Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

Зміст і питання методики професійно-педагогічної підготовки

Професійно-педагогічна підготовка керівників занять правоохоронного органу має свої особливості, зумовлені педагогічними вимогами та умовами успішного їх проведення, що підтверджується не тільки теоретичними обгрунтуваннями, а й аналізом діяльності та підготовленості успішних керівників. Її зміст орієнтується на:

1) загальну педагогічну підготовку (О.А. Абдулліна, Н.В. Кузьміна, Н.Д. Нікандров, В.А. Сластенін, Л.В. Спірін та ін.), виступаючу фундаментом глибокого розуміння і правильної реалізації спеціальних юридико-педагогічних знань і безпомилкового рішення багатопланових педагогічних завдань з навчання, виховання, розвитку навчаються співробітників і розвитку власних педагогічно значущих якостей. Більшість дослідників в цю систему включають:

- общепедагогические знання з блоками: а) фундаментальні методологічні знання (основи знання методології педагогічної науки, теорії навчання, теорії виховання, розвитку і самовдосконалення), б) теоретико-практичні знання про окремі сторони навчання і виховання, про передовий педагогічний досвід, особистості викладача, його діяльності), в) методичні знання про форми організації, методах і прийомах навчання і виховання;

- общепедагогические вміння та навички: а) організаційно-педагогічні вміння; б) організація різних форм занять і формування в учнів знань, навичок, умінь; в) здійснення виховує та розвивального навчання; г) педагогічна техніка; д) правовиховна робота серед населенія177;

2) спеціальну юридико-педагогічну підготовку, знання, навички та вміння з питань: а) педагогічних принципів і засад професійної підготовки в правоохоронних органах; б) специфіки формування та вдосконалення професійної майстерності та його компонентів; специфіки групової, екстремальної, професійно-психологічної , морально-психологічної та інших організаційно і методично складних видів підготовки співробітників; в) приватної методики проведення занять за своїм розділу професійної підготовки.

Слід мати на увазі, що професіоналізм викладача як фахівця не рівнозначний підготовленості до навчання інших навіть зі спеціальних питань.

Дослідження показують, що для успіху викладач, як мінімум, повинен ще: а) чітко знати зміст всього розділу, б) вміти розподіляти його зміст за темами, що забезпечує послідовність вивчення і виключення повторень і пропусків; в) твердо знати і пам'ятати зміст, структуру і логіку-кожної теми, вільно володіти ними, бути здатним впевнено розкривати його в розмовній мові; г) знати про передовий досвід в інших правоохоронних органах країни, а також про закордонний досвід; д) знати мають ставлення до змісту занять наукові досягнення, рекомендації, публікації в юридичних журналах, збірниках; е) вносити конкретні пропозиції щодо вдосконалення роботи навчаються спеціалістов178;

3) педагогічний розвиток керівника занять передбачає: а) вироблення стійкої педагогічної установки грамотного суб'єкта педагогічної роботи, прагнення до побудови педагогічно коректної роботи з учнями співробітниками; б) постійну націленість на забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку об'єкта своїх педагогічних впливів - співробітника правоохоронного органу; в) вміння індивідуалізувати свою роботу - з вчорашнім школярем, прошедшим військову службу , а також співробітником, які мають певний професійний досвід, що побувала не в одній «гарячій точці». Підготовка керівника покликана переорієнтувати його з суб'єктно-об'єктного відношення з учнями на суб'єктно-суб'єктна, коли вони стають рівноправними учасниками навчально-виховного процесу;

4) створення в правоохоронному органі професійно-педагогічного колективу з керівників занять і інших осіб, що працюють з персоналом.

Від того, яким чином складається морально-психологічний клімат в такому колективі, яке колективна думка домінує, як представлені в ньому інтереси «чисто професійні» та педагогічні, багато в чому залежить і ставлення кожного керівника занять до педагогічно грамотному й ефективного проведення занять і своєму професійно-педагогічному зростанню.

Педагогічна діяльність керівника занять правоохоронного органу має яскраво виражену професійно орієнтовану спрямованість. Це дозволяє говорити не просто про їх педагогічної підготовки, а про підготовку професійно-педагогічної, враховує особливості діяльності керівників занять конкретних дисциплін, розділів професійної підготовки.

