованому станом здоров'я хворого, прагне надати правову допомогу в рамках і на основі закону кожній людині, будь то злочинець, особа, схильне до правопорушення або ж правослухняної гражданін110.

Завдання системи юридичної освіти полягає в тому, щоб навчаються не тільки придбали глибокі знання юриспруденції, а й стали справжніми юристами, людьми з різнобічними інтересами, високою загальною і професійною культурою, справжніми гуманістами. Суспільні зміни, що відбулися в Росії в останнє десятиліття, визначили головну задачу - побудова в країні демократичного суспільства та правової держави. Ці обставини зажадали підвищеної уваги до формування особистості сучасного юриста. Новий державний лад потребує високоосвічених і цілеспрямованих фахівцях юридичної професії, здатних ефективно вирішувати завдання створення і зміцнення законодавчої та правової бази нашого суспільства. Сьогодні країні потрібен новий професіонал правоохоронних органів. У суспільстві юрист сприймається як інтелектуал, суб'єкт правових відносин, свідомо приймає рішення і несе відповідальність за свої вчинки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Професійні вимоги до якості підготовки юристів "
 1. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
  професійної фізичної підготовки, медичне та психологічне відповідність. Але якщо медико-психологічне обстеження в РВК і частинах ще проводиться і підтверджується документально, то фізичне обстеження не проводиться і не фіксується: положення про контрактну службу - нормативи є, а механізму реалізації немає. Ст. 34 п. 4 визначає місце укладання контракту - РВК, частина, а з
 2. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  професійної підготовки, дотримання вимог статутів та інших підзаконних актів, які не суперечать Конституції і законам. Обов'язок МО привласнити по закінченні училища певну категорію і розряд офіцера залежно від бажання учня, на підставі результатів атестації і розподілити для проходження служби відповідно до отриманої категорією і контрактом. Обов'язки МО по
 3. 3.3. Основні положення, що регламентують питання комплектування військ офіцерським складом. Порядок атестування офіцерського складу ЗС РФ
    професійної майстерності. Загальні ідеї атестування викладені у проекті «Положення про атестування офіцерського складу». Ще одна проблема, яку необхідно вирішити для повної розробки проблем врегулювання контрактних правовідносин, - це юридична, справедливе регулювання періодів служби в різних регіонах. Існуюча система розподілу на регіони не вирішує проблем повною мірою
 4. § 1. Необхідна оборона
    професійної або іншої підготовки та службового становища. У ч. 2 ст. 45 Конституції України закріплено, що "кожен має право захищати свої права і свободи всіма способами, не забороненими законом". Для ряду суб'єктів захист є не правом, а обов'язком (працівники міліції, охоронці, охоронці і т. п.). Невиконання цього обов'язку може спричинити кримінальну відповідальність. Розглянутий
 5. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    професійну та мобільну армію. Словом, всі особливості геополітичної концепції: боротьба з «тяганиною»; необхідність мати демократичні, в тому числі судові, форми захисту населення від свавілля місцевих чиновників, здійснювати захист прав і свобод людини; потреба захищати історично сформовану величезну територію - обумовлюють, хоча і по- різному, формування сильної
 6. Глава шістнадцята. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
    професійних спілок). Особлива процедура властива референдної формі прийняття законів. У невеликих державах референдум, який дозволяє виявити волевиявлення більшості населення, популярний і поширений, застосовується досить часто. Швейцарці, наприклад, навіть жартують: англійська хлопчик на питання про свою появу на божий світ відповідає - приніс лелека, знайшли в капусті, французький - все
 7. 1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
    професійна, або громадська оцінки, спрямовані на внутрішній аналіз, на поліпшення діяльності університетів. У широкому плані, історично, до країнам, що мають органи державного управління вищою школою, відносяться європейські країни (Німеччина, Франція, а також країни СНД, які сприйняли євро-пейських традиції вищої освіти). До країн, де переважає процес саморегуляції
 8. 3.1.4. Рішення проблем зайнятості соціально незахищених груп населення
    професійної освіти і професійної підготовки відповідно до індивідуальної програми реабілітації та додаткові гарантії зайнятості шляхом розробки та реалізації цільових програм сприяння зайнятості, створення додаткових робочих місць і спеціалізованих організацій, проведення навчання за спеціальними програмами, встановлення квот для прийому інвалідів на роботу (у розмірі
 9. 2.3. Юридична техніка