Викладене свідчить про те, що професійно-педагогічна підготовка керівників занять повинна функціонувати в кожному правоохоронному органі як постійно діюча педагогічна система, в якій безперервно функціонують взаємопов'язані педагогічні підсистеми підвищення їх загальної, спеціальної та психолого-педагогічної підготовленості .

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зміст і питання методики професійно-педагогічної підготовки "
 1. 5.3. Адаптація молодих фахівців
  зміст і виконання планів роботи, іноді доцільно створення комісії по роботі з молодими фахівцями. Молоді фахівці, добре проявили себе в практичній роботі, є основним джерелом поповнення резерву кадрів на висування. Можливі наступні шляхи просування молодого спеціаліста: працівник росте як фахівець, послідовно підвищуючи і поглиблюючи знання з обраної
 2. 1.1 ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ освітніх організацій ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМОЮ
  зміст понять організація та система дозволяє розглядати освітню організацію як організаційну систему, що здійснює цілеспрямовану діяльність всіх її суб'єктів щодо забезпечення становлення, оптимального функціонування та обов'язкового розвитку системи освіти в цілому. Однак, в теоретичному плані питання про те, до якої сфери народного господарства (виробничої або
 3. 1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
  зміст навчального матеріалу, розрізняється роль кафедри в процесі навчання. Багато закордонних підручники, перекладені в останні роки, не сприймаються нашими вузами, тому що вони орієнтовані на іншу ступінчасту структуру освітнього процесу. Три найбільш важливих міжнародних фактора, які зажадали перебудови російської вищої школи: потік російських фахівців в інші країни,
 4. список літератури
  питання менеджменту в Росії та США. Викладання і дослідження: Тез. докл. та виступів. Владивосток: Вид-во ДВГТУ. 1999. 187 с. Баландін Е . С., Юдаева В.Г. Міжнародні стандарти ISO серії 9000-2000: Метод. рекоменда-ції щодо застосування. Ульянівськ: УлГТУ, 2003. 90 с. Бабанський Ю. К. Вибрані педагогічні праці. М.: Педагогіка, 1989. 560 с. Бенделл Т. Арманд Фейгенбаум / / Стандарти і якість.
 5. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  змісту освіти, ведуча до успішності навчання учнів. Зміна технологій і способів взаємодії суб'єктів процесу навчання передбачає використання технологій навчання, орієнтованих на самостійну діяльність школярів. Взаємодія суб'єктів освітнього процесу здійснюється на матеріалі навчального предмета. Відповідно технології повинні дозволяти
 6. ЗМІНА ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
  зміст (контекст, методи та форми навчання, процедури оцінки). Така система надає учням самостійний вибір індивідуального темпу просування по програмі і саморегуляцію навчальних досягнень. У даній книзі використовується розуміння модуля як самостійної найменшої частини навчального процесу, що має такі основні ознаки: - відображає специфіку і цілі процесу в цілому;
 7. ЗМІНА ФОРМ ДІАГНОСТИКИ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ШКОЛЯРІВ
  зміст портфоліо: роботи, які учні вважають кращими, результати тестів, перевірочних робіт, зразки образотворчого творчості, схеми індивідуальних і групових проектів, форми, зразки оформлення результатів проектів. Весь матеріал збирається в папки з прозорими файлами і зберігається у дітей. Кожна одиниця збору забезпечена листом самооцінки виконання завдання або оціночним
 8. внутрішньофірмової підготовки ВЧИТЕЛІВ
  зміст. Фасилітатор. Фасилитация (від англ. facilitate - полегшувати, сприяти, сприяти) - стимуляція і звільнення одночасно. Спосіб освітньої взаємодії, при якому всі його учасники можуть вести себе природно , приймати інших людей і розраховувати на прийняття, прагнути до взаєморозуміння і погоджувати свої позиції за допомогою діалогу. Фасилітатор відкритий,
 9. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  змісту варіативних програм, різноманітних технологій навчання, навчальних посібників ». По-перше, оскільки з кожного навчального предмету сьогодні існує аж ніяк не одна навчальна програма і не один підручник, то вчителю доводиться постійно бути в курсі змін в цьому напрямку. Крім того, в тому випадку, якщо у вчителя складається оригінальна концепція своєї власної навчальної програми,
 10. ВСТУП
  змісту та рівня професійної підготовки випускника для отримання додаткової кваліфікації «Викладач» (див.: Наказ Міністерства освіти РФ від 03.08.2000 № 2400 «Про присвоєння додаткових кваліфікацій педагогічного профілю випускникам вузів за спеціальностями вищої професійної освіти»). При очевидній значущості даного курсу для підготовки майбутніх
 11. ЗМІСТ КУРСУ
  зміст, методи і засоби навчання у вищій школі. Історичний досвід викладання філософії: І. Кант про філософію як «науці про останні цілі людського розуму» і про особливості навчання філософії; Г.В.Ф. Гегель про викладання філософії в гімназіях та університетах. Проблемне поле і зміст курсу «Методика викладання філософії»; основні завдання курсу, теоретичний і
 12. Про гуманітарну ролі математичних дисциплін у сучасній гімназії
  змісту математичних курсів і гуманітарну спрямованість методів навчання. Гімназії як особливий тип освітніх установ, що відродився в Росії наприкінці XX століття, покликані забезпечувати школярам освіту на високому інтелектуальному рівні. Універсальність освіти є одним із сутнісних властивостей гімназійної освіти. Впровадження розвивального навчання вимагає не
 13. Від серйозного до ліричного - один крок, або Роздуми непарадного під'їзду про освітній галузі "Суспільствознавство
  змістом навчального предмета. Вік старшокласників 15-17 років - це особливий етап соціалізації. Істотно розширюється дієздатність індивіда : у 14 років він отримує паспорт, з 15 років може надходити на роботу і самостійно укладати трудовий договір з роботодавцем; з 14 років вправі самостійно, без згоди батьків розпоряджатися своїм заробітком, стипендією та іншими доходами, вносити
 14. 2.1. ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
  зміст і сценарій гри. Зміст ситуації полягає у створенні нового підприємства або розширенні, реконструкції діючого. Для цього необхідні кошти. Студенти повинні скласти бізнес- план (проект) своєї діяльності і переконати інвестора в тому, що їх проект життєздатний і витрати на нього окупляться в прийнятні терміни. Для розробки та захисту бізнес-плану студентам пропонується
 15. 4.1. Вплив успішності міжособистісної взаємодії початківця вчителя з іншими учасниками освітнього процесу на його соціально-психологічну адаптацію до педагогічної професії
  змісті суміжних дисциплін; 18,2% стажистів не мають навичок самостійної роботи над темою з самоосвіти. Оцінюючи свій рівень знань з психолого- педагогічних дисциплін, багато стажисти (23,5%) вважають, що теоретичні знання, отримані у вузі, не адаптовані по відношенню до практичної діяльності вчителя, а практичні вміння синтезування знань з різних областей
 16. 4.3. Інформаційно -пізнавальний діалог студентів-майбутніх вчителів з авторами
  змісту (текст синтезує різні аспекти знань: соціально-педагогічні, методичні, фактичний матеріал по відношенню до практики навчання) та методичної цінністю, але і практичною актуальністю розглянутої автором проблеми. Аналіз відповідей студентів на питання, що виявляють їх переваги в сфері професійно-педагогічних знань показав, що тільки 52% студентів читають
 17. Короткий зміст глави 1.
  питання про більш інтенсивному використання в умовах навчально-професійної діяльності майбутнього вчителя у вузі. 5. Важливим фактором, що сприяє розвитку професійно-особистісної готовності студентів-майбутніх учителів до гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії в сучасному соціокультурному та освітньому просторі, є включення їх в активну
 18. ДОДАТОК № 4
    вмістом одного з трьох запропонованих ним текстів і мають на руках його наочну структуру Робота студентів в кооперативній групі здійснювалася таким чином: - по-перше, кожен студент в групі повинен був ознайомити двох інших її членів з вмістом прочитаного ним тексту і дати його оцінку, користуючись наочним зображенням його структури і групової оцінкою, даною на 3-му етапі
 19. ДОДАТОК № 6
    зміст статті. B) Подобається, коли текст містить звернення до читача, коли автор не дає готових висновків, а ніби розмовляє з читачем. Г) Віддаю перевагу строгий мову наукових фактів, термінів, які не спрощують питання мови і методики. 71. Що Ви можете сказати про мову предпочитаемого Вами журналу? A) Вважаю мову журналу цілком доступним. Б) Вважаю, що багато
© 2014-2022  ibib.ltd.ua