    професійними та досвідченими юристами, а його прийняттю передує всебічне і ретельне вивчення питань, які він покликаний вирішувати, а також пов'язаного з ним законодавства. Це дозволяє забезпечити спадкоємність між правовими актами. Якщо в діючих актах, що стосуються східних відносин, є які-небудь неузгодженості, то в новому акті повинні міститися положення про внесення до них
 10. § 2. Типологія сучасних правових систем
    професійні іспити лише недавно стали важливою передумовою для того, щоб стати адвокатом або суддею. Іншою відмітною ознакою цієї сім'ї служить орієнтація норм англосаксонського права на дозвіл одній, окремо взятій проблеми замість загального правила поведінки, покликаного врегулювати майбутні подібні ситуації. У англосаксонської правової сім'ї розрізняють дві відособлені
 11. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
    професійними правилами (secundeum legem suae professionis). Однак така компетенція була обмежена тільки членами певної корпорації, а при виникненні спору між належали до різних корпораціям купцями компетенцією на дозвіл таких суперечок володіли тільки варти ярмарки. Для купців, які прибували на ярмарку здалеку, природним було бажання прискорити розгляд
 12. 1.3. Методи уніфікації права міжнародних контрактів
    професійному навчанні не менше трьох років). Взаємне визнання контролю передбачає визнання його правомірності державами - членами ЄС. Відсилання до національних стандартів має на меті включення в директиву основних правил, залишаючи формулювання спеціальних технічних норм національним органам стандартизації. Даний метод є порівняно новим: вперше він був запропонований в
 13. 2.2. Основні умови угод про примирної процедури
    професійному та оперативному сприяння у врегулюванні їх спору. При встановленні подібних вимог сторонам необхідно виходити із суті спору, який вони мають намір врегулювати. З урахуванням цього сторони можуть визначити за необхідне наявність у примирителя спеціальних пізнань (спеціалізації), і зовсім необов'язково вищої юридичної освіти: дана вимога не буде виправданим,
 14. ТЕНДЕНЦІЇ ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ПІСЛЯ СЕРПНЯ 1991
    професійної підготовки. Новий підхід, на наш погляд, особливо яскраво проявився у двох московських незначних. Начальником Управління КДБ по Москві і Московській області став Є. В. Савостьянов, а начальником Управління внугренніх справ Тенденції ідейно-політичного розвитку суспільства. [Г. Москви - А. В. Мурашев, біографії яких вельми характерні [для політичних висуванців того времені17.
 15. М. ВЕБЕР. ПОЛІТИКА ЯК ПОКЛИКАННЯ І ПРОФЕССІЯ5
    професійних політиків »у другому сенсі, тобто людей, які не хотіли самі бути панами, як харизматичні вожді, але надійшли на службуполітіческім панам. У цій боротьбі вони надали себе в розпорядження князям і зробили з проведення їхньої політики, з одного боку, дохідний промисел, з іншого боку, забезпечили собі ідеальне зміст свого життя. Підкреслимо, що лішьна
 16. Професор Московського університету Веніамін Петрович Грибанов (1921 - 1990) (короткий нарис життя і діяльності)
    професійного вивчення і викладання курсу цивільного права, створення сучасної наукової школи цивілістів МДУ ім. М. В. Ломоносова. В. П. Грибанов був яскравим представником російських цивілістів радянського періоду, що пройшли сувору школу Великої Вітчизняної війни. На долю його покоління випали найважчі і героїчні роки історії нашої Вітчизни: розруха і голод після громадянської
 17. Принципи побудови системи юридичної освіти та фактори, що впливають на її розвиток
    професійної освіти, слабкість форм взаємодії; - розбіжності системи юридичної освіти та системи діяльності держави, обумовлені станом суспільства, законності та правопорядку в ньому. Наявність цих протиріч та інших відставань сучасної системи юридичної професійної освіти обумовлює необхідність його модернізації відповідно до загальної
 18. Професійне виховання навчаються в юридичних освітніх установах
    професійно-ділових, особистісних і колективістських якостей, що визначають соціальну основу юриста. Це завдання вирішується в процесі професійного виховання студентів, курсантів і слухачів. Її сутність полягає в тому, щоб допомогти учням у підготовці до життя, самовизначення в ній і в професійній діяльності; у виробленні в себе працьовитості, поваги до прав і свобод людини,
 19. Науково-змістовна складова педагогічного процесу
    професійна освіта (в тому числі і юридична) стане цілісним і ефективним тільки тоді, коли воно буде духовним. Це означає, що при виконанні соціального і професійного замовлення суспільства зусилля спрямовуються на юридичну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців на основі духовності як творчої субстанції вітчизняної системи освіти; 2)
© 2014-2022  ibib.ltd.ua